STOU Channel

LIVE
Sep
25
Mon
2023
วันที่ 25 กันยายน 2566
Sep 25 all-day

สถานีวิทยุโทรทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU CHANNEL)

ผังรายการออกอากาศประจำวันจันทร์ที่    25   กันยายน   2566

 

เวลาออกอากาศ

 

 

ชุดวิชาที่ออกอากาศ

00.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 10103 ทักษะชีวิต        
02.00-04.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 20303 จิตวิทยาและวิทยาการเรียนรู้ 
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 33454 นโยบายสาธารณะ ยุทธศาสตร์และการวางแผนการบริหารการปกครองท้องที่  
06.00-06.30 น. ชุดรายการ ค่าแผ่นดิน
06.30-07.00 น. ชุดวิชา 10152 ไทยกับสังคมโลก
07.00-07.30 น. ชุดวิชา 14216 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
07.30-08.00 น. ชุดวิชา 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
  ชุดรายการ ภาษาและวัฒนธรรมจีน เรื่อง ใช้เป็น ให้เป็น
08.00-08.01 น. เคารพธงชาติ
08.01-08.30 น. ชุดรายการ Hello English  เรื่อง พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย
08.30-09.00 น. ชุดวิชา 15231 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชน
09.00-09.30 น. ชุดวิชา 32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
09.30-10.00 น. ชุดวิชา 41341 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 : หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 33454 นโยบายสาธารณะ ยุทธศาสตร์และการวางแผนการบริหารการปกครองท้องที่  
12.00-12.30 น. ชุดรายการ ค่าแผ่นดิน
12.30-13.00 น. ชุดวิชา 10152 ไทยกับสังคมโลก
13.00-13.30 น. ชุดวิชา 14216 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
13.30-14.00 น. ชุดวิชา 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 10131 สังคมมนุษย์ 
16.00-16.30 น. ชุดรายการ  แนะแนวการศึกษา
เรื่องราวบนผืนผ้าและการถักทอชุมชนดอนแร่ ราชบุรี

ตอน สอดด้าย สร้างลาย (บนผืนผ้าคอนแร่ราชบุรี )

16.30-17.00 น. ชุดวิชา 15231 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชน
17.00-17.30 น. ชุดวิชา 32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
17.30-18.00 น. ชุดวิชา 41341 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 : หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง
  ชุดรายการ ภาษาและวัฒนธรรมจีน เรื่อง ใช้เป็น ให้เป็น
18.00-18.01 น. เคารพธงชาติ
18.01-18.30 น. ชุดรายการ ค่าแผ่นดิน
18.30-19.00 น. ชุดวิชา 10152 ไทยกับสังคมโลก
19.00-19.30 น. ชุดวิชา 14216 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
19.30-20.00 น. ชุดวิชา 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
20.00-20.30 น. ถ่ายทอดสด ข่าวในพระราชสำนัก จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
20.30-21.00 น. ชุดวิชา 15231 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชน
21.00-21.30 น. ชุดรายการ Hello English  เรื่อง พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย
ชุดรายการ งามน่ายลนนทบุรี เรื่อง นนทบุรี
ชุดรายการ ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว (สีสันภาษาจีน) เรื่อง  แนะนำ
21.30-22.00 น. ชุดวิชา 41341 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 : หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 10131 สังคมมนุษย์ 

 

Sep
26
Tue
2023
วันที่ 26 กันยายน 2566
Sep 26 all-day

สถานีวิทยุโทรทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU CHANNEL)

ผังรายการออกอากาศประจำวันอังคารที่    26   กันยายน   2566

 

เวลาออกอากาศ

 

 

ชุดวิชาที่ออกอากาศ

00.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 32332 การจัดการความเสี่ยงและหลักการประกันภัย
02.00-04.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 32303 การจัดการการเงิน 
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 32447 การบัญชีภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร
06.00-06.30 น. ชุดรายการ สุขใจ High age
06.30-07.00 น. ชุดวิชา 10121 อารยธรรมมนุษย์
07.00-07.30 น. ชุดวิชา 10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
07.30-08.00 น. ชุดวิชา 32364 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ
  ชุดรายการ ภาษาและวัฒนธรรมจีน เรื่อง คุณงามความดีและบุญคุณ
08.00-08.01 น. เคารพธงชาติ
08.01-08.30 น. ชุดรายการ Hello English เรื่อง วัดโพธิ์แมน
08.30-09.00 น. ชุดวิชา 41463 องค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรม หลักสิทธิมนุษยชน และหลักธรรมาภิบาล
09.00-09.30 น. ชุดวิชา 26003 สื่อเพื่อการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ
09.30-10.00 น. ชุดวิชา 16426 การสร้างสรรค์งานโฆษณา
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 32447 การบัญชีภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร
12.00-12.30 น. ชุดรายการ สุขใจ High age
12.30-13.00 น. ชุดวิชา 10121 อารยธรรมมนุษย์
13.00-13.30 น. ชุดวิชา 10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
13.30-14.00 น. ชุดวิชา 32364 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 13422 พฤติกรรมองค์การและการจัดการการตลาด
16.00-16.30 น. ชุดรายการ @ STOU ที่นี่มีความรู้  ( ลักษณ์ไทย )

เรื่อง ลักษณ์ไทย ช่วงเก็บมาเล่า ตอน ชุมชนบ้านครัว / สืบสาน-ต่อยอด   ตอน  พวงมโหตร / แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตอน อาหารชุมชนบ้านครัว /ศิลปะบำบัด  ตอน เรซิ่นดอกไม้

ชุดรายการ ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว (สีสันภาษาจีน) เรื่อง ฉลอง เฉลิมฉลอง
16.30-17.00 น. ชุดวิชา 41463 องค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรม หลักสิทธิมนุษยชน และหลักธรรมาภิบาล
17.00-17.30 น. ชุดวิชา 26003 สื่อเพื่อการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ
17.30-18.00 น. ชุดวิชา 16426 การสร้างสรรค์งานโฆษณา
  ชุดรายการ ภาษาและวัฒนธรรมจีน เรื่อง คุณงามความดีและบุญคุณ
18.00-18.01 น. เคารพธงชาติ
18.01-18.30 น. ชุดรายการ สุขใจ High age
18.30-19.00 น. ชุดวิชา 10121 อารยธรรมมนุษย์
19.00-19.30 น. ชุดวิชา 10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
19.30-20.00 น. ชุดวิชา 32364 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ
20.00-20.30 น. ถ่ายทอดสด ข่าวในพระราชสำนัก จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
20.30-21.00 น. ชุดวิชา 41463 องค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรม หลักสิทธิมนุษยชน และหลักธรรมาภิบาล
21.00-21.30 น. ชุดรายการ Hello English เรื่อง วัดโพธิ์แมน
ชุดรายการ งามน่ายลนนทบุรี เรื่อง กว่าจะเป็น…พิพิธภัณฑ์นนทบุรี
ชุดรายการ ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว (สีสันภาษาจีน) เรื่อง ฉลอง เฉลิมฉลอง
21.30-22.00 น. ชุดวิชา 16426 การสร้างสรรค์งานโฆษณา
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 13422 พฤติกรรมองค์การและการจัดการการตลาด
Sep
27
Wed
2023
วันที่ 27 กันยายน 2566
Sep 27 all-day

สถานีวิทยุโทรทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU CHANNEL)

ผังรายการออกอากาศประจำวันพุธที่    27   กันยายน   2566

 

เวลาออกอากาศ

 

 

