STOU Channel

ตารางออกอากาศประจำเดือน มิถุนายน 2562

  เวลาออกอากาศ   ชื่อชุดรายการ
00.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 32314 การบัญชีขั้นสูง 1 และการบัญชีขั้นสูง 2     
02.00-04.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 33410  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 13422 พฤติกรรมองค์การและการจัดการการตลาด 
06.00-06.30 น. ชุดรายการ บ้านวิทย์วิทย์ เรื่อง ปลูกป่าชายเลน , วิทย์คู่บ้าน , วิทย์รักษ์โลก
06.30-07.00 น. ชุดวิชา 52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข
07.00-07.30 น. ชุดรายการ Green Focus เรื่อง แม่กึ๊ดหลวงรักษ์ป่าชุมชน
07.30-08.00 น. ชุดวิชา 33401 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ
08.00-08.30 น. ชุดรายการ @ อาเซียน เรื่อง เก็บตกจากอาเซียน
08.30-09.00 น. ชุดวิชา 15337 การสื่อสารกับการพัฒนา
09.00-09.30 น. ชุดรายการ สถานีนวัตกรรม เรื่อง เครื่องผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ด้วยการสกัดเย็นแบบหมักควบคุมอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ , น้ำยางโปรตีนต่ำและการใช้เป็นวัตถุดิบชนิดใหม่สำหรับเภสัชภัณฑ์และเครื่องสำอางหลายชนิด , ครอบครัวไข่
09.30-10.00 น. ชุดวิชา 97407 การจัดการทางการผลิตและการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 13422 พฤติกรรมองค์การและการจัดการการตลาด 
12.00-12.30 น.   ชุดรายการ บ้านวิทย์วิทย์ เรื่อง ปลูกป่าชายเลน , วิทย์คู่บ้าน , วิทย์รักษ์โลก
12.30-13.00 น. ชุดวิชา 52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข
13.00-13.30 น.   ชุดรายการ Green  Focus เรื่อง แม่กึ๊ดหลวงรักษ์ป่าชุมชน
13.30-14.00 น. ชุดวิชา 33401 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ
14.00-16.00 น.   สอนเสริม ชุดวิชา 99312  คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
16.00-16.30 น. ชุดรายการ @ อาเซียน เรื่อง เก็บตกจากอาเซียน
16.30-17.00 น. ชุดวิชา 15337 การสื่อสารกับการพัฒนา
17.00-17.30 น.   ชุดรายการ ที่นี่…เกษตรปาริชาต เรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนในภาคการเกษตร
17.30-18.00 น. ชุดวิชา 97407 การจัดการทางการผลิตและการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์
18.00-18.30 น. รายการ ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
18.30-19.00 น. ชุดวิชา 52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข
19.00-19.30 น. ชุดรายการ Green Focus เรื่อง แม่กึ๊ดหลวงรักษ์ป่าชุมชน
19.30-20.00 น. ชุดวิชา 33401 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ
20.00-20.30 น. ถ่ายทอดสด ข่าวในพระราชสำนัก จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
20.30-21.00 น. ชุดวิชา15337 การสื่อสารกับการพัฒนา
21.00-21.30 น.   ชุดรายการ สถานีนวัตกรรม เรื่อง เครื่องผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ด้วยการสกัดเย็นแบบหมักควบคุมอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ , น้ำยางโปรตีนต่ำและการใช้เป็นวัตถุดิบชนิดใหม่สำหรับเภสัชภัณฑ์และเครื่องสำอางหลายชนิด , ครอบครัวไข่
21.30-22.00 น. ชุดวิชา 97407 การจัดการทางการผลิตและการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 99312 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
  เวลาออกอากาศ   ชื่อชุดรายการ
00.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 92424 การบริหารธุรกิจเฉพาะสหกรณ์
02.00-04.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 92221 เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารธุรกิจสหกรณ์
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 32456 ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน   
06.00-06.30 น. ชุดรายการ สุข…กับธรรมะ เรื่อง โซ่ทองคล้องใจ
06.30-07.00 น. ชุดวิชา 71307 หลักการจัดการอาหารและธุรกิจอาหาร
07.00-07.30 น. ชุดรายการ อพวช. ซีซั่น 2 ตอน สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช วังน้ำเขียว 2 ตอนที่ 1
ซีซั่น 2 ตอน สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช วังน้ำเขียว 2 ตอนที่ 2
ซีซั่น 2 ตอน สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช วังน้ำเขียว 2 ตอนที่ 3
07.30-08.00 น. ชุดวิชา 92116 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์
08.03-08.30 น. ชุดรายการ สนุกคิด สนุกวิทย์ ช่างคิด ช่างสังเกต เรื่อง วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ตอน “ธาตุ”
08.30-09.00 น. ชุดวิชา 92322 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสหกรณ์
09.00-09.30 น. ชุดรายการ มหัศจรรย์วิถีไทย เรื่อง “ของกิ๋น” บ้านทุ่งยาว
09.30-10.00 น. ชุดวิชา 93257 ศัตรูพืชเบื้องต้น
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 32456 ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน   
12.00-12.30 น. ชุดรายการ สื่อเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เรื่อง มสธ.รวมใจค่ายอาสาพัฒนาผืนป่าแก่งกระจาน
12.30-13.00 น. ชุดวิชา 71307 หลักการจัดการอาหารและธุรกิจอาหาร
13.00-13.30 น. ชุดรายการ อพวช. ซีซั่น 2 ตอน สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช วังน้ำเขียว 2 ตอนที่ 1
ซีซั่น 2 ตอน สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช วังน้ำเขียว 2 ตอนที่ 2
ซีซั่น 2 ตอน สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช วังน้ำเขียว 2 ตอนที่ 3
13.30-14.00 น. ชุดวิชา 92116 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 41201 กฎหมายมหาชน   
16.00-16.30 น. ชุดรายการ เรียนรู้ เรื่องวิทย์ ช่างคิด…ช่างสังเกต ชุด วิทย์รอบตัว  ตอนที่ 2 มาตรวิทยา
16.30-17.00 น. ชุดวิชา 92322 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสหกรณ์
17.00-17.30 น. ชุดรายการ การจัดการสมัยใหม่ เรื่อง Successful CEO
17.30-18.00 น. ชุดวิชา 93257 ศัตรูพืชเบื้องต้น
18.00-18.30 น. รายการ ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
18.30-19.00 น. ชุดวิชา 71307 หลักการจัดการอาหารและธุรกิจอาหาร
19.00-20.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
20.00-20.30 น. ถ่ายทอดสด ข่าวในพระราชสำนัก จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
20.30-21.00 น. ชุดวิชา 92322 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสหกรณ์
21.00-21.30 น. ชุดรายการ มหัศจรรย์วิถีไทย เรื่อง “ของกิ๋น” บ้านทุ่งยาว
21.30-22.00 น. ชุดวิชา 93257 ศัตรูพืชเบื้องต้น
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 41201 กฎหมายมหาชน   

 

เวลาออกอากาศ

 

ชื่อชุดรายการ

 
 
00.00-02.00 น.สอนเสริม ชุดวิชา 12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย 
02.00-04.00 น.สอนเสริม ชุดวิชา 13311 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  
04.00-06.00 น.สอนเสริม ชุดวิชา 10152 ไทยกับสังคมโลก   
06.00-06.30 น.ชุดรายการ Living in Style เรื่อง Steke , Salmon , การพับผ้าเช็ดปาก 
06.30-07.00 น.ชุดวิชา 12305 ศิลปะกับสังคมไทย 
07.00-07.30 น.ชุดรายการ Hello English 
07.30-08.00 น.ชุดวิชา 12402 วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว   
08.03-08.30 น.

ชุดรายการ สุโขทัยศึกษา

เรื่อง สุโขทัยธานี

 
08.30-09.00 น.ชุดวิชา 24412 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย 
09.00-09.30 น.

ชุดรายการ มรดกของแผ่นดิน

เรื่อง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดไหล่หินหลวง

 
09.30-10.00 น.ชุดวิชา 26302 การจัดการการศึกษานอกระบบ 
10.00-12.00 น.สอนเสริม ชุดวิชา 10152 ไทยกับสังคมโลก   
12.00-12.30 น.

ชุดรายการ Living in Style

เรื่อง Steke , Salmon , การพับผ้าเช็ดปาก

 
12.30-13.00 น.ชุดวิชา 12305 ศิลปะกับสังคมไทย 
13.00-13.30 น.ชุดรายการ Hello English 
13.30-14.00 น.ชุดวิชา 12402 วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว   
14.00-16.00 น.สอนเสริม ชุดวิชา 10103 ทักษะชีวิต    
16.00-16.30 น.

ชุดรายการ  สุโขทัยศึกษา

เรื่อง สุโขทัยธานี

 
16.30-17.00 น.ชุดวิชา 24412 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย 

17.00-17.30 น.

 

ชุดรายการ กฎหมาย… I  Love  you

เรื่อง สัตว์…กับความคุ้มครอง

 
17.30-18.00 น.ชุดวิชา 26302 การจัดการการศึกษานอกระบบ 
18.00-18.30 น.รายการ ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
18.30-19.00 น.ชุดวิชา 12305 ศิลปะกับสังคมไทย 
19.00-19.30 น.ชุดรายการ Hello English 
19.30-20.00 น.ชุดวิชา 12402 วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว   
20.00-20.30 น.ถ่ายทอดสด ข่าวในพระราชสำนัก จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
20.30-21.00 น.ชุดวิชา 24412 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย 
21.00-21.30 น.

