STOU Channel

Jul
13
Mon
วันที่ 13 กรกฏาคม 2563
Jul 13 all-day

                                                                                                                                                                           

         สถานีวิทยุโทรทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU CHANNEL)

             ผังการออกอากาศประจำวันอาทิตย์ที่    12   กรกฎาคม  2563

 

เวลาที่ออกอากาศ

 

ชุดวิชาที่ออกอากาศ

00.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา  94462  ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ 
02.00-04.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา  94464  การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตร
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา  41231  กฎหมายอาญา 1 : ภาคบทบัญญัติทั่วไป  
06.00-06.30 น. ชุดรายการ สุข…กับธรรมะ

เรื่อง เสน่ห์นักบริหาร

06.30-07.00 น. ชุดวิชา 52311 การปฐมพยาบาลกับการบำบัดโรคเบื้องต้น
07.00-07.30 น. ชุดรายการ  อพวช.

ซีซั่น 2 ตอน สวนสัตว์นครราชสีมา 1 ตอนที่ 1

ซีซั่น 2 ตอน สวนสัตว์นครราชสีมา 1 ตอนที่ 2
ซีซั่น 2 ตอน สวนสัตว์นครราชสีมา 1 ตอนที่ 3
07.30-08.00 น. ชุดวิชา 92116 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์
08.00-08.01 น. เคารพธงชาติ
08.01-08.30 น. ชุดรายการ สนุกคิด สนุกวิทย์ ช่างคิด ช่างสังเกต ปี 2

เรื่อง วิทยาศาสตร์ในวิถีไทย ตอน ราชินีแห่งเส้นใย

08.30-09.00 น. ชุดวิชา 90208 คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตร
09.00-09.30 น. ชุดรายการ มหัศจรรย์วิถีไทย

เรื่อง “แทงหยวก”งานศิลปะแห่งช่างไทยตระกูลเพชร

09.30-10.00 น. ชุดวิชา 93355 การจัดการสุขภาพสัตว์ 
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 41451 กฎหมายระหว่างประเทศ
12.00-12.30 น. ชุดรายการ สื่อเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

เรื่อง วัฒนธรรมชุมชน…ถนนพระอาทิตย์ ณ ป้อมมหากาฬ

12.30-13.00 น. ชุดวิชา 52311 การปฐมพยาบาลกับการบำบัดโรคเบื้องต้น
13.00-13.30 น. ชุดรายการ  อพวช.

ซีซั่น 2 ตอน สวนสัตว์นครราชสีมา 1 ตอนที่ 1

ซีซั่น 2 ตอน สวนสัตว์นครราชสีมา 1 ตอนที่ 2

ซีซั่น 2 ตอน สวนสัตว์นครราชสีมา 1 ตอนที่ 3

13.30-14.00 น. ชุดวิชา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 41231 กฎหมายอาญา 1 : ภาคบทบัญญัติทั่วไป  
16.00-16.30 น. ชุดรายการ เรียนรู้ เรื่องวิทย์ ช่างคิด…ช่างสังเกต ปี 3

ชุด เห็ดหนึ่ง สาหร่ายสาม ตอนที่ 4 เห็ด

16.30-17.00 น. ชุดวิชา 90208 คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตร
17.00-17.30 น. ชุดรายการ การจัดการสมัยใหม่

เรื่อง องค์การสมัยใหม่กับ Good Governmence

17.30-18.00 น. ชุดวิชา 93355 การจัดการสุขภาพสัตว์ 
18.00-18.01 น. เคารพธงชาติ
18.01-18.30 น. ชุดรายการ สื่อเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

เรื่อง วัฒนธรรมชุมชน…ถนนพระอาทิตย์ ณ ป้อมมหากาฬ

18.30-19.00 น. ชุดวิชา 52311 การปฐมพยาบาลกับการบำบัดโรคเบื้องต้น
19.00-20.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
20.00-20.25 น. ถ่ายทอดสด ข่าวในพระราชสำนัก จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
20.25-20.30 น. ข่าว มสธ.
20.30-21.00 น. ชุดวิชา 90208 คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตร
21.00-21.30 น. ชุดรายการ มหัศจรรย์วิถีไทย

