You are currently viewing โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการระบบ LMS เพื่อการจัดการเรียนการสอน/การสอบออนไลน์

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการระบบ LMS เพื่อการจัดการเรียนการสอน/การสอบออนไลน์

      ตามที่ศูนย์การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษาได้จัดโครงการศึกษาดูงาน “แนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์และมุ่งสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล” ณ ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 นั้น คณะศึกษาดูงานได้รับความรู้และประสบการณ์ในด้านการจัดการเรียนการสอน e-Learning การบริหารจัดการและการ Config ระบบ LMS Moodle และ ระบบ LMS CANVAS การนำระบบ Moodle มาใช้ในการสอบออนไลน์ รวมถึงนโยบายด้านความปลอดภัยในการสอบออนไลน์ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้กับองค์กรเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อไปได้ จึงได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการระบบ LMS เพื่อการจัดการเรียนการสอน/การสอบออนไลน์ขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนรู้และสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการระบบ LMS เพื่อการจัดการเรียนการสอน/การสอบออนไลน์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม รองผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา กล่าวเปิดและให้แนวคิดเกี่ยวกับโครงการ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 2605 อาคารวิชาการ 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช