STOU Channel

LIVE
Mar
25
Sat
2023
25 มีนาคม 2566
Mar 25 all-day

สถานีวิทยุโทรทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU CHANNEL)

ผังรายการออกอากาศประจำวันเสาร์ที่    25   มีนาคม   2566

 

 

เวลาออกอากาศ

 

 

ชุดวิชาที่ออกอากาศ

00.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 99419 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
02.00-04.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 99420 การโปรแกรมเว็บ
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
06.00-06.30 น. ชุดรายการ @ Healthy สถานีสุขภาพ เรื่อง  โรคลมแดด Heat Stroke
06.30-07.00 น. ชุดวิชา 33445 ประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการปกครองท้องที่
07.00-07.30 น. ชุดวิชา 97214 วัสดุและการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน
07.30-08.00 น. ชุดวิชา 41214 กฎหมายแพ่งว่าด้วยบุคคล นิติกรรม และหนี้
08.00-08.01 น. เคารพธงชาติ
08.01-08.30 น. ชุดรายการ Green  Focus  เรื่อง   ชุมชนบ้านลิ่มทองสานข่าย…ขยายผล
ชุดรายการ I CTEz เทคโนโลยีง่ายกว่าที่คิด เรื่อง  การเรียนรู้ผ่านช่องทางการเรียนรู้ในระบบเฉพาะกลุ่มเล็ก SPOC
08.30-09.00 น. ชุดวิชา 32455 ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ
09.00-09.30 น. ชุดวิชา 26001 ธรรมชาติและพัฒนาการของผู้สูงอายุ
09.30-10.00 น. ชุดวิชา 32449 การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
12.00-12.30 น. ชุดรายการ @ Healthy สถานีสุขภาพ เรื่อง  โรคลมแดด Heat Stroke
12.30-13.00 น. ชุดวิชา 33445 ประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการปกครองท้องที่
13.00-13.30 น. ชุดวิชา 97214 วัสดุและการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน
13.30-14.00 น. ชุดวิชา 41214 กฎหมายแพ่งว่าด้วยบุคคล นิติกรรม และหนี้
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 12301 วิวัฒนาการการเมืองไทย 
16.00-16.30 น. ชุดรายการ กด Like วัยทีน เรื่อง เที่ยวเกาะพิทักษ์,ธนาคารขยะรีไซเคิล,นวัตกรรมค้างไม้เลื้อย,เยาวชนไทยยุค4G
ชุดรายการ English Corner
16.30-17.00 น. ชุดวิชา 32455 ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ
17.00-17.30 น. ชุดวิชา 26001 ธรรมชาติและพัฒนาการของผู้สูงอายุ
17.30-18.00 น. ชุดวิชา 32449 การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
18.00-18.01 น. เคารพธงชาติ
18.01-18.30 น. ชุดรายการ @ Healthy สถานีสุขภาพ เรื่อง  โรคลมแดด Heat Stroke
ชุดรายการ I CTEz เทคโนโลยีง่ายกว่าที่คิด เรื่อง  เรื่อง  การเรียนรู้ผ่านช่องทางการเรียนรู้ในระบบเฉพาะกลุ่มเล็ก SPOC
18.30-19.00 น. ชุดวิชา 33445 ประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการปกครองท้องที่
19.00-19.30 น. ชุดวิชา 97214 วัสดุและการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน
19.30-20.00 น. ชุดวิชา 41214 กฎหมายแพ่งว่าด้วยบุคคล นิติกรรม และหนี้
20.00-20.30 น. ถ่ายทอดสด ข่าวในพระราชสำนัก จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
20.30-21.00 น. ชุดวิชา 32455 ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ
21.00-21.30 น. ชุดรายการ Green  Focus  เรื่อง   ชุมชนบ้านลิ่มทองสานข่าย…ขยายผล
ชุดรายการ ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว (สีสันภาษาจีน) เรื่อง รู้สึก
ชุดรายการ English Corner
21.30-22.00 น. ชุดวิชา 32449 การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 12301 วิวัฒนาการการเมืองไทย 
Mar
26
Sun
2023
26 มีนาคม 2566
Mar 26 all-day

สถานีวิทยุโทรทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU CHANNEL)

ผังรายการออกอากาศประจำวันอาทิตย์ที่    26   มีนาคม   2566

 

 

เวลาออกอากาศ

 

 

ชุดวิชาที่ออกอากาศ

00.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 97419 การจัดการคุณภาพและมาตรฐานอุตสาหกรรม
02.00-04.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 99202 การวิเคราะห์ข้อมูล
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 13201 สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น  
06.00-06.30 น. ชุดรายการ @ อาเซียน  เรื่อง  บรูไนรัฐสวัสดิการ
06.30-07.00 น. ชุดวิชา 52311 การปฐมพยาบาลกับการบำบัดโรคเบื้องต้น
07.00-07.30 น. ชุดวิชา 33204 กฎหมายมหาชนสำหรับการบริหารการปกครองท้องที
07.30-08.00 น. ชุดวิชา 92116 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์
08.00-08.01 น. เคารพธงชาติ
08.01-08.30 น. ชุดรายการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปี62 อพวช.

เรื่อง ลมพัดปลิว

เรื่อง รูปทรงต้านลม
เรื่อง อากาศลอยน้ำได้
ชุดรายการ I CTEz เทคโนโลยีง่ายกว่าที่คิด เรื่อง  เทคโนโลยีสำคัญอย่างไร?ในชีวิตประจำวัน
08.30-09.00 น. ชุดวิชา 51106 พยาธิสรีรวิทยา และเภสัชวิทยาคลินิกสำหรับพยาบาล
09.00-09.30 น. ชุดวิชา 41456 การคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า
09.30-10.00 น. ชุดวิชา 32333 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 13201 สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น  
12.00-12.30 น. ชุดรายการ สื่อเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (ชุดรายการการบริการวิชาการแก่สังคม)

เรื่อง  น้ำตาในเปลวเพลิง /สู้สุดใจ

12.30-13.00 น. ชุดวิชา 52311 การปฐมพยาบาลกับการบำบัดโรคเบื้องต้น
13.00-13.30 น. ชุดวิชา 33204 กฎหมายมหาชนสำหรับการบริหารการปกครองท้องที
13.30-14.00 น. ชุดวิชา 92116 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 13312 การวิเคราะห์สารสนเทศ  
16.00-16.30 น. ชุดรายการ สะพายเป้ไปกับคนใจอาสา เรื่อง ยอดหญิงนักผจญเพลิง
ชุดรายการ English Corner
16.30-17.00 น. ชุดวิชา 51106 พยาธิสรีรวิทยา และเภสัชวิทยาคลินิกสำหรับพยาบาล
17.00-17.30 น. ชุดวิชา 41456 การคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า
17.30-18.00 น. ชุดวิชา 32333 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
18.00-18.01 น. เคารพธงชาติ
18.01-18.30 น. ชุดรายการ @ อาเซียน  เรื่อง  บรูไนรัฐสวัสดิการ
ชุดรายการ I CTEz เทคโนโลยีง่ายกว่าที่คิด เรื่อง  สื่อสารอย่างใกล้ชิดเนรมิตห้องประชุมที่ไหนก็ได้ด้วย Appear
18.30-19.00 น. ชุดวิชา 52311 การปฐมพยาบาลกับการบำบัดโรคเบื้องต้น
19.00-19.30 น. ชุดวิชา 33204 กฎหมายมหาชนสำหรับการบริหารการปกครองท้องที
19.30-20.00 น. ชุดวิชา 92116 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์
20.00-20.30 น. ถ่ายทอดสด ข่าวในพระราชสำนัก จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
20.30-21.00 น. ชุดวิชา 51106 พยาธิสรีรวิทยา และเภสัชวิทยาคลินิกสำหรับพยาบาล
21.00-21.30 น. ชุดรายการ สะพายเป้ไปกับคนใจอาสา เรื่อง ยอดหญิงนักผจญเพลิง
ชุดรายการ English Corner
21.30-22.00 น. ชุดวิชา 32333 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 13312 การวิเคราะห์สารสนเทศ  
Mar
27
Mon
2023
27 มีนาคม 2566
Mar 27 all-day

 

สถานีวิทยุโทรทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU CHANNEL)

ผังรายการออกอากาศประจำวันจันทร์ที่    27   มีนาคม   2566

 

 

เวลาออกอากาศ

 

 

ชุดวิชาที่ออกอากาศ

00.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 10103 ทักษะชีวิต 
02.00-04.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 20303 จิตวิทยาและวิทยาการเรียนรู้ 
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 33454 นโยบายสาธารณะ ยุทธศาสตร์และการวางแผนการบริหารการปกครองท้องที่ 
06.00-06.30 น. ชุดรายการ ค่าแผ่นดิน
06.30-07.00 น. ชุดวิชา 10152 ไทยกับสังคมโลก
07.00-07.30 น. ชุดวิชา 10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
07.30-08.00 น. ชุดวิชา 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
08.00-08.01 น. เคารพธงชาติ
08.01-08.30 น. ชุดรายการ Hello English   เรื่อง ไข่พระอาทิตย์
ชุดรายการ ภาษาและวัฒนธรรมจีน เรื่อง ใช้เป็น ให้เป็น
08.30-09.00 น. ชุดวิชา 15231 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชน
09.00-09.30 น. ชุดวิชา 32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
09.30-10.00 น. ชุดวิชา 41341 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 : หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 33454 นโยบายสาธารณะ ยุทธศาสตร์และการวางแผนการบริหารการปกครองท้องที่ 
12.00-12.30 น. ชุดรายการ ค่าแผ่นดิน
12.30-13.00 น. ชุดวิชา 10152 ไทยกับสังคมโลก
13.00-13.30 น. ชุดวิชา 10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
13.30-14.00 น. ชุดวิชา 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 10131 สังคมมนุษย์ 
16.00-16.30 น. ชุดรายการ  แนะแนวการศึกษา
เรื่องราวบนผืนผ้าและการถักทอชุมชนดอนแร่ ราชบุรี ตอน สอดด้าย สร้างลาย

(บนผืนผ้าคอนแร่ราชบุรี )

16.30-17.00 น. ชุดวิชา 15231 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชน
17.00-17.30 น. ชุดวิชา 32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
17.30-18.00 น. ชุดวิชา 41341 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 : หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง
18.00-18.01 น. เคารพธงชาติ
18.01-18.30 น. ชุดรายการ ค่าแผ่นดิน
ชุดรายการ ภาษาและวัฒนธรรมจีน เรื่อง ใช้เป็น ให้เป็น
18.30-19.00 น. ชุดวิชา 10152 ไทยกับสังคมโลก
19.00-19.30 น. ชุดวิชา 10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
19.30-20.00 น. ชุดวิชา 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
20.00-20.30 น. ถ่ายทอดสด ข่าวในพระราชสำนัก จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
20.30-21.00 น. ชุดวิชา 15231 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชน
21.00-21.30 น. ชุดรายการ Hello English   เรื่อง ไข่พระอาทิตย์
ชุดรายการ งามน่ายลนนทบุรี เรื่อง นนทบุรี
ชุดรายการ ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว (สีสันภาษาจีน) เรื่อง แนะนำ
21.30-22.00 น. ชุดวิชา 41341 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 : หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 10131 สังคมมนุษย์ 
Mar
28
Tue
2023
28 มีนาคม 2566
Mar 28 all-day

สถานีวิทยุโทรทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU CHANNEL)

ผังรายการออกอากาศประจำวันอังคารที่    28   มีนาคม   2566

 

 

เวลาออกอากาศ

 

 

ชุดวิชาที่ออกอากาศ

00.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 32332 การจัดการความเสี่ยงและหลักการประกันภัย
02.00-04.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 32303 การจัดการการเงิน 
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 32447 การบัญชีภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร  
06.00-06.30 น. ชุดรายการ สุขใจ High age
06.30-07.00 น. ชุดวิชา 33205 การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร
07.00-07.30 น. ชุดวิชา 32364 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ
07.30-08.00 น. ชุดวิชา 12402 วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว
08.00-08.01 น. เคารพธงชาติ
08.01-08.30 น. ชุดรายการ Hello English  เรื่อง ลูกประคบ,คุยกับน้องพราว
ชุดรายการ ภาษาและวัฒนธรรมจีน เรื่อง เพิ่มความสดชื่น สร้างความกระชุ่มกระชวย
08.30-09.00 น. ชุดวิชา 13411 ทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ
09.00-09.30 น. ชุดวิชา 26003 สื่อเพื่อการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ
09.30-10.00 น. ชุดวิชา 16426 การสร้างสรรค์งานโฆษณา
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 32447 การบัญชีภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร  
12.00-12.30 น. ชุดรายการ สุขใจ High age
12.30-13.00 น. ชุดวิชา 33205 การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร
13.00-13.30 น. ชุดวิชา 32364 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ
13.30-14.00 น. ชุดวิชา 12402 วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 41463 องค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรม หลักสิทธิมนุษยชนและหลักธรรมาภิบาล       
16.00-16.30 น. ชุดรายการ @ STOU ที่นี่มีความรู้ (กฎหมาย I Love You)

เรื่อง พ.ร.บ การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560

ชุดรายการ ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว (สีสันภาษาจีน) เรื่อง ยอดเยี่ยม สุดยอด วิเศษ
16.30-17.00 น. ชุดวิชา 13411 ทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ
17.00-17.30 น. ชุดวิชา 26003 สื่อเพื่อการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ
17.30-18.00 น. ชุดวิชา 16426 การสร้างสรรค์งานโฆษณา
18.00-18.01 น. เคารพธงชาติ
18.01-18.30 น. ชุดรายการ สุขใจ High age
ชุดรายการ ภาษาและวัฒนธรรมจีน เรื่อง เพิ่มความสดชื่น สร้างความกระชุ่มกระชวย
18.30-19.00 น. ชุดวิชา 33205 การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร
19.00-19.30 น. ชุดวิชา 32364 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ
19.30-20.00 น. ชุดวิชา 12402 วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว
20.00-20.30 น. ถ่ายทอดสด ข่าวในพระราชสำนัก จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
20.30-21.00 น. ชุดวิชา 13411 ทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ
21.00-21.30 น. ชุดรายการ Hello English  เรื่อง ลูกประคบ,คุยกับน้องพราว
ชุดรายการ งามน่ายลนนทบุรี เรื่อง กว่าจะเป็น…พิพิธภัณฑ์นนทบุรี
ชุดรายการ ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว (สีสันภาษาจีน) เรื่อง  ยอดเยี่ยม สุดยอด วิเศษ
21.30-22.00 น. ชุดวิชา 16426 การสร้างสรรค์งานโฆษณา
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 41463 องค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรม หลักสิทธิมนุษยชนและหลักธรรมาภิบาล      

 

Mar
29
Wed
2023
29 มีนาคม 2566
Mar 29 all-day

สถานีวิทยุโทรทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU CHANNEL)

ผังรายการออกอากาศประจำวันพุธที่    29   มีนาคม   2566

 

 

เวลาออกอากาศ

 

 

ชุดวิชาที่ออกอากาศ

00.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 41231 กฎหมายอาญา 1  
02.00-04.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 41451 กฎหมายระหว่างประเทศ 
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 41211 กฎหมายแพ่ง 1      
06.00-06.30 น. ชุดรายการ สุดล้ำ นวัตกรรมไทย  เรื่อง คอนกรีต…จากขยะอิเล็กทรอนิกส์
06.30-07.00 น. ชุดวิชา 16452 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น
07.00-07.30 น. ชุดวิชา 82325 ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ
07.30-08.00 น. ชุดวิชา 21223 แนวการพัฒนาเด็กปฐมวัย
08.00-08.01 น. เคารพธงชาติ
08.01-08.30 น. ชุดรายการ กฏหมายเพื่อประชาชน  เรื่อง พ.ร.บ.โรงแรม ตอน ปลดหนี้…ปลดความผิด
ชุดรายการ ภาษาและวัฒนธรรมจีน เรื่อง ตั้งถิ่นฐาน,ที่อยู่อาศัย
08.30-09.00 น. ชุดวิชา 32338 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
09.00-09.30 น. ชุดวิชา 51109 การพยาบาลพื้นฐานและการฝึกปฏิบัติการพยาบาล
09.30-10.00 น. ชุดวิชา 33307 กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำหรับนักปกครองท้องที่
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 41211 กฎหมายแพ่ง 1            
12.00-12.30 น. ชุดรายการ สุดล้ำ นวัตกรรมไทย  เรื่อง คอนกรีต…จากขยะอิเล็กทรอนิกส์
12.30-13.00 น. ชุดวิชา 16452 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น
13.00-13.30 น. ชุดวิชา 82325 ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ
13.30-14.00 น. ชุดวิชา 21223 แนวการพัฒนาเด็กปฐมวัย
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 81314 หลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์       
16.00-16.30 น. ชุดรายการ @ STOU ที่นี่มีความรู้ (เจาะกึ๋นการตลาด) เรื่อง เปลี่ยนแพ็คเกจ ปรับธุรกิจ
ชุดรายการ ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว (สีสันภาษาจีน) เรื่อง ง่าย สั้นๆ ไม่ซับซ้อน
16.30-17.00 น. ชุดวิชา 32338 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
17.00-17.30 น. ชุดวิชา 51109 การพยาบาลพื้นฐานและการฝึกปฏิบัติการพยาบาล
17.30-18.00 น. ชุดวิชา 33307 กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำหรับนักปกครองท้องที่
18.00-18.01 น. เคารพธงชาติ
18.01-18.30 น. ชุดรายการ สุดล้ำ นวัตกรรมไทย  เรื่อง คอนกรีต…จากขยะอิเล็กทรอนิกส์
  ชุดรายการ ภาษาและวัฒนธรรมจีน เรื่อง ตั้งถิ่นฐาน,ที่อยู่อาศัย
18.30-19.00 น. ชุดวิชา 16452 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น
19.00-19.30 น. ชุดวิชา 82325 ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ
19.30-20.00 น. ชุดวิชา 21223 แนวการพัฒนาเด็กปฐมวัย
20.00-20.30 น. ถ่ายทอดสด ข่าวในพระราชสำนัก จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
20.30-21.00 น. ชุดวิชา 32338 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
21.00-21.30 น. ชุดรายการ กฏหมายเพื่อประชาชน  เรื่อง พ.ร.บ.โรงแรม ตอน ปลดหนี้…ปลดความผิด
  ชุดรายการ ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว (สีสันภาษาจีน) เรื่อง ง่าย สั้นๆ ไม่ซับซ้อน
21.30-22.00 น. ชุดวิชา 33307 กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำหรับนักปกครองท้องที่
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 81314 หลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์    

 

Mar
30
Thu
2023
30 มีนาคม 2566
Mar 30 all-day

สถานีวิทยุโทรทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU CHANNEL)

ผังรายการออกอากาศประจำวันพฤหัสบดีที่    30   มีนาคม   2566

 

 

เวลาออกอากาศ

 

 

ชุดวิชาที่ออกอากาศ

00.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 91109 หลักการส่งเสริมและการพัฒนาการเกษตร
02.00-04.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 92220 กฎหมายสหกรณ์และกระบวนการทางการเมือง
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 33452 กฎหมายอาญาสำหรับนักปกครองท้องที่    
06.00-06.30 น. ชุดรายการ Smart Green  เรื่อง กล้วย…ปลูกดี ประโยชน์เยอะ
06.30-07.00 น. ชุดวิชา 60370 เศรษฐศาสตร์เกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
07.00-07.30 น. ชุดวิชา 33201 การบริหารราชการไทย
07.30-08.00 น. ชุดวิชา 54126 การส่งเสริมสุขภาพ การตรวจประเมินและการบำบัดโรคเบื้องต้น
08.00-08.01 น. เคารพธงชาติ
08.01-08.30 น. ชุดรายการ กฏหมายเพื่อประชาชน  เรื่อง วัยรุ่นยกพวกตีกัน
ชุดรายการ ภาษาและวัฒนธรรมจีน เรื่อง จารีตประเพณี
08.30-09.00 น. ชุดวิชา 26002 การเรียนรู้เพื่อชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ
09.00-09.30 น. ชุดวิชา 33304 การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
09.30-10.00 น. ชุดวิชา 92425 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจสหกรณ์
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 33452 กฎหมายอาญาสำหรับนักปกครองท้องที่
12.00-12.30 น. ชุดรายการ Smart Green  เรื่อง กล้วย…ปลูกดี ประโยชน์เยอะ
12.30-13.00 น. ชุดวิชา 60370 เศรษฐศาสตร์เกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
13.00-13.30 น. ชุดวิชา 33201 การบริหารราชการไทย
13.30-14.00 น. ชุดวิชา 54126 การส่งเสริมสุขภาพ การตรวจประเมินและการบำบัดโรคเบื้องต้น
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 90305 การผลิตสัตว์
16.00-16.30 น. ชุดรายการ @ STOU ที่นี่มีความรู้ (Life is Technology…เทคโนโลยีกับชีวิต)

