ศูนย์สร้างสรรค์สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาทางไกล (ศสส.)

          ศูนย์สร้างสรรค์สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาทางไกล (ศสส.) สำนักเทคโนโลยีการศึกษา จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งสำนักงานอธิการบดีและสำนักมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2522 แบ่งส่วนราชการตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย  เรื่องการแบ่งส่วนในสำนักต่างๆ ในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา
วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2522 จึงถือได้ว่า ศูนย์บริการการสอนทางวิทยุและโทรทัศน์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา 
ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2522 พร้อมกับสำนักเทคโนโลยีการศึกษา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์
พรหมวงศ์ (ศ.ดร.) ตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น หนึ่งในคณะกรรมการวางแผนจัดตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษาเป็นคนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2522
โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์พิมพ์ สายสมร เป็นหัวหน้าศูนย์บริการการสอนทางวิทยุและโทรทัศน์คนแรก

ภารกิจของ ศสส.

มีหน้าที่ในการผลิตสื่อการศึกษาทางไกลในรูปแบบของสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ วีดิทัศน์เพื่อการศึกษา และซีดีเสียง โดยขยายเนื้อหาสาระและประสบการณ์ เพื่อเสริมเติมเต็มเนื้อหาในเอกสารการสอน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจยิ่งขึ้น

หน่วยงานใน ศสส.

หน่วยวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา

หน่วยสนับสนุนการผลิต

หน่วยโทรทัศน์และวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา

หน่วยบริหารการผลิต

ติดต่อเรา

ศูนย์สร้างสรรค์สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาทางไกล (ศสส.)
มสธ. 9/9 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Call: 0 2504 7330-2


การติดต่อวันเวลาราชการ

จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
Email : ธุรการ ศสส. (ruethaitip.sri@gmail.com)

แผนที่ติดต่อเรา