บริการของเรา

     นอกจากหน้าที่หลักในการจัดตารางออกอากาศรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ควบคุม ตรวจสอบ การออกอากาศรายการ รวมทั้งการสนับสนุนการผลิตรายการ ในการให้บริการห้องสมุดภาพและเสียง การแต่งหน้า งานศิลปกรรมฉาก การจัดฉากโทรทัศน์ การบริการจัดวัสดุอุปกรณ์ การจัดทำป้ายนิทรรศ การประชาสัมพันธ์งานสำคัญของมหาวิทยาลัยและการให้บริการหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 

     เรายินดีให้คำปรึกษา ด้านการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ และรายการวิทยุกระจายเสียง โดยผู้ผลิตที่มีความสามารถจำนวนมาก จากประสบการณ์ทำงานที่สั่งสมมายาวนาน และผลงานที่ผลิตมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ศูนย์บริการการสอนทางวิทยุและโทรทัศน์ ได้รับความไว้วางใจให้ผลิตรายการสำคัญต่าง ๆ มากมาย

 

การประชาสัมพันธ์งานสำคัญของมหาวิทยาลัย
และการให้บริการหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 

ให้คำปรึกษา ด้านการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
และรายการวิทยุกระจายเสียง

งานศิลปกรรมฉาก การจัดฉากโทรทัศน์
การบริการจัดวัสดุอุปกรณ์ การจัดทำป้ายนิทรรศ

การสนับสนุนการผลิตรายการ
ในการให้บริการห้องสมุดภาพและเสียง