สำนักงานเลขานุการ

  •                มีหน้าที่รับผิดชอบงานสารบรรณและธุรการ งานพัสดุ งานวางแผน งานการเงิน งานงบประมาณ งานบุคคล งานประกันคุณภาพ
  • งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน งานการจัดการความรู้ งานติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ/คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี

งานอำนวยการ - หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. งานเลขานุการผู้บริหารสำนักเทคโนโลยีการศึกษา
2. งานการเงิน
3. งานธุรการ และสารบรรณ
4. งานพัสดุ /ครุภัณฑ์
5. งานประชุมผู้บริหารสำนักเทคโนโลยีการศึกษา
6. ติดตามและประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก
7. สนับสนุนการปฏิบัติงานต่างๆ ของสำนัก
1

งานบริหาร - หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. งานแผนและงบประมาณ
2. งานแผนยุทธศาสตร์
3. งานบุคคล
4. งานติดตาม และรายงานผล
การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ/
คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี
5. งานการประกันคุณภาพการศึกษา
6. งานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
7. งานการจัดการความรู้
8. งานกองทุน มสธ. 12 ปี
9. งานกองทุนพัฒนาสื่อการศึกษาทางไกล
10. งานเยี่ยมชม
11. งานพระราชพิธีปริญญาบัตร
12. งานให้บริการสำเนาสื่อการศึกษา
13. งานจัดทำ web-site ของสำนักฯ
business-woman-working-in-finance-and-accounting-a-2022-09-30-00-52-41-utc

การบริการ

งานสารบรรณ และธุรการ

ติดต่องานสารบรรณ และธุรการ
โทร. 02 5047372 ภายใน 7372

งานพัสดุ

ติดต่อ งานพัสดุ วางบิลใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
โทร. 02 5047349 ภายใน 7349

งานการเงิน

ติดต่อ งานการเงิน สอบถามอัตราค่าบริการต่างๆ โทร. 02 5047307 ภายใน 7307

งานบุคคล

ติดต่องานบุคคล นักศึกษาฝึกงาน
โทร. 02 5047306 ภายใน 7306

บริการสำเนาสื่อ

ให้บริการสำเนาสื่อการศึกษา โดยคิดอัตราตามประกาศฯ มสธ. เรื่อง อัตราค่าบริการของสำนักเทคโนโลยีการศึกษา

unnamed

งานประกันคุณภาพการศึกษา

ติดต่อ งานประกันคุณภาพการศึกษา
โทร. 02 5047308 ภายใน 7308

งานเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน

ติดต่อ เลขานุการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา
โทร. 02 5047305 ภายใน 7305