You are currently viewing ศูนย์การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ สทศ.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ KM: การบริหารจัดการระบบปฏิบัติการลินุกซ์เบื้องต้น

ศูนย์การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ สทศ.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ KM: การบริหารจัดการระบบปฏิบัติการลินุกซ์เบื้องต้น

          เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2565 ศูนย์การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา ได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ KM: การบริหารจัดการระบบปฏิบัติการลินุกซ์เบื้องต้น ครั้งที่ 1  เพื่อต่อยอดองค์ความรู้จากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์หลักสูตรผู้ดูแลระบบ โดยใช้ระบบ Moodle บรรยายและสาธิตจาก นายระบิล ภักดีผล หัวหน้างานส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมการเรียนรู้ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้กับบุคลากรของหน่วยงาน  เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถในการดูแลระบบเครื่อข่ายของหน่วยงานตนเอง

โดยรับฟังการบรรยายและฝึกปฎิบัติจาก นายวรากร ไชยนาเคนทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ สทศ. บรรยายและสาธิต ณ ห้องประชุม 2604 อาคารบริหาร ส่วนต่อเติม ชั้น 6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช