NEW PROJECT

การพัฒนาและการจัดการเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม wordpress

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา ได้มีการจัดการเว็บไซต์ของสำนักฯ และเว็บไซต์หน่วยงานด้วยการใช้โปรแกรม wordpress เพื่อสามารถสร้างและจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงานตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

PROJECT

การพัฒนาและการจัดการเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม wordpress

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา ได้มีการจัดการเว็บไซต์ของสำนักฯ และเว็บไซต์หน่วยงานด้วยการใช้โปรแกรม wordpress เพื่อสามารถสร้างและจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงานตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การปรับแต่งแปลงโฉมรองรับการจัดคอร์สออนไลน์สมบูรณ์แบบ

งานพัฒนาระบบและบริหารจัดการระบบศูนย์การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา จัดอบรมการใช้เครื่องมือให้การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา