STOU Channel

LIVE
Nov
30
Wed
2022
วันที่ 30 พศจิกายน 2565
Nov 30 all-day

                                          

     สถานีวิทยุโทรทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU CHANNEL)

         ผังการออกอากาศประจำวันพุธที่    30   พฤศจิกายน   2565

 

เวลาที่ออกอากาศ                               ชุดวิชาที่ออกอากาศ
00.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 81314 หลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์
02.00-04.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 83201 การเมืองการปกครองท้องถิ่น
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 15231 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสี่อมวลชน
06.00-06.30 น. ชุดรายการ สุดล้ำ นวัตกรรมไทย

เรื่อง  กล้องวงจรปิดCCTVอัจฉริยะ,ระบบTARR

06.30-07.00 น. ชุดวิชา 41463 องค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรม หลักสิทธิมนุษยชน และหลักธรรมาภิบาล
07.00-07.30 น. ชุดรายการ กฏหมายเพื่อประชาชน

เรื่อง การพิจารณาในศาล,ทวงหนี้โหด,หมายศาล

07.30-08.00 น. ชุดวิชา 13411 ทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ
08.00-08.01 น. เคารพธงชาติ
08.01-08.30 น. ชุดรายการ เส้นทางสร้างสุข

เรื่อง “ดนตรีบำบัด ศาสตร์สร้างสุข”

08.30-09.00 น. ชุดวิชา 26001 ธรรมชาติและพัฒนาการของผู้สูงอายุ
09.00-09.30 น. ชุดรายการ รักคือการให้

เรื่อง หมอครอบครัวชุมชน

09.30-10.00 น. ชุดวิชา 82325 ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ

เรื่อง ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 15231 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสี่อมวลชน
12.00-12.30 น. ชุดรายการ สุดล้ำ นวัตกรรมไทย

เรื่อง  กล้องวงจรปิดCCTVอัจฉริยะ,ระบบTARR

12.30-13.00 น. ชุดวิชา 41463 องค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรม หลักสิทธิมนุษยชน และหลักธรรมาภิบาล
13.00-13.30 น. ชุดรายการ กฏหมายเพื่อประชาชน

เรื่อง การพิจารณาในศาล,ทวงหนี้โหด,หมายศาล

13.30-14.00 น. ชุดวิชา 13411 ทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 16457  การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
16.00-16.30 น. ชุดรายการ เส้นทางสร้างสุข

เรื่อง “ดนตรีบำบัด ศาสตร์สร้างสุข”

16.30-17.00 น. ชุดวิชา 26001 ธรรมชาติและพัฒนาการของผู้สูงอายุ
17.00-17.30 น. ชุดรายการ รักคือการให้

เรื่อง หมอครอบครัวชุมชน

17.30-18.00 น. ชุดวิชา 82325 ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ
18.00-18.01 น. เคารพธงชาติ
18.01-18.30 น. ชุดรายการ สุดล้ำ นวัตกรรมไทย

เรื่อง  กล้องวงจรปิดCCTVอัจฉริยะ,ระบบTARR

18.30-19.00 น. ชุดวิชา 41463 องค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรม หลักสิทธิมนุษยชน และหลักธรรมาภิบาล
19.00-19.30 น. ชุดรายการ กฏหมายเพื่อประชาชน

เรื่อง การพิจารณาในศาล,ทวงหนี้โหด,หมายศาล

19.30-20.00 น. ชุดวิชา 13411 ทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ
20.00-20.30 น. ถ่ายทอดสด ข่าวในพระราชสำนัก จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
20.30-21.00 น. ชุดวิชา 26001 ธรรมชาติและพัฒนาการของผู้สูงอายุ
21.00-21.30 น. ชุดรายการ รักคือการให้

เรื่อง หมอครอบครัวชุมชน

21.30-22.00 น. ชุดวิชา 82325 ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 16457  การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
   
Dec
1
Thu
2022
วันที่ 1 ธันวาคม 2565
Dec 1 all-day

                                                    

   สถานีวิทยุโทรทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU CHANNEL)

        ผังการออกอากาศประจำวันพฤหัสบดีที่    1   ธ้นวาคม   2565

เวลาที่ออกอากาศ

 

                         ชุดวิชาที่ออกอากาศ
00.00-02.00 น. สอนเสริม 93469 การวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์
02.00-04.00 น. สอนเสริม 96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 31308  ทฤษฎีและปฏิบัติการสำรวจปริมาณและการประมาณราคางานก่อสร้าง  
06.00-06.30 น. ชุดรายการ แนะแนวการศึกษา
06.30-07.00 น. ชุดวิชา 32453 การพนักงานสัมพันธ์และการบริหารค่าตอบแทน
07.00-07.30 น. ชุดรายการ กฏหมายเพื่อประชาชน

เรื่อง ศาลชำนัญพิเศษ(2),มอเตอร์ไซต์ตัดหน้า,กล่าวพาดพิงคนอื่น

07.30-08.00 น. ชุดวิชา 54126 การส่งเสริมสุขภาพ การตรวจประเมินและการบำบัดโรคเบื้องต้น
08.00-08.01 น. เคารพธงชาติ
08.01-08.30 น. ชุดรายการ ร้านอาโก…โชว์กึ๋น

เรื่อง  “สินค้าไม่ได้มาตรฐาน”

08.30-09.00 น. ชุดวิชา 32455 ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ
09.00-09.30 น. ชุดรายการ สีสันเมืองไทย

เรื่อง  วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ คณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์

09.30-10.00 น. ชุดวิชา 32457 การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 31308  ทฤษฎีและปฏิบัติการสำรวจปริมาณและการประมาณราคางานก่อสร้าง
12.00-12.30 น. ชุดรายการ แนะแนวการศึกษา
12.30-13.00 น. ชุดวิชา 32453 การพนักงานสัมพันธ์และการบริหารค่าตอบแทน
13.00-13.30 น. ชุดรายการ กฏหมายเพื่อประชาชน

เรื่อง ศาลชำนัญพิเศษ(2),มอเตอร์ไซต์ตัดหน้า,กล่าวพาดพิงคนอื่น

13.30-14.00 น. ชุดวิชา 54126 การส่งเสริมสุขภาพ การตรวจประเมินและการบำบัดโรคเบื้องต้น
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 32332 การจัดการความเสี่ยงและหลักการประกันภัย
16.00-16.30 น. ชุดรายการ ร้านอาโก…โชว์กึ๋น

เรื่อง  “สินค้าไม่ได้มาตรฐาน”

16.30-17.00 น. ชุดวิชา 32455 ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ
17.00-17.30 น. ชุดรายการ สีสันเมืองไทย

เรื่อง  วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ คณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์

17.30-18.00 น. ชุดวิชา 32457 การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์
18.00-18.01 น. เคารพธงชาติ
18.01-18.30 น. ชุดรายการ @ Healthy สถานีสุขภาพ

เรื่อง ปัญหาสุขภาพช่องปากและการสูญเสียฟันของคนไทย

18.30-19.00 น. ชุดวิชา 32453 การพนักงานสัมพันธ์และการบริหารค่าตอบแทน
19.00-19.30 น. ชุดรายการ กฏหมายเพื่อประชาชน

เรื่อง ศาลชำนัญพิเศษ(2),มอเตอร์ไซต์ตัดหน้า,กล่าวพาดพิงคนอื่น

19.30-20.00 น. ชุดวิชา 54126 การส่งเสริมสุขภาพ การตรวจประเมินและการบำบัดโรคเบื้องต้น
20.00-20.30 น. ถ่ายทอดสด ข่าวในพระราชสำนัก จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
20.30-21.00 น. ชุดวิชา 32455 ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ
21.00-21.30 น. ชุดรายการ สีสันเมืองไทย

