สทศ. บริการ

บริการผลิตสื่อ

บริการผลิตสื่อ

การบริการการผลิตสื่อการศึกษา เป็นการให้บริการผลิตสื่อแก่ประชาชนผู้สนใจหรือหน่วยงาน ที่มีความต้องการผลิตสื่อไปใช้ประโยชน์ต่างๆ เช่น รายการวีดิทัศน์และรายการเทปเสียง
บริการสำเนาสื่อ

บริการสำเนาสื่อ

การบริการสำเนาสื่อการศึกษา เป็นการให้บริการสำเนารายการวิทยุโทรทัศน์ วีดิทัศน์ และรายการวิทยุ กระจายเสียง ของมหาวิทยาลัยเพื่อบริการให้แก่นักศึกษาที่พลาดโอกาสการรับชม / รับฟังรายการ หรือ ผู้มีความสนใจต้องการสำเนาเพื่อใช้ในการศึกษาต่อไป
บริการถ่ายภาพ

บริการถ่ายภาพ

สำนักเทคโนโลยีการศึกษาเปิดบริการถ่ายภาพให้กับบุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งบริการถ่ายภาพผู้ที่จะเป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัย โดยมีกิจกรรมให้บริการ ดังนี้
1. บริการถ่ายภาพพิธีมอบประกาศนียบัตร สัมฤทธิบัตร และวุฒิบัตร
2. บริการถ่ายภาพบุคคล ชุดข้าราชการ ชุดสุภาพ และนักศึกษาที่จะเป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัย

บริการเช่าห้องสตูดิโอ ห้องบันทึกเสียง

ห้องบันทึกรายการวิทยุโทรทัศน์ สตูดิโอ 6 ห้อง
ใช้ SWITCHER ของ GVG รุ่น ZODIAK-25 แบบ 2 ME ประจำห้องสตูดิโอ 1 และ 2 และใช้ SWITCHER ของ SONY รุ่น DFS-700P ประจำห้องสตูดิโอ 3 และ 4 ใช้กล้องของ IKEGAMI รุ่น HL-59 3 กล้อง ประจำห้องสตูดิโอ 1 และกล้อง IKEGAMI รุ่น HL-45 2 กล้อง ประจำห้องสตูดิโอ 2

อัตราค่าบริการการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผู้ให้บริการ

ห้องสตูดิโอศูนย์การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นห้องที่ได้รับการจัดสรรอุปกรณ์การบันทึกใหม่ทั้งหมด พร้อมให้บริการแล้วครับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทูรย์ วงษ์อามาตย์
อาจารย์ด้านเทคโนโลยีการศึกษา
นึกถึงงานออกแบบกราฟิกนึกถึงศูนย์โสตฯ ให้บริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
พีระศักดิ์ โชติช่วง
ศูนย์โสตทัศนศึกษา

ติดต่อขอใช้บริการได้ที่

โทรศัพท์

+66 (2) 504 7304

e-mail

oetoffice@stou.ac.th

วันและเวลาราชการ

จันทร์-ศุกร์: 8.30-16.30 น.

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช