STOU Channel

LIVE
Aug
16
Tue
2022
วันที่ 16 สิงหาคม 2565
Aug 16 all-day

                                                 

    สถานีวิทยุโทรทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU CHANNEL)

        ผังการออกอากาศประจำวันอังคารที่   16  สิงหาคม  2565

 

เวลาที่ออกอากาศ                            ชุดวิชาที่ออกอากาศ
00.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 32332 การจัดการความเสี่ยงและหลักการประกันภัย
02.00-04.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 32303 การจัดการการเงิน
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 32455 ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ
06.00-06.30 น. ชุดรายการ สะพายเป้ไปกับคนใจอาสา

เรื่อง  มายากล…เพื่อน้อง

06.30-07.00 น. ชุดวิชา 10202 การอ่านภาษาไทย
07.00-07.30 น. ชุดรายการ Hello English

เรื่อง พิพิธภัณฑ์สุนทรภู่

07.30-08.00 น. ชุดวิชา 12402 วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว
08.00-08.01 น. เคารพธงชาติ
08.01-08.30 น. ชุดรายการ กด Like วัยทีน

เรื่อง เรียนรู้การทำก้อนจุลินทรีย์,Petchatz,สตรีทบาสเก็ตบอล 2,วิธีปฏิบัติตัวเมื่ออกหัก

08.30-09.00 น. ชุดวิชา 13411 ทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ
09.00-09.30 น. ชุดรายการ Smart Green

เรื่อง ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่

09.30-10.00 น. ชุดวิชา 16374 การสร้างสารเพื่อผลิตรายการโทรทัศน์
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 32455 ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ
12.00-12.30 น. ชุดรายการ สะพายเป้ไปกับคนใจอาสา

เรื่อง  มายากล…เพื่อน้อง

12.30-13.00 น. ชุดวิชา 10202 การอ่านภาษาไทย
13.00-13.30 น. ชุดรายการ Hello English

เรื่อง พิพิธภัณฑ์สุนทรภู่

13.30-14.00 น. ชุดวิชา 12402 วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 10121 อารยธรรมมนุษย์
16.00-16.30 น. ชุดรายการ ท่องเที่ยวตามกลอนสุนทรภู่

เรื่อง   นิราศเมืองแกลง 3

16.30-17.00 น. ชุดวิชา 13411 ทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ
17.00-17.30 น. ชุดรายการ สุขใจ High age

เรื่อง ตอน โจ๊กจักรพรรดิ/ชีวิตดีไกลโรค…ตอน กลไกการติดเชื้อโควิด-19  ที่ทำให้ปอดอักเสบในผู้สูงอายุ /สิทธิประโยชน์น่ารู้…ตอน สัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ /

รู้ทันไอที…ตอน เทคโนโลยีของสังคมผู้สูงอายุ /ชีวิตดีมีสุข…ตอน  ติด ๆ ตึง ๆ พิชิตได้ด้วยโยคะ

17.30-18.00 น. ชุดวิชา 16374 การสร้างสารเพื่อผลิตรายการโทรทัศน์
18.00-18.01 น. เคารพธงชาติ
18.01-18.30 น. ชุดรายการ สะพายเป้ไปกับคนใจอาสา

เรื่อง  มายากล…เพื่อน้อง

18.30-19.00 น. ชุดวิชา 10202 การอ่านภาษาไทย
19.00-19.30 น. ชุดรายการ Hello English

เรื่อง พิพิธภัณฑ์สุนทรภู่

19.30-20.00 น. ชุดวิชา 12402 วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว
20.00-20.30 น. ถ่ายทอดสด ข่าวในพระราชสำนัก จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
20.30-21.00 น. ชุดวิชา 13411 ทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ
21.00-21.30 น. ชุดรายการ Smart Green

เรื่อง ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่

21.30-22.00 น. ชุดวิชา 16374 การสร้างสารเพื่อผลิตรายการโทรทัศน์
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 10121 อารยธรรมมนุษย์
Aug
17
Wed
2022
วันที่ 17 สิงหาคม 2565
Aug 17 all-day

                                                              

         สถานีวิทยุโทรทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU CHANNEL)

                   ผังการออกอากาศประจำวันพุธที่   17 สิงหาคม  2565

 

เวลาที่ออกอากาศ                            ชุดวิชาที่ออกอากาศ
00.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 41231 กฎหมายอาญา 1
02.00-04.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 41451 กฎหมายระหว่างประเทศ
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 33204 กฎหมายมหาชนสำหรับการบริหารการปกครองท้องที่
06.00-06.30 น. ชุดรายการ สุดล้ำ นวัตกรรมไทย

