บุคลากรของสำนักงานเลขานุการ

นายอภิวันท์ เจริญลาภ

เลขานุการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา
โทร. 7305

นางวรัชญาพร วิโรจน์สกุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานอำนวยการ
โทร. 7307

นางพีรัลญาดา ทศภานนท์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
โทร. 7306

นางสาวปาลิตา เดชสง่า

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
งานแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณฯ / งานการเงิน /
งานแผนยุทธศาสตร์
โทร. 7307

สทศ-นฤมน ดิฐวิรุฬห์ สทศ

นางนฤมน ดิฐวิรุฬห์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
งานประกันคุณภาพการศึกษา / งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน / งานการจัดการความรู้ (KM)
โทร. 7308

สทศ-อมรรัตน์-สินธุธาน-1

นางสาวอมรรัตน์ สินธุธาน

ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
งานเลขานุการผู้อำนวยการสำนักฯ / งานธุรการ และสารบรรณ
โทร. 7304

นางสาวหทัยวรรณ คงมีสุข

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
งานบุคคล / งานทะเบียนประวัติ / งานเป้าหมายจัดการศึกษาฯ /
งานกองทุนพัฒนาสื่อการศึกษาทางไกล / งานประชุมผู้บริหารสำนักฯ / งานเยี่ยมชม / นักศึกษาฝึกงาน
โทร. 7306

นางกัลยา นาคนัตร์

ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
งานธุรการ และสารบรรณ ปฏิบัติงานประจำศูนย์สร้างสรรสื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาทางไกล/ศูนย์บริการเทคโนโลยีการผลิตสื่อดิจิทัล
เพื่อการศึกษาทางไกล
โทร. 7331

นางพรรษมณฑ์ ช่วงประยูร

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
งานกองทุนพัฒนาสื่อการศึกษาทางไกล / งานเป้าหมายจัดการศึกษาฯ / งานเว็บไซต์สำนักงานเลขานุการ สทศ.
โทร. 7349

นางสมหมาย บุญประกอบ

ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
งานธุรการ และสารบรรณ / งานเป้าหมายจัดการศึกษาฯ /
นักศึกษาฝึกงาน ปฏิบัติงานประจำศูนย์วิชาการเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา
โทร. 7861

นางสาวฤทัยทิพย์ ศรีคำทา

ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
งานธุรการ และสารบรรณ ปฏิบัติงานประจำศูนย์สร้างสรรสื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาทางไกล/ศูนย์บริการเทคโนโลยีการผลิตสื่อดิจิทัล
เพื่อการศึกษาทางไกล
โทร. 7332

นางธัญทิพย์ สกลวัฒนานนท์

ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
งานธุรการ และสารบรรณ / งานอาคารสถานที่ (งานแจ้งซ่อม)
โทร. 7372

นางสาวพัชรินทร์ ศรีเพ็ชร์

ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
งานพัสดุ และงานตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี / งานเป้าหมายจัดการศึกษาฯ / งานประชุมผู้บริหารสำนักฯ / งานสวัสดิการ /
งานปริญญาบัตร
โทร. 7349

นางสาวปราณี จันทรวัฒน์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
งานธุรการ และสารบรรณ ปฏิบัติงานประจำศูนย์พัฒนาระบบการเรียนรู้เพื่อการศึกษาทางไกล
โทร. 7416