คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเปิดญี่ปุ่น  (The Open University of Japan)…

คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเปิดญี่ปุ่น  (The Open University of Japan)…

Mar 1, 20241 min read

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567  ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเปิดญี่ปุ่น  (The Open University of Japan) พร้อมด้วย Mr. UCHIDA  Takeshi เลขานุการเอก จากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เข้าพบผู้บริหาร พร้อมเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย และนำคณะเข้าเยี่ยมชมอาคารผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา…

โครงการฝึกอบรม “การพัฒนาศักยภาพและยกระดับทักษะการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน”

โครงการฝึกอบรม “การพัฒนาศักยภาพและยกระดับทักษะการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน”

Feb 29, 20241 min read

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา เปิดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “การพัฒนาศักยภาพและยกระดับทักษะการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน” สำหรับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ ห้องประชุม 2604-2604/1 อาคารบริหาร ชั้น 6 ส่วนต่อเติม โดยมี 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 สำหรับคณาจารย์และสายวิชาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช…

คณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง เข้าศึกษาดูงาน

คณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง เข้าศึกษาดูงาน

Feb 29, 20241 min read

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 คณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง เดินทางมาเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษายุค New Normal กับการจัดการความรู้ออนไลน์  เช่น กระบวนการถ่ายทำตัดต่อวีดีโอ และการจัดทำสื่อ e-learning  โดยมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษาของ มสธ. ให้การต้อนรับและบรรยายในหัวข้อศึกษาดูงานดังกล่าว ณ ห้องรับรองชั้น3 อาคาร EBPC 

โครงการอบรม หลักสูตร “การประยุกต์ใช้ ClassPoint เพื่อส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์สำหรับการสอนเสริมและการจัดกิจกรรมร่วมเรียนรู้ตามแผนการจัดการศึกษา ก2 และ…

โครงการอบรม หลักสูตร “การประยุกต์ใช้ ClassPoint เพื่อส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์สำหรับการสอนเสริมและการจัดกิจกรรมร่วมเรียนรู้ตามแผนการจัดการศึกษา ก2 และ…

Feb 19, 20241 min read

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา เปิดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร “การประยุกต์ใช้ ClassPoint เพื่อส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์สำหรับการสอนเสริมและการจัดกิจกรรมร่วมเรียนรู้ตามแผนการจัดการศึกษา ก2 และ ก3 แบบไร้รอยต่อ” สำหรับคณาจารย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30-16.30 น. ณ อาคารส่วนต่อเติมชั้น 6 ห้อง 2605-2605/1…

โครงการสัมมนาบุคลากร เพื่อ“การยกระดับจรณทักษะ (Soft Skills) ส่งเสริมความเป็นบุคลากรมืออาชีพให้รองรับนโยบายการปรับแต่งแปลงโฉมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช”

โครงการสัมมนาบุคลากร เพื่อ“การยกระดับจรณทักษะ (Soft Skills) ส่งเสริมความเป็นบุคลากรมืออาชีพให้รองรับนโยบายการปรับแต่งแปลงโฉมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช”

Feb 19, 20242 min read

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา ได้ดำเนินการจัดทำโครงการสัมมนาบุคลากร เพื่อ“การยกระดับจรณทักษะ (Soft Skills) ส่งเสริมความเป็นบุคลากรมืออาชีพให้รองรับนโยบายการปรับแต่งแปลงโฉมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” เพื่อพัฒนาให้บุคลากรเป็นคนเก่งงานและเป็นคนดี การสร้างเสริมจรณทักษะเป็นคุณลักษณะที่จะช่วยให้บุคคล สามารถดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น และสามารถทำงานประกอบอาชีพให้ก้าวหน้าได้เป็นอย่างดีโดยมีวัตถุประสงค์  ดังนี้                     …