เรื่อง  เครื่องทำน้ำดิบจากอากาศ,นาโนมาร์คหน้ากากอนามัย

06.30-07.00 น. ชุดวิชา 16452 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น
07.00-07.30 น. ชุดรายการ กฏหมายเพื่อประชาชน

เรื่อง โฆษณาแบบนี้ทำได้หรือไม่

07.30-08.00 น. ชุดวิชา 21223 แนวการพัฒนาเด็กปฐมวัย
08.00-08.01 น. เคารพธงชาติ
08.01-08.30 น. ชุดรายการ เส้นทางสร้างสุข

เรื่อง “ดนตรีบำบัด ศาสตร์สร้างสุข”

08.30-09.00 น. ชุดวิชา 32338 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
09.00-09.30 น. ชุดรายการ รักคือการให้

เรื่อง มูลนิธิหมู่บ้านเด็กตะวันฉาย

09.30-10.00 น. ชุดวิชา 33442 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 33204 กฎหมายมหาชนสำหรับการบริหารการปกครองท้องที่
12.00-12.30 น. ชุดรายการ สุดล้ำ นวัตกรรมไทย

เรื่อง  เครื่องทำน้ำดิบจากอากาศ,นาโนมาร์คหน้ากากอนามัย

12.30-13.00 น. ชุดวิชา 16452 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น
13.00-13.30 น. ชุดรายการ กฏหมายเพื่อประชาชน

เรื่อง โฆษณาแบบนี้ทำได้หรือไม่

13.30-14.00 น. ชุดวิชา 21223 แนวการพัฒนาเด็กปฐมวัย
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 15337 การสื่อสารกับการพัฒนา
16.00-16.30 น. ชุดรายการ เส้นทางสร้างสุข

เรื่อง “ดนตรีบำบัด ศาสตร์สร้างสุข”

16.30-17.00 น. ชุดวิชา 32338 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
17.00-17.30 น. ชุดรายการ รักคือการให้

เรื่อง มูลนิธิหมู่บ้านเด็กตะวันฉาย

17.30-18.00 น. ชุดวิชา 33442 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ
18.00-18.01 น. เคารพธงชาติ
18.01-18.30 น. ชุดรายการ สุดล้ำ นวัตกรรมไทย

เรื่อง  เครื่องทำน้ำดิบจากอากาศ,นาโนมาร์คหน้ากากอนามัย

18.30-19.00 น. ชุดวิชา 16452 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น
19.00-19.30 น. ชุดรายการ กฏหมายเพื่อประชาชน

เรื่อง โฆษณาแบบนี้ทำได้หรือไม่

19.30-20.00 น. ชุดวิชา 21223 แนวการพัฒนาเด็กปฐมวัย
20.00-20.30 น. ถ่ายทอดสด ข่าวในพระราชสำนัก จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
20.30-21.00 น. ชุดวิชา 32338 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
21.00-21.30 น. ชุดรายการ รักคือการให้

เรื่อง มูลนิธิหมู่บ้านเด็กตะวันฉาย

21.30-22.00 น. ชุดวิชา 33442 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 15337 การสื่อสารกับการพัฒนา
Aug
18
Thu
2022
วันที่ 18 สิงหาคม 2565
Aug 18 all-day

                                                       

      สถานีวิทยุโทรทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU CHANNEL)

         ผังการออกอากาศประจำวันพฤหัสบดีที่    18  สิงหาคม  2565

เวลาที่ออกอากาศ                            ชุดวิชาที่ออกอากาศ
00.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 91109 หลักการส่งเสริมและการพัฒนาการเกษตร
02.00-04.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 92220 กฎหมายสหกรณ์และกระบวนการทางการเมือง
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 82325 ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ
06.00-06.30 น. ชุดรายการ แนะแนวการศึกษา
06.30-07.00 น. ชุดวิชา 32453 การพนักงานสัมพันธ์และการบริหารค่าตอบแทน
07.00-07.30 น. ชุดรายการ กฏหมายเพื่อประชาชน

เรื่อง ป.ป.ช.(ตอนที่2),รูปดาราน่าดู้น่าดู,ผ่าตัดทำหมันแล้วยังท้องอีก

07.30-08.00 น. ชุดวิชา 54126 การส่งเสริมสุขภาพ การตรวจประเมินและการบำบัดโรคเบื้องต้น
08.00-08.01 น. เคารพธงชาติ
08.01-08.30 น. ชุดรายการ ร้านอาโก…โชว์กึ๋น