ชุดวิชาที่ออกอากาศ

00.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 41231 กฎหมายอาญา 1
02.00-04.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 41451 กฎหมายระหว่างประเทศ 
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 41211 กฎหมายแพ่ง 1
06.00-06.30 น. ชุดรายการ สุดล้ำ นวัตกรรมไทย  เรื่อง นวัตอัตลักษณ์
06.30-07.00 น. ชุดวิชา 15337 การสื่อสารกับการพัฒนา
07.00-07.30 น. ชุดวิชา 32476 การตลาดสถาบันและการตลาดบริการ
  ชุดรายการ English Corner
07.30-08.00 น. ชุดวิชา 26004 การบริหารและจัดการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ
  ชุดรายการ ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ เรื่อง การแปลเอกสาร การแนะแนวการศึกษาต่อ และการจัดหางาน ตอนที่ 4  ล่ามภาษา แปล
08.00-08.01 น. เคารพธงชาติ
08.01-08.30 น. ชุดรายการ กฏหมายเพื่อประชาชน เรื่อง กฎหมายภาษี ตอน การขอคืนภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
08.30-09.00 น. ชุดวิชา 82325 ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ
09.00-09.30 น. ชุดวิชา 51109 การพยาบาลพื้นฐานและการฝึกปฏิบัติการพยาบาล
09.30-10.00 น. ชุดวิชา 33307 กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำหรับนักปกครองท้องที่
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 41211 กฎหมายแพ่ง 1
12.00-12.30 น. ชุดรายการ สุดล้ำ นวัตกรรมไทย  เรื่อง นวัตอัตลักษณ์
12.30-13.00 น. ชุดวิชา 15337 การสื่อสารกับการพัฒนา
13.00-13.30 น. ชุดวิชา 32476 การตลาดสถาบันและการตลาดบริการ
  ชุดรายการ English Corner
13.30-14.00 น. ชุดวิชา 26004 การบริหารและจัดการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 81314 หลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์
16.00-16.30 น. ชุดรายการ @ STOU ที่นี่มีความรู้ (เจาะกึ๋นการตลาด) เรื่อง สร้างแบรนด์สีขาวด้วยสื่อดิจิทัล
ชุดรายการ ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว (สีสันภาษาจีน) เรื่อง ง่าย สั้นๆ ไม่ซับซ้อน
16.30-17.00 น. ชุดวิชา 82325 ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ
17.00-17.30 น. ชุดวิชา 51109 การพยาบาลพื้นฐานและการฝึกปฏิบัติการพยาบาล
17.30-18.00 น. ชุดวิชา 33307 กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำหรับนักปกครองท้องที่
  ชุดรายการ ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ เรื่อง การแปลเอกสาร การแนะแนวการศึกษาต่อ และการจัดหางาน ตอนที่ 4  ล่ามภาษา แปล
18.00-18.01 น. เคารพธงชาติ
18.01-18.30 น. ชุดรายการ สุดล้ำ นวัตกรรมไทย  เรื่อง นวัตอัตลักษณ์
18.30-19.00 น. ชุดวิชา 15337 การสื่อสารกับการพัฒนา
19.00-19.30 น. ชุดวิชา 32476 การตลาดสถาบันและการตลาดบริการ
  ชุดรายการ English Corner
19.30-20.00 น. ชุดวิชา 26004 การบริหารและจัดการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ
20.00-20.30 น. ถ่ายทอดสด ข่าวในพระราชสำนัก จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
20.30-21.00 น. ชุดวิชา 82325 ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ
21.00-21.30 น. ชุดรายการ กฏหมายเพื่อประชาชน เรื่อง กฎหมายภาษี ตอน การขอคืนภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
  ชุดรายการ ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว (สีสันภาษาจีน) เรื่อง ง่าย สั้นๆ ไม่ซับซ้อน
21.30-22.00 น. ชุดวิชา 33307 กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำหรับนักปกครองท้องที่
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 81314 หลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์

 

Sep
28
Thu
2023
วันที่ 28 กันยายน 2566
Sep 28 all-day

สถานีวิทยุโทรทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU CHANNEL)

ผังรายการออกอากาศประจำวันพฤหัสบดีที่    28   กันยายน   2566

 

เวลาออกอากาศ

 

 

