บุคลากรของสำนักงานเลขานุการ​

นายอภิวันท์ เจริญลาภ

เลขานุการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา โทร. 7305

นางศรีโสภา ขาวสวี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานอำนวยการ

โทร.7307

สุณีรัตน์ วสุพงศ์โสธร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

งานพัสดุ โทร.7307

นางสุนีย์ แก้วสุวรรณ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

งานบุคคล/งานทะเบียนประวัติ 

โทร.7306

นางนฤมน ดิฐวิรุฬห์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

งานแผนปฏิบัติราชการประจำปี / งานแผนยุทธศาสตร์ /

งานประกันคุณภาพการศึกษา  

โทร. 7308

นางสาวอมรรัตน์ สินธุธาน

ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน

งานเลขานุการผู้อำนวยการสำนักฯ / งานธุรการ และสารบรรณ

โทร.7304

นางธัญทิพย์ สกลวัฒนานนท์

ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

งานธุรการ และสารบรรณ/ งานบริการสำเนาสื่อการศึกษา

โทร.7372

นางสาวฐิติกาล ตาคำรุ้ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

งานบริหารความเสี่ยง/งานการจัดการความรู้/งานกองทุน มสธ. 12 ปี

โทร. 7306

 

 

 

 

 

 

นางสาวปาลิตา เดชสง่า

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

งานติตตามและรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ

คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี/งานการเงิน 

โทร.7349

 

นางพีรัลญาดา ทศภานนท์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

งานประชุมผู้บริหารสำนักฯ /งานบุคคล/งานปริญญาบัตร

โทร. 7306

นางสาวพัชรินทร์ ศรีเพ็ชร์

ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

งานพัสดุ/งานประชุมผู้บริหารสำนักฯ /

งานตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี

/งานสวัสดิการ

  โทร. 7349

Close Menu