การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานเป็นทีม

การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานเป็นทีม

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา กำหนดจัดสัมมนาบุคลากร เรื่อง “การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานเป็นทีม” มุ่งสู่ความเป็นเลิศขององค์กร ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 5209 อาคารสัมมนา 2 เพื่อเป็นการสร้างทัศนคติที่ดี ความรักองค์กร รักอาชีพ มีทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมเป็นทีม เกิดความยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นและเห็นคุณค่าของกันและกัน รักใคร่สามัคคีรวมเป็นหนึ่งเดียว ช่วยเหลือกันมีน้ำใจต่อกันอันจะส่งผลให้การทำงานอย่างมีความสุข สนุกกับการทำงาน สร้างความสำเร็จในการทำงานร่วมกันเป็นทีมก้าวสู่องค์การแห่งความสุขในที่สุด

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ใน FB หน่วยถ่ายภาพ สทศ.