You are currently viewing โครงการสัมมนาบุคลากรเพื่อ “ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ของสำนักเทคโนโลยีการศึกษาสู่การปฏิบัติเพื่อรองรับแผนงานปฏิรูปและการปรับแต่งแปลงโฉมของมหาวิทยาลัย”

โครงการสัมมนาบุคลากรเพื่อ “ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ของสำนักเทคโนโลยีการศึกษาสู่การปฏิบัติเพื่อรองรับแผนงานปฏิรูปและการปรับแต่งแปลงโฉมของมหาวิทยาลัย”

                เมื่อวานนี้ (6 ก.พ. 66) สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ. จัดโครงการสัมมนาบุคลากรภายในสำนักเพื่อพัฒนางานและปรับปรุงระบบงานตามแผนยุทธศาสตร์สำนักเทคโนโลยีการศึกษา ประจำปี 2566-2570 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารพิทยพัฒน์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน มีบุคลากรสำนักเทคโนโลยีการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง 

                 หนึ่งในการพัฒนางานและปรับปรุงระบบงานตามแผนยุทธศาสตร์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา ได้ปรับโครงสร้าง กระบวนการทำงาน และการบริหารจัดการงานตามกลุ่มงานด้านการให้บริการของสำนักเทคโนโลยีการศึกษา ซึ่งเป็นไปตามวิสัยทัศน์ “สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สร้างสรรค์สื่อทรงคุณค่า พัฒนาบุคลากรมืออาชีพ ผสานเทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณภาพในการทำงานและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต” 

                 เป้าหมายสำคัญของการจัดการสัมมนาเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้มีการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ปัญหา จนสามารถสังเคราะห์เทคนิควิธีการแก้ปัญหาใหม่ ๆ ให้ก่อเกิดสภาพแวดล้อมในการทำงานร่วมกันโดยไม่แบ่งแยกศูนย์ฝ่าย สามารถจัดทัพบุคลากรให้รองรับงานใหม่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายผ่านรูปแบบการจัดกิจกรรมอาศัยเกมเป็นฐานการเรียนรู้ (Game-based learning) แนวคิดการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อให้บุคลากรมีสมรรถนะที่จำเป็นในการรองรับการเปลี่ยนแปลงตามโจทย์ที่ท้าทายที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ และสนับสนุนการขับเคลื่อนสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 

                 การสัมมนาภายในของสำนักเทคโนโลยีการศึกษาครั้งนี้ได้ดำเนินการเพื่อสอดคล้องตามภารกิจการปฏิรูปมหาวิทยาลัย ที่มีความคาดหวังให้เกิดการพลิกโฉมสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และการปรับแต่งแปลงโฉมของมหาวิทยาลัย ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้งในด้านของการ Upskill และ Reskill มิติที่เป็น Soft Skill อาทิ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการบริหารจัดการเวลา ทักษะความยืดหยุ่นและการปรับตัว ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น ทักษะการเป็นผู้นำ ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ ทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ ทักษะการแก้ไขปัญหา ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการมีทัศนคติเชิงบวก เป็นต้น สิ่งเหล่านี้บุคลากรสำนักเทคโนโลยีการศึกษาจะได้รับผ่านการทำกิจกรรมที่จัดขึ้นในฐานต่าง ๆ ของการสัมมนา ซึ่งการพัฒนาให้บุคลากรมีความพร้อมรองรับทุกการเปลี่ยนแปลง ถือเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรที่มั่นคงและยั่งยืน