STOU Channel

Nov
15
Fri
วันที่ศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562
Nov 15 all-day

                                                                                                                                                                                                       

สถานีวิทยุโทรทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU CHANNEL)

ผังการออกอากาศประจำวันศุกร์ที่  15  พฤศจิกายน  2562

 

เวลาออกอากาศ                                   ชื่อชุดออกอากาศ
00.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 92116 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์
02.00-04.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 92217 ธนกิจและบัญชีสหกรณ์เพื่อการจัดการ
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 41211 กฎหมายแพ่ง 1   
06.00-06.30 น. ชุดรายการ รอบรู้กับ มสธ.
06.30-07.00 น. ชุดวิชา 71308 เทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปอาหาร
07.00-07.30 น. ชุดรายการ Green  Focus

เรื่อง เลี้ยงแพะนมแบบพอเพียง

07.30-08.00 น. ชุดวิชา 55319 การฝึกปฎิบัติเวชกรรมแผนไทย
08.00-08.03 น. เคารพธงชาติ
08.03-08.30 น. ชุดรายการ กินดี อยู่ดี

เรื่อง  กินอยู่อย่างไทย…ห่างไกลโรค

08.30-09.00 น. ชุดวิชา 91427 การป่าไม้ชุมชน
09.00-09.30 น. ชุดรายการ  Thai Tech

เรื่อง การจัดการทรัพยากรน้ำแบบผสมผสาน

09.30-10.00 น. ชุดวิชา 97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 41211 กฎหมายแพ่ง 1   
12.00-12.30 น. ชุดรายการ รอบรู้กับ มสธ.
12.30-13.00 น. ชุดวิชา 71308 เทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปอาหาร
13.00-13.30 น. ชุดรายการ Green  Focus

เรื่อง เลี้ยงแพะนมแบบพอเพียง

13.30-14.00 น. ชุดวิชา 55319 การฝึกปฎิบัติเวชกรรมแผนไทย
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 41201 กฎหมายมหาชน 
16.00-16.30 น. ชุดรายการ กินดี อยู่ดี

เรื่อง  กินอยู่อย่างไทย…ห่างไกลโรค

16.30-17.00 น. ชุดวิชา 91427 การป่าไม้ชุมชน
17.00-17.30 น. ชุดรายการ เทคโนโลยีกับชีวิต

เรื่อง เทคโนโลยีกับการจัดการด้านการเงิน

17.30-18.00 น. ชุดวิชา 97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์
18.00-18.03 น. เคารพธงชาติ
18.03-18.30 น. ชุดรายการ  Thai Tech

เรื่อง การจัดการทรัพยากรน้ำแบบผสมผสาน

18.30-19.00 น. ชุดวิชา 71308 เทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปอาหาร
19.00-19.30 น. ชุดรายการ Green  Focus

เรื่อง เลี้ยงแพะนมแบบพอเพียง

19.30-20.00 น. ชุดวิชา 55319 การฝึกปฎิบัติเวชกรรมแผนไทย

เรื่อง เวชกรรมไทยรักษาได้ “โรคผิวหนัง”

20.00-20.25 น. ถ่ายทอดสด ข่าวในพระราชสำนัก จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
20.25-20.30 น. ข่าว มสธ.
20.30-21.00 น. ชุดวิชา 91427 การป่าไม้ชุมชน
21.00-21.30 น. ชุดรายการ  Thai Tech

เรื่อง การจัดการทรัพยากรน้ำแบบผสมผสาน

21.30-22.00 น. ชุดวิชา 97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 41201 กฎหมายมหาชน 
   
Nov
16
Sat
วันที่เสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562
Nov 16 all-day

                                                                                                                                                                

สถานีวิทยุโทรทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU CHANNEL)

ผังการออกอากาศประจำวันเสาร์ที่    16   พฤศจิกายน   2562

 

00.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 32314 การบัญชีขั้นสูง 1 และการบัญชีขั้นสูง 2
02.00-04.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 33410 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 41456 การคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า 
06.00-06.30 น. ชุดรายการ บ้านวิทย์วิทย์

เรื่อง หาค่าแรงเสียดทานผิวยางรถยนต์

06.30-07.00 น. ชุดวิชา 52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข
07.00-07.30 น. ชุดรายการ Green  Focus

