STOU Channel

Feb
19
Wed
วันที่พุธ 19 กุมภาพันธ์ 2563
Feb 19 all-day

                                                                                                                                                               

สถานีวิทยุโทรทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU CHANNEL)

ผังการออกอากาศประจำวันพุธที่   19  กุมภาพันธ์  2563

 

 

เวลาออกอากาศ

 

 

ชื่อชุดออกอากาศ

00.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา  41231  กฎหมายอาญา
02.00-04.00 น. สอนเสริม  ชุดวิชา 41421 กฎหมายภาษีอากร
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา  41201 กฎหมายมหาชน
06.00-06.30 น. ชุดรายการ สุดล้ำ นวัตกรรมไทย
06.30-07.00 น. ชุดวิชา 32449 การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
07.00-07.30 น. ชุดรายการ กฏหมายเพื่อประชาชน
07.30-08.00 น. ชุดวิชา 32452 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การแห่งการเรียนรู้
08.00-08.01 น. เคารพธงชาติ
08.01-08.30 น. ชุดรายการ เส้นทางสร้างสุข

เรื่อง  “โยคะ ธรรมะ คือ สมดุลชีวิต”

08.30-09.00 น. ชุดวิชา 80203 ปัญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย
09.00-09.30 น. ชุดรายการ รักคือการให้

เรื่อง ให้แสงสว่างแก่ดวงตา ให้แสงสว่างแก่ชีวิต

09.30-10.00 น. ชุดวิชา 32458 วาณิชธนกิจและนวัตกรรมทางการเงิน 
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 41201 กฎหมายมหาชน
12.00-12.30 น. ชุดรายการ สุดล้ำ นวัตกรรมไทย
12.30-13.00 น. ชุดวิชา 32449 การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
13.00-13.30 น. ชุดรายการ กฏหมายเพื่อประชาชน
13.30-14.00 น. ชุดวิชา 32452 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การแห่งการเรียนรู้
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 81311 หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์
16.00-16.30 น. ชุดรายการ เส้นทางสร้างสุข

เรื่อง  “โยคะ ธรรมะ คือ สมดุลชีวิต”

16.30-17.00 น. ชุดวิชา 80203 ปัญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย
17.00-17.30 น. ชุดรายการ รักคือการให้

เรื่อง ให้แสงสว่างแก่ดวงตา ให้แสงสว่างแก่ชีวิต

17.30-18.00 น. ชุดวิชา 32458 วาณิชธนกิจและนวัตกรรมทางการเงิน
18.00-18.01 น. เคารพธงชาติ
18.01-18.30 น. ชุดรายการ สุดล้ำ นวัตกรรมไทย
18.30-19.00 น. ชุดวิชา 32449 การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
19.00-19.30 น. ชุดรายการ กฏหมายเพื่อประชาชน
19.30-20.00 น. ชุดวิชา 32452 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การแห่งการเรียนรู้
20.00-20.25 น. ถ่ายทอดสด ข่าวในพระราชสำนัก จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
20.25-20.30 น. ข่าว มสธ.
20.30-21.00 น. ชุดวิชา 80203 ปัญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย
21.00-21.30 น. ชุดรายการ รักคือการให้

เรื่อง ให้แสงสว่างแก่ดวงตา ให้แสงสว่างแก่ชีวิต

21.30-22.00 น. ชุดวิชา 32458 วาณิชธนกิจและนวัตกรรมทางการเงิน
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 81311 หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์
Feb
20
Thu
วันที่พฤหัส 20 กุมภาพันธ์ 2563
Feb 20 all-day

                                                                                                                                                                                  

สถานีวิทยุโทรทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU CHANNEL)

ผังการออกอากาศประจำวันพฤหัสบดีที่   20  กุมภาพันธ์  2563

 

 

เวลาออกอากาศ

 

 

ชื่อชุดออกอากาศ

00.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 91310 หลักการบริหารการส่งเสริมการเกษตร
02.00-04.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 91311 การจัดการความรู้เพื่องานส่งเสริมการเกษตร
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น  
06.00-06.30 น. ชุดรายการ แนะแนวการศึกษา
06.30-07.00 น. ชุดวิชา 60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
07.00-07.30 น. ชุดรายการ กฏหมายเพื่อประชาชน

เรื่อง คุณธรรมจริยธรรมผู้พิพากษา,พินัยกรรมเมียน้อย,กรรมสิทธิรวม

07.30-08.00 น. ชุดวิชา 91312 การจัดการระบบการเกษตรเชิงบูรณาการ 
08.00-08.01 น. เคารพธงชาติ
08.01-08.30 น. ชุดรายการ ร้านอาโก…โชว์กึ๋น

เรื่อง “สิทธิผู้ประกันตน”

08.30-09.00 น. ชุดวิชา 91350 การเป็นผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ และจิตวิทยาสำหรับเกษตรกร
09.00-09.30 น. ชุดรายการ สีสันเมืองไทย

เรื่อง ขวัญ-เรียมตลาดน้ำแห่งความทรงจำ

09.30-10.00 น. ชุดวิชา 91464 พืชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น  
12.00-12.30 น. ชุดรายการ แนะแนวการศึกษา
12.30-13.00 น. ชุดวิชา 60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
13.00-13.30 น. ชุดรายการ กฏหมายเพื่อประชาชน

เรื่อง คุณธรรมจริยธรรมผู้พิพากษา,พินัยกรรมเมียน้อย,กรรมสิทธิรวม

13.30-14.00 น. ชุดวิชา 91312 การจัดการระบบการเกษตรเชิงบูรณาการ
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 91109 หลักการส่งเสริมและการพัฒนาการเกษตร 
16.00-16.30 น. ชุดรายการ ร้านอาโก…โชว์กึ๋น

เรื่อง “สิทธิผู้ประกันตน”

16.30-17.00 น. ชุดวิชา 91350 การเป็นผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ และจิตวิทยาสำหรับเกษตรกร
17.00-17.30 น. ชุดรายการ สีสันเมืองไทย

เรื่อง ขวัญ-เรียมตลาดน้ำแห่งความทรงจำ

17.30-18.00 น. ชุดวิชา 91464 พืชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์
18.00-18.01 น. เคารพธงชาติ
18.01-18.30 น. ชุดรายการ @ Healthy สถานีสุขภาพ
18.30-19.00 น. ชุดวิชา 60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
19.00-19.30 น. ชุดรายการ กฏหมายเพื่อประชาชน

เรื่อง คุณธรรมจริยธรรมผู้พิพากษา,พินัยกรรมเมียน้อย,กรรมสิทธิรวม

19.30-20.00 น. ชุดวิชา 91312 การจัดการระบบการเกษตรเชิงบูรณาการ
20.00-20.25 น. ถ่ายทอดสด ข่าวในพระราชสำนัก จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
20.25-20.30 น. ข่าว มสธ.
20.30-21.00 น. ชุดวิชา 91350 การเป็นผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ และจิตวิทยาสำหรับเกษตรกร
21.00-21.30 น. ชุดรายการ สีสันเมืองไทย

เรื่อง ขวัญ-เรียมตลาดน้ำแห่งความทรงจำ

21.30-22.00 น. ชุดวิชา 91464 พืชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 91109 หลักการส่งเสริมและการพัฒนาการเกษตร 
   
Feb
21
Fri
วันที่ศุกร์ 21 กุมภาพันธ์ 2563
Feb 21 all-day

                                                                                                                                                                                 

สถานีวิทยุโทรทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU CHANNEL)

ผังการออกอากาศประจำวันศุกร์ที่   21  กุมภาพันธ์  2563

 

เวลาออกอากาศ

 

 

ชื่อชุดออกอากาศ

00.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 99314 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
02.00-04.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 99315 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 52204 กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และนิติเวชศาสตร์ 
06.00-06.30 น. ชุดรายการ  Smart Green
06.30-07.00 น. ชุดวิชา 52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข
07.00-07.30 น. ชุดรายการ Green  Focus

เรื่อง เลี้ยงแพะนมแบบพอเพียง

07.30-08.00 น. ชุดวิชา 55318 เวชกรรมแผนไทย 2
08.00-08.01 น. เคารพธงชาติ
08.01-08.30 น. ชุดรายการ กินดีอยู่ดี

เรื่อง เครื่องปรุง

08.30-09.00 น. ชุดวิชา 97214 วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
09.00-09.30 น. ชุดรายการ สุดล้ำ นวัตกรรมไทย
09.30-10.00 น. ชุดวิชา 97301 วัสดุทางการพิมพ์

เรื่อง กระดาษและแผ่นกระดาษลูกฟูก

10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 52204 กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และนิติเวชศาสตร์ 
12.00-12.30 น. ชุดรายการ  Smart Green
12.30-13.00 น. ชุดวิชา 52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข
13.00-13.30 น.