ชุดรายการ มรดกของแผ่นดิน

เรื่อง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดไหล่หินหลวง

 
21.30-22.00 น.ชุดวิชา 26302 การจัดการการศึกษานอกระบบ 
22.00-24.00 น.สอนเสริม ชุดวิชา 10103 ทักษะชีวิต 
  เวลาออกอากาศ   ชื่อชุดรายการ
00.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 71204 โภชนศึกษาและการสื่อสาร 
02.00-04.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 72101 จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต 
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 30212 คณิตศาสตร์ สถิติธุรกิจ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ   
06.00-06.30 น. ชุดรายการ ท่องเที่ยวตามกลอนสุนทรภู่ เรื่อง นิราศพระบาท 1
06.30-07.00 น. ชุดวิชา 32325 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการจัดการความรู้
07.00-07.30 น. ชุดรายการ Hello English เรื่อง เชือกลีซอ , คุยกับเขมจิรา
07.30-08.00 น. ชุดวิชา 12411 ภาษาถิ่นและวรรณกรรมท้องถิ่นไทย
08.03-08.30 น. ชุดรายการ กด Like วัยทีน เรื่อง การศึกษาในต่างแดนรัสเซียศึกษา 1 , AIS DC , Losbter Paknampran , อาหารต้องห้ามทำแก่ไม่รู้ตัว
08.30-09.00 น. ชุดวิชา 72303 พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
09.00-09.30 น. ชุดรายการ คลินิกบริหาร เรื่อง BSC มุมมองที่ 2 : มุมมองด้านลูกค้า
09.30-10.00 น. ชุดวิชา 71412 อาหารโภชนาการศึกษาและการสื่อสาร 
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 30212 คณิตศาสตร์ สถิติธุรกิจ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ   
12.00-12.30 น.   ชุดรายการ ท่องเที่ยวตามกลอนสุนทรภู่ เรื่อง นิราศพระบาท 1
12.30-13.00 น. ชุดวิชา 32325 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการจัดการความรู้
13.00-13.30 น.   ชุดรายการ Hello English เรื่อง เชือกลีซอ , คุยกับเขมจิรา
13.30-14.00 น. ชุดวิชา 12411 ภาษาถิ่นและวรรณกรรมท้องถิ่นไทย
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 10121 อารยธรรมมนุษย์
16.00-16.30 น.   ชุดรายการ กด Like วัยทีน เรื่อง การศึกษาในต่างแดนรัสเซียศึกษา 1 , AIS DC,Losbter Paknampran , อาหารต้องห้ามทำแก่ไม่รู้ตัว
16.30-17.00 น. ชุดวิชา 72303 พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
17.00-17.30 น.   ชุดรายการ เจาะกึ๋นการตลาด เรื่อง ว่าด้วยเรื่องของแบรนด์ ตอนที่ 2
17.30-18.00 น. ชุดวิชา 71412 อาหารโภชนาการศึกษาและการสื่อสาร 
18.00-18.30 น. รายการ ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
18.30-19.00 น. ชุดวิชา 32325 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการจัดการความรู้
19.00-19.30 น.   ชุดรายการ Hello English เรื่อง เชือกลีซอ , คุยกับเขมจิรา
19.30-20.00 น. ชุดวิชา 12411 ภาษาถิ่นและวรรณกรรมท้องถิ่นไทย
20.00-20.30 น. ถ่ายทอดสด ข่าวในพระราชสำนัก จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
20.30-21.00 น. ชุดวิชา 72303 พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
21.00-21.30 น.   ชุดรายการ คลินิกบริหาร เรื่อง BSC มุมมองที่ 2 : มุมมองด้านลูกค้า
21.30-22.00 น. ชุดวิชา 71412 อาหารโภชนาการศึกษาและการสื่อสาร
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 10121 อารยธรรมมนุษย์
  เวลาออกอากาศ   ชื่อชุดรายการ
00.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย
02.00-04.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 80308 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ 
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 41211 กฎหมายแพ่ง 1  
06.00-06.30 น. ชุดรายการ รอบรู้กับ มสธ.
06.30-07.00 น. ชุดวิชา 13401 ประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ 
07.00-07.30 น. ชุดรายการ กฏหมายเพื่อประชาชน เรื่อง บทบาทของทนายความ
07.30-08.00 น. ชุดวิชา 13411 ทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ
08.00-08.30 น. ชุดรายการ เส้นทางสร้างสุข เรื่อง “โลกนี้จะสุขหรือทุกข์ อยู่ที่เราตั้งคำถามกับชีวิต”
08.30-09.00 น. ชุดวิชา 21223 การจัดการศึกษาและหลักสูตรสำหรับเด็กปฐมวัย
09.00-09.30 น. ชุดรายการ รักคือการให้ เรื่อง โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ที่พักพิงของเด็กด้อยโอกาส
09.30-10.00 น. ชุดวิชา 13423 ระบบสารสนเทศสำนักงาน
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 41211 กฎหมายแพ่ง 1  
12.00-12.30 น. ชุดรายการ รอบรู้กับ มสธ.
12.30-13.00 น. ชุดวิชา 13401 ประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ 
13.00-13.30 น. ชุดรายการ กฏหมายเพื่อประชาชน เรื่อง บทบาทของทนายความ
13.30-14.00 น. ชุดวิชา 13411 ทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 41324 กฎหมายพาณิชย์ 4
16.00-16.30 น. ชุดรายการ เส้นทางสร้างสุข เรื่อง “โลกนี้จะสุขหรือทุกข์ อยู่ที่เราตั้งคำถามกับชีวิต”
16.30-17.00 น. ชุดวิชา 21223 การจัดการศึกษาและหลักสูตรสำหรับเด็กปฐมวัย
17.00-17.30 น. ชุดรายการ รักคือการให้ เรื่อง โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ที่พักพิงของเด็กด้อยโอกาส
17.30-18.00 น. ชุดวิชา 13423 ระบบสารสนเทศสำนักงาน
18.00-18.30 น. รายการ ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
18.30-19.00 น. ชุดวิชา 13401 ประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ 
19.00-19.30 น. ชุดรายการ กฏหมายเพื่อประชาชน เรื่อง บทบาทของทนายความ
19.30-20.00 น. ชุดวิชา 13411 ทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ
20.00-20.30 น. ถ่ายทอดสด ข่าวในพระราชสำนัก จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
20.30-21.00 น. ชุดวิชา 21223 การจัดการศึกษาและหลักสูตรสำหรับเด็กปฐมวัย
21.00-21.30 น. ชุดรายการ รักคือการให้ เรื่อง โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ที่พักพิงของเด็กด้อยโอกาส
21.30-22.00 น. ชุดวิชา 13423 ระบบสารสนเทศสำนักงาน
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 41324 กฎหมายพาณิชย์ 4
  เวลาออกอากาศ   ชื่อชุดรายการ
00.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 91311­­­­­­­ การจัดการความรู้เพื่องานส่งเสริมการเกษตร
02.00-04.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 91312 การจัดการระบบการเกษตรเชิงบูรณาการ
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 41231 กฎหมายอาญา 1   
06.00-06.30 น. ชุดรายการ แนะแนวการศึกษา
06.30-07.00 น. ชุดวิชา 32302 การจัดการการตลาด
07.00-07.30 น.   ชุดรายการ กฏหมายเพื่อประชาชน เรื่อง พ.ร.บ.โรงแรม ตอน ปลดหนี้…ปลดความผิด
07.30-08.00 น. ชุดวิชา 32483 สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีบริหาร 
08.00-08.30 น.   ชุดรายการ ร้านอาโก…โชว์กึ๋น เรื่อง “กลโกงบัตรเครดิต”
08.30-09.00 น. ชุดวิชา 93461 การจัดการผลผลิตและการตลาดสินค้าปศุสัตว์
09.00-09.30 น.   ชุดรายการ สีสันเมืองไทย เรื่อง สีสันจันทบุรี ตอนที่ 1 (พลอย)
09.30-10.00 น. ชุดวิชา 91357 พื้นฐานความรู้สิ่งแวดล้อม
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 41231 กฎหมายอาญา 1   
12.00-12.30 น. ชุดรายการ แนะแนวการศึกษา
12.30-13.00 น. ชุดวิชา 32302 การจัดการการตลาด
13.00-13.30 น. ชุดรายการ กฏหมายเพื่อประชาชน เรื่อง พ.ร.บ.โรงแรม ตอน ปลดหนี้…ปลดความผิด
13.30-14.00 น. ชุดวิชา 32483 สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีบริหาร 
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
16.00-16.30 น. ชุดรายการ ร้านอาโก…โชว์กึ๋น เรื่อง “กลโกงบัตรเครดิต”
16.30-17.00 น. ชุดวิชา 93461 การจัดการผลผลิตและการตลาดสินค้าปศุสัตว์
17.00-17.30 น. ชุดรายการ สีสันเมืองไทย เรื่อง สีสันจันทบุรี ตอนที่ 1 (พลอย)
17.30-18.00 น. ชุดวิชา 91357 พื้นฐานความรู้สิ่งแวดล้อม
18.00-18.30 น. รายการ ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
18.30-19.00 น. ชุดวิชา 32302 การจัดการการตลาด
19.00-19.30 น. ชุดรายการ กฏหมายเพื่อประชาชน เรื่อง พ.ร.บ.โรงแรม ตอน ปลดหนี้…ปลดความผิด
19.30-20.00 น. ชุดวิชา 32483 สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีบริหาร 
20.00-20.30 น. ถ่ายทอดสด ข่าวในพระราชสำนัก จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
20.30-21.00 น. ชุดวิชา 93461 การจัดการผลผลิตและการตลาดสินค้าปศุสัตว์
21.00-21.30 น. ชุดรายการ สีสันเมืองไทย เรื่อง สีสันจันทบุรี ตอนที่ 1 (พลอย)
21.30-22.00 น. ชุดวิชา 91357 พื้นฐานความรู้สิ่งแวดล้อม
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
  เวลาออกอากาศ   ชื่อชุดรายการ
00.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 91419 การบริหารจัดทุนเพื่อการส่งเสริมและการพัฒนาการเกษตร
02.00-04.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 91464 พืชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 60410 เศรษฐมิติและการประยุกต์  
06.00-06.30 น. ชุดรายการ รอบรู้กับ มสธ.
06.30-07.00 น. ชุดวิชา 71308 เทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปอาหาร
07.00-07.30 น. ชุดรายการ Green Focus เรื่อง ไทรน้อย…เมืองกำจัดขยะ
07.30-08.00 น. ชุดวิชา 55319 การฝึกปฎิบัติเวชกรรมแผนไทย
08.00-08.30 น. ชุดรายการ กินดี อยู่ดี เรื่อง แคลอรี่
08.30-09.00 น. ชุดวิชา 91427 การป่าไม้ชุมชน
09.00-09.30 น. ชุดรายการ Thai Tech เรื่อง เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเรียนรู้
09.30-10.00 น. ชุดวิชา 97432 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 60410 เศรษฐมิติและการประยุกต์  
12.00-12.30 น. ชุดรายการ รอบรู้กับ มสธ.
12.30-13.00 น. ชุดวิชา 71308 เทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปอาหาร
13.00-13.30 น. ชุดรายการ Green Focus เรื่อง ไทรน้อย…เมืองกำจัดขยะ
13.30-14.00 น. ชุดวิชา 55319 การฝึกปฎิบัติเวชกรรมแผนไทย
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 92311 การจัดการสหกรณ์เชิงกลยุทธ์ 
16.00-16.30 น. ชุดรายการ กินดี อยู่ดี เรื่อง แคลอรี่
16.30-17.00 น. ชุดวิชา 91427 การป่าไม้ชุมชน
17.00-17.30 น. ชุดรายการ เทคโนโลยีกับชีวิต เรื่อง เทคโนโลยีกับแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยา
17.30-18.00 น. ชุดวิชา 97432 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 
18.00-18.30 น. ชุดรายการ Thai Tech เรื่อง เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเรียนรู้
18.30-19.00 น. ชุดวิชา 71308 เทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปอาหาร
19.00-19.30 น. ชุดรายการ Green Focus เรื่อง ไทรน้อย…เมืองกำจัดขยะ
19.30-20.00 น. ชุดวิชา 55319 การฝึกปฎิบัติเวชกรรมแผนไทย
20.00-20.30 น. ถ่ายทอดสด ข่าวในพระราชสำนัก จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
20.30-21.00 น. รายการ ศาสตร์พระราช สู่การพัฒนาอย่างยังยืน
21.00-21.30 น. ชุดรายการ Thai Tech เรื่อง เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเรียนรู้
21.30-22.00 น. ชุดวิชา 97432 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 92311 การจัดการสหกรณ์เชิงกลยุทธ์ 
  เวลาออกอากาศ   ชื่อชุดรายการ
00.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 32314 การบัญชีขั้นสูง 1 และการบัญชีขั้นสูง 2     
02.00-04.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 33410 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 13422 พฤติกรรมองค์การและการจัดการการตลาด 
06.00-06.30 น. ชุดรายการ บ้านวิทย์วิทย์ เรื่อง ออร์ก้าร์เกษตรอินทรีย์ , วิทย์คู่บ้าน , วิทย์รักษ์โลก
06.30-07.00 น. ชุดวิชา 52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข
07.00-07.30 น. ชุดรายการ Green Focus เรื่อง วารินทร์ ถิ่นป่า
07.30-08.00 น. ชุดวิชา 33401 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ
08.00-08.30 น. ชุดรายการ @ อาเซียน เรื่อง ระนอง…แหล่งผลิตกาแฟโรบัสต้า
08.30-09.00 น. ชุดวิชา 16457 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
09.00-09.30 น. ชุดรายการ สถานีนวัตกรรม เรื่อง อากาศยานไร้คนขับ , เท้าเทียมขยับได้ , เกมและนิทานแบบไข่ไข่
09.30-10.00 น. ชุดวิชา 97407 การจัดการทางการผลิตและการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 13422 พฤติกรรมองค์การและการจัดการการตลาด 
12.00-12.30 น. ชุดรายการ บ้านวิทย์วิทย์ เรื่อง ออร์ก้าร์เกษตรอินทรีย์ , วิทย์คู่บ้าน , วิทย์รักษ์โลก
12.30-13.00 น. ชุดวิชา 52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข
13.00-13.30 น. ชุดรายการ Green Focus เรื่อง วารินทร์ ถิ่นป่า
13.30-14.00 น. ชุดวิชา 33401 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 99312 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
16.00-16.30 น. ชุดรายการ @ อาเซียน เรื่อง ระนอง…แหล่งผลิตกาแฟโรบัสต้า
16.30-17.00 น. ชุดวิชา 16457 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
17.00-17.30 น. ชุดรายการ ที่นี่…เกษตรปาริชาต เรื่อง การถ่ายภาพและตกแต่งเพื่อใช้ในงานส่งเสริมการเกษตรด้วยโทรศัพท์มือถือ
17.30-18.00 น. ชุดวิชา 97407 การจัดการทางการผลิตและการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์
18.00-18.30 น. รายการ ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
18.30-19.00 น. ชุดวิชา 52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข
19.00-19.30 น. ชุดรายการ Green Focus เรื่อง วารินทร์ ถิ่นป่า
19.30-20.00 น. ชุดวิชา 33401 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ
20.00-20.30 น. ถ่ายทอดสด ข่าวในพระราชสำนัก จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
20.30-21.00 น. ชุดวิชา 16457 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
21.00-21.30 น. ชุดรายการ สถานีนวัตกรรม เรื่อง อากาศยานไร้คนขับ , เท้าเทียมขยับได้ , เกมและนิทานแบบไข่ไข่
21.30-22.00 น. ชุดวิชา 97407 การจัดการทางการผลิตและการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 99312 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
  เวลาออกอากาศ   ชื่อชุดรายการ
00.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 92424 การบริหารธุรกิจเฉพาะสหกรณ์
02.00-04.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 92221 เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารธุรกิจสหกรณ์
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 32456 ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน   
06.00-06.30 น. ชุดรายการ สุข…กับธรรมะ เรื่อง มนต์โอสถ
06.30-07.00 น. ชุดวิชา 71307 หลักการจัดการอาหารและธุรกิจอาหาร
07.00-07.30 น. ชุดรายการ อพวช. ซีซั่น 2 ตอน พิพิธภัณฑ์หอยสีลม ตอนที่ 1
ซีซั่น 2 ตอน พิพิธภัณฑ์หอยสีลม ตอนที่ 2
ซีซั่น 2 ตอน พิพิธภัณฑ์หอยสีลม ตอนที่ 3
07.30-08.00 น. ชุดวิชา 92116 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์
08.00-08.30 น. ชุดรายการ สนุกคิด สนุกวิทย์ ช่างคิด ช่างสังเกต เรื่อง วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ตอน แสงแดด
08.30-09.00 น. ชุดวิชา 92322 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสหกรณ์
09.00-09.30 น. ชุดรายการ มหัศจรรย์วิถีไทย เรื่อง เครื่องเงินล้านนาวัดศรีสุพรรณ
09.30-10.00 น. ชุดวิชา 93257 ศัตรูพืชเบื้องต้น
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 32456 ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน   
12.00-12.30 น.   ชุดรายการ สื่อเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เรื่อง มสธ.รวมใจค่ายอาสาพัฒนาผืนป่าแก่งกระจาน
12.30-13.00 น. ชุดวิชา 71307 หลักการจัดการอาหารและธุรกิจอาหาร
13.00-13.30 น.   ชุดรายการ อพวช. ซีซั่น 2 ตอน  ลอนดอนสตรีท 1ตอนที่ 1
ซีซั่น 2 ตอน ลอนดอนสตรีท 1 ตอนที่ 2
ซีซั่น 2 ตอน ลอนดอนสตรีท 1 ตอนที่ 3
13.30-14.00 น. ชุดวิชา 92116 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 41201 กฎหมายมหาชน   
16.00-16.30 น.   ชุดรายการ เรียนรู้ เรื่องวิทย์ ช่างคิด… ช่างสังเกต ชุด วิทย์รอบตัว  ตอนที่ 3 อีโคคาร์
16.30-17.00 น. ชุดวิชา 92322 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสหกรณ์
17.00-17.30 น.   ชุดรายการ การจัดการสมัยใหม่ เรื่อง การจัดการยุค 4.0
17.30-18.00 น. ชุดวิชา 93257 ศัตรูพืชเบื้องต้น
18.00-18.30 น. รายการ ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
18.30-19.00 น. ชุดวิชา 71307 หลักการจัดการอาหารและธุรกิจอาหาร
19.00-20.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
20.00-20.30 น. ถ่ายทอดสด ข่าวในพระราชสำนัก จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
20.30-21.00 น. ชุดวิชา 92322 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสหกรณ์
21.00-21.30 น. ชุดรายการ มหัศจรรย์วิถีไทย เรื่อง เครื่องเงินล้านนาวัดศรีสุพรรณ
21.30-22.00 น. ชุดวิชา 93257 ศัตรูพืชเบื้องต้น
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 41201 กฎหมายมหาชน   
  เวลาออกอากาศ   ชื่อชุดรายการ
00.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 12304 ความเชื่อและศาสนาในสังคมไทย    
02.00-04.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 12307 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 10152 ไทยกับสังคมโลก 
06.00-06.30 น. ชุดรายการ Living in Style เรื่อง โหรพา , พาสต้าเพลสโต้ซอส , การพับผ้าเช็ดปาก (Napkin)
06.30-07.00 น. ชุดวิชา 12305 ศิลปะกับสังคมไทย
07.00-07.30 น. ชุดรายการ Hello English
07.30-08.00 น. ชุดวิชา 12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย
08.00-08.30 น. ชุดรายการ สุโขทัยศึกษา เรื่อง ศรีสัชนาลัย
08.30-09.00 น. ชุดวิชา 21004 ครอบครัวศึกษากับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
09.00-09.30 น. ชุดรายการ มรดกของแผ่นดิน เรื่อง กินข้าวแลง…ขันโตก
09.30-10.00 น. ชุดวิชา 26406 การพัฒนาและการใช้สื่อการศึกษานอกระบบ 
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 10152 ไทยกับสังคมโลก 
12.00-12.30 น. ชุดรายการ Living in Style เรื่อง โหรพา , พาสต้าเพลสโต้ซอส , การพับผ้าเช็ดปาก (Napkin)
12.30-13.00 น. ชุดวิชา 12305 ศิลปะกับสังคมไทย
13.00-13.30 น. ชุดรายการ Hello English
13.30-14.00 น. ชุดวิชา 12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 10103 ทักษะชีวิต     
16.00-16.30 น.   ชุดรายการ สุโขทัยศึกษา เรื่อง ศรีสัชนาลัย
16.30-17.00 น. ชุดวิชา 21004 ครอบครัวศึกษากับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
17.00-17.30 น.   ชุดรายการ กฎหมาย… I  Love  you เรื่อง พ.ร.บ การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560
17.30-18.00 น. ชุดวิชา 26406 การพัฒนาและการใช้สื่อการศึกษานอกระบบ 
18.00-18.30 น. รายการ ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
18.30-19.00 น. ชุดวิชา 12305 ศิลปะกับสังคมไทย
19.00-19.30 น. ชุดรายการ Hello English
19.30-20.00 น. ชุดวิชา 12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย
20.00-20.30 น. ถ่ายทอดสด ข่าวในพระราชสำนัก จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
20.30-21.00 น. ชุดวิชา 21004 ครอบครัวศึกษากับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
21.00-21.30 น. ชุดรายการ มรดกของแผ่นดิน เรื่อง กินข้าวแลง…ขันโตก
21.30-22.00 น. ชุดวิชา 26406 การพัฒนาและการใช้สื่อการศึกษานอกระบบ 
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 10103 ทักษะชีวิต    
  เวลาออกอากาศ   ชื่อชุดรายการ
00.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 32339 การจัดการการเงินการตลาดและการผลิต
02.00-04.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ  
04.00-06.00 น.   สอนเสริม ชุดวิชา 30212 คณิตศาสตร์ สถิติธุรกิจ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ   
06.00-06.30 น.   ชุดรายการ ท่องเที่ยวตามกลอนสุนทรภู่ เรื่อง นิราศพระบาท 2
06.30-07.00 น. ชุดวิชา 32328 การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง
07.00-07.30 น.   ชุดรายการ Hello English เรื่อง การนวดหน้า , คุยกับน้องเติร์ด
07.30-08.00 น. ชุดวิชา 12411 ภาษาถิ่นและวรรณกรรมท้องถิ่นไทย
08.00-08.30 น.   ชุดรายการ กด Like วัยทีน เรื่อง การศึกษาในต่างแดนรัสเซียศึกษา 2 , Thai fit , นักมวย , ขจัดความเครียดด้วยโยคะ
08.30-09.00 น. ชุดวิชา 72201 ครอบครัวศึกษา
09.00-09.30 น.   ชุดรายการ คลินิกบริหาร เรื่อง BSC มุมมองที่ 3 : มุมมองด้านกระบวนการธุรกิจภายใน
09.30-10.00 น. ชุดวิชา 71412 อาหารโภชนาการศึกษาและการสื่อสาร 
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 30212 คณิตศาสตร์ สถิติธุรกิจ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ  
12.00-12.30 น.   ชุดรายการ ท่องเที่ยวตามกลอนสุนทรภู่ เรื่อง นิราศพระบาท 2
12.30-13.00 น. ชุดวิชา 32328 การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง
13.00-13.30 น.   ชุดรายการ Hello English เรื่อง การนวดหน้า , คุยกับน้องเติร์ด
13.30-14.00 น. ชุดวิชา 12411 ภาษาถิ่นและวรรณกรรมท้องถิ่นไทย
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 10121 อารยธรรมมนุษย์
16.00-16.30 น.   ชุดรายการ กด Like วัยทีน เรื่อง การศึกษาในต่างแดนรัสเซียศึกษา 2 , Thai fit , นักมวย , ขจัดความเครียด ด้วยโยคะ
16.30-17.00 น. ชุดวิชา 72201 ครอบครัวศึกษา
17.00-17.30 น.   ชุดรายการ เจาะกึ๋นการตลาด เรื่อง เปลี่ยนแพ็คเกจ ปรับธุรกิจ
17.30-18.00 น. ชุดวิชา 71412 อาหารโภชนาการศึกษาและการสื่อสาร 
18.00-18.30 น. รายการ ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
18.30-19.00 น. ชุดวิชา 32328 การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง
19.00-19.30 น.   ชุดรายการ Hello English เรื่อง การนวดหน้า , คุยกับน้องเติร์ด
19.30-20.00 น. ชุดวิชา 12411 ภาษาถิ่นและวรรณกรรมท้องถิ่นไทย
20.00-20.30 น. ถ่ายทอดสด ข่าวในพระราชสำนัก จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
20.30-21.00 น. ชุดวิชา 72201 ครอบครัวศึกษา
21.00-21.30 น.   ชุดรายการ คลินิกบริหาร เรื่อง BSC มุมมองที่ 3 : มุมมองด้านกระบวนการธุรกิจภายใน
21.30-22.00 น. ชุดวิชา 71412 อาหารโภชนาการศึกษาและการสื่อสาร 
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 10121 อารยธรรมมนุษย์
  เวลาออกอากาศ   ชื่อชุดรายการ
00.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 80111 หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย
02.00-04.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย 
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 41211 กฎหมายแพ่ง 1  
06.00-06.30 น. ชุดรายการ รอบรู้กับ มสธ.
06.30-07.00 น. ชุดวิชา 13401 ประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ 
07.00-07.30 น.   ชุดรายการ กฏหมายเพื่อประชาชน เรื่อง บทบาทของทนายความ
07.30-08.00 น. ชุดวิชา 13411 ทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ
08.00-08.30 น.   ชุดรายการ เส้นทางสร้างสุข เรื่อง วิถีแห่งความสุข
08.30-09.00 น. ชุดวิชา 21223 การจัดการศึกษาและหลักสูตรสำหรับเด็กปฐมวัย
09.00-09.30 น.   ชุดรายการ รักคือการให้ เรื่อง หมออภิณพ แพทย์ผู้เสียให้กับผู้ป่วยเรื้อรัง
09.30-10.00 น. ชุดวิชา 13423 ระบบสารสนเทศสำนักงาน
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต  
12.00-12.30 น. ชุดรายการ รอบรู้กับ มสธ.
12.30-13.00 น. ชุดวิชา 13401 ประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ 
13.00-13.30 น. ชุดรายการ กฏหมายเพื่อประชาชน เรื่อง บทบาทของทนายความ
13.30-14.00 น. ชุดวิชา 13411 ทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 10151 ไทยศึกษา
16.00-16.30 น. ชุดรายการ เส้นทางสร้างสุข เรื่อง วิถีแห่งความสุข
16.30-17.00 น. ชุดวิชา 21223 การจัดการศึกษาและหลักสูตรสำหรับเด็กปฐมวัย
17.00-17.30 น. ชุดรายการ รักคือการให้ เรื่อง หมออภิณพ แพทย์ผู้เสียให้กับผู้ป่วยเรื้อรัง
17.30-18.00 น. ชุดวิชา 13423 ระบบสารสนเทศสำนักงาน
18.00-18.30 น. รายการ ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
18.30-19.00 น. ชุดวิชา 13401 ประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์  
19.00-19.30 น. ชุดรายการ กฏหมายเพื่อประชาชน เรื่อง บทบาทของทนายความ
19.30-20.00 น. ชุดวิชา 13411 ทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ
20.00-20.30 น. ถ่ายทอดสด ข่าวในพระราชสำนัก จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
20.30-21.00 น. ชุดวิชา 21223 การจัดการศึกษาและหลักสูตรสำหรับเด็กปฐมวัย
21.00-21.30 น. ชุดรายการ รักคือการให้ เรื่อง หมออภิณพ แพทย์ผู้เสียให้กับผู้ป่วยเรื้อรัง
21.30-22.00 น. ชุดวิชา 13423 ระบบสารสนเทศสำนักงาน
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 41324 กฎหมายพาณิชย์ 4
  เวลาออกอากาศ   ชื่อชุดรายการ
00.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 90201 การจัดการฟาร์ม 
02.00-04.00 น.   สอนเสริม ชุดวิชา 90206 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากรเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 41231 กฎหมายอาญา 1   
06.00-06.30 น. ชุดรายการ แนะแนวการศึกษา
06.30-07.00 น. ชุดวิชา 32302 การจัดการการตลาด 
07.00-07.30 น.   ชุดรายการ กฏหมายเพื่อประชาชน เรื่อง กฎหมายภาษี ตอน ภาษีธุรกิจออนไลน์
07.30-08.00 น. ชุดวิชา 32483 สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีบริหาร 
08.00-08.30 น.   ชุดรายการ ร้านอาโก…โชว์กึ๋น เรื่อง “กลโกงผู้บริโภค”
08.30-09.00 น. ชุดวิชา 91326 วนศาสตร์เกษตร
09.00-09.30 น.   ชุดรายการ สีสันเมืองไทย เรื่อง สีสันจันทบุรี ตอนที่ 2 (พลอย)
09.30-10.00 น. ชุดวิชา 93354 อาหารและการให้อาหารสัตว์
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 41231 กฎหมายอาญา 1   
12.00-12.30 น. ชุดรายการ แนะแนวการศึกษา
12.30-13.00 น. ชุดวิชา 32302 การจัดการการตลาด 
13.00-13.30 น. ชุดรายการ กฏหมายเพื่อประชาชน เรื่อง กฎหมายภาษี ตอน ภาษีธุรกิจออนไลน์
13.30-14.00 น. ชุดวิชา 32483 สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีบริหาร 
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
16.00-16.30 น. ชุดรายการ ร้านอาโก…โชว์กึ๋น เรื่อง “กลโกงผู้บริโภค”
16.30-17.00 น. ชุดวิชา 91326 วนศาสตร์เกษตร
17.00-17.30 น. ชุดรายการ สีสันเมืองไทย เรื่อง สีสันจันทบุรี ตอนที่ 2 (พลอย)
17.30-18.00 น. ชุดวิชา 93354 อาหารและการให้อาหารสัตว์
18.00-18.30 น. รายการ ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
18.30-19.00 น. ชุดวิชา 32302 การจัดการการตลาด 
19.00-19.30 น. ชุดรายการ กฏหมายเพื่อประชาชน เรื่อง กฎหมายภาษี ตอน ภาษีธุรกิจออนไลน์
19.30-20.00 น. ชุดวิชา 32483 สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีบริหาร 
20.00-20.30 น. ถ่ายทอดสด ข่าวในพระราชสำนัก จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
20.30-21.00 น. ชุดวิชา 91326 วนศาสตร์เกษตร
21.00-21.30 น. ชุดรายการ สีสันเมืองไทย เรื่อง สีสันจันทบุรี ตอนที่ 2 (พลอย)
21.30-22.00 น. ชุดวิชา 93354 อาหารและการให้อาหารสัตว์
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
  เวลาออกอากาศ   ชื่อชุดรายการ
00.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 91349 สารสนเทศและสื่อที่ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร
02.00-04.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 91350 การเป็นผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ และจิตวิทยา สำหรับเกษตรกร  
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 60410 เศรษฐมิติและการประยุกต์   
06.00-06.30 น. ชุดรายการ รอบรู้กับ มสธ.
06.30-07.00 น. ชุดวิชา 90307 การผลิตพืช
07.00-07.30 น. ชุดรายการ Green Focus
07.30-08.00 น. ชุดวิชา 52304 โภชนศาสตร์สาธารณสุข
08.00-08.30 น. ชุดรายการ กินดี อยู่ดี เรื่อง เครื่องปรุง
08.30-09.00 น. ชุดวิชา 97213 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและเทคนิคการผลิต
09.00-09.30 น. ชุดรายการ Thai Tech เรื่อง เทคโนโลยีเพื่อการเกษตรปลอดภัย
09.30-10.00 น. ชุดวิชา 97432 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา การเงินส่วนบุคคลและการภาษีอากร 
12.00-12.30 น. ชุดรายการ รอบรู้กับ มสธ.
12.30-13.00 น. ชุดวิชา 90307 การผลิตพืช
13.00-13.30 น. ชุดรายการ Green Focus
13.30-14.00 น. ชุดวิชา 52304 โภชนศาสตร์สาธารณสุข
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 83203 ประชาธิปไตยและกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย 
16.00-16.30 น. ชุดรายการ กินดี อยู่ดี เรื่อง เครื่องปรุง
16.30-17.00 น. ชุดวิชา 97213 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและเทคนิคการผลิต
17.00-17.30 น. ชุดรายการ เทคโนโลยีกับชีวิต เรื่อง เทคโนโลยีกับสื่อสร้างสรรค์ P-SKY
17.30-18.00 น. ชุดวิชา 97432 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 
18.00-18.30 น. ชุดรายการ Thai Tech เรื่อง เทคโนโลยีเพื่อการเกษตรปลอดภัย
18.30-19.00 น. ชุดวิชา 90307 การผลิตพืช
19.00-19.30 น. ชุดรายการ Green Focus
19.30-20.00 น. ชุดวิชา 52304 โภชนศาสตร์สาธารณสุข
20.00-20.30 น. ถ่ายทอดสด ข่าวในพระราชสำนัก จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
20.30-21.00 น. รายการ ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
21.00-21.30 น. ชุดรายการ Thai Tech เรื่อง เทคโนโลยีเพื่อการเกษตรปลอดภัย
21.30-22.00 น. ชุดวิชา 97432 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 92311 การจัดการสหกรณ์เชิงกลยุทธ์ 
  เวลาออกอากาศ   ชื่อชุดรายการ
00.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 32302 การจัดการการตลาด 
02.00-04.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 32303 การจัดการการเงิน 
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 13422 พฤติกรรมองค์การและการจัดการการตลาด 
06.00-06.30 น. ชุดรายการ บ้านวิทย์วิทย์ เรื่อง การกำจัดน้ำเสียของโรงเรียนรุ่งอรุณ
06.30-07.00 น. ชุดวิชา 33442 การจัดการเชิงกลยุทธในภาครัฐกิจ 
07.00-07.30 น. ชุดรายการ Green Focus เรื่อง สานใจบ้านโนนงิ้ว
07.30-08.00 น. ชุดวิชา 33401 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ
08.00-08.30 น. ชุดรายการ @ อาเซียน เรื่อง  เปิดประตูสู่ทวาย
08.30-09.00 น. ชุดวิชา 16457 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
09.00-09.30 น. ชุดรายการ สถานีนวัตกรรม เรื่อง สารสกัดจากว่านตาลเดี่ยว , ผักพื้นบ้านต้านมะเร็ง , ตุ๊กตาสมุนไพรดับกลิ่น
09.30-10.00 น. ชุดวิชา 97407 การจัดการทางการผลิตและการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 90208 คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตร  
12.00-12.30 น. ชุดรายการ บ้านวิทย์วิทย์ เรื่อง การกำจัดน้ำเสียของโรงเรียนรุ่งอรุณ
12.30-13.00 น. ชุดวิชา 33442 การจัดการเชิงกลยุทธในภาครัฐกิจ 
13.00-13.30 น. ชุดรายการ Green Focus เรื่อง สานใจบ้านโนนงิ้ว
13.30-14.00 น. ชุดวิชา 33401 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 33305 กฎหมายแพ่ง พาณิชย์ และที่ดินสำหรับนักปกครองท้องที่
16.00-16.30 น. ชุดรายการ @ อาเซียน เรื่อง เปิดประตูสู่ทวาย
16.30-17.00 น. ชุดวิชา 16457 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
17.00-17.30 น. ชุดรายการ ที่นี่…เกษตรปาริชาต เรื่อง ชีวิตของสัตว์หกขาที่เรียกว่า แมลง
17.30-18.00 น. ชุดวิชา 97407 การจัดการทางการผลิตและการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์
18.00-18.30 น. รายการ ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
18.30-19.00 น. ชุดวิชา 33442 การจัดการเชิงกลยุทธในภาครัฐกิจ 
19.00-19.30 น. ชุดรายการ Green Focus เรื่อง สานใจบ้านโนนงิ้ว
19.30-20.00 น. ชุดวิชา 33401 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ
20.00-20.30 น. ถ่ายทอดสด ข่าวในพระราชสำนัก จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
20.30-21.00 น. ชุดวิชา 16457 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
21.00-21.30 น. ชุดรายการ สถานีนวัตกรรม เรื่อง สารสกัดจากว่านตาลเดี่ยว , ผักพื้นบ้านต้านมะเร็ง , ตุ๊กตาสมุนไพรดับกลิ่น
21.30-22.00 น. ชุดวิชา 97407 การจัดการทางการผลิตและการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 99312 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร  