เรื่อง รักษ์ป่าชุมชนบ้านทรายแดง

07.30-08.00 น. ชุดวิชา 32458 วาณิชธนกิจและนวัตกรรมทางการเงิน
08.00-08.03 น. เคารพธงชาติ
08.03-08.30 น. ชุดรายการ @ อาเซียน

เรื่อง ชาวารี…ชาเกษตรอินทรีย์

08.30-09.00 น. ชุดวิชา 15337 การสื่อสารกับการพัฒนา (ภาษามือ)
09.00-09.30 น. ชุดรายการ สถานีนวัตกรรม

เรื่อง หุ่นยนต์อัจฉริยะเพื่อตรวจวัดและปรับสภาพดินอัตโนมัติ,หุ่นยนต์เสริมการกระตุ้นพัฒนาการให้กับเด็กออทิสติก,การกำจัดน้ำสกปรกด้วยเซลล์ไฟฟ้าเคมีขับเคลื่อนด้วยพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์

09.30-10.00 น. ชุดวิชา 97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 41456 การคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า 
12.00-12.30 น.

 

ชุดรายการ บ้านวิทย์วิทย์

เรื่อง หาค่าแรงเสียดทานผิวยางรถยนต์

12.30-13.00 น.

 

ชุดวิชา 52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข

 

13.00-13.30 น.

 

ชุดรายการ Green  Focus

เรื่อง รักษ์ป่าชุมชนบ้านทรายแดง

13.30-14.00 น. ชุดวิชา 32458 วาณิชธนกิจและนวัตกรรมทางการเงิน
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชน
16.00-16.30 น.

 

ชุดรายการ @ อาเซียน

เรื่อง ชาวารี…ชาเกษตรอินทรีย์

16.30-17.00 น. ชุดวิชา 15337 การสื่อสารกับการพัฒนา (ภาษามือ)
17.00-17.30 น.

 

ชุดรายการ ที่นี่…เกษตรปาริชาต

เรื่อง การขยายพันธุ์ผักอย่างง่าย

17.30-18.00 น. ชุดวิชา 97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์
18.00-18.03 น. เคารพธงชาติ
18.03-18.30 น. ชุดรายการ บ้านวิทย์วิทย์

เรื่อง หาค่าแรงเสียดทานผิวยางรถยนต์

18.30-19.00 น. ชุดวิชา 52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข
19.00-19.30 น.

 

ชุดรายการ Green  Focus

เรื่อง รักษ์ป่าชุมชนบ้านทรายแดง

  สปอต ป่าชุมชนบ้านฝ่ายเขา
19.30-20.00 น.

 

ชุดวิชา 32458 วาณิชธนกิจและนวัตกรรมทางการเงิน

เรื่อง การประยุกย์ใช้ตราสารอนุพันธ์ในประเทศไทย

20.00-20.25 น. ถ่ายทอดสด ข่าวในพระราชสำนัก จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
Nov
17
Sun
วันที่อาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562
Nov 17 all-day

                                                                                                                                                                 

สถานีวิทยุโทรทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU CHANNEL)

ผังการออกอากาศประจำวันอาทิตย์ที่    17   พฤศจิกายน   2562

 

เวลาออกอากาศ                                   ชื่อชุดออกอากาศ
00.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 93352 หลักการจัดการการผลิตพืช
02.00-04.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 93454 สารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิตพืช
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 54131 กฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน   
06.00-06.30 น. ชุดรายการ สุข…กับธรรมะ
06.30-07.00 น. ชุดวิชา 52311 การปฐมพยาบาลกับการบำบัดโรคเบื้องต้น
07.00-07.30 น. ชุดรายการ  อพวช.

ซีซั่น 2 ตอน สวนสัตว์นครราชสีมา 1 ตอนที่ 1

ซีซั่น 2 ตอน สวนสัตว์นครราชสีมา 1 ตอนที่ 2
ซีซั่น 2 ตอน สวนสัตว์นครราชสีมา 1 ตอนที่ 3
07.30-08.00 น. ชุดวิชา 92116 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์
08.00-08.03 น. เคารพธงชาติ
08.03-08.30 น. ชุดรายการ สนุกคิด สนุกวิทย์ ช่างคิด ช่างสังเกต ปี 2

เรื่อง วิทยาศาสตร์อัศจรรย์ ตอน Science on the Road

08.30-09.00 น. ชุดวิชา 25302 หลักและระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา
09.00-09.30 น. ชุดรายการ มหัศจรรย์วิถีไทย

