การใช้ G-suite เพื่อการทำงานร่วมกัน

การใช้ G-suite เพื่อการทำงานร่วมกัน

          เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 คุณพรรษมณฑ์ ช่วงประยูร (หัวหน้างานเผยแพร่และสนับสนุนการเรียนการสอน) ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในยุค Thailand 4.0 เรื่อง “การใช้ G-suite เพื่อการทำงานร่วมกัน” ให้กับบุคลากรในศูนย์การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา โดยมี อาจารย์ ดร.สุชาติ แสนพิช รองผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษาให้เกียรติกล่าวเปิดงาน มีวิทยากรฝึกอบรม คือ อาจารย์ ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์ อาจารย์ ดร.ปิยพจน์ ตัณฑะผลิน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัทณัฏฐ์ ฉัตรภัครัตน์ เวลา 8:30 – 16:30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารบริการ 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชห้องปฏิบัติการ