สำนักงานเลขานุการ

มีหน้าที่รับผิดชอบงานสารบรรณและธุรการ งานพัสดุ งานวางแผน งานการเงิน งานงบประมาณ งานบุคคล งานประกันคุณภาพ
งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน งานการจัดการความรู้ งานติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ/คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี

งานอำนวยการ - หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. งานเลขานุการผู้บริหารสำนักเทคโนโลยีการศึกษา
2. งานธุรการ และสารบรรณ
3. งานพัสดุ /ครุภัณฑ์
4. งานประชุมผู้บริหารสำนักเทคโนโลยีการศึกษา
5. ติดตามและประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก
6. สนับสนุนการปฏิบัติงานต่างๆ ของสำนัก
ux-788002_960_720

งานบริหาร - หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. งานแผนและงบประมาณ
2. งานแผนยุทธศาสตร์
3. งานการเงิน
4. งานติดตาม และรายงานผล
การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ/
คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี
5. งานบุคคล
6. งานการประกันคุณภาพการศึกษา
7. งานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
8. งานการจัดการความรู้
9. งานกองทุน มสธ. 12 ปี
10. งานกองทุนพัฒนาสื่อการศึกษาทางไกล
11. งานเยี่ยมชม
12. งานพระราชพิธีปริญญาบัตร
13. งานให้บริการสำเนาสื่อการศึกษา
14. งานจัดทำ web-site ของสำนักฯ
ux-788002_960_720

การบริการ

งานสารบรรณ และธุรการ

ติดต่องานสารบรรณ และธุรการ
โทร. 02 5047372 ภายใน 7372

งานพัสดุ

ติดต่อ งานพัสดุ วางบิลใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
โทร. 02 5047349 ภายใน 7349

งานการเงิน

ติดต่อ งานการเงิน สอบถามอัตราค่าบริการต่างๆ โทร. 02 5047307 ภายใน 7307

งานบุคคล

ติดต่องานบุคคล นักศึกษาฝึกงาน
โทร. 02 5047306 ภายใน 7306

บริการสำเนาสื่อ

ให้บริการสำเนาสื่อการศึกษา โดยคิดอัตราตามประกาศฯ มสธ. เรื่อง อัตราค่าบริการของสำนักเทคโนโลยีการศึกษา

industry-2633878_960_720

งานประกันคุณภาพการศึกษา

ติดต่อ งานประกันคุณภาพการศึกษา
โทร. 02 5047308 ภายใน 7308

งานเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน

ติดต่อ เลขานุการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา
โทร. 02 5047305 ภายใน 7305

Close Menu