ศูนย์พัฒนาระบบการเรียนรู้เพื่อการศึกษาทางไกล (ศพร.)

จักรี สวัสดิมงคล

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาระบบการเรียนรู้เพื่อการศึกษาทางไกล (ศพร.)
โทร. 7415

ชัญญมณ หอมระรื่น

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หัวหน้างานงานเผยแพร่สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาทางไกล
โทร. 7879

พัชรี โพธิ์โซ๊ะ

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
หัวหน้างานงานบริหารจัดการและสนับสนุนการเรียนรู้ออนไลน์สมบูรณ์แบบ
โทร. 7877

จักรี สวัสดิมงคล 

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานพัฒนาระบบและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
โทร. 7415

งานเผยแพร่สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาทางไกล

“ประสานงาน และ อำนวย ความสะดวก ในการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์”

ชัญญมณ หอมระรื่น

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
(หัวหน้างาน)

จิตรนภา รุจิระชาติกุล

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

พลอยปภัส โพธิ์กระจ่าง

ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ

สุวรรณี อู่ประเสริฐ

ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ

ชาตรี รัตนีมงคล

ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ

พรชัย สุขสมทิพย์

ตำแหน่ง นายช่างอิเล็กทรอนิกส์ชำนาญงาน

ปราณี จันทรวัฒน์

ตำแน่ง พนักงานบันทึกข้อมูล

งานบริหารจัดการและสนับสนุนการเรียนรู้ออนไลน์สมบูรณ์แบบ

“พัฒนา ดูแล และ ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบ e-learning”

พัชรี โพธิ์โซ๊ะ

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
(หัวหน้างาน)

คนิลเนตร ธงชัย

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ปาณิสรา บูริวงศ์

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

สิริวดี ขันธ์สุวรรณ

ตำแน่ง พนักงานบันทึกข้อมูล

วาณี แม้นพิกุลแก้ว

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 

งานพัฒนาระบบและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก

 

จักรี สวัสดิมงคล 

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานพัฒนาระบบและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
โทร. 7415

วรากร ไชยนาเคนทร์

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

วัชเรศ ขันธิโชติ

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