ตารางออกอากาศประจำเดือน พฤษภาคม 2562

 

เวลาออกอากาศ

 

ชื่อชุดรายการ

 
 
00.00-02.00 น.สอนเสริม ชุดวิชา 32314 การบัญชีขั้นสูง 1 และการบัญชีขั้นสูง 2      
02.00-04.00 น.สอนเสริม ชุดวิชา 33410 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   
04.00-06.00 น.สอนเสริม ชุดวิชา 13422 พฤติกรรมองค์การและการจัดการการตลาด   
06.00-06.30 น.

ชุดรายการ บ้านวิทย์วิทย์

เรื่อง ปุ๋ยหมักชีวภาพ , วิทย์คู่บ้าน , วิทย์รักษ์โลก

 
06.30-07.00 น.ชุดวิชา 52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข 
07.00-07.30 น.

ชุดรายการ Green Focus

เรื่อง รักษ์ป่าชุมชนบ้านทรายแดง

 
07.30-08.00 น.ชุดวิชา 32458 วาณิชธนกิจและนวัตกรรมทางการเงิน 
08.00-08.30 น.

ชุดรายการ @ อาเซียน

เรื่อง วัฒนธรรมเพอรานากัน

 
08.30-09.00 น.ชุดวิชา 15337 การสื่อสารกับการพัฒนา 
09.00-09.30 น.

ชุดรายการ สถานีนวัตกรรม

เรื่อง การตกแต่งสิ่งทอด้วยโปรตีนไฟโบรอินจากเศษไหม , ผลิตภัณฑ์เวชสำอางจากสาหร่ายน้ำจืด , ชุมชนสาหร่ายเตาบ้านนาคูหา

 
09.30-10.00 น.ชุดวิชา 97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์ 
10.00-12.00 น.สอนเสริม ชุดวิชา 13422 พฤติกรรมองค์การและการจัดการการตลาด   

12.00-12.30 น.

ชุดรายการ บ้านวิทย์วิทย์

เรื่อง ปุ๋ยหมักชีวภาพ , วิทย์คู่บ้าน , วิทย์รักษ์โลก

 
12.30-13.00 น.ชุดวิชา 52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข 

13.00-13.30 น.

ชุดรายการ Green Focus

เรื่อง รักษ์ป่าชุมชนบ้านทรายแดง

 
13.30-14.00 น.ชุดวิชา 32458 วาณิชธนกิจและนวัตกรรมทางการเงิน 

14.00-16.00 น.

สอนเสริม ชุดวิชา 99312  คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร  

 

16.00-16.30 น.

ชุดรายการ @ อาเซียน

เรื่อง วัฒนธรรมเพอรานากัน

 
16.30-17.00 น.ชุดวิชา 15337 การสื่อสารกับการพัฒนา 

17.00-17.30 น.

ชุดรายการ ที่นี่…เกษตรปาริชาต

เรื่อง พลังกลุ่ม…พลังสหกรณ์

 
17.30-18.00 น.ชุดวิชา 97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์ 
18.00-18.30 น.รายการ ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
18.30-19.00 น.ชุดวิชา 52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข 

19.00-19.30 น.

ชุดรายการ Green Focus

เรื่อง รักษ์ป่าชุมชนบ้านทรายแดง

 
19.30-20.00 น.ชุดวิชา 32458 วาณิชธนกิจและนวัตกรรมทางการเงิน 
20.00-20.30 น.ถ่ายทอดสด ข่าวในพระราชสำนัก จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
20.30-21.00 น.ชุดวิชา 15337 การสื่อสารกับการพัฒนา 

21.00-21.30 น.

ชุดรายการ สถานีนวัตกรรม

เรื่อง การตกแต่งสิ่งทอด้วยโปรตีนไฟโบรอินจากเศษไหม , ผลิตภัณฑ์เวชสำอางจากสาหร่ายน้ำจืด , ชุมชนสาหร่ายเตาบ้านนาคูหา

 
21.30-22.00 น.ชุดวิชา 97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์ 
22.00-24.00 น.

สอนเสริม ชุดวิชา 99312  คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร  

 

 

เวลาออกอากาศ

 

ชื่อชุดรายการ

 
 
00.00-02.00 น.สอนเสริม ชุดวิชา 92424 การบริหารธุรกิจเฉพาะสหกรณ์ 
02.00-04.00 น.สอนเสริม ชุดวิชา 93257 ศัตรูพืชเบื้องต้น   
04.00-06.00 น.สอนเสริม ชุดวิชา 32456 ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน    
06.00-06.30 น.

ชุดรายการ สุข…กับธรรมะ

เรื่อง เสน่ห์นักบริหาร

 
06.30-07.00 น.ชุดวิชา 14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ 
07.00-07.30 น.

ชุดรายการ อพวช.

ซีซั่น 2 ตอน สวนสัตว์นครราชสีมา 2 ตอนที่ 1

 
ซีซั่น 2 ตอน สวนสัตว์นครราชสีมา 2 ตอนที่ 2 
ซีซั่น 2 ตอน สวนสัตว์นครราชสีมา 2 ตอนที่ 3 
07.30-08.00 น.ชุดวิชา 92116 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์ 
08.00-08.30 น.

ชุดรายการ สนุกคิด สนุกวิทย์ ช่างคิด ช่างสังเกต

เรื่อง วิทยาศาสตร์ในวิถีไทย ตอน เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน

 
08.30-09.00 น.ชุดวิชา 93353 การจัดการผลผลิตพืช 
09.00-09.30 น.

ชุดรายการ มหัศจรรย์วิถีไทย

เรื่อง “ผ้าไหม”สืบสานตำนานสร้อยดอกหมาก

 
09.30-10.00 น.ชุดวิชา 93257 ศัตรูพืชเบื้องต้น 
10.00-12.00 น.สอนเสริม ชุดวิชา 32456  ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน    
12.00-12.30 น.

ชุดรายการ สื่อเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

เรื่อง มสธ.รวมใจค่ายอาสาพัฒนาผืนป่าแก่งกระจาน

 
12.30-13.00 น.ชุดวิชา 14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ 
13.00-13.30 น.

ชุดรายการ อพวช.

ซีซั่น 2 ตอน สวนสัตว์นครราชสีมา 2 ตอนที่ 1

 
ซีซั่น 2 ตอน สวนสัตว์นครราชสีมา 2 ตอนที่ 2 
ซีซั่น 2 ตอน สวนสัตว์นครราชสีมา 2 ตอนที่ 3 
13.30-14.00 น.ชุดวิชา 92116 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์ 
14.00-16.00 น.สอนเสริม ชุดวิชา 41201 กฎหมายมหาชน    
16.00-16.30 น.

ชุดรายการ เรียนรู้ เรื่องวิทย์ ช่างคิด…ช่างสังเกต

ชุด พืชน่ารู้  ตอนที่ 4 พิษจากพืช

 
16.30-17.00 น.ชุดวิชา 93353 การจัดการผลผลิตพืช 
17.00-17.30 น.

ชุดรายการ การจัดการสมัยใหม่

เรื่อง องค์การสมัยใหม่กับ Good Governmence

 
17.30-18.00 น.ชุดวิชา 93257 ศัตรูพืชเบื้องต้น 
18.00-18.30 น.รายการ ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
18.30-19.00 น.ชุดวิชา 14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ 
19.00-20.00 น.สอนเสริม ชุดวิชา 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
20.00-20.30 น.ถ่ายทอดสด ข่าวในพระราชสำนัก จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
20.30-21.00 น.ชุดวิชา 93353 การจัดการผลผลิตพืช 
21.00-21.30 น.

ชุดรายการ มหัศจรรย์วิถีไทย

เรื่อง “ผ้าไหม”สืบสานตำนานสร้อยดอกหมาก

 
21.30-22.00 น.ชุดวิชา 93257 ศัตรูพืชเบื้องต้น 
22.00-24.00 น.สอนเสริม ชุดวิชา 41201 กฎหมายมหาชน    

 

เวลาออกอากาศ

 

ชื่อชุดรายการ

 
 
00.00-02.00 น.สอนเสริม ชุดวิชา 12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย 
02.00-04.00 น.สอนเสริม ชุดวิชา 13311 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  
04.00-06.00 น.สอนเสริม ชุดวิชา 10152 ไทยกับสังคมโลก   

06.00-06.30 น.

ชุดรายการ Living in Style

เรื่อง ผักเพื่อสุขภาพ

 
06.30-07.00 น.ชุดวิชา 12305 ศิลปะกับสังคมไทย 
07.00-07.30 น.ชุดรายการ Hello English 
07.30-08.00 น.ชุดวิชา 12402 วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว   
08.00-08.30 น.

ชุดรายการ  สุโขทัยศึกษา

เรื่อง รุ่งอรุณแห่งความสุข

 
08.30-09.00 น.ชุดวิชา 24412 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย 
09.00-09.30 น.

ชุดรายการ มรดกของแผ่นดิน

เรื่อง ฟื้นฟูของเก่าเล่นว่าวไทย ตอนที่ 2

 
09.30-10.00 น.ชุดวิชา 26302 การจัดการการศึกษานอกระบบ 
10.00-12.00 น.สอนเสริม ชุดวิชา 10152 ไทยกับสังคมโลก   
12.00-12.30 น.

ชุดรายการ Living in Style

เรื่อง ผักเพื่อสุขภาพ

 
12.30-13.00 น.ชุดวิชา 12305 ศิลปะกับสังคมไทย 
13.00-13.30 น.ชุดรายการ Hello English 
13.30-14.00 น.ชุดวิชา 12402 วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว   
14.00-16.00 น.สอนเสริม ชุดวิชา 10103 ทักษะชีวิต 
16.00-16.30 น.

ชุดรายการ สุโขทัยศึกษา

เรื่อง รุ่งอรุณแห่งความสุข

 
16.30-17.00 น.ชุดวิชา 24412 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย 
17.00-17.30 น.

ชุดรายการ กฎหมาย… I  Love  you

เรื่อง สิทธิและความเสมอภาคในการสมรสของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ

 
17.30-18.00 น.ชุดวิชา 26302 การจัดการการศึกษานอกระบบ 
18.00-18.30 น.รายการ ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
18.30-19.00 น.ชุดวิชา 12305 ศิลปะกับสังคมไทย 
19.00-19.30 น.ชุดรายการ Hello English 
19.30-20.00 น.ชุดวิชา 12402 วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว   
20.00-20.30 น.ถ่ายทอดสด ข่าวในพระราชสำนัก จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
20.30-21.00 น.ชุดวิชา 24412 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย 
21.00-21.30 น.

ชุดรายการ มรดกของแผ่นดิน

เรื่อง ฟื้นฟูของเก่าเล่นว่าวไทย ตอนที่ 2

 
21.30-22.00 น.ชุดวิชา 26302 การจัดการการศึกษานอกระบบ 
22.00-24.00 น.สอนเสริม ชุดวิชา 10103 ทักษะชีวิต 

 

เวลาออกอากาศ

 

ชื่อชุดรายการ

 
 
00.00-02.00 น.สอนเสริม ชุดวิชา 71204 โภชนศึกษาและการสื่อสาร   
02.00-04.00 น.สอนเสริม ชุดวิชา 72101 จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต   
04.00-06.00 น.สอนเสริม ชุดวิชา 30212  คณิตศาสตร์ สถิติธุรกิจ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ     
06.00-06.30 น.

ชุดรายการ ท่องเที่ยวตามกลอนสุนทรภู่

เรื่อง นิราศเมืองแกลง 3

 
06.30-07.00 น.ชุดวิชา 32325 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการจัดการความรู้ 
07.00-07.30 น.

ชุดรายการ Hello English

เรื่อง ไก่โปแลนด์ เจ้าหัวจุก

 
07.30-08.00 น.ชุดวิชา 32449 การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 
08.00-08.30 น.

ชุดรายการ กด Like วัยทีน

เรื่อง ครูพลอยติวเตอร์เคมี / ศูนย์สร้างสรรคคนออกแบบกรุงเทพ (TCDG) /

น้องพร้อมนักฟิกเกอร์สเก็ตทีมชาติไทย , FOMO อาการกลัวตกกระแส

 
08.30-09.00 น.ชุดวิชา 72303 พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
09.00-09.30 น.

ชุดรายการ คลินิกบริหาร

เรื่อง เทคนิคการเขียนรายงานผลการดำเนินงานเชิงวิเคราะห์

 
09.30-10.00 น.ชุดวิชา 71411 อาหารและโภชนบำบัด     
10.00-12.00 น.สอนเสริม ชุดวิชา 30212  คณิตศาสตร์ สถิติธุรกิจ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ     
12.00-12.30 น.

ชุดรายการ ท่องเที่ยวตามกลอนสุนทรภู่

เรื่อง นิราศเมืองแกลง 3

 
12.30-13.00 น.ชุดวิชา 32325 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการจัดการความรู้ 
13.00-13.30 น.

ชุดรายการ Hello English

เรื่อง ไก่โปแลนด์ เจ้าหัวจุก

 
13.30-14.00 น.ชุดวิชา 32449 การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 
14.00-16.00 น.สอนเสริม ชุดวิชา 10121 อารยธรรมมนุษย์ 
16.00-16.30 น.

ชุดรายการ กด Like วัยทีน

เรื่อง ครูพลอยติวเตอร์เคมี / ศูนย์สร้างสรรคคนออกแบบกรุงเทพ (TCDG) /

น้องพร้อมนักฟิกเกอร์สเก็ตทีมชาติไทย , FOMO อาการกลัวตกกระแส

 
16.30-17.00 น.ชุดวิชา 72303 พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
17.00-17.30 น.

