STOU Channel

Sep
17
Fri
วันที่ 17 กันยายน 2564
Sep 17 all-day

                                                        

      สถานีวิทยุโทรทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU CHANNEL)

            ผังการออกอากาศประจำวันศุกร์ที่    17   กันยายน   2564

 

เวลาที่ออกอากาศ                              ชุดวิชาที่ออกอากาศ
00.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 99314 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
02.00-04.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 99315 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย
06.00-06.30 น. ชุดรายการ  Smart Green
06.30-07.00 น. ชุดวิชา 41404 กฎหมายแรงงาน
07.00-07.30 น. ชุดรายการ Green  Focus

เรื่อง เลิศสุขสม ชุมชนสร้างสรรค์

07.30-08.00 น. ชุดวิชา 55319 การฝึกปฎิบัติเวชกรรมแผนไทย
08.00-08.01 น. เคารพธงชาติ
08.01-08.30 น. ชุดรายการ กินดีอยู่ดี

เรื่อง สารก่อมะเร็งในร่างกาย

08.30-09.00 น. ชุดวิชา 97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์
09.00-09.30 น. ชุดรายการ สุดล้ำ นวัตกรรมไทย
09.30-10.00 น. ชุดวิชา 90201 การจัดการฟาร์ม
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย
12.00-12.30 น. ชุดรายการ  Smart Green
12.30-13.00 น. ชุดวิชา 41404 กฎหมายแรงงาน
13.00-13.30 น. ชุดรายการ Green  Focus

เรื่อง เลิศสุขสม ชุมชนสร้างสรรค์

13.30-14.00 น. ชุดวิชา 55319 การฝึกปฎิบัติเวชกรรมแผนไทย
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 97426 วิศวกรรมทางไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ประยุกต์
16.00-16.30 น. ชุดรายการ กินดีอยู่ดี

เรื่อง สารก่อมะเร็งในร่างกาย

16.30-17.00 น. ชุดวิชา 97216 ทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์
17.00-17.30 น. ชุดรายการ เทคโนโลยีกับชีวิต

เรื่อง เทคโนโลยีกับสื่อสังคมออนไลน์ (Infographic Thailand)

17.30-18.00 น. ชุดวิชา 90201 การจัดการฟาร์ม
  ชุดรายการ Sci-File เรื่อง เครื่องบินบินได้อย่างไร
18.00-18.01 น. เคารพธงชาติ
18.01-18.30 น. ชุดรายการ  Smart Green
  ชุดรายการ I CTEz เทคโนโลยีง่ายกว่าที่คิด เรื่อง เทคโนโลยีสำคัญอย่างไร?ในตประจำวัน
18.30-19.00 น. ชุดวิชา 41404 กฎหมายแรงงาน
19.00-19.30 น. ชุดรายการ Green  Focus

เรื่อง เลิศสุขสม ชุมชนสร้างสรรค์

19.30-20.00 น. ชุดวิชา 55319 การฝึกปฎิบัติเวชกรรมแผนไทย
20.00-20.30 น. ถ่ายทอดสด ข่าวในพระราชสำนัก จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
20.30-21.00 น. ชุดวิชา 97216 ทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์
21.00-21.30 น. ชุดรายการ สุดล้ำ นวัตกรรมไทย
21.30-22.00 น. ชุดวิชา 90201 การจัดการฟาร์ม
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 97426 วิศวกรรมทางไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ประยุกต์
   
Sep
18
Sat
วันที่ 18 กันยายน 2564
Sep 18 all-day

                                                                                                                                                                                                                      

       สถานีวิทยุโทรทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU CHANNEL)

             ผังการออกอากาศประจำวันเสาร์ที่      18   กันยายน   2564

เวลาที่ออกอากาศ                              ชุดวิชาที่ออกอากาศ
00.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 91413 การพัฒนากลุ่ม สถาบัน และองค์กรการเกษตร
02.00-04.00 น. สอนเสริม  ชุดวิชา 91464 พืชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 16339 การรายงานข่าวและ

การบรรณาธิกร

06.00-06.30 น. ชุดรายการ @ Healthy สถานีสุขภาพ
06.30-07.00 น. ชุดวิชา 71411 อาหารและโภชนบำบัด
07.00-07.30 น. ชุดรายการ Green  Focus

เรื่อง ลุยเลนเรียนรู้

07.30-08.00 น. ชุดวิชา 71413 กระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
08.00-08.01 น. เคารพธงชาติ
08.01-08.30 น. ชุดรายการ @ อาเซียน

เรื่อง สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์

08.30-09.00 น. ชุดวิชา 16457 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
09.00-09.30 น. ชุดรายการ สถานีนวัตกรรม

เรื่อง หุ่นยนต์อัจฉริยะเพื่อตรวจวัดและปรับสภาพดินอัตโนมัติ,หุ่นยนต์เสริมการกระตุ้นพัฒนาการให้กับเด็กออทิสติก,การกำจัดน้ำสกปรกด้วยเซลล์ไฟฟ้าเคมีขับเคลื่อนด้วยพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์

09.30-10.00 น. ชุดวิชา 96405 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 16339 การรายงานข่าวและการบรรณาธิกร
12.00-12.30 น. ชุดรายการ @ Healthy สถานีสุขภาพ
12.30-13.00 น. ชุดวิชา 71411 อาหารและโภชนบำบัด

เรื่อง ก่อนจะสายกับเบาหวาน โรคอ้วน และไขมัน

13.00-13.30 น. ชุดรายการ Green  Focus

เรื่อง ลุยเลนเรียนรู้

13.30-14.00 น. ชุดวิชา 71413 กระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 33209 สัมมนากฎหมายสำหรับนักปกครองท้องที่
16.00-16.30 น. ชุดรายการ @ อาเซียน

เรื่อง สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์

16.30-17.00 น. ชุดวิชา 16457 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
17.00-17.30 น. ชุดรายการ ที่นี่…เกษตรปาริชาต

เรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนในภาคการเกษตร

17.30-18.00 น. ชุดวิชา 96405 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ
18.00-18.01 น. เคารพธงชาติ
18.01-18.30 น. ชุดรายการ @ Healthy สถานีสุขภาพ
18.30-19.00 น. ชุดวิชา 71411 อาหารและโภชนบำบัด  
19.00-19.30 น. ชุดรายการ Green  Focus

เรื่อง ลุยเลนเรียนรู้

19.30-20.00 น. ชุดวิชา 71413 กระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
20.00-20.30 น. ถ่ายทอดสด ข่าวในพระราชสำนัก จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
20.30-21.00 น. ชุดวิชา 16457 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
21.00-21.30 น. ชุดรายการ สถานีนวัตกรรม

เรื่อง หุ่นยนต์อัจฉริยะเพื่อตรวจวัดและปรับสภาพดินอัตโนมัติ,หุ่นยนต์เสริมการกระตุ้นพัฒนาการให้กับเด็กออทิสติก,การกำจัดน้ำสกปรกด้วยเซลล์ไฟฟ้าเคมีขับเคลื่อนด้วยพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์

ชุดรายการ สีสันภาษาจีน เบิกบานใจ สุขใจ สบายใจ
21.30-22.00 น. ชุดวิชา 96405 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ
22.00-24.00 น.

 

สอนเสริม ชุดวิชา 33209 สัมมนากฎหมายสำหรับนักปกครองท้องที่
Sep
19
Sun
วันที่ 19 กันยายน 2564
Sep 19 all-day

                                                                

                                                                                                                                                                              

 สถานีวิทยุโทรทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU CHANNEL)

  ผังการออกอากาศประจำวันอาทิตย์ที่    19   กันยายน   2564

 

เวลาที่ออกอากาศ                     ชุดวิชาที่ออกอากาศ
00.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 92217 ธนกิจและบัญชีสหกรณ์เพื่อการจัดการ
02.00-04.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 92221 เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารธุรกิจสหกรณ์
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 41451 กฎหมายระหว่างประเทศ
06.00-06.30 น. ชุดรายการ สุข…กับธรรมะ

เรื่อง โซ่ทองคล้องใจ

06.30-07.00 น. ชุดวิชา 32483 สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีบริหาร
07.00-07.30 น. ชุดรายการ แนะแนวการศึกษา /  ชุดก้าวไปกับ มสธ.
07.30-08.00 น. ชุดวิชา 33442 การจัดการเชิงกลยุทธในภาครัฐกิจ
08.00-08.01 น. เคารพธงชาติ
08.01-08.30 น. ชุดรายการ Living in Style

เรื่อง มะเขือเทศ,สลัดมะเขือเทศ,การจัดดอกไม้แบบประยุกต์

08.30-09.00 น. ชุดวิชา 92221 เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารธุรกิจสหกรณ์
09.00-09.30 น. ชุดรายการ มหัศจรรย์วิถีไทย

เรื่อง ศิลปะแม่ไม้มวยไทย

09.30-10.00 น. ชุดวิชา 97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 41451 กฎหมายระหว่างประเทศ
12.00-12.30 น.

 

ชุดรายการ สื่อเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

เรื่อง มสธ.รวมใจค่ายอาสาพัฒนาผืนป่าแก่งกระจาน

12.30-13.00 น. ชุดวิชา 32483 สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีบริหาร
13.00-13.30 น.

 

ชุดรายการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปี61 อพวช.

เรื่อง นกแก้ว

  เรื่อง กระจกสะท้อนภาพ
  เรื่อง การหมุน
13.30-14.00 น. ชุดวิชา 33442 การจัดการเชิงกลยุทธในภาครัฐกิจ
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 90406 ดิน น้ำ และปุ๋ย
16.00-16.30 น.

 

ชุดรายการ สีสันเมืองไทย

เรื่อง วิถีชีวิตของชาวมอแกน

  ชุดรายการ English Corner
16.30-17.00 น. ชุดวิชา 92221 เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารธุรกิจสหกรณ์
17.00-17.30 น. ชุดรายการ การจัดการสมัยใหม่

เรื่อง Successful CEO

17.30-18.00 น. ชุดวิชา 97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์

 

18.00-18.01 น. เคารพธงชาติ
18.01-18.30 น. ชุดรายการ แนะแนวการศึกษา /  ชุดก้าวไปกับ มสธ.
18.30-19.00 น. ชุดวิชา 32483 สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีบริหาร
19.00-20.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
20.00-20.30 น. ถ่ายทอดสด ข่าวในพระราชสำนัก จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
20.30-21.00 น. ชุดวิชา 92221 เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารธุรกิจสหกรณ์
21.00-21.30 น. ชุดรายการ มหัศจรรย์วิถีไทย

เรื่อง ศิลปะแม่ไม้มวยไทย

21.30-22.00 น. ชุดวิชา 97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์
22.00-24.00 น.

 

สอนเสริม ชุดวิชา 90406 ดิน น้ำ และปุ๋ย
Sep
20
Mon
วันที่ 20 กันยายน 2564
Sep 20 all-day

                                                                                                                                                                                                     

สถานีวิทยุโทรทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU CHANNEL)

       ผังการออกอากาศประจำวันจันทร์ที่    20   กันยายน   2564

 

เวลาที่ออกอากาศ                          ชุดวิชาที่ออกอากาศ
00.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 10121 อารยธรรมมนุษย์
02.00-04.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 25301 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนว
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 10103 ทักษะชีวิต
06.00-06.30 น. ชุดรายการ Living in Style

เรื่อง ผักโขม,ผักโขมอบซีส,การจัดดอกไม้แบบประยุกต์

06.30-07.00 น. ชุดวิชา 12305 ศิลปะกับสังคมไทย (ภาษามือ)
07.00-07.30 น. ชุดรายการ Hello English

เรื่อง พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

07.30-08.00 น. ชุดวิชา 12307 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย
08.00-08.01 น. เคารพธงชาติ
08.01-08.30 น. ชุดรายการ สุโขทัยศึกษา

เรื่อง ถนนพระร่วง

08.30-09.00 น. ชุดวิชา 21002 นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย
09.00-09.30 น. ชุดรายการ มรดกของแผ่นดิน

เรื่อง วัฒนธรรมแห่งสายน้ำ

09.30-10.00 น. ชุดวิชา 21007 อาหารและโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย

เรื่อง อาหารและโภชนาการสำหรับเด็กวัย 3-6 ปี

10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 10103 ทักษะชีวิต
12.00-12.30 น. ชุดรายการ Living in Style

เรื่อง ผักโขม,ผักโขมอบซีส,การจัดดอกไม้แบบประยุกต์

12.30-13.00 น. ชุดวิชา 12305 ศิลปะกับสังคมไทย
13.00-13.30 น. ชุดรายการ Hello English

เรื่อง พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

13.30-14.00 น. ชุดวิชา 12307 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 27117 เทคโนโลยีการจัดการศึกษา
16.00-16.25 น. ชุดรายการ สุโขทัยศึกษา

เรื่อง ถนนพระร่วง

16.25-16.30 น. ชุดรายการ English Story
16.30-17.00 น. ชุดวิชา 21002 นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย
17.00-17.30 น.

 

ชุดรายการ กฎหมาย… I Love you

เรื่อง  สัตว์…กับความคุ้มครอง

17.30-18.00 น. ชุดวิชา 21007 อาหารและโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย
18.00-18.01 น. เคารพธงชาติ
18.01-18.30 น. ชุดรายการ Living in Style

เรื่อง ผักโขม,ผักโขมอบซีส,การจัดดอกไม้แบบประยุกต์

18.30-19.00 น. ชุดวิชา 12305 ศิลปะกับสังคมไทย
19.00-19.30 น. ชุดรายการ Hello English

เรื่อง พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

19.30-20.00 น. ชุดวิชา 12307 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย
20.00-20.30 น. ถ่ายทอดสด ข่าวในพระราชสำนัก จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
20.30-21.00 น. ชุดวิชา 21002 นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย

เรื่อง สื่อเพื่อพัฒนาด้านร่างกายสำหรับเด็กปฐมวัย

21.00-21.30 น. ชุดรายการ มรดกของแผ่นดิน

เรื่อง วัฒนธรรมแห่งสายน้ำ

21.30-22.00 น. ชุดวิชา 21007 อาหารและโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 27117 เทคโนโลยีการจัดการศึกษา
Sep
21
Tue
วันที่ 21 กันยายน 2564
Sep 21 all-day

 

                                                                                                                                                                                                                                          

  สถานีวิทยุโทรทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU CHANNEL)

        ผังการออกอากาศประจำวันอังคารที่   21  กันยายน   2564

 

เวลาที่ออกอากาศ                              ชุดวิชาที่ออกอากาศ
00.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 32302 การจัดการการตลาด
02.00-04.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 32303 การจัดการการเงิน
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 32343 ธุรกิจระหว่างประเทศและการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
06.00-06.30 น. ชุดรายการ สะพายเป้ไปกับคนใจอาสา
06.30-07.00 น. ชุดวิชา 32325 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการจัดการความรู้
07.00-07.30 น. ชุดรายการ Hello English

เรื่อง พิพิธภัณพ์สถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา

07.30-08.00 น. ชุดวิชา 32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก
08.00-08.01 น. เคารพธงชาติ
08.01-08.30 น. ชุดรายการ กด Like วัยทีน

เรื่อง  เที่ยวเกาะพิทักษ์,ธนาคารขยะรีไซเคิล,นวัตกรรมค้างไม้เลื้อย,เยาวชนไทยยุค4G

08.30-09.00 น. ชุดวิชา 71304 ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร
09.00-09.30 น. ชุดรายการ Smart Green

 

09.30-10.00 น. ชุดวิชา 71308 เทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปอาหาร
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 32343 ธุรกิจระหว่างประเทศและการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
12.00-12.30 น. ชุดรายการ สะพายเป้ไปกับคนใจอาสา
12.30-13.00 น. ชุดวิชา 32325 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการจัดการความรู้
13.00-13.30 น. ชุดรายการ Hello English

เรื่อง พิพิธภัณพ์สถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา

13.30-14.00 น. ชุดวิชา 32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 33207 เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ
16.00-16.30 น. ชุดรายการ ท่องเที่ยวตามกลอนสุนทรภู่

เรื่อง   นิราศพระบาท 1

16.30-17.00 น. ชุดวิชา 71304 ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร
17.00-17.30 น. ชุดรายการ เจาะกึ๋นการตลาด

เรื่อง  ว่าด้วยเรื่องของแบรนด์ ตอนที่ 2

17.30-18.00 น. ชุดวิชา 71307 หลักการจัดการอาหารและธุรกิจอาหาร
18.00-18.01 น. เคารพธงชาติ
18.01-18.30 น. ชุดรายการ สะพายเป้ไปกับคนใจอาสา
18.30-19.00 น. ชุดวิชา 32325 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการจัดการความรู้
19.00-19.30 น. ชุดรายการ Hello English

เรื่อง พิพิธภัณพ์สถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา

19.30-20.00 น. ชุดวิชา 32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก
20.00-20.30 น. ถ่ายทอดสด ข่าวในพระราชสำนัก จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
20.30-21.00 น. ชุดวิชา 71304 ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร
21.00-21.30 น. ชุดรายการ Smart Green
21.30-22.00 น. ชุดวิชา 71307 หลักการจัดการอาหารและธุรกิจอาหาร
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 33207 เศรษฐศาสตร์และการคลัง
   
   
Sep
22
Wed
วันที่ 22 กันยายน 2564
Sep 22 all-day

                                                        

  สถานีวิทยุโทรทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU CHANNEL)

        ผังการออกอากาศประจำวันพุธที่   22 กันยายน   2564

เวลาที่ออกอากาศ                                  ชุดวิชาที่ออกอากาศ
00.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 41231 กฎหมายอาญา 1
02.00-04.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 41421 กฎหมายภาษีอากร 1 : ภาษีเงินได้
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม
06.00-06.30 น. ชุดรายการ สุดล้ำ นวัตกรรมไทย
06.30-07.00 น. ชุดวิชา 32451 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการจัดการธุรกิจนำเข้า-ส่งออก
07.00-07.30 น. ชุดรายการ กฏหมายเพื่อประชาชน

เรื่อง ให้โดยเสน่หา

07.30-08.00 น. ชุดวิชา 16419 การจัดรายการโทรทัศน์
08.00-08.01 น. เคารพธงชาติ
08.01-08.30 น. ชุดรายการ เส้นทางสร้างสุข

เรื่อง  “ดนตรีบำบัด ศาสตร์สร้างสุข”

08.30-09.00 น. ชุดวิชา 82325 ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ
09.00-09.30 น. ชุดรายการ รักคือการให้

เรื่อง โครงการธนาคารอาหารชุมชน

09.30-10.00 น. ชุดวิชา 32481 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม
12.00-12.30 น. ชุดรายการ สุดล้ำ นวัตกรรมไทย
12.30-13.00 น. ชุดวิชา 32451 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการจัดการธุรกิจนำเข้า-ส่งออก
13.00-13.30 น. ชุดรายการ กฏหมายเพื่อประชาชน

เรื่อง ให้โดยเสน่หา

13.30-14.00 น. ชุดวิชา 16419 การจัดรายการโทรทัศน์
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 52405 การฝึกงานวิชาชีพสาธารณสุขในชุมชน
16.00-16.30 น. ชุดรายการ เส้นทางสร้างสุข

เรื่อง  “ดนตรีบำบัด ศาสตร์สร้างสุข”

16.30-17.00 น. ชุดวิชา 82325 ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ
17.00-17.30 น. ชุดรายการ รักคือการให้

เรื่อง โครงการธนาคารอาหารชุมชน

17.30-18.00 น. ชุดวิชา 32458 วาณิชธนกิจและนวัตกรรมทางการเงิน
18.00-18.01 น. เคารพธงชาติ
18.01-18.30 น. ชุดรายการ สุดล้ำ นวัตกรรมไทย
18.30-19.00 น. ชุดวิชา 32451 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการจัดการธุรกิจนำเข้า-ส่งออก
19.00-19.30 น. ชุดรายการ กฏหมายเพื่อประชาชน

เรื่อง ให้โดยเสน่หา

19.30-20.00 น. ชุดวิชา 16419 การจัดรายการโทรทัศน์
20.00-20.30 น. ถ่ายทอดสด ข่าวในพระราชสำนัก จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
20.30-21.00 น. ชุดวิชา 82325 ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ
21.00-21.30 น. ชุดรายการ รักคือการให้

เรื่อง โครงการธนาคารอาหารชุมชน

21.30-22.00 น. ชุดวิชา 32458 วาณิชธนกิจและนวัตกรรมทางการเงิน
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 52405 การฝึกงานวิชาชีพสาธารณสุขในชุมชน
   
Sep
24
Fri
วันที่ 24 กันยายน 2564
Sep 24 all-day

 

   สถานีวิทยุโทรทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU CHANNEL)

           ผังการออกอากาศประจำวันพฤหัสบดีที่    24   กันยายน   2564

 

เวลาที่ออกอากาศ                                   ชุดวิชาที่ออกอากาศ
00.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา  91310  หลักการบริหารการส่งเสริมการเกษตร
02.00-04.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา  91311  การจัดการความรู้เพื่องานส่งเสริมการเกษตร
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา  91110  สารสนเทศและสื่อเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร     
06.00-06.30 น. ชุดรายการ แนะแนวการศึกษา
06.30-07.00 น. ชุดวิชา  16374  การสร้างสารเพื่อผลิตรายการโทรทัศน์ 
07.00-07.30 น. ชุดรายการ กฏหมายเพื่อประชาชน

เรื่อง พ.ร.บ.โรงแรม ตอน สิทธิผู้เข้าพัก

07.30-08.00 น. ชุดวิชา  91326  วนศาสตร์เกษตร
08.00-08.01 น. เคารพธงชาติ
08.01-08.30 น. ชุดรายการ ร้านอาโก…โชว์กึ๋น

เรื่อง   “ปัญหาโฆษณาเกินจริง”

08.30-09.00 น. ชุดวิชา 32452 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การแห่งการเรียนรู้
09.00-09.30 น. ชุดรายการ สีสันเมืองไทย

เรื่อง ห้องเรียนทางทะเล

09.30-10.00 น. ชุดวิชา 91465 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 91110 สารสนเทศและสื่อเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
12.00-12.30 น. ชุดรายการ แนะแนวการศึกษา
12.30-13.00 น. ชุดวิชา 16374 การสร้างสารเพื่อผลิตรายการโทรทัศน์ 
13.00-13.30 น. ชุดรายการ กฏหมายเพื่อประชาชน

เรื่อง พ.ร.บ.โรงแรม ตอน สิทธิผู้เข้าพัก

13.30-14.00 น. ชุดวิชา 91326 วนศาสตร์เกษตร
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 16446 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
16.00-16.30 น. ชุดรายการ ร้านอาโก…โชว์กึ๋น

เรื่อง   “ปัญหาโฆษณาเกินจริง”

16.30-17.00 น. ชุดวิชา 32452 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การแห่งการเรียนรู้
17.00-17.30 น. ชุดรายการ สีสันเมืองไทย

เรื่อง ห้องเรียนทางทะเล

17.30-18.00 น. ชุดวิชา 91465 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
18.00-18.01 น. เคารพธงชาติ
18.01-18.30 น. ชุดรายการ @ Healthy สถานีสุขภาพ
18.30-19.00 น. ใช้ชุดวิชา 16374 การสร้างสารเพื่อผลิตรายการโทรทัศน์ 
19.00-19.30 น. ชุดรายการ กฏหมายเพื่อประชาชน

เรื่อง พ.ร.บ.โรงแรม ตอน สิทธิผู้เข้าพัก

19.30-20.00 น. ชุดวิชา 91326 วนศาสตร์เกษตร
20.00-20.30 น. ถ่ายทอดสด ข่าวในพระราชสำนัก จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
20.30-21.00 น. ชุดวิชา 32452 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การแห่งการเรียนรู้
21.00-21.30 น. ชุดรายการ สีสันเมืองไทย

เรื่อง ห้องเรียนทางทะเล

21.30-22.00 น. ชุดวิชา 91465 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 16446 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
Close Menu