 

ชุดรายการ Green  Focus

เรื่อง เลี้ยงแพะนมแบบพอเพียง

13.30-14.00 น. ชุดวิชา 55318 เวชกรรมแผนไทย 2 
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 97210 คณิตศาสตร์ประยุกต์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
16.00-16.30 น. ชุดรายการ กินดีอยู่ดี

เรื่อง เครื่องปรุง

16.30-17.00 น. ชุดวิชา 97214 วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
17.00-17.30 น. ชุดรายการ เทคโนโลยีกับชีวิต

เรื่อง เทคโนโลยีกับสื่อสร้างสรรค์ P-SKY

17.30-18.00 น. ชุดวิชา 97301 วัสดุทางการพิมพ์
18.00-18.01 น. เคารพธงชาติ
18.01-18.30 น. ชุดรายการ  Smart Green
18.30-19.00 น. ชุดวิชา 52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข
19.00-19.30 น. ชุดรายการ Green  Focus

เรื่อง เลี้ยงแพะนมแบบพอเพียง

19.30-20.00 น. ชุดวิชา 55318 เวชกรรมแผนไทย 2

เรื่อง โรคเกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือด

20.00-20.25 น. ถ่ายทอดสด ข่าวในพระราชสำนัก จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
20.25-20.30 น. ข่าว มสธ.
20.30-21.00 น. ชุดวิชา 97214 วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
21.00-21.30 น. ชุดรายการ Thai Tech

เรื่อง เทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมการเกษตร

21.30-22.00 น. ชุดวิชา 97301 วัสดุทางการพิมพ์
22.00-24.00 น.

 

สอนเสริม ชุดวิชา 97210 คณิตศาสตร์ประยุกต์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
   
Feb
22
Sat
วันที่เสาร์ 22 กุมภาพันธ์ 2563
Feb 22 all-day

 

สถานีวิทยุโทรทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU CHANNEL)

ผังการออกอากาศประจำวันเสาร์ที่    22  กุมภาพันธ์  2563

 

 

เวลาออกอากาศ

 

 

ชื่อชุดออกอากาศ

00.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 91413 การพัฒนากลุ่ม สถาบัน และองค์กรการเกษตร 
02.00-04.00 น. สอนเสริม  ชุดวิชา 91464 พืชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์ 
  สปอต วันนี้วันพระ
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข  
06.00-06.30 น. ชุดรายการ @ Healthy สถานีสุขภาพ
06.30-07.00 น. ชุดวิชา 51208 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
07.00-07.30 น. ชุดรายการ Green  Focus

เรื่อง ป่าสมบูรณ์บ้านห้วยแห้ง

07.30-08.00 น. ชุดวิชา 72303 พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
08.00-08.01 น. เคารพธงชาติ
08.01-08.30 น. ชุดรายการ @ อาเซียน

เรื่อง  ระนอง…แหล่งผลิตกาแฟโรบัสต้า

08.30-09.00 น. ชุดวิชา 15335 การวิจัยทางนิเทศศาสตร์
09.00-09.30 น. ชุดรายการ สถานีนวัตกรรม

เรื่อง Germ Guard (เจิร์มการ์ด) กระดาษมหัศจรรย์,ตีล้อไปกับไก่คุง

09.30-10.00 น. ชุดวิชา 16458 การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์
  สปอต วันนี้วันพระ
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข  
12.00-12.30 น. ชุดรายการ @ Healthy สถานีสุขภาพ
12.30-13.00 น. ชุดวิชา 51208 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
13.00-13.30 น. ชุดรายการ Green  Focus

เรื่อง ป่าสมบูรณ์บ้านห้วยแห้ง

13.30-14.00 น. ชุดวิชา 72303 พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
  สปอต วันนี้วันพระ
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 96413 การออกแบบและพัฒนาเว็บ 
16.00-16.30 น. ชุดรายการ @ อาเซียน

เรื่อง  ระนอง…แหล่งผลิตกาแฟโรบัสต้า

16.30-17.00 น. ชุดวิชา 15335 การวิจัยทางนิเทศศาสตร์
17.00-17.30 น. ชุดรายการ ที่นี่…เกษตรปาริชาต

