You are currently viewing อาจารย์และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เยี่ยมชมสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา มสธ. (STOU CHANNEL)

อาจารย์และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เยี่ยมชมสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา มสธ. (STOU CHANNEL)

นายเชาวรัตน์ แจ่มหล้า หน้าหน้าฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กล่าวต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จำนวน 42 คน โดยมีนายวรวัฒน์ ชั้นประเสริฐ หัวหน้าศูนย์บริการการสอนทางวิทยุและโทรทัศน์ และทีมงาน STOU CHANNEL นำเยี่ยมชมสถานีฯ

การศึกษาดูงานในครั้งนี้ นักศึกษาได้รู้จักอุปกรณ์การผลิตที่ทันสมัย รวมถึงรับชมการสาธิตการใช้งานห้องบันทึกเสียง ห้องสตูดิโอ และงานผลิตรายการโทรทัศน์จากเจ้าหน้าที่ของสถานี นอกจากนี้ยังได้ทดลองใช้เครื่องมือปฏิบัติการจริงของสถานีซึ่งถือว่าเป็นการเพิ่มประสบการณ์ เสริมความรู้การผลิตรายการโทรทัศน์ และนักศึกษาสามารถนำไปบูรณาการการจัดกิจกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา และเป็นแนวทางในการศึกษาต่อไป