ชุดวิชาที่ออกอากาศ

00.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 91109 หลักการส่งเสริมและการพัฒนาการเกษตร
02.00-04.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 92220 กฎหมายสหกรณ์และกระบวนการทางการ
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 33452 กฎหมายอาญาสำหรับนักปกครองท้องที่
06.00-06.30 น. ชุดรายการ Smart Green  เรื่อง กล้วย…ปลูกดี ประโยชน์เยอะ
06.30-07.00 น. ชุดวิชา 60370 เศรษฐศาสตร์เกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
07.00-07.30 น. ชุดวิชา 33201 การบริหารราชการไทย
07.30-08.00 น. ชุดวิชา 54126 การส่งเสริมสุขภาพ การตรวจประเมินและการบำบัดโรคเบื้องต้น
  ชุดรายการ ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ เรื่อง การแปลเอกสาร การแนะแนวการศึกษาต่อ และการจัดหางาน ตอนที่ 5  อุดมสมบูรณ์ มากมาย หลากหลาย
08.00-08.01 น. เคารพธงชาติ
08.01-08.30 น. ชุดรายการ กฏหมายเพื่อประชาชน

เรื่อง การกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน,รถใคร,โพสต์ข้อความไม่ระบุชื่อฟ้องหมิ่นประมาทได้ไหม?

08.30-09.00 น. ชุดวิชา 26005 กรณีศึกษาการจัดกิจกรรมเรียนรู้สาหรับผู้สูงอายุ
09.00-09.30 น. ชุดวิชา 33304 การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
09.30-10.00 น. ชุดวิชา 92425 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจสหกรณ์
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 33452 กฎหมายอาญาสำหรับนักปกครองท้องที่
12.00-12.30 น. ชุดรายการ Smart Green  เรื่อง กล้วย…ปลูกดี ประโยชน์เยอะ
12.30-13.00 น. ชุดวิชา 60370 เศรษฐศาสตร์เกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
13.00-13.30 น. ชุดวิชา 33201 การบริหารราชการไทย
13.30-14.00 น. ชุดวิชา 54126 การส่งเสริมสุขภาพ การตรวจประเมินและการบำบัดโรคเบื้องต้น
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 90305 การผลิตสัตว์
16.00-16.30 น. ชุดรายการ @ STOU ที่นี่มีความรู้ (Life is Technology…เทคโนโลยีกับชีวิต)

เรื่อง เทคโนโลยีกับการเกษตร

ชุดรายการ ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว (สีสันภาษาจีน) เรื่อง สวย น่ารัก
16.30-17.00 น. ชุดวิชา 26005 กรณีศึกษาการจัดกิจกรรมเรียนรู้สาหรับผู้สูงอายุ
17.00-17.30 น. ชุดวิชา 33304 การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
17.30-18.00 น. ชุดวิชา 92425 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจสหกรณ์
  ชุดรายการ ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ เรื่อง การแปลเอกสาร การแนะแนวการศึกษาต่อ และการจัดหางาน ตอนที่ 5  อุดมสมบูรณ์ มากมาย หลากหลาย
18.00-18.01 น. เคารพธงชาติ
18.01-18.30 น. ชุดรายการ Smart Green เรื่อง กล้วย…ปลูกดี ประโยชน์เยอะ
18.30-19.00 น. ชุดวิชา 60370 เศรษฐศาสตร์เกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
19.00-19.30 น. ชุดวิชา 33201 การบริหารราชการไทย
19.30-20.00 น. ชุดวิชา 54126 การส่งเสริมสุขภาพ การตรวจประเมินและการบำบัดโรคเบื้องต้น
20.00-20.30 น. ถ่ายทอดสด ข่าวในพระราชสำนัก จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
20.30-21.00 น. ชุดวิชา 26005 กรณีศึกษาการจัดกิจกรรมเรียนรู้สาหรับผู้สูงอายุ
21.00-21.30 น. ชุดรายการ กฏหมายเพื่อประชาชน

เรื่อง การกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน,รถใคร,โพสต์ข้อความไม่ระบุชื่อฟ้องหมิ่นประมาทได้ไหม?

