ความเป็นมา

เป็นหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักเทคโนโลยีการศึกษา ในส่วนของการเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวม จัดทำและเก็บข้อมูลสื่อการศึกษา การจัดทำแผนและรายงานผลผลิตสื่อการศึกษา และงานวิจัยเพื่อประเมินคุณภาพสื่อการศึกษา มีโครงสร้างภายในแบ่งเป็น 2 หน่วยงาน คือ หน่วยจัดระบบสื่อการศึกษา และหน่วยวิจัยสื่อการศึกษา

สรุปงานวิจัยสื่อการศึกษา

บทคัดย่องานวิจัย

ฐานข้อมูลงานวิจัย

ความเคลื่อนไหวฝ่ายจัดระบบและวิจัยสื่อการศึกษา

ขอขอบคุณที่เข้าเยี่ยมชมเรา