บริการของเรา

รับออกแบบงานกราฟิกและถ่ายภาพ

รับผลิตงานกราฟิกภาพนิ่ง งานตกแต่งภาพและตัดต่อวิดีโอ ภาพเคลื่อนไหว แอนิเมชั่น โปสเตอร์ แบนเนอร์ และสื่อโฆษณาทุกรูปแบบ

ถ่ายทำสารคดี

รับถ่ายทำสารคดี Vlog คอนเทนต์และวิดีโอสื่อโฆษณา ทั้งในและนอกสถานที่

จัดอีเว้นท์และนิทรรศการ

รับทำสื่อชุดวิชาทั้งวิดีโอ พาวเวอร์พ้อย และสื่อการสอนต่างๆเพื่อนำเสนอผ่านทาง Youtube หรือทางช่องทางต่างๆ

ผลิตคอร์สออนไลน์สมบูรณ์แบบ

รับเปิดห้องประชุมเพื่อทำการสอนออนไลน์ หรือจัด คอร์สออนไลน์ต่างๆผ่านทางช่องทางแอพพลิเคชั่นและช่องทางออนไลน์ต่างๆ

icon_05-เช่าสตูดิโอ

เช่าสตูดิโอ อุปกรณ์ และทีมถ่ายทำ

มีบริการเช่าสตูดิโอ ไม่ว่าจะเป็นห้องบันทึกเสียง หรือห้องบันทึกภาพวีดิทัศน์ พร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุมการบันทึก ทั้งในและนอกสถานที่

บริการวิชาการ

บริการงานวิจัย วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เกี่ยวกับ สทศ.

❝สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สร้างสรรค์สื่อทรงคุณค่า พัฒนาบุคลากรมืออาชีพผสานเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพในการทำงานและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ❞

มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านวิชาการ จัดระบบ ออกแบบ วิจัยและ พัฒนาสื่อ และเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผลิตสื่อการศึกษา และให้บริการสื่อประสมในระบบการสอนทางไกลที่เอื้อให้นักศึกษาสามารถศึกษาได้

รอบรั้ว สทศ. ​

คณาจารย์ของสำนักเทคโนโลยีการศึกษา เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณบุคลากรที่สร้างผลงานวิจัยดีในปีงบประมาณ 66

วันที่ 20 กันยายน 2566 ที่ห้อง5209 อาคารสัมมนา1 รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะอาจารย์และนักศึกษา ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ดูงานการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ มสธ

วันที่ 19 ก.ย. 66 คณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสารการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จำนวนกว่า

สีสัน หรรษา เริ่งร่า วัยเกษียณ

บุคลากรศูนย์สร้างสรรค์สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาทางไกล สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ. ปีนี้ มีผู้เกษียณอายุราชการทั้งสิ้น 4 คน โดยในวันที่ 7 กันยายน

อำลาผู้เกษียณและบุคลากรประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา

วันนี้ (7 ก.ย. 66) ที่ห้องประชุมใหญ่ อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยจัดงานขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ โดยสมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช ในพระราชูปถัมภ์ฯ ร่วมให้การสนับสนุน

ประกาศข่าวจาก สทศ.

ความภาคภูมิใจ

รศ.ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา เข้ารับมอบเกียรติบัตรบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2565

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบรอบ 44 ปี ประจำปี 2565 รศ.ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา เข้ารับมอบเกียรติบัตรบุคลากรดีเด่น

Read More »

ขอแสดงความยินดี น.ส.นัฎวรรณ เศรษฐบุตร ได้รับบุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัยฯ ในโอกาสคล้ายวันสถาปนา มสธ. ครบรอบ 44 ปี

 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบรอบ 44 ปี ประจำปี 2565 น.ส.นัฎวรรณ เศรษฐบุตร สำนักเทคโนโลยีการศึกษา เข้ารับมอบเกียรติบัตรที่ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น

Read More »

ศูนย์การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ เข้ารับรางวัลการประกวดนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2565 นำโดย รศ.ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม รองผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา และบุคลากรศูนย์การเรียการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา

Read More »

ฝึกงานกับเรา

เปิดโอกาสให้น้องๆ... ที่กำลังศึกษาอยู่

ได้มาเรียนรู้การทำงานจริงกับพี่ๆที่มีความรู้และเชี่ยวชาญ ช่วงปิดภาคการศึกษาหรือในหลักสูตรการศึกษาเพื่อฝึกงาน

Welcome all students to learn real work with experienced seniors during the semester break or in an internship program.

คุณสมบัติ มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
Qualifications: Applicants must meet at least one of the following:
1.  นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
      High school students
2. นักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส.
     Students at the Vocational Certificate (Vocational Certificate) or Diploma
     (Higher Vocational Diploma) level
3. นักศึกษาระดับอุดมศึกษาทุกระดับการศึกษาและทุกสาขาวิชา
     Students at any level of higher education and in any field of study
4. นักเรียนและนักศึกษาลักษณพิเศษ (ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1-3 ข้อใดข้อหนึ่ง)
     Special needs students who have qualifications according to points 13

e-mail

oetoffice@stou.ac.th

Open Hours

เวลาทำการ 8.30–16.30

ติดต่อผ่านโทรศัพท์ในเวลา 9.00-12.00 และ 13.00-16.00 025047307