เรื่อง  “กลโกงบัตรเครดิต”

08.30-09.00 น. ชุดวิชา 26002 การเรียนรู้เพื่อชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ
09.00-09.30 น. ชุดรายการ สีสันเมืองไทย

เรื่อง พิพิธภัณฑ์โชคชัย

09.30-10.00 น. ชุดวิชา 71317 โภชนาการกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและการควบคุมน้ำหนัก
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 82325 ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ
12.00-12.30 น. ชุดรายการ แนะแนวการศึกษา
12.30-13.00 น. ชุดวิชา 32453 การพนักงานสัมพันธ์และการบริหารค่าตอบแทน
13.00-13.30 น. ชุดรายการ กฏหมายเพื่อประชาชน

เรื่อง ป.ป.ช.(ตอนที่2),รูปดาราน่าดู้น่าดู,ผ่าตัดทำหมันแล้วยังท้องอีก

13.30-14.00 น. ชุดวิชา 54126 การส่งเสริมสุขภาพ การตรวจประเมินและการบำบัดโรคเบื้องต้น
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 60482 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจ
16.00-16.30 น. ชุดรายการ ร้านอาโก…โชว์กึ๋น

เรื่อง  “กลโกงบัตรเครดิต”

16.30-17.00 น. ชุดวิชา 26002 การเรียนรู้เพื่อชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ
17.00-17.30 น. ชุดรายการ สีสันเมืองไทย

เรื่อง พิพิธภัณฑ์โชคชัย

17.30-18.00 น. ชุดวิชา 71317 โภชนาการกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและการควบคุมน้ำหนัก
18.00-18.01 น. เคารพธงชาติ
18.01-18.30 น. ชุดรายการ @ Healthy สถานีสุขภาพ

เรื่อง โรคเครียด…ภัยเงียบอันตราย

18.30-19.00 น. ชุดวิชา 32453 การพนักงานสัมพันธ์และการบริหารค่าตอบแทน
19.00-19.30 น. ชุดรายการ กฏหมายเพื่อประชาชน

เรื่อง ป.ป.ช.(ตอนที่2),รูปดาราน่าดู้น่าดู,ผ่าตัดทำหมันแล้วยังท้องอีก

19.30-20.00 น. ชุดวิชา 54126 การส่งเสริมสุขภาพ การตรวจประเมินและการบำบัดโรคเบื้องต้น
20.00-20.30 น. ถ่ายทอดสด ข่าวในพระราชสำนัก จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
20.30-21.00 น. ชุดวิชา 26002 การเรียนรู้เพื่อชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ
21.00-21.30 น. ชุดรายการ สีสันเมืองไทย

เรื่อง ขวัญ-เรียมตลาดน้ำแห่งความทรงจำ

21.30-22.00 น. ชุดวิชา 71317 โภชนาการกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและการควบคุมน้ำหนัก
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 60482 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจ
   
   
Aug
19
Fri
2022
วันที่ 19 สิงหาคม 2565
Aug 19 all-day

                                              

   สถานีวิทยุโทรทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU CHANNEL)

             ผังการออกอากาศประจำวันศุกร์ที่   19  สิงหาคม  2565

 

เวลาที่ออกอากาศ                           ชุดวิชาที่ออกอากาศ
00.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 93469 การวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์
02.00-04.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 94432 สารสนเทศและการวิจัยทางธุรกิจการเกษตร
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 94431 การจัดการการตลาดสินค้าเกษตร
06.00-06.30 น. ชุดรายการ  Smart Green

เรื่อง  เกษตรหลังเกษียณ

06.30-07.00 น. ชุดวิชา 90201 การจัดการฟาร์ม
07.00-07.30 น. ชุดรายการ Green  Focus

เรื่อง  แม่กึ๊ดหลวงรักษ์ป่าชุมชน

07.30-08.00 น. ชุดวิชา 90307 การผลิตพืช
08.00-08.01 น. เคารพธงชาติ
08.01-08.30 น. ชุดรายการ กินดีอยู่ดี

เรื่อง  กินอยู่อย่างไทย…ห่างไกลโรค

08.30-09.00 น. ชุดวิชา 91427 การป่าไม้ชุมชน
09.00-09.30 น. ชุดรายการ สุดล้ำ นวัตกรรมไทย

เรื่อง  เครื่องทำน้ำดิบจากอากาศ,นาโนมาร์คหน้ากากอนามัย

09.30-10.00 น. ชุดวิชา 99321 การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับผู้สูงอายุ
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 94431 การจัดการการตลาดสินค้าเกษตร
12.00-12.30 น.