เรื่อง “แทงหยวก”งานศิลปะแห่งช่างไทยตระกูลเพชร

21.30-22.00 น. ชุดวิชา 93355 การจัดการสุขภาพสัตว์ 
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 41451 กฎหมายระหว่างประเทศ
   
Jul
14
Tue
วันที่ 14 กรกฏาคม 2563
Jul 14 all-day

                                                                        

                                                                                                                                                               

            สถานีวิทยุโทรทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU CHANNEL)

                ผังการออกอากาศประจำวันจันทร์ที่    13   กรกฎาคม  2563

 

เวลาที่ออกอากาศ

                            

                            ชุดวิชาที่ออกอากาศ

00.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา  13202  การสื่อสารในงานสารสนเทศ
02.00-04.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา  13311  การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
  สปอต วันนี้วันพระ
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา  54134  การยศาสตร์และจิตวิทยาอุตสาหกรรม
06.00-06.30 น. ชุดรายการ Living in Style

เรื่อง นอน กิน อยู่ อย่างสุขภาพดี

06.30-07.00 น. ชุดวิชา  10152  ไทยกับสังคมโลก
07.00-07.30 น. ชุดรายการ Hello English

เรื่อง เสน่ห์ไม้แขวน

07.30-08.00 น. ชุดวิชา  10161  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
08.00-08.01 น. เคารพธงชาติ
08.01-08.30 น. ชุดรายการ สุโขทัยศึกษา

เรื่อง ศรีสัชนาลัย

08.30-09.00 น. ชุดวิชา  15231  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชน
09.00-09.30 น. ชุดรายการ มรดกของแผ่นดิน

เรื่อง กินข้าวแลง…ขันโตก

09.30-10.00 น. ชุดวิชา  41341  กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 : หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง
  สปอต วันนี้วันพระ
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา  32324  การสอบบัญชี การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 
12.00-12.30 น. ชุดรายการ Living in Style

เรื่อง นอน กิน อยู่ อย่างสุขภาพดี

12.30-13.00 น. ชุดวิชา  10152  ไทยกับสังคมโลก
13.00-13.30 น. ชุดรายการ Hello English

เรื่อง เสน่ห์ไม้แขวน

13.30-14.00 น. ชุดวิชา  10161  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
  สปอต วันนี้วันพระ
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา  54134  การยศาสตร์และจิตวิทยาอุตสาหกรรม
16.00-16.25 น. ชุดรายการ สุโขทัยศึกษา

เรื่อง ศรีสัชนาลัย

16.25-16.30 น. ชุดรายการ English Story

เรื่อง Coffee

16.30-17.00 น. ชุดวิชา  15231  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชน
17.00-17.30 น. ชุดรายการ กฎหมาย… I Love you

เรื่อง สิทธิและความเสมอภาคในการสมรสของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ

17.30-18.00 น. ชุดวิชา  41341  กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 : หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง
18.00-18.01 น. เคารพธงชาติ
18.01-18.30 น. ชุดรายการ Living in Style

เรื่อง นอน กิน อยู่ อย่างสุขภาพดี

18.30-19.00 น. ชุดวิชา 10152 ไทยกับสังคมโลก
19.00-19.30 น. ชุดรายการ Hello English

เรื่อง เสน่ห์ไม้แขวน

19.30-20.00 น. ชุดวิชา 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
20.00-20.25 น. ถ่ายทอดสด ข่าวในพระราชสำนัก จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
20.25-20.30 น. ข่าว มสธ.
20.30-21.00 น. ชุดวิชา 15231 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชน
21.00-21.30 น. ชุดรายการ มรดกของแผ่นดิน

เรื่อง กินข้าวแลง…ขันโตก

21.30-22.00 น. ชุดวิชา  41341  กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 : หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา  32324  การสอบบัญชี การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 
   
Jul
15
Wed
วันที่ 15 กรกฏาคม 2563
Jul 15 all-day

                                                                             

             สถานีวิทยุโทรทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU CHANNEL)

                 ผังการออกอากาศประจำวันอังคารที่    14   กรกฎาคม  2563

 

เวลาที่ออกอากาศ

 

ชุดวิชาที่ออกอากาศ

00.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 71204 โภชนศึกษาและการสื่อสาร
02.00-04.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 72101 จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 54134 การยศาสตร์และจิตวิทยาอุตสาหกรรม
06.00-06.30 น. ชุดรายการ สะพายเป้ไปกับคนใจอาสา

เรื่อง  อิ่มจัง อิ่มบุญ อิ่มใจ

06.30-07.00 น. วิชา10152 ไทยกับสังคมโลก

 

07.00-07.30 น. ชุดรายการ Hello English

เรื่อง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

07.30-08.00 น. ชุดวิชา  32487  การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและการจัดการที่พักทางเลือก
08.00-08.01 น. เคารพธงชาติ
08.01-08.30 น. ชุดรายการ กด Like วัยทีน

เรื่อง  คัพส์แอนด์โคนส์,เครื่องพิมพ์3D,โค้ชบาสเก็ตบอล,กินบุฟเฟ่ต์อิ่มคุ้มค่าไม่เสียสุขภาพ

08.30-09.00 น. ชุดวิชา  71304  ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร
09.00-09.30 น. ชุดรายการ  Smart Green

เรื่อง ฟาร์มเห็ด เพื่อการเรียนรู้

09.30-10.00 น. ชุดวิชา  71310  การจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัยในอาหาร
10.00-12.00 น. อนเสริม ชุดวิชา  32324  การสอบบัญชี การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 
12.00-12.30 น.

 

ชุดรายการ สะพายเป้ไปกับคนใจอาสา

เรื่อง  อิ่มจัง อิ่มบุญ อิ่มใจ

12.30-13.00 น. วิชา10152 ไทยกับสังคมโลก
13.00-13.30 น.

 

ชุดรายการ Hello English

เรื่อง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

13.30-14.00 น. ชุดวิชา 32487 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและการจัดการที่พักทางเลือก
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา  54134  การยศาสตร์และจิตวิทยาอุตสาหกรรม
16.00-16.30 น.

 

ชุดรายการ ท่องเที่ยวตามกลอนสุนทรภู่

เรื่อง   นิราศเมืองแกลง 3

16.30-17.00 น. ชุดวิชา  71304  ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร
17.00-17.30 น. ชุดรายการ เจาะกึ๋นการตลาด

เรื่อง  e-bookกับการตลาดยุคดิจิทัล

17.30-18.00 น. ชุดวิชา  71310  การจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัยในอาหาร
18.00-18.01 น. เคารพธงชาติ
18.01-18.30 น. ชุดรายการ สะพายเป้ไปกับคนใจอาสา

เรื่อง  อิ่มจัง อิ่มบุญ อิ่มใจ

18.30-19.00 น. วิชา 10152  ไทยกับสังคมโลก
19.00-19.30 น. ชุดรายการ Hello English

เรื่อง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

19.30-20.00 น. ชุดวิชา  32487  การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและการจัดการที่พักทางเลือก
20.00-20.25 น. ถ่ายทอดสด ข่าวในพระราชสำนัก จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
20.25-20.30 น. ข่าว มสธ.
20.30-21.00 น. ชุดวิชา  71304  ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร
21.00-21.30 น. ชุดรายการ  Smart Green

เรื่อง ฟาร์มเห็ด เพื่อการเรียนรู้

21.30-22.00 น. ชุดวิชา  71310  การจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัยในอาหาร
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา  32324  การสอบบัญชี การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 
   

 

Jul
16
Thu
วันที่ 16 กรกฏาคม 2563
Jul 16 all-day

                                                                                                                                                                                   

                            สถานีวิทยุโทรทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU CHANNEL)

                                ผังการออกอากาศประจำวันพฤหัสบดีที่  16  กรกฎาคม  2563

 

 

เวลาที่ออกอากาศ

 

ชุดวิชาที่ออกอากาศ

 

00.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา  91311  การจัดการความรู้เพื่องานส่งเสริมการเกษตร
02.00-04.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา   91312   การจัดการระบบการเกษตรเชิงบูรณาการ
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา  54134  การยศาสตร์และจิตวิทยาอุตสาหกรรม
06.00-06.30 น. ชุดรายการ แนะแนวการศึกษา
06.30-07.00 น. ชุดวิชา  33442  การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ
07.00-07.30 น. ชุดรายการ กฏหมายเพื่อประชาชน

เรื่อง พ.ร.บ.โรงแรม ตอน ปลดหนี้…ปลดความผิด

07.30-08.00 น. ชุดวิชา  13321  การเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
08.00-08.01 น. เคารพธงชาติ
08.01-08.30 น. ชุดรายการ ร้านอาโก…โชว์กึ๋น

เรื่อง  “หลอกขายที่ดิน”

08.30-09.00 น. ชุดวิชา  90201  การจัดการฟาร์ม
09.00-09.30 น. ชุดรายการ สีสันเมืองไทย

เรื่อง เสน่ห์เยาวราช ” อาหารจีนแคะ “

09.30-10.00 น. ชุดวิชา  52304  โภชนศาสตร์สาธารณสุข
10.00-12.00 น. อนเสริม ชุดวิชา  32324  การสอบบัญชี การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 
12.00-12.30 น. ชุดรายการ แนะแนวการศึกษา
12.30-13.00 น. ชุดวิชา 33442 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ
13.00-13.30 น.

 

ชุดรายการ กฏหมายเพื่อประชาชน

เรื่อง พ.ร.บ.โรงแรม ตอน ปลดหนี้…ปลดความผิด

13.30-14.00 น. ชุดวิชา  13321  การเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา  54134  การยศาสตร์และจิตวิทยาอุตสาหกรรม
16.00-16.30 น.

 

ชุดรายการ ร้านอาโก…โชว์กึ๋น

เรื่อง  “หลอกขายที่ดิน”

16.30-17.00 น. ชุดวิชา  90201  การจัดการฟาร์ม
17.00-17.30 น.

 

ชุดรายการ สีสันเมืองไทย

เรื่อง เสน่ห์เยาวราช ” อาหารจีนแคะ “

17.30-18.00 น. ชุดวิชา 52304 โภชนศาสตร์สาธารณสุข
18.00-18.01 น. เคารพธงชาติ
18.01-18.30 น. ชุดรายการ @ Healthy สถานีสุขภาพ
18.30-19.00 น. ชุดวิชา 33442 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ
19.00-19.30 น.

 

ชุดรายการ กฏหมายเพื่อประชาชน

เรื่อง พ.ร.บ.โรงแรม ตอน ปลดหนี้…ปลดความผิด

19.30-20.00 น. ชุดวิชา 13321 การเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
20.00-20.25 น. ถ่ายทอดสด ข่าวในพระราชสำนัก จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
20.25-20.30 น. ข่าว มสธ.
20.30-21.00 น. ชุดวิชา  90201  การจัดการฟาร์ม
21.00-21.30 น.

 

ชุดรายการ สีสันเมืองไทย

เรื่อง เสน่ห์เยาวราช ” อาหารจีนแคะ “

21.30-22.00 น. ชุดวิชา  52304  โภชนศาสตร์สาธารณสุข
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา  32324  การสอบบัญชี การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 
   
Jul
17
Fri
วันที่ 17 กรกฏาคม 2563
Jul 17 all-day

                                                     

                                                                                                                                                                

           สถานีวิทยุโทรทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU CHANNEL)

                   ผังการออกอากาศประจำวันศุกร์ที่  17  กรกฎาคม  2563

 

เวลาที่ออกอากาศ

 

ชุดวิชาที่ออกอากาศ

00.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา  92424   การบริหารธุรกิจเฉพาะสหกรณ์
02.00-04.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา  93257   ศัตรูพืชเบื้องต้น  
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา  54134 การยศาสตร์และจิตวิทยาอุตสาหกรรม
06.00-06.30 น. ชุดรายการ  Smart Green