ชุดรายการ เจาะกึ๋นการตลาด

เรื่อง  e-book กับการตลาดยุคดิจิทัล (Digital marketplaco)

 
17.30-18.00 น.ชุดวิชา 71411 อาหารและโภชนบำบัด     
18.00-18.30 น.รายการ ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
18.30-19.00 น.ชุดวิชา 32325 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการจัดการความรู้ 
19.00-19.30 น.

ชุดรายการ Hello English

เรื่อง ไก่โปแลนด์ เจ้าหัวจุก

 
19.30-20.00 น.ชุดวิชา 32449 การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 
20.00-20.30 น.ถ่ายทอดสด ข่าวในพระราชสำนัก จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
20.30-21.00 น.ชุดวิชา 72303 พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
21.00-21.30 น.

ชุดรายการ คลินิกบริหาร

เรื่อง เทคนิคการเขียนรายงานผลการดำเนินงานเชิงวิเคราะห์

 
21.30-22.00 น.ชุดวิชา 71411 อาหารและโภชนบำบัด     
22.00-24.00 น.สอนเสริม ชุดวิชา 10121 อารยธรรมมนุษย์ 

 

เวลาออกอากาศ

 

ชื่อชุดรายการ

 
 
00.00-02.00 น.สอนเสริม ชุดวิชา 80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย  
02.00-04.00 น.สอนเสริม ชุดวิชา 80308 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ   
04.00-06.00 น.สอนเสริม ชุดวิชา 41211 กฎหมายแพ่ง 1    
06.00-06.30 น.ชุดรายการ รอบรู้กับ มสธ. 
06.30-07.00 น.ชุดวิชา 26407 ประสบการณ์วิชาชีพการศึกษานอกระบบ   
07.00-07.30 น.

ชุดรายการ กฏหมายเพื่อประชาชน

เรื่อง การปฏิบัติตนในห้องพิจารณาคดี

 
07.30-08.00 น.ชุดวิชา 22304 การแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา 
08.00-08.30 น.

ชุดรายการ เส้นทางสร้างสุข

เรื่อง “ธรรมะ ทำไม สืบสานปณิธาน ท่านพุทธทาส อินทปัญโญ”

 
08.30-09.00 น.ชุดวิชา 21002 นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
09.00-09.30 น.

ชุดรายการ รักคือการให้

เรื่อง หมอครอบครัวชุมชน

 
09.30-10.00 น.ชุดวิชา 25304 การแนะแนวในระดับประถมศึกษา 
10.00-12.00 น.สอนเสริม ชุดวิชา 41211 กฎหมายแพ่ง 1    
12.00-12.30 น.ชุดรายการ รอบรู้กับ มสธ. 
12.30-13.00 น.ชุดวิชา 26407 ประสบการณ์วิชาชีพการศึกษานอกระบบ   
13.00-13.30 น.

ชุดรายการ กฏหมายเพื่อประชาชน

เรื่อง การปฏิบัติตนในห้องพิจารณาคดี

 
13.30-14.00 น.ชุดวิชา 22304 การแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา 
14.00-16.00 น.สอนเสริม ชุดวิชา 41324 กฎหมายพาณิชย์ 4 
16.00-16.30 น.

ชุดรายการ เส้นทางสร้างสุข

เรื่อง “ธรรมะ ทำไม สืบสานปณิธาน ท่านพุทธทาส อินทปัญโญ”

 
16.30-17.00 น.ชุดวิชา 21002 นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
17.00-17.30 น.

ชุดรายการ รักคือการให้

เรื่อง หมอครอบครัวชุมชน

 
17.30-18.00 น.ชุดวิชา 25304 การแนะแนวในระดับประถมศึกษา 
18.00-18.30 น.รายการ ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
18.30-19.00 น.ชุดวิชา 26407 ประสบการณ์วิชาชีพการศึกษานอกระบบ   
19.00-19.30 น.

ชุดรายการ กฏหมายเพื่อประชาชน

เรื่อง การปฏิบัติตนในห้องพิจารณาคดี

 
19.30-20.00 น.ชุดวิชา 22304 การแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา 
20.00-20.30 น.ถ่ายทอดสด ข่าวในพระราชสำนัก จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
20.30-21.00 น.ชุดวิชา 21002 นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
21.00-21.30 น.

ชุดรายการ รักคือการให้

เรื่อง หมอครอบครัวชุมชน

 
21.30-22.00 น.ชุดวิชา 25304 การแนะแนวในระดับประถมศึกษา 
22.00-24.00 น.สอนเสริม ชุดวิชา 41324 กฎหมายพาณิชย์ 4 

 

เวลาออกอากาศ

 

ชื่อชุดรายการ

 
 
00.00-02.00 น.สอนเสริม ชุดวิชา 91311 การจัดการความรู้เพื่องานส่งเสริมการเกษตร 
02.00-04.00 น.สอนเสริม ชุดวิชา 91312 การจัดการระบบการเกษตรเชิงบูรณาการ 
04.00-06.00 น.สอนเสริม ชุดวิชา 41231 กฎหมายอาญา 1    
06.00-06.30 น.ชุดรายการ แนะแนวการศึกษา 
06.30-07.00 น.ชุดวิชา 32454 การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน 
07.00-07.30 น.

ชุดรายการ กฏหมายเพื่อประชาชน

เรื่อง พ.ร.บ.โรงแรม ตอน สิทธิผู้เข้าพัก

 
07.30-08.00 น.ชุดวิชา 32481 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
08.00-08.30 น.

ชุดรายการ ร้านอาโก…โชว์กึ๋น

เรื่อง “สินค้าไม่ได้มาตรฐาน”

 
08.30-09.00 น.ชุดวิชา93461 การจัดการผลผลิตและการตลาดสินค้าปศุสัตว์ 
09.00-09.30 น.

ชุดรายการ สีสันเมืองไทย

เรื่อง ขวัญ-เรียมตลาดน้ำแห่งความทรงจำ

 
09.30-10.00 น.ชุดวิชา 91357 พื้นฐานความรู้สิ่งแวดล้อม 
10.00-12.00 น.สอนเสริม ชุดวิชา 41231 กฎหมายอาญา 1    
12.00-12.30 น.ชุดรายการ แนะแนวการศึกษา 
12.30-13.00 น.ชุดวิชา 32454 การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน 

13.00-13.30 น.

ชุดรายการ กฏหมายเพื่อประชาชน

เรื่อง พ.ร.บ.โรงแรม ตอน สิทธิผู้เข้าพัก

 
13.30-14.00 น.ชุดวิชา 32481 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
14.00-16.00 น.สอนเสริม ชุดวิชา 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

16.00-16.30 น.

 

ชุดรายการ ร้านอาโก…โชว์กึ๋น

เรื่อง “สินค้าไม่ได้มาตรฐาน”

 
16.30-17.00 น.ชุดวิชา 93461 การจัดการผลผลิตและการตลาดสินค้าปศุสัตว์ 
17.00-17.30 น.

ชุดรายการ สีสันเมืองไทย

เรื่อง ขวัญ-เรียมตลาดน้ำแห่งความทรงจำ

 
17.30-18.00 น.ชุดวิชา 91357 พื้นฐานความรู้สิ่งแวดล้อม 
18.00-18.30 น.รายการ ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
18.30-19.00 น.ชุดวิชา 32454 การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน 
19.00-19.30 น.

ชุดรายการ กฏหมายเพื่อประชาชน

เรื่อง พ.ร.บ.โรงแรม ตอน สิทธิผู้เข้าพัก

 
19.30-20.00 น.ชุดวิชา 32481 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
20.00-20.30 น.ถ่ายทอดสด ข่าวในพระราชสำนัก จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
20.30-21.00 น.ชุดวิชา 93461 การจัดการผลผลิตและการตลาดสินค้าปศุสัตว์ 
21.00-21.30 น.

ชุดรายการ สีสันเมืองไทย

เรื่อง ขวัญ-เรียมตลาดน้ำแห่งความทรงจำ

 
21.30-22.00 น.ชุดวิชา 91357 พื้นฐานความรู้สิ่งแวดล้อม 
22.00-24.00 น.สอนเสริม ชุดวิชา 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

 

เวลาออกอากาศ

 

ชื่อชุดรายการ

 
 

00.00-02.00 น.

สอนเสริม ชุดวิชา 91419 การบริหารจัดทุนเพื่อการส่งเสริมและการพัฒนา

การเกษตร

 
02.00-04.00 น.สอนเสริม ชุดวิชา 91464 พืชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์ 
04.00-06.00 น.สอนเสริม ชุดวิชา 60410  เศรษฐมิติและการประยุกต์    
06.00-06.30 น.ชุดรายการ รอบรู้กับ มสธ. 
06.30-07.00 น.ชุดวิชา 71308 เทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปอาหาร 
07.00-07.30 น.ชุดรายการ Green Focus 
07.30-08.00 น.ชุดวิชา 55319 การฝึกปฎิบัติเวชกรรมแผนไทย 
08.00-08.30 น.

ชุดรายการ กินดี อยู่ดี

เรื่อง ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

 
08.30-09.00 น.ชุดวิชา 91427 การป่าไม้ชุมชน 
09.00-09.30 น.

ชุดรายการ Thai Tech

เรื่อง นวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 
09.30-10.00 น.ชุดวิชา 97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์ 
10.00-12.00 น.สอนเสริม ชุดวิชา 60410 เศรษฐมิติและการประยุกต์    
12.00-12.30 น.ชุดรายการ รอบรู้กับ มสธ. 
12.30-13.00 น.ชุดวิชา 71308 เทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปอาหาร 
13.00-13.30 น.ชุดรายการ Green Focus 
13.30-14.00 น.ชุดวิชา 55319 การฝึกปฎิบัติเวชกรรมแผนไทย 
14.00-16.00 น.สอนเสริม ชุดวิชา 92311 การจัดการสหกรณ์เชิงกลยุทธ์   
16.00-16.30 น

ชุดรายการ กินดี อยู่ดี

เรื่อง ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

 
16.30-17.00 น.ชุดวิชา 91427 การป่าไม้ชุมชน 
17.00-17.30 น.

ชุดรายการ เทคโนโลยีกับชีวิต

เรื่อง Digital City กับเมืองแห่งอนาคต

 
17.30-18.00 น.ชุดวิชา 97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์ 
18.00-18.30 น.

ชุดรายการ  Thai Tech

เรื่อง นวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 
18.30-19.00 น.ชุดวิชา 71308 เทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปอาหาร 
19.00-19.30 น.ชุดรายการ Green Focus 
19.30-20.00 น.ชุดวิชา 55319 การฝึกปฎิบัติเวชกรรมแผนไทย 
20.00-20.30 น.ถ่ายทอดสด ข่าวในพระราชสำนัก จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
20.30-21.00 น.รายการ ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
21.00-21.30 น.

ชุดรายการ Thai Tech

เรื่อง นวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 
21.30-22.00 น.ชุดวิชา 97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์ 
22.00-24.00 น.สอนเสริม ชุดวิชา 92311 การจัดการสหกรณ์เชิงกลยุทธ์   

 

เวลาออกอากาศ

 

ชื่อชุดรายการ

 
 
00.00-02.00 น.สอนเสริม ชุดวิชา 32314 การบัญชีขั้นสูง 1 และการบัญชีขั้นสูง 2      
02.00-04.00 น.สอนเสริม ชุดวิชา 33410 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   
04.00-06.00 น.สอนเสริม ชุดวิชา 13422 พฤติกรรมองค์การและการจัดการการตลาด   
06.00-06.30 น.

ชุดรายการ  บ้านวิทย์วิทย์

เรื่อง สวนเกษตรแนวตั้ง , วิทย์คู่บ้าน , วิทย์รักษ์โลก

 
06.30-07.00 น.ชุดวิชา 32486 การจัดการธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารระหว่างประเทศ 
07.00-07.30 น.

ชุดรายการ Green Focus

เรื่อง ป่าชุมชนบ้านฝ่ายเขา

 
07.30-08.00 น.ชุดวิชา 32458 วาณิชธนกิจและนวัตกรรมทางการเงิน 
08.00-08.30 น.