 

ชุดรายการ  Smart Green

เรื่อง  เกษตรหลังเกษียณ

12.30-13.00 น. ชุดวิชา 90201 การจัดการฟาร์ม
13.00-13.30 น.

 

ชุดรายการ Green  Focus

เรื่อง  แม่กึ๊ดหลวงรักษ์ป่าชุมชน

13.30-14.00 น. ชุดวิชา 90307 การผลิตพืช
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 99422 การโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
16.00-16.30 น. ชุดรายการ กินดีอยู่ดี

เรื่อง  กินอยู่อย่างไทย…ห่างไกลโรค

16.30-17.00 น. ชุดวิชา 91427 การป่าไม้ชุมชน
17.00-17.30 น. ชุดรายการ เทคโนโลยีกับชีวิต

เรื่อง  เทคโนโลยีกับการเกษตร

17.30-18.00 น. ชุดวิชา 99321 การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับผู้สูงอายุ
18.00-18.01 น. เคารพธงชาติ
18.01-18.30 น. ชุดรายการ  Smart Green

เรื่อง  เกษตรหลังเกษียณ

18.30-19.00 น. ชุดวิชา 90201 การจัดการฟาร์ม
19.00-19.30 น. ชุดรายการ Green  Focus

เรื่อง  แม่กึ๊ดหลวงรักษ์ป่าชุมชน

19.30-20.00 น. ชุดวิชา 90307 การผลิตพืช
20.00-20.30 น. ถ่ายทอดสด ข่าวในพระราชสำนัก จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
20.30-21.00 น. ชุดวิชา 91427 การป่าไม้ชุมชน
21.00-21.30 น. ชุดรายการ สุดล้ำ นวัตกรรมไทย

เรื่อง  เครื่องทำน้ำดิบจากอากาศ,นาโนมาร์คหน้ากากอนามัย

21.30-22.00 น. ชุดวิชา 99321 การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับผู้สูงอายุ
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 99422 การโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
   
Aug
20
Sat
2022
วันที่ 20 สิงหาคม 2565
Aug 20 all-day

                                             

   สถานีวิทยุโทรทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU CHANNEL)

         ผังการออกอากาศประจำวันเสาร์ที่   20  สิงหาคม  2565

 

เวลาที่ออกอากาศ                       ชุดวิชาที่ออกอากาศ
00.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 99419 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
02.00-04.00 น. สอนเสริม  ชุดวิชา 99420 การโปรแกรมเว็บ
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
06.00-06.30 น. ชุดรายการ @ Healthy สถานีสุขภาพ

เรื่อง โรคเครียด…ภัยเงียบอันตราย

06.30-07.00 น. ชุดวิชา 33204 กฎหมายมหาชนสำหรับการบริหารการปกครองท้องที่
07.00-07.30 น. ชุดรายการ Green  Focus

เรื่อง ทรัพย์ล้ำค่าในป่าบ้านวังสิลาดิเรกสาร

07.30-08.00 น. ชุดวิชา 32340 การเงินส่วนบุคคลและการภาษีอากร
08.00-08.01 น. เคารพธงชาติ
08.01-08.30 น. ชุดรายการ @ อาเซียน

เรื่อง   กัมพูชา,นโยบายการพัฒนาแบบก้าวกระโดดของกัมพูชา

08.30-09.00 น. ชุดวิชา 90305 การผลิตสัตว์
09.00-09.30 น. ชุดรายการ สถานีนวัตกรรม

เรื่อง หุ่นยนต์อัจฉริยะเพื่อตรวจวัดและปรับสภาพดินอัตโนมัติ,หุ่นยนต์เสริมการกระตุ้นพัฒนาการให้กับเด็กออทิสติก,การกำจัดน้ำสกปรกด้วยเซลล์ไฟฟ้าเคมีขับเคลื่อนด้วยพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์

09.30-10.00 น. ชุดวิชา 99422 การโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
12.00-12.30 น. ชุดรายการ @ Healthy สถานีสุขภาพ

เรื่อง โรคเครียด…ภัยเงียบอันตราย

12.30-13.00 น. ชุดวิชา 33204 กฎหมายมหาชนสำหรับการบริหารการปกครองท้องที่
13.00-13.30 น. ชุดรายการ Green  Focus