ชุดรายการ ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว (สีสันภาษาจีน) เรื่อง สวย น่ารัก
21.30-22.00 น. ชุดวิชา 92425 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจสหกรณ์
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 90305 การผลิตสัตว์
Sep
29
Fri
2023
วันที่ 29 กันยายน 2566
Sep 29 all-day

สถานีวิทยุโทรทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU CHANNEL)

ผังรายการออกอากาศประจำวันศุกร์ที่    29   กันยายน   2566

 

เวลาออกอากาศ

 

 

ชุดวิชาที่ออกอากาศ

00.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 93469 การวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์
02.00-04.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 94432 สารสนเทศและการวิจัยทางธุรกิจการเกษตร 
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 92117 สหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
06.00-06.30 น. ชุดรายการ Smart Green เรื่อง หัวใจเกษตรที่นิเวศน์สันติวนา
06.30-07.00 น. ชุดวิชา 94431 การจัดการการตลาดสินค้าเกษตร
07.00-07.30 น. ชุดวิชา 41216 กฎหมายอาญา: ภาคบทบัญญัติทั่วไป ความผิด และลหุโทษ
07.30-08.00 น. ชุดวิชา 91351 หลักการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
  ชุดรายการ I CTEz เทคโนโลยีง่ายกว่าที่คิด เรื่อง รู้จัก E-Mail ปราการด่านแรกสู่โลกของเทคโนโลยี
08.00-08.01 น. เคารพธงชาติ
08.01-08.30 น. ชุดรายการ Green  Focus  เรื่อง  ป่าสมบูรณ์บ้านห้วยแห้ง
08.30-09.00 น. ชุดวิชา 91420 การวิจัยการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
09.00-09.30 น. ชุดวิชา 55401 การวิจัยทางการแพทย์แผนไทย
09.30-10.00 น. ชุดวิชา 96415 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 92117 สหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
12.00-12.30 น. ชุดรายการ Smart Green เรื่อง หัวใจเกษตรที่นิเวศน์สันติวนา
12.30-13.00 น. ชุดวิชา 94431 การจัดการการตลาดสินค้าเกษตร
13.00-13.30 น. ชุดวิชา 41216 กฎหมายอาญา: ภาคบทบัญญัติทั่วไป ความผิด และลหุโทษ
13.30-14.00 น. ชุดวิชา 91351 หลักการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 92311 การจัดการสหกรณ์เชิงกลยุทธ์
16.00-16.30 น. ชุดรายการ @ STOU ที่นี่มีความรู้ (ที่นี่…เกษตรปาริชาต)

เรื่อง การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ในการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อการลดความเหลื่อมล้ำ

ชุดรายการ ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว (สีสันภาษาจีน) เรื่อง เป็นสำคัญ เป็นหลัก
16.30-17.00 น. ชุดวิชา 91420 การวิจัยการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
17.00-17.30 น. ชุดวิชา 55401 การวิจัยทางการแพทย์แผนไทย
17.30-18.00 น. ชุดวิชา 96415 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ
  ชุดรายการ I CTEz เทคโนโลยีง่ายกว่าที่คิด เรื่อง รู้จัก E-Mail ปราการด่านแรกสู่โลกของเทคโนโลยี
18.00-18.01 น. เคารพธงชาติ
18.01-18.30 น. ชุดรายการ Smart Green เรื่อง หัวใจเกษตรที่นิเวศน์สันติวนา
18.30-19.00 น. ชุดวิชา 94431 การจัดการการตลาดสินค้าเกษตร
19.00-19.30 น. ชุดวิชา 41216 กฎหมายอาญา: ภาคบทบัญญัติทั่วไป ความผิด และลหุโทษ
19.30-20.00 น. ชุดวิชา 91351 หลักการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
20.00-20.30 น. ถ่ายทอดสด ข่าวในพระราชสำนัก จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
20.30-21.00 น. ชุดวิชา 91420 การวิจัยการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
21.00-21.30 น. ชุดรายการ Green  Focus  เรื่อง  ป่าสมบูรณ์บ้านห้วยแห้ง
ชุดรายการ ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว (สีสันภาษาจีน) เรื่อง เป็นสำคัญ เป็นหลัก
21.30-22.00 น. ชุดวิชา 96415 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 92311 การจัดการสหกรณ์เชิงกลยุทธ์