ชุดรายการ @ อาเซียน

เรื่อง แรงงานข้ามชาติ

 
08.30-09.00 น.ชุดวิชา 15307 กฏหมายและจริยธรรมด้านนิเทศศาสตร์ 
09.00-09.30 น.

ชุดรายการ สถานีนวัตกรรม

เรื่อง เครื่องหั่นกล้วยแบบเกลียว , ผลิตภัณฑ์จากกระเจี๊ยบแดงโดมเฮิร์บ ,

ศิลปะการพับผ้าผืนเดียว

 
09.30-10.00 น.ชุดวิชา 97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์ 
10.00-12.00 น.สอนเสริม ชุดวิชา 13422 พฤติกรรมองค์การและการจัดการการตลาด   

12.00-12.30 น.

ชุดรายการ  บ้านวิทย์วิทย์

เรื่อง สวนเกษตรแนวตั้ง , วิทย์คู่บ้าน , วิทย์รักษ์โลก

 
12.30-13.00 น.ชุดวิชา 32486 การจัดการธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารระหว่างประเทศ 

13.00-13.30 น.

ชุดรายการ Green Focus

เรื่อง ป่าชุมชนบ้านฝ่ายเขา

 
13.30-14.00 น.ชุดวิชา 32458 วาณิชธนกิจและนวัตกรรมทางการเงิน 

14.00-16.00 น.

สอนเสริม ชุดวิชา 99312 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร  

 

16.00-16.30 น.

ชุดรายการ @ อาเซียน

เรื่อง แรงงานข้ามชาติ

 
16.30-17.00 น.ชุดวิชา 15307 กฏหมายและจริยธรรมด้านนิเทศศาสตร์ 

17.00-17.30 น.

ชุดรายการ ที่นี่…เกษตรปาริชาต

เรื่อง การวางแผนท่องเที่ยวเชิงเกษตร

 
17.30-18.00 น.ชุดวิชา 97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์ 
18.00-18.30 น.รายการ ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
18.30-19.00 น.ชุดวิชา 32486 การจัดการธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารระหว่างประเทศ 

19.00-19.30 น.

ชุดรายการ Green Focus

เรื่อง ป่าชุมชนบ้านฝ่ายเขา

 
19.30-20.00 น.ชุดวิชา 32458 วาณิชธนกิจและนวัตกรรมทางการเงิน 
20.00-20.30 น.ถ่ายทอดสด ข่าวในพระราชสำนัก จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
20.30-21.00 น.ชุดวิชา 15307 กฏหมายและจริยธรรมด้านนิเทศศาสตร์ 

21.00-21.30 น.

ชุดรายการ สถานีนวัตกรรม

เรื่อง เครื่องหั่นกล้วยแบบเกลียว , ผลิตภัณฑ์จากกระเจี๊ยบแดงโดมเฮิร์บ ,

ศิลปะการพับผ้าผืนเดียว

 
21.30-22.00 น.ชุดวิชา 97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์ 
22.00-24.00 น.

สอนเสริม ชุดวิชา 99312 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร 

 

 

เวลาออกอากาศ

 

ชื่อชุดรายการ

 
 
00.00-02.00 น.สอนเสริม ชุดวิชา 92424 การบริหารธุรกิจเฉพาะสหกรณ์  
02.00-04.00 น.สอนเสริม ชุดวิชา 93257 ศัตรูพืชเบื้องต้น   
04.00-06.00 น.สอนเสริม ชุดวิชา 32456 ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน    
06.00-06.30 น.

ชุดรายการ สุข…กับธรรมะ

เรื่อง มนต์กันเมา

 
06.30-07.00 น.ชุดวิชา 14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ 
07.00-07.30 น.

ชุดรายการ อพวช.

ซีซั่น 2 ตอน สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช วังน้ำเขียว 1 ตอนที่ 1

 
ซีซั่น 2 ตอน สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช วังน้ำเขียว 1 ตอนที่ 2 
ซีซั่น 2 ตอน สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช วังน้ำเขียว 1 ตอนที่ 3 
07.30-08.00 น.ชุดวิชา 92116 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์ 
08.00-08.30 น.

ชุดรายการ สนุกคิด สนุกวิทย์ ช่างคิด ช่างสังเกต

เรื่อง วิทยาศาสตร์ในวิถีไทย ตอน ราชินีแห่งเส้นใย

 
08.30-09.00 น.ชุดวิชา 93353 การจัดการผลผลิตพืช 
09.00-09.30 น.

ชุดรายการ มหัศจรรย์วิถีไทย

เรื่อง “พญาคชสาร”สัตว์คู่บ้าน ตำนานกู้แผ่นดิน

 
09.30-10.00 น.ชุดวิชา 93257 ศัตรูพืชเบื้องต้น 
10.00-12.00 น.สอนเสริม ชุดวิชา 32456 ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน    
12.00-12.30 น.

ชุดรายการ สื่อเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

เรื่อง มสธ.รวมใจค่ายอาสาพัฒนาผืนป่าแก่งกระจาน

 
12.30-13.00 น.ชุดวิชา 14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ 
13.00-13.30 น.

ชุดรายการ อพวช.

ซีซั่น 2 ตอน สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช วังน้ำเขียว 1 ตอนที่ 1

 
ซีซั่น 2 ตอน สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช วังน้ำเขียว 1 ตอนที่ 2 
ซีซั่น 2 ตอน สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช วังน้ำเขียว 1 ตอนที่ 3 
13.30-14.00 น.ชุดวิชา 92116 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์ 
14.00-16.00 น.สอนเสริม ชุดวิชา 41201 กฎหมายมหาชน    
16.00-16.30 น.

ชุดรายการ เรียนรู้ เรื่องวิทย์ ช่างคิด…ช่างสังเกต

ชุด วิทย์รอบตัว  ตอนที่ 1 รถไฟเหาะ

 
16.30-17.00 น.ชุดวิชา 93353 การจัดการผลผลิตพืช 
17.00-17.30 น.

ชุดรายการ การจัดการสมัยใหม่

เรื่อง การจัดการเชิงกลยุทธ์สมัยใหม่

 
17.30-18.00 น.ชุดวิชา 93257 ศัตรูพืชเบื้องต้น 
18.00-18.30 น.รายการ ศาสตร์พระราช สู่การพัฒนาอย่างยังยืน 
18.30-19.00 น.ชุดวิชา 14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ 
19.00-20.00 น.สอนเสริม ชุดวิชา 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
20.00-20.30 น.ถ่ายทอดสด ข่าวในพระราชสำนัก จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
20.30-21.00 น.ชุดวิชา 93353 การจัดการผลผลิตพืช 
21.00-21.30 น.

ชุดรายการ มหัศจรรย์วิถีไทย

เรื่อง “พญาคชสาร”สัตว์คู่บ้าน ตำนานกู้แผ่นดิน

 
21.30-22.00 น.ชุดวิชา 93257 ศัตรูพืชเบื้องต้น 
22.00-24.00 น.สอนเสริม ชุดวิชา 41201 กฎหมายมหาชน    

 

เวลาออกอากาศ

 

ชื่อชุดรายการ

 
 
00.00-02.00 น.สอนเสริม ชุดวิชา 12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย 
02.00-04.00 น.สอนเสริม ชุดวิชา 13311 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  
04.00-06.00 น.สอนเสริม ชุดวิชา 10152 ไทยกับสังคมโลก   
06.00-06.30 น.

ชุดรายการ Living in Style

เรื่อง เห็ด สปาเก็ตตี้ อัลเฟรโด จัดโต๊ะอาหาร

 
06.30-07.00 น.ชุดวิชา 12305 ศิลปะกับสังคมไทย 
07.00-07.30 น.ชุดรายการ Hello English 
07.30-08.00 น.ชุดวิชา 21006 สุขภาวะเด็กปฐมวัย 
08.00-08.30 น.

ชุดรายการ สุโขทัยศึกษา

เรื่อง ตามรอยลายสือไทย

 
08.30-09.00 น.ชุดวิชา 21001 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
09.00-09.30 น.

ชุดรายการ มรดกของแผ่นดิน

เรื่อง ก่องข้าว…ลายภูมิปัญญาชาวเมืองมาย

 
09.30-10.00 น.ชุดวิชา 21007 อาหารและโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย 
10.00-12.00 น.สอนเสริม ชุดวิชา 10152 ไทยกับสังคมโลก   
12.00-12.30 น.

ชุดรายการ Living in Style

เรื่อง เห็ด สปาเก็ตตี้ อัลเฟรโด จัดโต๊ะอาหาร

 
12.30-13.00 น.ชุดวิชา 12305 ศิลปะกับสังคมไทย 
13.00-13.30 น.ชุดรายการ Hello English 
13.30-14.00 น.ชุดวิชา 21006 สุขภาวะเด็กปฐมวัย 
14.00-16.00 น.สอนเสริม ชุดวิชา 10103 ทักษะชีวิต     
16.00-16.30 น.

ชุดรายการ  สุโขทัยศึกษา

เรื่อง ตามรอยลายสือไทย

 
16.30-17.00 น.ชุดวิชา 21001 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
17.00-17.30 น.

ชุดรายการ กฎหมาย… I  Love  you

เรื่อง ความรับผิดทางกฎหมายของบุคลากรทางการแพทย์

 
17.30-18.00 น.ชุดวิชา 21007 อาหารและโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย 
18.00-18.30 น.รายการ ศาสตร์พระราช สู่การพัฒนาอย่างยังยืน 
18.30-19.00 น.ชุดวิชา 12305 ศิลปะกับสังคมไทย 
19.00-19.30 น.ชุดรายการ Hello English 
19.30-20.00 น.ชุดวิชา 21006 สุขภาวะเด็กปฐมวัย 
20.00-20.30 น.ถ่ายทอดสด ข่าวในพระราชสำนัก จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
20.30-21.00 น.ชุดวิชา 21001 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
21.00-21.30 น.

ชุดรายการ มรดกของแผ่นดิน

เรื่อง ก่องข้าว…ลายภูมิปัญญาชาวเมืองมาย

 
21.30-22.00 น.ชุดวิชา 21007 อาหารและโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย 
22.00-24.00 น.สอนเสริม ชุดวิชา 10103 ทักษะชีวิต      

 

เวลาออกอากาศ

 

ชื่อชุดรายการ

 
 
00.00-02.00 น.สอนเสริม ชุดวิชา 71204 โภชนศึกษาและการสื่อสาร   
02.00-04.00 น.สอนเสริม ชุดวิชา 72101 จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต   
04.00-06.00 น.

สอนเสริม ชุดวิชา 30212  คณิตศาสตร์ สถิติธุรกิจ และการวิเคราะห์

เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ   

 
06.00-06.30 น.

ชุดรายการ ท่องเที่ยวตามกลอนสุนทรภู่

เรื่อง กำเนิดสุนทรภู่

 
06.30-07.00 น.ชุดวิชา 32403 พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ 
07.00-07.30 น.

ชุดรายการ Hello English

เรื่อง เค้กป๊อป , คุยกับอาสาสมัครคนเก่ง

 
07.30-08.00 น.ชุดวิชา ภาษาถิ่นและวรรณกรรมท้องถิ่นไทย 
08.00-08.30 น.

ชุดรายการ กด Like วัยทีน

เรื่อง ชมรมโยโย่ค่ายธนะรัชต์ , ระบบรายงานสภาพการจราจรอัจฉริยะ ,

กระถางต้นไม้ย่อยสลายได้จากกากถั่วเหลือง , เรื่องที่คนชอบอวดต้องระวัง

 
08.30-09.00 น.ชุดวิชา 10202 การอ่านภาษาไทย   
09.00-09.30 น.

ชุดรายการ คลินิกบริหาร

เรื่อง BSC มุมมองที่ 1 :  มุมมองด้านการเงิน

 
09.30-10.00 น.ชุดวิชา 71412  อาหารโภชนาการศึกษาและการสื่อสาร   
10.00-12.00 น.

สอนเสริม ชุดวิชา 30212 คณิตศาสตร์ สถิติธุรกิจ และการวิเคราะห์

เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ   

 
12.00-12.30 น.