เรื่อง ทรัพย์ล้ำค่าในป่าบ้านวังสิลาดิเรกสาร

13.30-14.00 น. ชุดวิชา 32340 การเงินส่วนบุคคลและการภาษีอากร
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
16.00-16.30 น. ชุดรายการ @ อาเซียน

เรื่อง   กัมพูชา,นโยบายการพัฒนาแบบก้าวกระโดดของกัมพูชา

16.30-17.00 น. ชุดวิชา 90305 การผลิตสัตว์
17.00-17.30 น. ชุดรายการ ที่นี่…เกษตรปาริชาต

เรื่อง การวางแผนท่องเที่ยวเชิงเกษตร

17.30-18.00 น. ชุดวิชา 99422 การโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
18.00-18.01 น. เคารพธงชาติ
18.01-18.30 น. ชุดรายการ @ Healthy สถานีสุขภาพ

เรื่อง โรคเครียด…ภัยเงียบอันตราย

18.30-19.00 น. ชุดวิชา 33204 กฎหมายมหาชนสำหรับการบริหารการปกครองท้องที่
19.00-19.30 น. ชุดรายการ Green  Focus

เรื่อง ทรัพย์ล้ำค่าในป่าบ้านวังสิลาดิเรกสาร

19.30-20.00 น. ชุดวิชา 32340 การเงินส่วนบุคคลและการภาษีอากร
20.00-20.30 น. ถ่ายทอดสด ข่าวในพระราชสำนัก จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
20.30-21.00 น. ชุดวิชา 90305 การผลิตสัตว์
21.00-21.30 น. ชุดรายการ สถานีนวัตกรรม

เรื่อง หุ่นยนต์อัจฉริยะเพื่อตรวจวัดและปรับสภาพดินอัตโนมัติ,หุ่นยนต์เสริมการกระตุ้นพัฒนาการให้กับเด็กออทิสติก,การกำจัดน้ำสกปรกด้วยเซลล์ไฟฟ้าเคมีขับเคลื่อนด้วยพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์

21.30-22.00 น. ชุดวิชา 99422 การโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Aug
21
Sun
2022
วันที่ 21 สิงหาคม 2565
Aug 21 all-day

                                                        

     สถานีวิทยุโทรทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU CHANNEL)

             ผังการออกอากาศประจำวันอาทิตย์ที่   21  สิงหาคม  2565

 

เวลาที่ออกอากาศ                       ชุดวิชาที่ออกอากาศ
00.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 97419 การจัดการคุณภาพและมาตรฐานอุตสาหกรรม
02.00-04.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 99202 การวิเคราะห์ข้อมูล
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 10151 ไทยศึกษา
06.00-06.30 น. ชุดรายการ สุข…กับธรรมะ

เรื่อง   การสร้างความเพียร

06.30-07.00 น. ชุดวิชา 52311 การปฐมพยาบาลกับการบำบัดโรคเบื้องต้น
07.00-07.30 น. ชุดรายการ สะพายเป้ไปกับคนใจอาสา

เรื่อง  มายากล…เพื่อน้อง

07.30-08.00 น. ชุดวิชา 92116 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์
08.00-08.01 น. เคารพธงชาติ
08.01-08.30 น. ชุดรายการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปี62 อพวช.

เรื่อง อะไรอยู่ในชายหาด

เรื่อง ทรายไม่อุ้มน้ำ
เรื่อง ทรายชับแรง
08.30-09.00 น. ชุดวิชา 90208 คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตร
09.00-09.30 น.

 

ชุดรายการ มหัศจรรย์วิถีไทย

เรื่อง  “ย่านลิเภา” หัตถศิลป์คู่ถิ่นแดนใต้

09.30-10.00 น. ชุดวิชา 91351 หลักการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 10151 ไทยศึกษา
12.00-12.30 น. ชุดรายการ สื่อเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (ชุดรายการการบริการวิชาการแก่สังคม)

เรื่อง  น้ำตาในเปลวเพลิง /สู้สุดใจ

12.30-13.00 น. ชุดวิชา 52311 การปฐมพยาบาลกับการบำบัดโรคเบื้องต้น
13.00-13.30 น.