เรื่อง ปิ่นฟ้าฟาร์ม…ฟาร์มสุขที่หาได้ ณ ปทุมธานี

06.30-07.00 น. ชุดวิชา 91312 การจัดการระบบการเกษตรเชิงบูรณาการ
07.00-07.30 น. ชุดรายการ Green  Focus

เรื่อง พันธุ์ไม้พื้นบ้านประสานใจคนขุนควร

07.30-08.00 น. ชุดวิชา 55318 เวชกรรมแผนไทย 2
08.00-08.01 น. เคารพธงชาติ
08.01-08.30 น. ชุดรายการ กินดี…อยู่ดี

เรื่อง อาหารจากรากบัว ไหลบัว

08.30-09.00 น. ชุดวิชา 97315 เครื่องมือและเครื่องจักรกลการผลิต
09.00-09.30 น. ชุดรายการ สุดล้ำ นวัตกรรมไทย
09.30-10.00 น. ชุดวิชา 97420 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสำหรับอุตสาหกรรม
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา  32324  การสอบบัญชี การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
12.00-12.30 น. ชุดรายการ  Smart Green

เรื่อง ปิ่นฟ้าฟาร์ม…ฟาร์มสุขที่หาได้ ณ ปทุมธานี

12.30-13.00 น. ชุดวิชา 91312 การจัดการระบบการเกษตรเชิงบูรณาการ
13.00-13.30 น. ชุดรายการ Green  Focus

เรื่อง พันธุ์ไม้พื้นบ้านประสานใจคนขุนควร

13.30-14.00 น. ชุดวิชา 55318 เวชกรรมแผนไทย 2
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา  54134  การยศาสตร์และจิตวิทยาอุตสาหกรรม
16.00-16.30 น. ชุดรายการ กินดี…อยู่ดี

เรื่อง อาหารจากรากบัว ไหลบัว

16.30-17.00 น. ชุดวิชา 97315 เครื่องมือและเครื่องจักรกลการผลิต
17.00-17.30 น. ชุดรายการ เทคโนโลยีกับชีวิต

เรื่อง เทคโนโลยีกับอาหารและบรรจุภัณฑ์,นนทบุรี

17.30-18.00 น. ชุดวิชา 97420 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสำหรับอุตสาหกรรม
18.00-18.01 น. เคารพธงชาติ
18.01-18.30 น. ชุดรายการ  Smart Green

เรื่อง ปิ่นฟ้าฟาร์ม…ฟาร์มสุขที่หาได้ ณ ปทุมธานี

18.30-19.00 น. ชุดวิชา 91312 การจัดการระบบการเกษตรเชิงบูรณาการ
19.00-19.30 น. ชุดรายการ Green  Focus

เรื่อง พันธุ์ไม้พื้นบ้านประสานใจคนขุนควร

19.30-20.00 น. ชุดวิชา 55318 เวชกรรมแผนไทย 2
20.00-20.25 น. ถ่ายทอดสด ข่าวในพระราชสำนัก จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
ชุดรายการ 5 นาทีกฎหมายเพื่อประชาชน เรื่อง ธนบัตรชำรุด
ชุดรายการ English in Shape เรื่อง Buddhism Vocabulary (ตอน 2)
ชุดรายการ  พุทธศิลป์ เรื่อง พระกำแพงซุ้มกอ
ชุดรายการ  IT Works เรื่อง Auto 1
ชุดรายการ ห้านาทีชีวีมีสุข เรื่อง สร้างสุขจากงานศิลปะ
20.25-20.30 น. ข่าว มสธ.
20.30-21.00 น. ชุดวิชา 97315 เครื่องมือและเครื่องจักรกลการผลิต
21.00-21.30 น. ชุดรายการ สุดล้ำ นวัตกรรมไทย
21.30-22.00 น. ชุดวิชา 97420 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสำหรับอุตสาหกรรม
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา  32324  การสอบบัญชี การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน

 

Jul
18
Sat
วันที่ 18 กรกฏาคม 2563
Jul 18 all-day

                                                            

        

     สถานีวิทยุโทรทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU CHANNEL)

            ผังการออกอากาศประจำวันเสาร์ที่    18   กรกฎาคม  2563

 

เวลาที่ออกอากาศ

 

ชุดวิชาที่ออกอากาศ

00.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 32311 การบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ
02.00-04.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 32339 การจัดการการเงินการตลาดและการผลิต
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 41231 กฎหมายอาญา 1 : ภาคบทบัญญัติทั่วไป 
06.00-06.30 น. ชุดรายการ @ Healthy สถานีสุขภาพ
06.30-07.00 น. ชุดวิชา 33442 การจัดการเชิงกลยุทธในภาครัฐกิจ 
07.00-07.30 น. ชุดรายการ Green  Focus

เรื่อง สุขแบบวิถีชนคนลุ่มน้ำ

07.30-08.00 น. ชุดวิชา 32340 การเงินส่วนบุคคลและการภาษีอากร  
08.00-08.01 น. เคารพธงชาติ
08.01-08.30 น. ชุดรายการ @ อาเซียน

เรื่อง  นครโฮจิมินห์…เมืองเศรษฐกิจและการลงทุน

08.30-09.00 น. ชุดวิชา 16457 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
09.00-09.30 น. ชุดรายการ สถานีนวัตกรรม

เรื่อง  ทัพพี…ที่สุดในโลก,เดินได้…เดินดี,คัดเขียน…เปลี่ยนเมล็ดข้าว

09.30-10.00 น. ชุดวิชา 99409 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 41451 กฎหมายระหว่างประเทศ
12.00-12.30 น. ชุดรายการ @ Healthy สถานีสุขภาพ
12.30-13.00 น. ชุดวิชา 33442 การจัดการเชิงกลยุทธในภาครัฐกิจ 
13.00-13.30 น. ชุดรายการ Green  Focus

เรื่อง สุขแบบวิถีชนคนลุ่มน้ำ

13.30-14.00 น. ชุดวิชา 32340 การเงินส่วนบุคคลและการภาษีอากร  
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 41231 กฎหมายอาญา 1 : ภาคบทบัญญัติทั่วไป  
16.00-16.30 น. ชุดรายการ @ อาเซียน

เรื่อง  นครโฮจิมินห์…เมืองเศรษฐกิจและการลงทุน

16.30-17.00 น. ชุดวิชา 16457 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
17.00-17.30 น. ชุดรายการ ที่นี่…เกษตรปาริชาต

เรื่อง  การวางแผนท่องเที่ยวเชิงเกษตร

17.30-18.00 น. ชุดวิชา 99409 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
18.00-18.01 น. เคารพธงชาติ
18.01-18.30 น. ชุดรายการ @ Healthy สถานีสุขภาพ
18.30-19.00 น. ชุดวิชา 33442 การจัดการเชิงกลยุทธในภาครัฐกิจ 
19.00-19.30 น. ชุดรายการ Green  Focus

เรื่อง สุขแบบวิถีชนคนลุ่มน้ำ

19.30-20.00 น. ชุดวิชา 32340 การเงินส่วนบุคคลและการภาษีอากร  
20.00-20.25 น. ถ่ายทอดสด ข่าวในพระราชสำนัก จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
20.25-20.30 น. ข่าว มสธ.
20.30-21.00 น. ชุดวิชา 16457 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
21.00-21.30 น. ชุดรายการ สถานีนวัตกรรม

เรื่อง  ทัพพี…ที่สุดในโลก,เดินได้…เดินดี,คัดเขียน…เปลี่ยนเมล็ดข้าว

21.30-22.00 น. ชุดวิชา 99409 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 41451 กฎหมายระหว่างประเทศ
   
Jul
19
Sun
วันที่ 19 กรกฏาคม 2563
Jul 19 all-day

                                                                 

                                                                                                                                             

               สถานีวิทยุโทรทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU CHANNEL)

                     ผังการออกอากาศประจำวันอาทิตย์ที่    19   กรกฎาคม  2563

     เวลาที่ออกอากาศ                             ชุดวิชาที่ออกอากาศ
00.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา  94462  ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
02.00-04.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา  94464  การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตร
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา  41231  กฎหมายอาญา 1 : ภาคบทบัญญัติทั่วไป 
06.00-06.30 น. ชุดรายการ สุข…กับธรรมะ

เรื่อง มนต์กันเมา

06.30-07.00 น. ชุดวิชา  52311  การปฐมพยาบาลกับการบำบัดโรคเบื้องต้น
07.00-07.30 น. ชุดรายการ  อพวช.

ซีซั่น 2 ตอน สวนสัตว์นครราชสีมา 2 ตอนที่ 1

ซีซั่น 2 ตอน สวนสัตว์นครราชสีมา 2 ตอนที่ 2
ซีซั่น 2 ตอน สวนสัตว์นครราชสีมา 2 ตอนที่ 3
07.30-08.00 น. ชุดวิชา 92116 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์
08.00-08.01 น. เคารพธงชาติ
08.01-08.30 น. ชุดรายการ  สนุกคิด สนุกวิทย์ ช่างคิด ช่างสังเกต ปี 2

เรื่อง วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ตอน “ธาตุ”

08.30-09.00 น. ชุดวิชา  90208  คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตร
09.00-09.30 น. ชุดรายการ มหัศจรรย์วิถีไทย

เรื่อง ศิลปะลายรดน้ำ ลงรักปิดทอง

09.30-10.00 น. ชุดวิชา  93355  การจัดการสุขภาพสัตว์ 
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา  41451  กฎหมายระหว่างประเทศ
12.00-12.30 น. ชุดรายการ สื่อเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

เรื่อง  การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ณ ชุมชน/ท้องถิ่น

12.30-13.00 น. ชุดวิชา  52311  การปฐมพยาบาลกับการบำบัดโรคเบื้องต้น
13.00-13.30 น. ชุดรายการ  อพวช.

ซีซั่น 2 ตอน สวนสัตว์นครราชสีมา 2 ตอนที่ 1

  ซีซั่น 2 ตอน สวนสัตว์นครราชสีมา 2 ตอนที่ 2
  ซีซั่น 2 ตอน สวนสัตว์นครราชสีมา 2 ตอนที่ 3
13.30-14.00 น. ชุดวิชา  92116  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา  41231  กฎหมายอาญา 1 : ภาคบทบัญญัติทั่วไป
16.00-16.30 น. ชุดรายการ เรียนรู้ เรื่องวิทย์ ช่างคิด…ช่างสังเกต ปี 3

ชุด อาหารการกิน  ตอนที่ 1 กะปิคลองโคน

16.30-17.00 น. ชุดวิชา  90208  คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตร
17.00-17.30 น. ชุดรายการ การจัดการสมัยใหม่

เรื่อง การจัดการเชิงกลยุทธ์สมัยใหม่

17.30-18.00 น. ชุดวิชา  93355  การจัดการสุขภาพสัตว์ 
18.00-18.01 น. เคารพธงชาติ
18.01-18.30 น. ชุดรายการ สื่อเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

เรื่อง  การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ณ ชุมชน/ท้องถิ่น

18.30-19.00 น. ชุดวิชา  52311  การปฐมพยาบาลกับการบำบัดโรคเบื้องต้น
19.00-20.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
20.00-20.25 น. ถ่ายทอดสด ข่าวในพระราชสำนัก จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
20.25-20.30 น. ข่าว มสธ.
20.30-21.00 น. ชุดวิชา 90208 คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตร
21.00-21.30 น. ชุดรายการ มหัศจรรย์วิถีไทย

เรื่อง ศิลปะลายรดน้ำ ลงรักปิดทอง

21.30-22.00 น. ชุดวิชา 93355 การจัดการสุขภาพสัตว์
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 41451 กฎหมายระหว่างประเทศ
Close Menu