เรื่อง “ทะเลน้อย” ผืนน้ำแห่งชีวิต

09.30-10.00 น. ชุดวิชา 93257 ศัตรูพืชเบื้องต้น
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 54131 กฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน    
12.00-12.30 น. ชุดรายการ สื่อเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

เรื่อง มสธ.รวมใจค่ายอาสาพัฒนาผืนป่าแก่งกระจาน

12.30-13.00 น. ชุดวิชา 52311 การปฐมพยาบาลกับการบำบัดโรคเบื้องต้น
13.00-13.30 น. ชุดรายการ  อพวช.

ซีซั่น 2 ตอนสวนสัตว์นครราชสีมา 1 ตอนที่ 1

ซีซั่น 2  ตอนสวนสัตว์นครราชสีมา    1 ตอนที่  2

ซีซั่น 2  ตอนสวนสัตว์นครราชสีมา    1  ตอนที่  3

13.30-14.00 น. ชุดวิชา 92116 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 81427 กฎหมายอาญา สำหรับรัฐศาสตร์   1
16.00-16.30 น. ชุดรายการ เรียนรู้ เรื่องวิทย์ ช่างคิด…ช่างสังเกต ปี 3

ชุด จากฟ้าสู่ดิน  ตอนที่ 2 เมฆ

16.30-17.00 น. ชุดวิชา 25302 หลักและระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา
17.00-17.30 น. ชุดรายการ การจัดการสมัยใหม่

เรื่อง การคิดเชิงนวัตกรรมสำหรับคนยุค 4.0

17.30-18.00 น. ชุดวิชา 93257 ศัตรูพืชเบื้องต้น

เรื่อง วัชพืช (ตอน1)

18.00-18.03 น. เคารพธงชาติ
18.03-18.30 น. ชุดรายการ สื่อเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

เรื่อง มสธ.รวมใจค่ายอาสาพัฒนาผืนป่าแก่งกระจาน

18.30-19.00 น. ชุดวิชา 52311 การปฐมพยาบาลกับการบำบัดโรคเบื้องต้น
19.00-20.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
20.00-20.25 น. ถ่ายทอดสด ข่าวในพระราชสำนัก จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
20.25-20.30 น. ข่าว มสธ.
20.30-21.00 น. ชุดวิชา 25302 หลักและระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา
21.00-21.30 น. ชุดรายการ มหัศจรรย์วิถีไทย

เรื่อง “ทะเลน้อย” ผืนน้ำแห่งชีวิต

21.30-22.00 น. ชุดวิชา 93257 ศัตรูพืชเบื้องต้น
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 81427 กฎหมายอาญา สำหรับรัฐศาสตร์   
   
Nov
18
Mon
วันที่จันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562
Nov 18 all-day

                                                                                                                                                                

สถานีวิทยุโทรทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU CHANNEL)

ผังการออกอากาศประจำวันจันทร์ที่    18   พฤศจิกายน   2562

 

เวลาออกอากาศ                                   ชื่อชุดออกอากาศ
00.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 12301 วิวัฒนาการการเมืองไทย
02.00-04.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 12306 วรรณคดีไทย
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 41341 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1  
06.00-06.30 น.

 

ชุดรายการ Living in Style

เรื่อง Eco Desigh

06.30-07.00 น. ชุดวิชา 11201 คณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์
07.00-07.30 น. ชุดรายการ Hello English

เรื่อง แป้งพวง,คุยกับครูโอปอ

07.30-08.00 น. ชุดวิชา 12402 วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว 
08.00-08.03 น. เคารพธงชาติ
08.03-08.30 น. ชุดรายการ  สุโขทัยศึกษา

เรื่อง พัฒนาการดินแดนอาณาจักรสุโขทัย

08.30-09.00 น. ชุดวิชา 24412 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย
09.00-09.30 น. ชุดรายการ มรดกของแผ่นดิน

เรื่อง ชาวเรือ

09.30-10.00 น. ชุดวิชา 26302 การจัดการการศึกษานอกระบบ 
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 41212 กฎหมายแพ่ง 2 หนี้ ละเมิด  
12.00-12.30 น. ชุดรายการ Living in Style

เรื่อง Eco Desigh

12.30-13.00 น. ชุดวิชา 11201 คณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์
13.00-13.30 น. ชุดรายการ Hello English

เรื่อง แป้งพวง,คุยกับครูโอปอ

13.30-14.00 น. ชุดวิชา 12402 วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว 
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 10131 สังคมมนุษย์     
16.00-16.30 น. ชุดรายการ  สุโขทัยศึกษา

เรื่อง พัฒนาการดินแดนอาณาจักรสุโขทัย

16.30-17.00 น. ชุดวิชา 24412 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย
17.00-17.30 น. ชุดรายการ กฎหมาย… I Love you

เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐในการจัดหาทนายความ

17.30-18.00 น. ชุดวิชา 26302 การจัดการการศึกษานอกระบบ
18.00-18.03 น. เคารพธงชาติ
18.03-18.30 น. ชุดรายการ Living in Style

เรื่อง Eco Desigh

18.30-19.00 น. ชุดวิชา 11201 คณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์
19.00-19.30 น. ชุดรายการ Hello English

เรื่อง แป้งพวง,คุยกับครูโอปอ

19.30-20.00 น. ชุดวิชา 12402 วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว 
20.00-20.25 น. ถ่ายทอดสด ข่าวในพระราชสำนัก จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
20.25-20.30 น. ข่าว มสธ.
20.30-21.00 น. ชุดวิชา 24412 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย
21.00-21.30 น. ชุดรายการ มรดกของแผ่นดิน

เรื่อง ชาวเรือ

21.30-22.00 น. ชุดวิชา 26302 การจัดการการศึกษานอกระบบ
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร     
   

 

 

Nov
19
Tue
วันที่อังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562
Nov 19 all-day

                                                                                                                                                                       

สถานีวิทยุโทรทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU CHANNEL)

ผังการออกอากาศประจำวันอังคารที่    19   พฤศจิกายน   2562

 

เวลาออกอากาศ                                   ชื่อชุดออกอากาศ
00.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 71202 โภชนาการมนุษย์   
02.00-04.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 71309 สถิติและการวิจัยทางอาหารและโภชนากา 
  สปอต วันนี้วันพระ
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 99420 การโปรแกรมเว็บ
06.00-06.30 น. ชุดรายการ ท่องเที่ยวตามกลอนสุนทรภู่

เรื่อง นิราศภูเขาทอง 2

06.30-07.00 น. ชุดวิชา 32325 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการจัดการความรู้
07.00-07.30 น. ชุดรายการ Hello English

เรื่อง บุหงารำไป,คุยกับนักการตลาดออนไลน์

07.30-08.00 น. ชุดวิชา 32449 การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
08.00-08.03 น. เคารพธงชาติ
08.03-08.30 น. ชุดรายการ กด Like วัยทีน

เรื่อง  เที่ยวเกาะพิทักษ์,ธนาคารขยะรีไซเคิล,นวัตกรรมค้างไม้เลื้อย,เยาวชนไทยยุค4G

  สปอต เรียนรู้การทำก้อนจุลินทรีย์,Petchatz,สตรีทบาสเก็ตบอล 2,วิธีปฏิบัติตัวเมื่ออกหัก
08.30-09.00 น. ชุดวิชา 72303 พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
09.00-09.30 น. ชุดรายการ คลินิกบริหาร

เรื่อง การบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล

09.30-10.00 น. ชุดวิชา 71411 อาหารและโภชนบำบัด   
  สปอต วันนี้วันพระ
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 99420 การโปรแกรมเว็บ
12.00-12.30 น. ชุดรายการ ท่องเที่ยวตามกลอนสุนทรภู่

เรื่อง นิราศภูเขาทอง 2

12.30-13.00 น. ชุดวิชา 32325 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการจัดการความรู้
13.00-13.30 น. ชุดรายการ Hello English

เรื่อง บุหงารำไป,คุยกับนักการตลาดออนไลน์

13.30-14.00 น. ชุดวิชา 32449 การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
  สปอต วันนี้วันพระ
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 10121 อารยธรรมมนุษย์ 
16.00-16.30 น. ชุดรายการ กด Like วัยทีน

เรื่อง เที่ยวเกาะพิทักษ์,ธนาคารขยะรีไซเคิล,นวัตกรรมค้างไม้เลื้อย,เยาวชนไทยยุค4G

16.30-17.00 น. ชุดวิชา 72303 พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
17.00-17.30 น. ชุดรายการ เจาะกึ๋นการตลาด