ชุดรายการ ท่องเที่ยวตามกลอนสุนทรภู่

เรื่อง กำเนิดสุนทรภู่

 
12.30-13.00 น.ชุดวิชา 32403 พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ 
13.00-13.30 น.

ชุดรายการ Hello English

เรื่อง เค้กป๊อป , คุยกับอาสาสมัครคนเก่ง

 
13.30-14.00 น.ชุดวิชา 12411 ภาษาถิ่นและวรรณกรรมท้องถิ่นไทย 
14.00-16.00 น.สอนเสริม ชุดวิชา 10121 อารยธรรมมนุษย์ 
16.00-16.30 น.

ชุดรายการ กด Like วัยทีน

เรื่อง ชมรมโยโย่ค่ายธนะรัชต์ , ระบบรายงานสภาพการจราจรอัจฉริยะ ,

กระถางต้นไม้ย่อยสลายได้จากกากถั่วเหลือง , เรื่องที่คนชอบอวดต้องระวัง

 
16.30-17.00 น.ชุดวิชา 10202 การอ่านภาษาไทย   
17.00-17.30 น.

ชุดรายการ เจาะกึ๋นการตลาด

เรื่อง ว่าด้วยเรื่องของแบรนด์ ตอนที่1

 
17.30-18.00 น.ชุดวิชา 71412 อาหารโภชนาการศึกษาและการสื่อสาร   
18.00-18.30 น.รายการ ศาสตร์พระราช สู่การพัฒนาอย่างยังยืน 
18.30-19.00 น.ชุดวิชา 32403 พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ 
19.00-19.30 น.

ชุดรายการ Hello English

เรื่อง เค้กป๊อป , คุยกับอาสาสมัครคนเก่ง

 
19.30-20.00 น.ชุดวิชา 12411 ภาษาถิ่นและวรรณกรรมท้องถิ่นไทย 
20.00-20.30 น.ถ่ายทอดสด ข่าวในพระราชสำนัก จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
20.30-21.00 น.ชุดวิชา 10202 การอ่านภาษาไทย   
21.00-21.30 น.

ชุดรายการ คลินิกบริหาร

เรื่อง BSC มุมมองที่ 1 : มุมมองด้านการเงิน

 
21.30-22.00 น.ชุดวิชา 71412 อาหารโภชนาการศึกษาและการสื่อสาร   
22.00-24.00 น.สอนเสริม ชุดวิชา 10121 อารยธรรมมนุษย์ 
  เวลาออกอากาศ   ชื่อชุดรายการ
00.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย
02.00-04.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 80308 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ 
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 41451 กฎหมายระหว่างประเทศ  
06.00-06.30 น. ชุดรายการ รอบรู้กับ มสธ.
06.30-07.00 น. ชุดวิชา 32452 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การแห่ง การเรียนรู้
07.00-07.30 น. ชุดรายการ กฏหมายเพื่อประชาชน เรื่อง การปฏิบัติตนในห้องพิจารณาคดี
07.30-08.00 น. ชุดวิชา 13411 ทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ
08.00-08.30 น. ชุดรายการ เส้นทางสร้างสุข เรื่อง “ดนตรีบำบัด ศาสตร์สร้างสุข”
08.30-09.00 น. ชุดวิชา 21223 การจัดการศึกษาและหลักสูตรสำหรับเด็กปฐมวัย
09.00-09.30 น. ชุดรายการ รักคือการให้ เรื่อง ให้แสงสว่างแก่ดวงตา ให้แสงสว่างแก่ชีวิต
09.30-10.00 น. ชุดวิชา 13423 ระบบสารสนเทศสำนักงาน
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 41211 กฎหมายแพ่ง 1  
12.00-12.30 น. ชุดรายการ รอบรู้กับ มสธ.
12.30-13.00 น. ชุดวิชา 32452 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การแห่ง การเรียนรู้
13.00-13.30 น. ชุดรายการ กฏหมายเพื่อประชาชน เรื่อง การปฏิบัติตนในห้องพิจารณาคดี
13.30-14.00 น. ชุดวิชา 13411 ทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 41324 กฎหมายพาณิชย์ 4
16.00-16.30 น. ชุดรายการ เส้นทางสร้างสุข เรื่อง “ดนตรีบำบัด ศาสตร์สร้างสุข”
16.30-17.00 น. ชุดวิชา 21223 การจัดการศึกษาและหลักสูตรสำหรับเด็กปฐมวัย
17.00-17.30 น. ชุดรายการ รักคือการให้ เรื่อง ให้แสงสว่างแก่ดวงตา ให้แสงสว่างแก่ชีวิต
17.30-18.00 น. ชุดวิชา 13423 ระบบสารสนเทศสำนักงาน
18.00-18.30 น. รายการ ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยังยืน
18.30-19.00 น. ชุดวิชา 32452 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การแห่ง การเรียนรู้
19.00-19.30 น. ชุดรายการ กฏหมายเพื่อประชาชน เรื่อง การปฏิบัติตนในห้องพิจารณาคดี
19.30-20.00 น. ชุดวิชา 13411 ทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ
20.00-20.30 น. ถ่ายทอดสด ข่าวในพระราชสำนัก จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
20.30-21.00 น. ชุดวิชา 21223 การจัดการศึกษาและหลักสูตรสำหรับเด็กปฐมวัย
21.00-21.30 น. ชุดรายการ รักคือการให้ เรื่อง ให้แสงสว่างแก่ดวงตา ให้แสงสว่างแก่ชีวิต
21.30-22.00 น. ชุดวิชา 13423 ระบบสารสนเทศสำนักงาน
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 41324 กฎหมายพาณิชย์ 4

 

เวลาออกอากาศ

 

ชื่อชุดรายการ

 
 
00.00-02.00 น.สอนเสริม ชุดวิชา 91311­­­­­­­ การจัดการความรู้เพื่องานส่งเสริมการเกษตร 
02.00-04.00 น.สอนเสริม ชุดวิชา 91312 การจัดการระบบการเกษตรเชิงบูรณาการ 
04.00-06.00 น.สอนเสริม ชุดวิชา 41231 กฎหมายอาญา 1    
06.00-06.30 น.ชุดรายการ แนะแนวการศึกษา 
06.30-07.00 น.ชุดวิชา 32302 การจัดการการตลาด 
07.00-07.30 น.

ชุดรายการ กฏหมายเพื่อประชาชน

เรื่อง พ.ร.บ.โรงแรม ตอน ความรับผิดของโรงแรม

 
07.30-08.00 น.ชุดวิชา 32483 สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีบริหาร   
08.00-08.30 น.

ชุดรายการ ร้านอาโก…โชว์กึ๋น

เรื่อง “เตือนภัยหนี้นอกระบบ”

 
08.30-09.00 น.ชุดวิชา 91312 การจัดการระบบการเกษตรเชิงบูรณาการ 
09.00-09.30 น.

ชุดรายการ สีสันเมืองไทย

เรื่อง ศิลป์พระนคร

 
09.30-10.00 น.ชุดวิชา 33442 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐกิจ 
10.00-12.00 น.สอนเสริม ชุดวิชา 41231 กฎหมายอาญา 1    
12.00-12.30 น.ชุดรายการ แนะแนวการศึกษา 
12.30-13.00 น.ชุดวิชา 32302 การจัดการการตลาด 
13.00-13.30 น.

ชุดรายการ กฏหมายเพื่อประชาชน

เรื่อง พ.ร.บ.โรงแรม ตอน ความรับผิดของโรงแรม

 
13.30-14.00 น.ชุดวิชา 32483 สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีบริหาร   
14.00-16.00 น.สอนเสริม ชุดวิชา 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
16.00-16.30 น.

ชุดรายการ ร้านอาโก…โชว์กึ๋น

เรื่อง “เตือนภัยหนี้นอกระบบ”

 
16.30-17.00 น.ชุดวิชา 91312 การจัดการระบบการเกษตรเชิงบูรณาการ 
17.00-17.30 น.

ชุดรายการ สีสันเมืองไทย

เรื่อง ศิลป์พระนคร

 
17.30-18.00 น.ชุดวิชา 33442 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐกิจ 
18.00-18.30 น.รายการ ศาสตร์พระราช สู่การพัฒนาอย่างยังยืน 
18.30-19.00 น.ชุดวิชา 32302 การจัดการการตลาด 
19.00-19.30 น.

ชุดรายการ กฏหมายเพื่อประชาชน

เรื่อง พ.ร.บ.โรงแรม ตอน ความรับผิดของโรงแรม

 
19.30-20.00 น.ชุดวิชา 32483 สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีบริหาร   
20.00-20.30 น.ถ่ายทอดสด ข่าวในพระราชสำนัก จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
20.30-21.00 น.ชุดวิชา 91312 การจัดการระบบการเกษตรเชิงบูรณาการ 
21.00-21.30 น.

ชุดรายการ สีสันเมืองไทย

เรื่อง ศิลป์พระนคร

 
21.30-22.00 น.ชุดวิชา 33442 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐกิจ 
22.00-24.00 น.สอนเสริม ชุดวิชา 10161  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

 

เวลาออกอากาศ

 

ชื่อชุดรายการ

 
 

00.00-02.00 น.

สอนเสริม ชุดวิชา 91419 การบริหารจัดทุนเพื่อการส่งเสริมและการพัฒนา

การเกษตร

 
02.00-04.00 น.สอนเสริม ชุดวิชา 91464 พืชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์ 
04.00-06.00 น.สอนเสริม ชุดวิชา 60410  เศรษฐมิติและการประยุกต์    
06.00-06.30 น.ชุดรายการ รอบรู้กับ มสธ. 
06.30-07.00 น.ชุดวิชา 12402 วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว  
07.00-07.30 น.ชุดรายการ Green Focus 
07.30-08.00 น.ชุดวิชา 12311 โลกทัศน์ไทย   
08.00-08.30 น.

ชุดรายการ กินดี อยู่ดี

เรื่อง ธัญพืช

 
08.30-09.00 น.ชุดวิชา 96405 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ 
09.00-09.30 น.

ชุดรายการ Thai Tech

เรื่อง นวัตกรรมเพื่อที่อยู่อาศัย

 
09.30-10.00 น.ชุดวิชา 97432 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 
10.00-12.00 น.สอนเสริม ชุดวิชา 60410  เศรษฐมิติและการประยุกต์    
12.00-12.30 น.ชุดรายการ รอบรู้กับ มสธ. 
12.30-13.00 น.ชุดวิชา 12402 วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว  
13.00-13.30 น.ชุดรายการ Green Focus 
13.30-14.00 น.ชุดวิชา 12311 โลกทัศน์ไทย   
14.00-16.00 น.สอนเสริม ชุดวิชา 92311 การจัดการสหกรณ์เชิงกลยุทธ์   
16.00-16.30 น.

ชุดรายการ กินดี อยู่ดี

เรื่อง ธัญพืช

 
16.30-17.00 น.ชุดวิชา 96405 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ 
17.00-17.30 น.

ชุดรายการ เทคโนโลยีกับชีวิต

เรื่อง Creative Space เมื่อความคิดสร้างสรรค์ สรรสร้างเทคโนโลยี

 
17.30-18.00 น.ชุดวิชา 97432 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 
18.00-18.30 น.

ชุดรายการ Thai Tech

เรื่อง นวัตกรรมเพื่อที่อยู่อาศัย

 
18.30-19.00 น.ชุดวิชา 12402 วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว  
19.00-19.30 น.ชุดรายการ Green Focus 
19.30-20.00 น.ชุดวิชา 12311 โลกทัศน์ไทย   
20.00-20.30 น.ถ่ายทอดสด ข่าวในพระราชสำนัก จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
20.30-21.00 น.รายการ ศาสตร์พระราช สู่การพัฒนาอย่างยังยืน 
21.00-21.30 น.

ชุดรายการ Thai Tech

เรื่อง นวัตกรรมเพื่อที่อยู่อาศัย

 
21.30-22.00 น.ชุดวิชา 97432 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 
22.00-24.00 น.สอนเสริม ชุดวิชา 92311 การจัดการสหกรณ์เชิงกลยุทธ์