เรื่อง  วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ คณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์

21.30-22.00 น. ชุดวิชา 32457 การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 32332 การจัดการความเสี่ยงและหลักการประกันภัย
   
   
Dec
2
Fri
2022
วันที่ 2 ธันวาคม 2565
Dec 2 all-day

                                                        

   สถานีวิทยุโทรทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU CHANNEL)

       ผังการออกอากาศประจำวันศุกร์ที่    2   ธันวาคม   2565

 

เวลาที่ออกอากาศ

 

                         ชุดวิชาที่ออกอากาศ
00.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 92311 การจัดการสหกรณ์เชิงกลยุทธ์
02.00-04.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 97419 การจัดการคุณภาพและมาตรฐานอุตสาหกรรม  
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 32447 การบัญชีภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร 
06.00-06.30 น. ชุดรายการ Smart Green

เรื่อง ปลูกพืชง่ายๆสไตล์คนเมือง

06.30-07.00 น. ชุดวิชา 26002 การเรียนรู้เพื่อชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ
07.00-07.30 น. ชุดรายการ Green  Focus

เรื่อง  ป่าชุมชนบ้านดงห้วยเย็น

07.30-08.00 น. ชุดวิชา 97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์
08.00-08.01 น. เคารพธงชาติ
08.01-08.30 น. ชุดรายการ กินดี อยู่ดี

เรื่อง  สารก่อมะเร็งในร่างกาย

08.30-09.00 น. ชุดวิชา 91420 การวิจัยการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
09.00-09.30 น. ชุดรายการ สุดล้ำ นวัตกรรมไทย

เรื่อง  กล้องวงจรปิดCCTVอัจฉริยะ,ระบบTARR

09.30-10.00 น. ชุดวิชา 60482 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจ
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 32447 การบัญชีภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร 
12.00-12.30 น. ชุดรายการ Smart Green

เรื่อง ปลูกพืชง่ายๆสไตล์คนเมือง

12.30-13.00 น. ชุดวิชา 26002 การเรียนรู้เพื่อชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ
13.00-13.30 น. ชุดรายการ Green  Focus

เรื่อง  ป่าชุมชนบ้านดงห้วยเย็น

13.30-14.00 น. ชุดวิชา 97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 41211 กฎหมายแพ่ง
16.00-16.30 น. ชุดรายการ กินดี อยู่ดี

เรื่อง  สารก่อมะเร็งในร่างกาย

16.30-17.00 น. ชุดวิชา 91420 การวิจัยการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
17.00-17.30 น. ชุดรายการ เทคโนโลยีกับชีวิต

เรื่อง   เทคโนโลยีกับแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยา

17.30-18.00 น. ชุดวิชา 60482 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจ
18.00-18.01 น. เคารพธงชาติ
18.01-18.30 น. ชุดรายการ Smart Green

เรื่อง ปลูกพืชง่ายๆสไตล์คนเมือง

18.30-19.00 น. ชุดวิชา 26002 การเรียนรู้เพื่อชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ
19.00-19.30 น. ชุดรายการ Green  Focus

เรื่อง  ป่าชุมชนบ้านดงห้วยเย็น

19.30-20.00 น. ชุดวิชา 97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์
20.00-20.30 น. ถ่ายทอดสด ข่าวในพระราชสำนัก จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
20.30-21.00 น. ชุดวิชา 91420 การวิจัยการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
21.00-21.30 น. ชุดรายการ สุดล้ำ นวัตกรรมไทย

เรื่อง  กล้องวงจรปิดCCTVอัจฉริยะ,ระบบTARR

21.30-22.00 น. ชุดวิชา 60482 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจ
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 41211 กฎหมายแพ่ง
   
Dec
3
Sat
2022
วันที่ 3 ธันวาคม 2565
Dec 3 all-day

                                                                    

       สถานีวิทยุโทรทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU CHANNEL)

             ผังการออกอากาศประจำวันเสาร์ที่    3   ธันวาคม   2565

 

เวลาที่ออกอากาศ

 

                         ชุดวิชาที่ออกอากาศ
00.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 30212 คณิตศาสตร์ สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ
02.00-04.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 32207 การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี  
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 41214  กฎหมายแพ่งว่าด้วยบุคคล นิติกรรม และหนี้ 
06.00-06.30 น. ชุดรายการ @ Healthy สถานีสุขภาพ

เรื่อง ปัญหาสุขภาพช่องปากและการสูญเสียฟันของคนไทย

06.30-07.00 น. ชุดวิชา 33204 กฎหมายมหาชนสำหรับการบริหารการปกครองท้องที่
07.00-07.30 น. ชุดรายการ Green  Focus

เรื่อง  เครือข่ายลุ่มน้ำแม่ละอุป

07.30-08.00 น. ชุดวิชา 32333 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
08.00-08.01 น. เคารพธงชาติ
08.01-08.30 น. ชุดรายการ @ อาเซียน

เรื่อง  สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์

08.30-09.00 น. ชุดวิชา 90305 การผลิตสัตว์
09.00-09.30 น. ชุดรายการ สถานีนวัตกรรม

เรื่อง  เรือหางยาวไฟฟ้า,ปูนซีเมนต์ธรรมชาติ,เฟอร์นิเจอร์จากซีเมนต์ผสมเยือกระดาษ

09.30-10.00 น. ชุดวิชา 32449 การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 41214  กฎหมายแพ่งว่าด้วยบุคคล นิติกรรม และหนี้ 
12.00-12.30 น. ชุดรายการ @ Healthy สถานีสุขภาพ

เรื่อง ปัญหาสุขภาพช่องปากและการสูญเสียฟันของคนไทย

12.30-13.00 น. ชุดวิชา 33204 กฎหมายมหาชนสำหรับการบริหารการปกครองท้องที่
13.00-13.30 น. ชุดรายการ Green  Focus

เรื่อง  เครือข่ายลุ่มน้ำแม่ละอุป

13.30-14.00 น. ชุดวิชา 32333 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 33303 นโยบายสาธารณะและการวางแผน
16.00-16.30 น. ชุดรายการ @ อาเซียน

เรื่อง  สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์

16.30-17.00 น. ชุดวิชา 90305 การผลิตสัตว์
17.00-17.30 น. ชุดรายการ ที่นี่…เกษตรปาริชาต

เรื่อง  พลังกลุ่ม…พลังสหกรณ์

17.30-18.00 น. ชุดวิชา 32449 การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
18.00-18.01 น. เคารพธงชาติ
18.01-18.30 น. ชุดรายการ @ Healthy สถานีสุขภาพ

เรื่อง ปัญหาสุขภาพช่องปากและการสูญเสียฟันของคนไทย

18.30-19.00 น. ชุดวิชา 33204 กฎหมายมหาชนสำหรับการบริหารการปกครองท้องที่
19.00-19.30 น. ชุดรายการ Green  Focus

เรื่อง  เครือข่ายลุ่มน้ำแม่ละอุป

19.30-20.00 น. ชุดวิชา 32333 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
20.00-20.30 น. ถ่ายทอดสด ข่าวในพระราชสำนัก จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
20.30-21.00 น. ชุดวิชา 90305 การผลิตสัตว์
21.00-21.30 น. ชุดรายการ สถานีนวัตกรรม

เรื่อง  เรือหางยาวไฟฟ้า,ปูนซีเมนต์ธรรมชาติ,เฟอร์นิเจอร์จากซีเมนต์ผสมเยือกระดาษ

21.30-22.00 น. ชุดวิชา 32449 การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 33303 นโยบายสาธารณะและการวางแผน
   
Dec
4
Sun
2022
วันที่ 4 ธันวาคม 2565
Dec 4 all-day

                                                    

    สถานีวิทยุโทรทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU CHANNEL)

            ผังการออกอากาศประจำวันอาทิตย์ที่   4   ธันวาคม   2565

 

เวลาที่ออกอากาศ

 

                         ชุดวิชาที่ออกอากาศ
00.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 32311 การบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ
02.00-04.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 32324 การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 41451 กฎหมายระหว่างประเทศ
06.00-06.30 น. ชุดรายการ สุข…กับธรรมะ

เรื่อง การสร้างความเพียร

06.30-07.00 น. ชุดวิชา 52311 การปฐมพยาบาลกับการบำบัดโรคเบื้องต้น
07.00-07.30 น. ชุดรายการ สะพายเป้ไปกับคนใจอาสา

เรื่อง ชุมชนดีดีเพื่อผู้สูงอายุ

07.30-08.00 น. ชุดวิชา 92116 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์
08.00-08.01 น. เคารพธงชาติ
08.01-08.30 น. ชุดรายการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปี61 อพวช.

เรื่อง โลมา

เรื่อง กระต่าย
เรื่อง ชูการ์ไกลเดอร์
08.30-09.00 น. ชุดวิชา 51106 พยาธิสรีรวิทยา และเภสัชวิทยาคลินิกสำหรับพยาบาล
09.00-09.30 น. ชุดรายการ มหัศจรรย์วิถีไทย

เรื่อง   มนต์เสน่ห์ วิถีเกาะยอ

09.30-10.00 น. ชุดวิชา 91351 หลักการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 41451 กฎหมายระหว่างประเทศ
12.00-12.30 น.

 

ชุดรายการ สื่อเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (ชุดรายการการบริการวิชาการแก่สังคม)

เรื่อง  น้ำตาในเปลวเพลิง /สู้สุดใจ

12.30-13.00 น. ชุดวิชา 52311 การปฐมพยาบาลกับการบำบัดโรคเบื้องต้น
13.00-13.30 น.

 

ชุดรายการ สะพายเป้ไปกับคนใจอาสา

เรื่อง ชุมชนดีดีเพื่อผู้สูงอายุ

13.30-14.00 น. ชุดวิชา 92116 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 52405 การฝึกงานวิชาชีพสาธารณสุขในชุมชน
16.00-16.30 น.

 

ชุดรายการ สีสันเมืองไทย

เรื่อง  วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ คณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์

16.30-17.00 น. ชุดวิชา 51106 พยาธิสรีรวิทยา และเภสัชวิทยาคลินิกสำหรับพยาบาล
17.00-17.30 น.

 

ชุดรายการ การจัดการสมัยใหม่

เรื่อง  องค์การสมัยใหม่กับ Good Governmence

17.30-18.00 น. ชุดวิชา 91351 หลักการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
18.00-18.01 น. เคารพธงชาติ
18.01-18.30 น. ชุดรายการ สื่อเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (ชุดรายการการบริการวิชาการแก่สังคม)

เรื่อง วัฒนธรรมชุมชน…ถนนพระอาทิตย์ ณ ป้อมมหากาฬ

18.30-19.00 น. ชุดวิชา 52311 การปฐมพยาบาลกับการบำบัดโรคเบื้องต้น
19.00-20.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
20.00-20.30 น. ถ่ายทอดสด ข่าวในพระราชสำนัก จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
20.30-21.00 น. ชุดวิชา 51106 พยาธิสรีรวิทยา และเภสัชวิทยาคลินิกสำหรับพยาบาล
21.00-21.30 น. ชุดรายการ มหัศจรรย์วิถีไทย

เรื่อง   มนต์เสน่ห์ วิถีเกาะยอ

21.30-22.00 น. ชุดวิชา 91351 หลักการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 52405 การฝึกงานวิชาชีพสาธารณสุขในชุมชน
   
Dec
5
Mon
2022
วันที่ 5 ธันวาคม 2565
Dec 5 all-day

                                                    

   เนื้อเพลงโทรทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ( STOU CHANNEL)

        ปฏิทินกิจกรรมประจำวันที่ 5 ธันวาคม 2565

 

แบมแบม

 

                         ชุดที่ 9 วิชาวิชา
00.00-02.00 น. สอนเสริมชุดวิชา 12301 ที่ดินการเมืองไทย
02.00-04.00 น. สอนเสริมชุดวิชา 13201 วารสารศาสตร์เบื้องต้น
สังเกตวันคล้ายวันสถาปนาสมภพของอนุสาวรีย์บรมชนกธิเบศร์มหามหาราช,วันชาติ,วันพ่อแห่งชาติ,วันดินโลก
04.00-06.00 น. สอนเสริมชุดวิชา 10111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
06.00-06.30 น. ชุดรายการ ใช้ชีวิตอย่างมีสไตล์

เรื่องอาหารเพื่อสุขภาพ

06.30-07.00 น. ชุด 10152 วิชาไทยกับสังคมโลก
07.00-07.30 น. ชุดรายการ Hello English

เรื่องไก่ของเจ้าหัวจุก

07.30-08.00 น. ชุด 10161 วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
08.00-08.01 น. เคารพธง
08.01-08.30 น. ชุดรายการสุโขทัยศึกษา

เรื่อง  จากดอกฝ้ายสู่ผืนผ้าที่หาดเสี้ยว

08.30-09.00 น. ชุดวิชา 15231 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชน
09.00-09.30 น. ชุดรายการ มรดกของแผ่นดิน

เรื่อง  พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นน่าน : ตอน 2 เรื่อง พิพิธภัณฑ์ชาวเมี่ยนบ้านสันเจริญ

09.30-10.00 น. ชุดวิชา 41341 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 : หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง
สปอตวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช,วันชาติ,วันพ่อแห่งชาติ,วันดินโลก
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
12.00-12.30 น. ชุดรายการ Living in Style

เรื่อง   อาหารเพื่อสุขภาพ

12.30-13.00 น. ชุดวิชา 10152 ไทยกับสังคมโลก
13.00-13.30 น. ชุดรายการ Hello English

เรื่อง ไก่โปแลนด์ เจ้าหัวจุก

13.30-14.00 น. ชุดวิชา 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
สปอตวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช,วันชาติ,วันพ่อแห่งชาติ,วันดินโลก
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
16.00-16.30 น. ชุดรายการ  สุโขทัยศึกษา

เรื่อง  จากดอกฝ้ายสู่ผืนผ้าที่หาดเสี้ยว

16.25-16.30 น. ชุดรายการ English Story
16.30-17.00 น. ชุดวิชา 15231 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชน
17.00-17.30 น. ชุดรายการ ค่าแผ่นดิน
17.30-18.00 น. ชุดวิชา 41341 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 : หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง
18.00-18.01 น. เคารพธงชาติ
18.01-18.30 น. ชุดรายการ Living in Style

เรื่อง   อาหารเพื่อสุขภาพ

18.30-19.00 น. ชุดวิชา 10152 ไทยกับสังคมโลก
19.00-19.30 น. ชุดรายการ Hello English

เรื่อง ไก่โปแลนด์ เจ้าหัวจุก

19.30-20.00 น. ชุดวิชา 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
20.00-20.30 น. ถ่ายทอดสด ข่าวในพระราชสำนัก จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
20.30-21.00 น. ชุดวิชา 15231 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชน
21.00-21.30 น. ชุดรายการ มรดกของแผ่นดิน

เรื่อง  พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นน่าน : ตอน 2 เรื่อง พิพิธภัณฑ์ชาวเมี่ยนบ้านสันเจริญ

21.30-22.00 น. ชุดวิชา 41341 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 : หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เพื่อสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
Dec
6
Tue
2022
วันที่ 6 ธันวาคม 2565
Dec 6 all-day

 

                                                         

     สถานีวิทยุโทรทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU CHANNEL)

         ผังการออกอากาศประจำวันอังคารที่    6   ธันวาคม   2565

 

เวลาที่ออกอากาศ

 

                         ชุดวิชาที่ออกอากาศ
00.00-02.00 น.

