อบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบ AR APPLICATION ด้วยโปรแกรม UNITY

สำนักเทคโนโลยีการศึกษาเดินหน้าติดอาวุธทางความรู้ให้บุคลากร โดยศูนย์สร้างสรรค์สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาทางไกลให้ความสำคัญในนโยบายนี้ ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล อบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบ AR APPLICATION ด้วยโปรแกรม UNITY เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2565 เพื่อให้บุคลากรได้ทราบถึงขั้นตอนการออกแบบ และได้นำความรู้ เทคนิคต่าง ๆ มาใช้สำหรับพัฒนาการผลิตสื่อดิจิทัลเสมือนจริง ในรูปแบบ AR ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Continue Readingอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบ AR APPLICATION ด้วยโปรแกรม UNITY

บุคลากรศูนย์บริการการสอนทางวิทยุและโทรทัศน์ เข้าร่วมการเสวนาวิทยากรหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์หมวด 5 หมวดวิชามาตรฐานการใช้ภาษา (Training the Trainer)

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 หัวหน้าศูนย์บริการการสอนทางวิทยุและโทรทัศน์ (ศวท.) และคณะ เข้าร่วมการเสวนาวิทยากรหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์หมวด 5 หมวดวิชามาตรฐานการใช้ภาษา (Training the Trainer) ที่สำนักงาน กสทช. จัดโดยสำนักกำกับผัง ณ อาคารหอประชุมชั้น 2 สำนักงาน กสทช. ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับรายการ และการพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) การเข้าร่วมเสวนาดังกล่าว ทำให้ผู้เข้ารับการเสวนามีความรู้ ความเข้าใจเนื้อหาของหลักสูตร ให้สอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมการเสวนาในครั้งนี้

Continue Readingบุคลากรศูนย์บริการการสอนทางวิทยุและโทรทัศน์ เข้าร่วมการเสวนาวิทยากรหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์หมวด 5 หมวดวิชามาตรฐานการใช้ภาษา (Training the Trainer)

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาทักษะการเป็นผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์”

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง“การพัฒนาทักษะการเป็นผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์” โดย อาจารย์ ดร.สุชาติ แสนพิชรองผู้อำนวยสำนักเทคโนโลยีการศึกษา กล่าวเปิดการอบรม ณ ห้องประชุม 1607 อาคารบริหาร ชั้น 6 โดยช่วงเช้า ฟังการบรรยาย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดย นางสาวศตกมล วรกุลผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน)ที่มีประสบการณ์ทางด้านพิธีกรรายการ/โปรดิวเซอร์ พูดคุยเรื่องประสบการณ์ด้านการเป็นพิธีกรรายการจากนั้นช่วงบ่าย ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติทักษะการเป็นผู้ดำเนินรายการการวางบุคลิกภาพเมื่อออกหน้ากล้องโทรทัศน์ ที่ห้องบันทึกรายการโทรทัศน์อาคารศูนย์ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ โดยมี…

Continue Readingสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาทักษะการเป็นผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์”