 

Sep
30
Sat
2023
วันที่ 30 กันยายน 2566
Sep 30 all-day

สถานีวิทยุโทรทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU CHANNEL)

ผังรายการออกอากาศประจำวันเสาร์ที่    30   กันยายน   2566

 

เวลาออกอากาศ

 

 

ชุดวิชาที่ออกอากาศ

00.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 99419 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
02.00-04.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 99420 การโปรแกรมเว็บ
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
06.00-06.30 น. ชุดรายการ @ Healthy สถานีสุขภาพ เรื่อง  กินอย่างไร…ร่างกายสมส่วน
06.30-07.00 น. ชุดวิชา 33445 ประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการปกครองท้องที่
07.00-07.30 น. ชุดวิชา 97214 วัสดุและการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน
07.30-08.00 น. ชุดวิชา 41214 กฎหมายแพ่งว่าด้วยบุคคล นิติกรรม และหนี้
  ชุดรายการ I CTEz เทคโนโลยีง่ายกว่าที่คิด

เรื่อง  การสร้างสรรค์คลิปวีดิโออย่างง่ายด้วย Apps เจ๋งๆบนมือถือ

08.00-08.01 น. เคารพธงชาติ
08.01-08.30 น. ชุดรายการ Green  Focus เรื่อง   เครือข่ายลุ่มน้ำแม่ละอุป
08.30-09.00 น. ชุดวิชา 32455 ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ
09.00-09.30 น. ชุดวิชา 26001 ธรรมชาติและพัฒนาการของผู้สูงอายุ
09.30-10.00 น. ชุดวิชา 32449 การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
  ชุดรายการ เรื่องราวบนผืนผ้าและการถักทอกลุ่มทอผ้าจก
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
12.00-12.30 น. ชุดรายการ @ Healthy สถานีสุขภาพ เรื่อง  กินอย่างไร…ร่างกายสมส่วน
12.30-13.00 น. ชุดวิชา 33445 ประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการปกครองท้องที่
13.00-13.30 น. ชุดวิชา 97214 วัสดุและการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน
13.30-14.00 น. ชุดวิชา 41214 กฎหมายแพ่งว่าด้วยบุคคล นิติกรรม และหนี้
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 12301 วิวัฒนาการการเมืองไทย
16.00-16.30 น. ชุดรายการ กด Like วัยทีน

เรื่อง หมวดคะ 2,พัฒนาการของเงินดิจิตอล 2,หนุ่มติวเตอร์ 2,วัยรุ่นจิตอาสา

ชุดรายการ English Corner
16.30-17.00 น. ชุดวิชา 32455 ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ
17.00-17.30 น. ชุดวิชา 26001 ธรรมชาติและพัฒนาการของผู้สูงอายุ
17.30-18.00 น. ชุดวิชา 32449 การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
  ชุดรายการ I CTEz เทคโนโลยีง่ายกว่าที่คิด

เรื่อง การสร้างสรรค์คลิปวีดิโออย่างง่ายด้วย Apps เจ๋งๆบนมือถือ

18.00-18.01 น. เคารพธงชาติ
18.01-18.30 น. ชุดรายการ @ Healthy สถานีสุขภาพ เรื่อง  กินอย่างไร…ร่างกายสมส่วน
18.30-19.00 น. ชุดวิชา 33445 ประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการปกครองท้องที่
19.00-19.30 น. ชุดวิชา 97214 วัสดุและการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน
19.30-20.00 น. ชุดวิชา 41214 กฎหมายแพ่งว่าด้วยบุคคล นิติกรรม และหนี้
20.00-20.30 น. ถ่ายทอดสด ข่าวในพระราชสำนัก จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
20.30-21.00 น. ชุดวิชา 32455 ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ
21.00-21.30 น. ชุดรายการ Green  Focus  เรื่อง   เครือข่ายลุ่มน้ำแม่ละอุป
ชุดรายการ ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว (สีสันภาษาจีน)  เรื่อง มีเหตุผล มีหลักการ
ชุดรายการ English Corner
21.30-22.00 น. ชุดวิชา 32449 การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
  ชุดรายการ เรื่องราวบนผืนผ้าและการถักทอกลุ่มทอผ้าจก
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 12301 วิวัฒนาการการเมืองไทย
Oct
1
Sun
2023
วันที่ 1 ตุลาคม 2566
Oct 1 all-day

สถานีวิทยุโทรทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU CHANNEL)

ผังรายการออกอากาศประจำวันอาทิตย์ที่    1   ตุลาคม   2566

 

เวลาออกอากาศ

 

 

ชุดวิชาที่ออกอากาศ

00.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 32208 การบัญชีขั้นกลาง2:รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน
02.00-04.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 32210 องค์การและการจัดการและการจัดการเชิงกลยุทธ์
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 54118 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
06.00-06.30 น. ชุดรายการ @ อาเซียน เรื่อง  สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์
06.30-07.00 น. ชุดวิชา 52302 วิทยาการระบาดในงานสาธารณสุข
07.00-07.30 น. ชุดวิชา 96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
07.30-08.00 น. ชุดวิชา 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
  ชุดรายการ I CTEz เทคโนโลยีง่ายกว่าที่คิด เรื่อง  Calendar เพื่อนช่วยจำ…ไม่ให้พลาดทุกการนัดหมาย
08.00-08.01 น. เคารพธงชาติ
08.01-08.30 น. ชุดรายการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปี61 อพวช.

เรื่อง น้ำมีค่า

เรื่อง ต้นไม้เพื่อนรัก
เรื่อง ขยะริมหาด
08.30-09.00 น. ชุดวิชา 82325 ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ
09.00-09.30 น. ชุดวิชา 41456 การคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า
09.30-10.00 น. ชุดวิชา 91351 หลักการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 54118 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
12.00-12.30 น. ชุดรายการ สื่อเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (ชุดรายการการบริการวิชาการแก่สังคม)

เรื่อง  น้ำตาในเปลวเพลิง /สู้สุดใจ

12.30-13.00 น. ชุดวิชา 52302 วิทยาการระบาดในงานสาธารณสุข
13.00-13.30 น. ชุดวิชา 96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
13.30-14.00 น. ชุดวิชา 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 97426 วิศวกรรมทางไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ประยุกต์
16.00-16.30 น. ชุดรายการ สะพายเป้ไปกับคนใจอาสา  เรื่อง หมู สาริกา คนอาสาเพื่อสัตว์ป่าไทย
ชุดรายการ English Corner
16.30-17.00 น. ชุดวิชา 82325 ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ
17.00-17.30 น. ชุดวิชา 41456 การคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า
17.30-18.00 น. ชุดวิชา 91351 หลักการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
  ชุดรายการ I CTEz เทคโนโลยีง่ายกว่าที่คิด เรื่อง  Calendar เพื่อนช่วยจำ…ไม่ให้พลาดทุกการนัดหมาย
18.00-18.01 น. เคารพธงชาติ
18.01-18.30 น. ชุดรายการ @ อาเซียน เรื่อง สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์
18.30-19.00 น. ชุดวิชา 52302 วิทยาการระบาดในงานสาธารณสุข
19.00-19.30 น. ชุดวิชา 96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
19.30-20.00 น. ชุดวิชา 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
20.00-20.30 น. ถ่ายทอดสด ข่าวในพระราชสำนัก จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
20.30-21.00 น. ชุดวิชา 82325 ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ
21.00-21.30 น. ชุดรายการ สะพายเป้ไปกับคนใจอาสา  เรื่อง หมู สาริกา คนอาสาเพื่อสัตว์ป่าไทย
ชุดรายการ English Corner
21.30-22.00 น. ชุดวิชา 91351 หลักการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 97426 วิศวกรรมทางไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ประยุกต์