1. ไม่ทุก ชุดวิชาเปิดการเรียนการสอนผ่าน e-learning
  2. ชุดวิชาที่เปิดการเรียนการสอน e-learning สามารถเช็คได้ที่ http://moodle.stou.ac.th/course/index.php?categoryid=423