เรื่อง  โซเชียลมีเดียกับการตลาดยุคใหม่ (Youtube)

  ชุดรายการ English Corner
17.30-18.00 น. ชุดวิชา 71411 อาหารและโภชนบำบัด
18.00-18.03 น. เคารพธงชาติ
18.03-18.30 น. ชุดรายการ ท่องเที่ยวตามกลอนสุนทรภู่

เรื่อง นิราศภูเขาทอง 2

18.30-19.00 น. ชุดวิชา 32325 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการจัดการความรู้
19.00-19.30 น. ชุดรายการ Hello English

เรื่อง บุหงารำไป,คุยกับนักการตลาดออนไลน์

19.30-20.00 น. ชุดวิชา 32449 การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
20.00-20.25 น. ถ่ายทอดสด ข่าวในพระราชสำนัก จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
20.25-20.30 น. ข่าว มสธ.
20.30-21.00 น. ชุดวิชา 72303 พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
21.00-21.30 น. ชุดรายการ คลินิกบริหาร

เรื่อง การบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล

21.30-22.00 น. ชุดวิชา 71411 อาหารและโภชนบำบัด  
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 10121 อารยธรรมมนุษย์ 
Nov
20
Wed
วันที่พุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562
Nov 20 all-day

                                                                                                                                                                               

สถานีวิทยุโทรทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU CHANNEL)

ผังการออกอากาศประจำวันพุธที่    20   พฤศจิกายน   2562

 

เวลาออกอากาศ                                   ชื่อชุดออกอากาศ
00.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 81310 ปรัชญาการเมือง
02.00-04.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 81311 หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต  
06.00-06.30 น. ชุดรายการ รอบรู้กับ มสธ.
06.30-07.00 น. ชุดวิชา 26407 ประสบการณ์วิชาชีพการศึกษานอกระบบ 
07.00-07.30 น. ชุดรายการ กฏหมายเพื่อประชาชน

เรื่อง  มลพิษ ตอน มลพิษทางอากาศ

สปอต มลพิษ ตอน มลพิษทางน้ำ (1)
07.30-08.00 น. ชุดวิชา 22304 การแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา
08.00-08.03 น. เคารพธงชาติ
08.03-08.30 น. ชุดรายการ เส้นทางสร้างสุข

เรื่อง คิดบวกด้วยพลังสมองสองซีก

08.30-09.00 น. ชุดวิชา 21002 นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย
09.00-09.30 น. ชุดรายการ รักคือการให้

เรื่อง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัด ราชบุรี

09.30-10.00 น. ชุดวิชา 25304 การแนะแนวในระดับประถมศึกษา
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
12.00-12.30 น. ชุดรายการ รอบรู้กับ มสธ.
12.30-13.00 น. ชุดวิชา 26407 ประสบการณ์วิชาชีพการศึกษานอกระบบ 
13.00-13.30 น. ชุดรายการ กฏหมายเพื่อประชาชน

เรื่อง  มลพิษ ตอน มลพิษทางอากาศ

13.30-14.00 น. ชุดวิชา 22304 การแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 91109 หลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
16.00-16.30 น. ชุดรายการ เส้นทางสร้างสุข

เรื่อง คิดบวกด้วยพลังสมองสองซีก

16.30-17.00 น. ชุดวิชา 21002 นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย
17.00-17.30 น. ชุดรายการ รักคือการให้

เรื่อง หมอครอบครัวชุมชน

17.30-18.00 น. ชุดวิชา 25304 การแนะแนวในระดับประถมศึกษา
18.00-18.03 น. เคารพธงชาติ
18.03-18.30 น. ชุดรายการ รอบรู้กับ มสธ.
ชุดรายการ ภาษาและวัฒนธรรมจีน เรื่อง ด้านหน้า ด้านกลับกัน
18.30-19.00 น. ชุดวิชา 26407 ประสบการณ์วิชาชีพการศึกษานอกระบบ
19.00-19.30 น. ชุดรายการ กฏหมายเพื่อประชาชน

เรื่อง  มลพิษ ตอน มลพิษทางอากาศ

19.30-20.00 น. ชุดวิชา 22304 การแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา
20.00-20.25 น. ถ่ายทอดสด ข่าวในพระราชสำนัก จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
20.25-20.30 น. ข่าว มสธ.
ชุดรายการ 5 นาทีกฎหมายเพื่อประชาชน เรื่อง การสร้างสรรค์ผลงาน
ชุดรายการ English in Shape เรื่อง การใช้ Last,next
ชุดรายการ  พุทธศิลป์ เรื่อง รูปเหมือนหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน
ชุดรายการ  IT Works เรื่อง Food 16
ชุดรายการ  ห้านาทีชีวีมีสุข เรื่อง สานปณิธานวิญญาณไท
20.30-21.00 น. ชุดวิชา 21002 นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย
21.00-21.30 น. ชุดรายการ รักคือการให้

เรื่อง หมอครอบครัวชุมชน

21.30-22.00 น. ชุดวิชา 25304 การแนะแนวในระดับประถมศึกษา
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 91109 หลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

 

Nov
21
Thu
วันที่พฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562
Nov 21 all-day

 

                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                                                          

สถานีวิทยุโทรทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU CHANNEL)

ผังการออกอากาศประจำวันพฤหัสบดีที่    21   พฤศจิกายน   2562

 

เวลาออกอากาศ                                   ชื่อชุดออกอากาศ
00.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 90305 การผลิตสัตว์
02.00-04.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 91311 การจัดการความรู้เพื่องานส่งเสริมการเกษตร
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 41231 กฎหมายอาญา 1    
06.00-06.30 น. ชุดรายการ แนะแนวการศึกษา
06.30-07.00 น. ชุดวิชา 32454 การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน
07.00-07.30 น. ชุดรายการ กฏหมายเพื่อประชาชน

เรื่อง พ.ร.บ.โรงแรม ตอน ความรับผิดของโรงแรม

07.30-08.00 น. ชุดวิชา 32481 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
08.00-08.03 น. เคารพธงชาติ
08.03-08.30 น. ชุดรายการ ร้านอาโก…โชว์กึ๋น

เรื่อง  “คลิปหลุด”

08.30-09.00 น. ชุดวิชา 93461 การจัดการผลผลิตและการตลาดสินค้าปศุสัตว์
09.00-09.30 น. ชุดรายการ สีสันเมืองไทย

เรื่อง เกษตรกรรมที่หนองหว้า

09.30-10.00 น. ชุดวิชา 91357 พื้นฐานความรู้สิ่งแวดล้อม
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 41231 กฎหมายอาญา 1    
12.00-12.30 น. ชุดรายการ แนะแนวการศึกษา
12.30-13.00 น. ชุดวิชา 32454 การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน
13.00-13.30 น.

 

ชุดรายการ กฏหมายเพื่อประชาชน

เรื่อง พ.ร.บ.โรงแรม ตอน ความรับผิดของโรงแรม

13.30-14.00 น. ชุดวิชา 32481 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 10161  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
16.00-16.30 น.

 

ชุดรายการ ร้านอาโก…โชว์กึ๋น

เรื่อง  “คลิปหลุด”

16.30-17.00 น. ชุดวิชา 93461 การจัดการผลผลิตและการตลาดสินค้าปศุสัตว์
17.00-17.30 น. ชุดรายการ สีสันเมืองไทย

เรื่อง เกษตรกรรมที่หนองหว้า

17.30-18.00 น. ชุดวิชา 91357 พื้นฐานความรู้สิ่งแวดล้อม
18.00-18.03 น. เคารพธงชาติ
18.03-18.30 น. ชุดรายการ แนะแนวการศึกษา
18.30-19.00 น. ชุดวิชา 32454 การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน
19.00-19.30 น. ชุดรายการ กฏหมายเพื่อประชาชน

เรื่อง พ.ร.บ.โรงแรม ตอน ความรับผิดของโรงแรม

19.30-20.00 น. ชุดวิชา 32481 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
20.00-20.25 น. ถ่ายทอดสด ข่าวในพระราชสำนัก จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
20.25-20.30 น. ข่าว มสธ.
20.30-21.00 น. ชุดวิชา 93461 การจัดการผลผลิตและการตลาดสินค้าปศุสัตว์
21.00-21.30 น. ชุดรายการ สีสันเมืองไทย

เรื่อง เกษตรกรรมที่หนองหว้า

21.30-22.00 น. ชุดวิชา 91357 พื้นฐานความรู้สิ่งแวดล้อม
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 10161  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
   
Close Menu