 

ชุดรายการ สะพายเป้ไปกับคนใจอาสา

เรื่อง  มายากล…เพื่อน้อง

13.30-14.00 น. ชุดวิชา 92116 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 10152 ไทยกับสังคมโลก
16.00-16.30 น. ชุดรายการ สีสันเมืองไทย

เรื่อง พิพิธภัณฑ์โชคชัย

16.30-17.00 น. ชุดวิชา 90208 คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตร
17.00-17.30 น. ชุดรายการ การจัดการสมัยใหม่

เรื่อง การจัดการเชิงกลยุทธ์สมัยใหม่

17.30-18.00 น. ชุดวิชา 91351 หลักการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
18.00-18.01 น. เคารพธงชาติ
18.01-18.30 น. ชุดรายการ สื่อเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

เรื่อง มสธ.รวมใจค่ายอาสาพัฒนาผืนป่าแก่งกระจาน

18.30-19.00 น. ชุดวิชา 52311 การปฐมพยาบาลกับการบำบัดโรคเบื้องต้น
19.00-20.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
20.00-20.30 น. ถ่ายทอดสด ข่าวในพระราชสำนัก จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
20.30-21.00 น. ชุดวิชา 90208 คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตร
21.00-21.30 น.

 

ชุดรายการ มหัศจรรย์วิถีไทย

เรื่อง  “ย่านลิเภา” หัตถศิลป์คู่ถิ่นแดนใต้

21.30-22.00 น. ชุดวิชา 91351 หลักการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 10152 ไทยกับสังคมโลก
 

 

Aug
22
Mon
2022
วันที่ 22 สิงหาคม 2565
Aug 22 all-day

                                                  

     สถานีวิทยุโทรทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU CHANNEL)

         ผังการออกอากาศประจำวันจันทร์ที่    22  สิงหาคม  2565

เวลาที่ออกอากาศ                       ชุดวิชาที่ออกอากาศ
00.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 10103 ทักษะชีวิต
02.00-04.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 20303 จิตวิทยาและวิทยาการเรียนรู้
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 26001 ธรรมชาติและพัฒนาการของผู้สูงอายุ
06.00-06.30 น. ชุดรายการ Living in Style

เรื่อง  ความสุขใจหลังเกษียณ

06.30-07.00 น. ชุดวิชา 10152 ไทยกับสังคมโลก
07.00-07.30 น. ชุดรายการ Hello English

เรื่อง พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย

07.30-08.00 น. ชุดวิชา 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

เรื่อง ทักษะการพูด

08.00-08.01 น. เคารพธงชาติ
08.01-08.30 น. ชุดรายการ สุโขทัยศึกษา

เรื่อง ผังเมืองสุโขทัย

08.30-09.00 น. ชุดวิชา 15231 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชน
09.00-09.30 น. ชุดรายการ มรดกของแผ่นดิน

เรื่อง ชาวเรือ

09.30-10.00 น. ชุดวิชา 41341 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 : หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 26001 ธรรมชาติและพัฒนาการของผู้สูงอายุ
12.00-12.30 น. ชุดรายการ Living in Style

เรื่อง  ความสุขใจหลังเกษียณ

12.30-13.00 น. ชุดวิชา 10152 ไทยกับสังคมโลก
13.00-13.30 น. ชุดรายการ Hello English

เรื่อง พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย

13.30-14.00 น. ชุดวิชา 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 32457 การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์
16.00-16.25 น. ชุดรายการ สุโขทัยศึกษา

เรื่อง ผังเมืองสุโขทัย

16.25-16.30 น. ชุดรายการ English Story
16.30-17.00 น. ชุดวิชา 15231 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชน
17.00-17.30 น. ชุดรายการ ค่าแผ่นดิน

เรื่อง วิถีเกษตรพอเพียงของลุงยวง /เมล่อนกางมุ้ง @ บางขวดฟาร์ม /ป้าจิ้บฟาร์ม / ห่มดินคืนชีวิต / เกษตรกรผักอินทรีย์

17.30-18.00 น. ชุดวิชา 41341 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 : หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง
18.00-18.01 น. เคารพธงชาติ
18.01-18.30 น. ชุดรายการ Living in Style

เรื่อง  ความสุขใจหลังเกษียณ

18.30-19.00 น. ชุดวิชา 10152 ไทยกับสังคมโลก
19.00-19.30 น. ชุดรายการ Hello English

เรื่อง พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย

19.30-20.00 น. ชุดวิชา 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
20.00-20.30 น. ถ่ายทอดสด ข่าวในพระราชสำนัก จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
20.30-21.00 น. ชุดวิชา 15231 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชน
21.00-21.30 น. ชุดรายการ มรดกของแผ่นดิน

เรื่อง ชาวเรือ

21.30-22.00 น. ชุดวิชา 41341 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 : หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 32457 การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์