เรื่อง พลังกลุ่ม…พลังสหกรณ์

17.30-18.00 น. ชุดวิชา 16458 การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์
18.00-18.01 น. เคารพธงชาติ
18.01-18.30 น. ชุดรายการ @ Healthy สถานีสุขภาพ
18.30-19.00 น. ชุดวิชา 51208 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
19.00-19.30 น. ชุดรายการ Green  Focus

เรื่อง ป่าสมบูรณ์บ้านห้วยแห้ง

19.30-20.00 น. ชุดวิชา 72303 พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
20.00-20.25 น. ถ่ายทอดสด ข่าวในพระราชสำนัก จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
20.25-20.30 น. ข่าว มสธ.
20.30-21.00 น. ชุดวิชา 15335 การวิจัยทางนิเทศศาสตร์
21.00-21.30 น. ชุดรายการ สถานีนวัตกรรม

เรื่อง Germ Guard (เจิร์มการ์ด) กระดาษมหัศจรรย์,ตีล้อไปกับไก่คุง

21.30-22.00 น. ชุดวิชา 16458 การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 96413 การออกแบบและพัฒนาเว็บ 
   

 

Feb
23
Sun
วันที่อาทิตย์ 23 กุมภาพันธ์ 2563
Feb 23 all-day

                                                                                                                                                               

สถานีวิทยุโทรทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU CHANNEL)

ผังการออกอากาศประจำวันอาทิตย์ที่   23  กุมภาพันธ์  2563

 

 

เวลาออกอากาศ

 

 

ชื่อชุดออกอากาศ

00.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 92217 ธนกิจและบัญชีสหกรณ์เพื่อการจัดการ
02.00-04.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 92221 เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารธุรกิจสหกรณ์
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 10151 ไทยศึกษา 
06.00-06.30 น. ชุดรายการ สุข…กับธรรมะ

เรื่อง วินัยกับศีลต่างกันอย่างไร

06.30-07.00 น. ชุดวิชา 12402 วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว 

เรื่อง ท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์อยุธยาอย่างอนุรักษ์

07.00-07.30 น. ชุดรายการ  อพวช.

ซีซั่น 2 ตอน  ลอนดอนสตรีท 1ตอนที่ 1

ซีซั่น 2 ตอน ลอนดอนสตรีท 1 ตอนที่ 2
ซีซั่น 2 ตอน ลอนดอนสตรีท 1 ตอนที่ 3
07.30-08.00 น. ชุดวิชา 33412 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 
08.00-08.01 น. เคารพธงชาติ
08.01-08.30 น. ชุดรายการ สนุกคิด สนุกวิทย์ ช่างคิด ช่างสังเกต ปี 2

เรื่อง น้ำตาล ตอน ผลพลอยได้จากอ้อย

08.30-09.00 น. ชุดวิชา 72201 ครอบครัวศึกษา 
09.00-09.30 น.

 

ชุดรายการ มหัศจรรย์วิถีไทย

เรื่อง ศิลปะลายรดน้ำ ลงรักปิดทอง

09.30-10.00 น. ชุดวิชา 97315 เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุและการบำรุงรักษาในอุตสาหกรรม
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 10151 ไทยศึกษา 
12.00-12.30 น.

 

ชุดรายการ สื่อเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

เรื่อง  การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ณ ชุมชน/ท้องถิ่น

12.30-13.00 น. ชุดวิชา 12402 วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว
13.00-13.30 น.

 

ชุดรายการ  อพวช.

ซีซั่น 2 ตอน  ลอนดอนสตรีท 1ตอนที่ 1

  ซีซั่น 2 ตอน ลอนดอนสตรีท 1 ตอนที่ 2
  ซีซั่น 2 ตอน ลอนดอนสตรีท 1 ตอนที่ 3
13.30-14.00 น. ชุดวิชา 33412 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 92424 การบริหารธุรกิจเฉพาะสหกรณ์ 
   
16.00-16.30 น. ชุดรายการ เรียนรู้ เรื่องวิทย์ ช่างคิด…ช่างสังเกต ปี 3

ชุด นวัตกรรมพลังงาน ตอนที่ 4 บ้านประหยัดพลังงาน

16.30-17.00 น. ชุดวิชา 72201 ครอบครัวศึกษา 
17.00-17.30 น. ชุดรายการ การจัดการสมัยใหม่

เรื่อง องค์การสมัยใหม่กับ Good Governmence

  ชุดรายการ สีสันภาษาจีน กว้างขวาง
17.30-18.00 น. ชุดวิชา 97315 เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุและการบำรุงรักษาในอุตสาหกรรม
18.00-18.01 น. เคารพธงชาติ
18.01-18.30 น. ชุดรายการ สื่อเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

เรื่อง  การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ณ ชุมชน/ท้องถิ่น

18.30-19.00 น. ชุดวิชา 12402 วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว 
19.00-19.30 น. ชุดรายการ บทเรียนชีวิตจากคดีปกครอง เรื่อง คดีขูดลอกแผ่นป้ายโฆษณาบนหน้าต่างรถไฟ
  ชุดรายการ บทเรียนชีวิตจากคดีปกครอง เรื่อง คดีเพิกถอนสัญชาติชาวบ้านแม่อาย
  ชุดรายการ สารพันปัญหาคดีปกครอง เรื่อง เตรียมตัวอย่างไรก่อนไปฟ้อง
  ชุดรายการ สารพันปัญหาคดีปกครอง เรื่อง ขอเวลาอีกหน่อย
19.30-20.00 น. ชุดวิชา 33412 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 
20.00-20.25 น. ถ่ายทอดสด ข่าวในพระราชสำนัก จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
20.25-20.30 น. ข่าว มสธ.
20.30-21.00 น. ชุดวิชา 72201 ครอบครัวศึกษา 
21.00-21.30 น.

 

ชุดรายการ มหัศจรรย์วิถีไทย

เรื่อง ศิลปะลายรดน้ำ ลงรักปิดทอง

  ชุดรายการ สีสันภาษาจีน กว้างขวาง
21.30-22.00 น.

 

ชุดวิชา 97315 เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุและการบำรุงรักษาในอุตสาหกรรม

เรื่อง การออกแบบทางกลด้วยคอมพิวเตอร์

   
Feb
24
Mon
วันที่จันทร์ 24 กุมภาพันธ์ 2563
Feb 24 all-day

                                                                                   

                                                                             

สถานีวิทยุโทรทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU CHANNEL)

ผังการออกอากาศประจำวันจันทร์ที่   24  กุมภาพันธ์  2563

 

 

เวลาออกอากาศ

 

 

ชื่อชุดออกอากาศ

00.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 10103 ทักษะชีวิต 
02.00-04.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 10131 สังคมมนุษย์ 
  สปอต วันศิลปินแห่งชาติ
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
06.00-06.30 น. ชุดรายการ Living in Style

เรื่อง โหรพา ,พาสต้าเพลสโต้ซอส ,การพับผ้าเช็ดปาก (Napkin)

06.30-07.00 น. ชุดวิชา 10152 ไทยกับสังคมโลก
07.00-07.30 น. ชุดรายการ Hello English

เรื่อง ลิ้นมังกร

07.30-08.00 น. ชุดวิชา 12306 วรรณคดีไทย
08.00-08.01 น. เคารพธงชาติ
08.01-08.30 น. ชุดรายการ สุโขทัยศึกษา

เรื่อง พัฒนาการดินแดนอาณาจักรสุโขทัย

08.30-09.00 น. ชุดวิชา 21001 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
09.00-09.30 น. ชุดรายการ มรดกของแผ่นดิน

เรื่อง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นน่าน : ตอน 2 เรื่อง พิพิธภัณฑ์ชาวเมี่ยนบ้านสันเจริญ

09.30-10.00 น. ชุดวิชา 21004 ครอบครัวศึกษากับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
  สปอต วันศิลปินแห่งชาติ
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
12.00-12.30 น. ชุดรายการ Living in Style

เรื่อง โหรพา ,พาสต้าเพลสโต้ซอส ,การพับผ้าเช็ดปาก (Napkin)

12.30-13.00 น. ชุดวิชา 10152 ไทยกับสังคมโลก
13.00-13.30 น. ชุดรายการ Hello English

เรื่อง ลิ้นมังกร

13.30-14.00 น. ชุดวิชา 12306 วรรณคดีไทย
  สปอต วันศิลปินแห่งชาติ 
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 10141 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
16.00-16.25 น. ชุดรายการ สุโขทัยศึกษา

เรื่อง พัฒนาการดินแดนอาณาจักรสุโขทัย

16.25-16.30 น. ชุดรายการ English Story
16.30-17.00 น. ชุดวิชา 21001 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
17.00-17.30 น. ชุดรายการ กฎหมาย… I Love you

เรื่อง สิทธิและความเสมอภาคในการสมรสของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ

17.30-18.00 น. ชุดวิชา 21004 ครอบครัวศึกษากับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
18.00-18.01 น. เคารพธงชาติ
18.01-18.30 น. ชุดรายการ Living in Style

เรื่อง โหรพา ,พาสต้าเพลสโต้ซอส ,การพับผ้าเช็ดปาก (Napkin)

18.30-19.00 น. ชุดวิชา 10152 ไทยกับสังคมโลก
19.00-19.30 น. ชุดรายการ Hello English

เรื่อง ลิ้นมังกร

19.30-20.00 น. ชุดวิชา 12306 วรรณคดีไทย
20.00-20.25 น. ถ่ายทอดสด ข่าวในพระราชสำนัก จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
20.25-20.30 น. ข่าว มสธ.
20.30-21.00 น. ชุดวิชา 21001 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
21.00-21.30 น. ชุดรายการ มรดกของแผ่นดิน

เรื่อง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นน่าน : ตอน 2 เรื่อง พิพิธภัณฑ์ชาวเมี่ยนบ้านสันเจริญ

21.30-22.00 น. ชุดวิชา 21004 ครอบครัวศึกษากับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 10141 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
   
Feb
25
Tue
วันที่อังคาร 25 กุมภาพันธ์ 2563
Feb 25 all-day

                                                                                                                                                            

         

สถานีวิทยุโทรทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU CHANNEL)

ผังการออกอากาศประจำวันอังคารที่   25  กุมภาพันธ์  2563

 

เวลาออกอากาศ

 

 

ชื่อชุดออกอากาศ

00.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 32302 การจัดการการตลาด
02.00-04.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 32303 การจัดการการเงิน  
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ  
06.00-06.30 น. ชุดรายการ สะพายเป้ไปกับคนใจอาสา
06.30-07.00 น. ชุดวิชา 31304 ระบบสารสนเทศในงานก่อสร้าง
07.00-07.30 น. ชุดรายการ Hello English

เรื่อง พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

07.30-08.00 น. ชุดวิชา 32330 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการภาษีอากร
08.00-08.01 น. เคารพธงชาติ
08.01-08.30 น. ชุดรายการ กด Like วัยทีน

เรื่อง หมวดคะ,พัฒนาการของเงินดิจิตอล 1,หนุ่มติวเตอร์ 1,กลยุทธ์การออมเงิน

08.30-09.00 น. ชุดวิชา 71203 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น
09.00-09.30 น. ชุดรายการ Smart Green
09.30-10.00 น. ชุดวิชา 71307 หลักการจัดการอาหารและธุรกิจอาหาร
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ
12.00-12.30 น. ชุดรายการ สะพายเป้ไปกับคนใจอาสา
12.30-13.00 น. ชุดวิชา 31304 ระบบสารสนเทศในงานก่อสร้าง
13.00-13.30 น. ชุดรายการ Hello English

เรื่อง พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

13.30-14.00 น. ชุดวิชา 32330  เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการภาษีอากร
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 71202 โภชนาการมนุษย์  
16.00-16.30 น. ชุดรายการ ท่องเที่ยวตามกลอนสุนทรภู่

เรื่อง นิราศเมืองแกลง 3

16.30-17.00 น. ชุดวิชา 71203 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น
17.00-17.30 น. ชุดรายการ เจาะกึ๋นการตลาด

เรื่อง e-bookกับการตลาดยุคดิจิทัล (Digital marketplaco)

17.30-18.00 น. ชุดวิชา 71307 หลักการจัดการอาหารและธุรกิจอาหาร
18.00-18.01 น. เคารพธงชาติ
18.01-18.30 น. ชุดรายการ สะพายเป้ไปกับคนใจอาสา
18.30-19.00 น. ชุดวิชา 31304 ระบบสารสนเทศในงานก่อสร้าง
19.00-19.30 น. ชุดรายการ Hello English

เรื่อง พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

19.30-20.00 น. ชุดวิชา 32330 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการภาษีอากร
20.00-20.25 น. ถ่ายทอดสด ข่าวในพระราชสำนัก จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
20.25-20.30 น. ข่าว มสธ.
20.30-21.00 น. ชุดวิชา 71203 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น
21.00-21.30 น. ชุดรายการ Smart Green
21.30-22.00 น. ชุดวิชา 71307 หลักการจัดการอาหารและธุรกิจอาหาร
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 71202 โภชนาการมนุษย์   
   
Close Menu