สัมมนาการพัฒนากระบวนการให้บริการ                    ของศูนย์โสตทัศนศึกษาเป็น   รูปแบบอิเลคทรอนิกส์ในยุคดิจิทัล

สัมมนาการพัฒนากระบวนการให้บริการ ของศูนย์โสตทัศนศึกษาเป็น รูปแบบอิเลคทรอนิกส์ในยุคดิจิทัล

ศูนย์โสตทัศนศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา จัดสัมมนาบุคลากรในวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562 ณ บ้านสวนรจนารีสอร์ท อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรีการจัดสัมมนากลุ่มระดมสมอง เพื่อรวบรวมข้อมูลในการพัฒนาการะบวนการให้บริการของศูนย์โสต ทัศนศึกษา เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ในยุคดิจิทัล รองรับนโยบายในการปฏิรูปการศึกษาของมหาวิทยาลัยและเป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาสื่อดิจิทัลใหม่ของมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อลดขั้นตอนกระบวนการในการให้บริการ ให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและสามารถตรวจสอบได้
2. เพื่อลดปริมาณการใช้เอกสาร เป็นการประหยัดพลังงาน และงบประมาณ
3. เพื่อนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทำให้กระบวนการในการให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆของศูนย์โสตทัศนศึกษาเกิดความสะดวก
รวดเร็ว ช่วยประหยัดพลังงานและงบประมาณ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษาและมหาวิทยาลัย
2. พัฒนารูปแบบการให้บริการผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์
3. จัดทำแผนงานในการให้บริการกับหน่วยงานที่พัฒนาระบบเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อทำแผนการพัฒนาระบบในการให้บริการต่อไป


ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพีระศักดิ์ โชติช่วง และ นายพงศพล โพนะทา

Leave a Reply