 

สอนเสริม ชุดวิชา 33454 นโยบายสาธารณะ ยุทธศาสตร์และการวางแผนการบริหารการปกครองท้องที่
02.00-04.00 น.

 

สอนเสริม ชุดวิชา 33453 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์สำหรับนักปกครองท้องที่ 
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
06.00-06.30 น. ชุดรายการ สะพายเป้ไปกับคนใจอาสา

เรื่อง ลุงยวง เขียวนิล

06.30-07.00 น. ชุดวิชา 10121 อารยธรรมมนุษย์
07.00-07.30 น. ชุดรายการ Hello English

เรื่อง ข้าวหลาม,คุยกับน้องปุณยภา

07.30-08.00 น. ชุดวิชา 10151 ไทยศึกษา
08.00-08.01 น. เคารพธงชาติ
08.01-08.30 น. ชุดรายการ กด Like วัยทีน

เรื่อง หมวดคะ 2,พัฒนาการของเงินดิจิตอล 2,หนุ่มติวเตอร์ 2,วัยรุ่นจิตอาสา

08.30-09.00 น. ชุดวิชา 33307 กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำหรับนักปกครองท้องที่
09.00-09.30 น.

 

ชุดรายการ Smart Green

เรื่อง ปลูกพืชง่ายๆสไตล์คนเมือง

09.30-10.00 น. ชุดวิชา 15337 การสื่อสารกับการพัฒนา
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
12.00-12.30 น.

 

ชุดรายการ สะพายเป้ไปกับคนใจอาสา

เรื่อง ลุงยวง เขียวนิล

12.30-13.00 น. ชุดวิชา 10121 อารยธรรมมนุษย์
13.00-13.30 น.

 

ชุดรายการ Hello English

เรื่อง ข้าวหลาม,คุยกับน้องปุณยภา

13.30-14.00 น. ชุดวิชา 10151 ไทยศึกษา
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 13203 การวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์
16.00-16.30 น.

 

ชุดรายการ ท่องเที่ยวตามกลอนสุนทรภู่

เรื่อง   นิราศเมืองแกลง 3

16.30-17.00 น. ชุดวิชา 33307 กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำหรับนักปกครองท้องที่
17.00-17.30 น. ชุดรายการ สุขใจ High age
17.30-18.00 น. ชุดวิชา 15337 การสื่อสารกับการพัฒนา
18.00-18.01 น. เคารพธงชาติ
18.01-18.30 น. ชุดรายการ สะพายเป้ไปกับคนใจอาสา

เรื่อง ลุงยวง เขียวนิล

18.30-19.00 น. ชุดวิชา 10121 อารยธรรมมนุษย์
19.00-19.30 น.

 

ชุดรายการ Hello English

เรื่อง ข้าวหลาม,คุยกับน้องปุณยภา

19.30-20.00 น. ชุดวิชา 10151 ไทยศึกษา
20.00-20.30 น. ถ่ายทอดสด ข่าวในพระราชสำนัก จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
20.30-21.00 น. ชุดวิชา 33307 กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำหรับนักปกครองท้องที่
21.00-21.30 น.

 

ชุดรายการ Smart Green

เรื่อง ปลูกพืชง่ายๆสไตล์คนเมือง

21.30-22.00 น. ชุดวิชา 15337 การสื่อสารกับการพัฒนา
22.00-24.00 น.

 

สอนเสริม ชุดวิชา 13203 การวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์