You are currently viewing งานเกษียณอายุราชการบุคลากรสำนักเทคโนโลยีการศึกษา ประจำปี 2565

งานเกษียณอายุราชการบุคลากรสำนักเทคโนโลยีการศึกษา ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 ทางสำนักเทคโนโลยีการศึกษาได้จัดงานเกษียณอายุราชการให้กับบุคลากร ณ อาคารผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ EBPC โดยปีนี้ศูนย์การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์มีผู้เกษียณ จำนวน  3 ท่าน ได้แก่ นางวาณี บุณยะไวโรจน์, นางวาณี แม้นพิกุลแก้ว, นางภคพร จันทร์ลอย ทั้งนี้ผู้อำนวยการสำนักฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ ได้มอบของที่ระลึกกับผู้เกษียณทุกท่านในปีนี้ด้วย