ศูนย์สร้างสรรค์สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาทางไกล (ศสส.)

        ศูนย์สร้างสรรค์สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาทางไกล (ศสส.) สำนักเทคโนโลยีการศึกษา จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งสำนักงานอธิการบดีและสำนักมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2522 แบ่งส่วนราชการตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย  เรื่องการแบ่งส่วนในสำนักต่างๆ ในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2522 จึงถือได้ว่า ศูนย์บริการการสอนทางวิทยุและโทรทัศน์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2522 พร้อมกับสำนักเทคโนโลยีการศึกษา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (ศ.ดร.)  ตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น หนึ่งในคณะกรรมการวางแผนจัดตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยี
การศึกษาเป็นคนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์พิมพ์ สายสมร เป็นหัวหน้าศูนย์บริการการสอนทางวิทยุและโทรทัศน์คนแรก

โดยแบ่งโครงสร้างการบริหารภายในศูนย์สร้างสรรค์สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาทางไกล (ศสส.) เป็น 3 หน่วยงาน ดังนี้

  1. งานผลิตรายการเพื่อการศึกษาทางไกล
  2. งานสร้างสรรค์และออกแบบสื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาทางไกลา
  3. งานสนับสนุนการผลิตและตรวจสอบคุณภาพสื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาทางไกล

หน่วยวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา

เป็นหน่วยงานหลักในการผลิตสื่อการศึกษาทางไกลในรูปของสื่อวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาและซีดีเสียงเพื่อการศึกษา โดยขยายเนื้อหาสาระและจัดประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมเติมเต็มเนื้อหาในเอกสารการสอนมุ่งให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อบริการวิชาการแก่สังคม ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ผลิตรายการสดเผยแพร่ความรู้หรือข่าวสารตามโอกาสในช่องทาง Webcasting และสื่อเสียงอื่น ๆ

หน่วยโทรทัศน์และวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา

เป็นหน่วยงานหลักในการผลิตสื่อการศึกษาทางไกลในรูปของสื่อวิทยุโทรทัศน์ วีดิทัศน์เพื่อการศึกษา โดยขยายเนื้อหาสาระและจัดประสบการณ์ เพื่อเสริมเติมเต็มเนื้อหาในเอกสารการสอน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจยิ่งขึ้น รวมถึงงานถ่ายทอดสดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ในรูปแบบ webcast หรือถ่ายทอดสดออกอากาศทางสถานี STOU CHANNEL หรืองานถ่ายทอดสดพระราชพิธี งานพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย งานถ่ายทอดสดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ผลิตวีดิทัศน์ความร่วมมือภายในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก ผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อบริการวิชาการแก่สังคม ตามนโนบายของมหาวิทยาลัย

หน่วยสนับสนุนการผลิต

มีภารกิจในการสนับสนุนการผลิตรายการประกอบด้วยงานศิลปกรรมฉากมีหน้าที่หลัก
ในการจัดทำงบประมาณประกอบฉาก การออกแบบฉากและจัดทำฉากในการผลิตรายการโทรทัศน์และวีดิทัศน์ ทั้งประกอบชุดวิชาและบริการวิชาการแก่สังคมรวมทั้งสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ทั้งในสถานที่และนอกสถานที่
– งานแต่งหน้าวิทยากรและผู้ร่วมรายการเพื่อปรากฎตัวในรายการโทรทัศน์และวีดิทัศน์ตามภารกิจของสำนักเทคโนโลยีการศึกษาและภารกิจของมหาวิทยาลัย
– งานห้องสมุดภาพและเสียงมีหน้าที่ในการจัดหาภาพและเสียงประกอบในรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ การจัดเก็บภาพประวัติศาสตร์ วันสำคัญต่างๆ การจัดเก็บคลังข้อมูลภาพและเสียงที่ผู้ผลิตส่งเพื่อตัดต่อเก็บเป็นหมวดหมู่ การบริการสืบค้นหาภาพและเสียง การจัดทำเสียงประกอบในรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ การจัดซื้อและจัดหาเพลงประกอบรายการที่ไม่มีลิขสิทธิ์ สำเนาต้นฉบับรายการ

หน่วยบริหารการผลิต

มีภารกิจครอบคลุมงานด้านการกำหนดและวางแผนผลิตรายการ จัดทำแผนผลิต จัดทำงบประมาณ ควบคุมงบประมาณ งานจัดผังตารางออกอากาศรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ งานตรวจสอบรายการออกอากาศ งานการจัดทำเอกสารติดต่อราชการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมถึงการติดต่อประสานงาน เกี่ยวกับสัญญาเช่าช่องสัญญานออกอากาศและจัดทำคำของบประมาณ งานเก็บต้นฉบับและหมุนเวียน งานส่งรายการเพื่อออกอากาศทางสถานีต่าง ๆ