เรื่อง เทคโนโลยีกับอาหารและบรรจุภัณฑ์,นนทบุรี

ชุดรายการ ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว (สีสันภาษาจีน) เรื่อง สวย น่ารัก
16.30-17.00 น. ชุดวิชา 26002 การเรียนรู้เพื่อชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ
17.00-17.30 น. ชุดวิชา 33304 การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
17.30-18.00 น. ชุดวิชา 92425 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจสหกรณ์
18.00-18.01 น. เคารพธงชาติ
18.01-18.30 น. ชุดรายการ Smart Green เรื่อง กล้วย…ปลูกดี ประโยชน์เยอะ
ชุดรายการ ภาษาและวัฒนธรรมจีน เรื่อง จารีตประเพณี
18.30-19.00 น. ชุดวิชา 60370 เศรษฐศาสตร์เกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
19.00-19.30 น. ชุดวิชา 33201 การบริหารราชการไทย
19.30-20.00 น. ชุดวิชา 54126 การส่งเสริมสุขภาพ การตรวจประเมินและการบำบัดโรคเบื้องต้น
20.00-20.30 น. ถ่ายทอดสด ข่าวในพระราชสำนัก จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
20.30-21.00 น. ชุดวิชา 26002 การเรียนรู้เพื่อชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ
21.00-21.30 น. ชุดรายการ กฏหมายเพื่อประชาชน เรื่อง วัยรุ่นยกพวกตีกัน
ชุดรายการ ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว (สีสันภาษาจีน) เรื่อง สวย น่ารัก
21.30-22.00 น. ชุดวิชา 92425 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจสหกรณ์
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 90305 การผลิตสัตว์

 

Mar
31
Fri
2023
31 มีนาคม 2566
Mar 31 all-day

สถานีวิทยุโทรทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU CHANNEL)

ผังรายการออกอากาศประจำวันศุกร์ที่    31   มีนาคม   2566

 

 

เวลาออกอากาศ

 

 

ชุดวิชาที่ออกอากาศ

00.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 93469 การวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์
02.00-04.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 94432 สารสนเทศและการวิจัยทางธุรกิจการเกษตร
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 91351 หลักการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 
06.00-06.30 น. ชุดรายการ Smart Green เรื่อง บ้านสวนเรียนรู้ ปลูกผัก ปลูกเมือง ปลูกชีวิต
06.30-07.00 น. ชุดวิชา 54127 พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม
07.00-07.30 น. ชุดวิชา 41216 กฎหมายอาญา: ภาคบทบัญญัติทั่วไป ความผิด และลหุโทษ
07.30-08.00 น. ชุดวิชา 91109 หลักการส่งเสริมและการพัฒนาการเกษตร
08.00-08.01 น. เคารพธงชาติ
08.01-08.30 น. ชุดรายการ Green  Focus  เรื่อง  สุขอย่างบ้านสวน
ชุดรายการ I CTEz เทคโนโลยีง่ายกว่าที่คิด เรื่อง  รู้จัก E-Mail ปราการด่านแรกสู่โลกของเทคโนโลยี
08.30-09.00 น. ชุดวิชา 55203 จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย
09.00-09.30 น. ชุดวิชา 55401 การวิจัยทางการแพทย์แผนไทย
09.30-10.00 น. ชุดวิชา 96415 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 91351 หลักการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 
12.00-12.30 น. ชุดรายการ Smart Green เรื่อง บ้านสวนเรียนรู้ ปลูกผัก ปลูกเมือง ปลูกชีวิต
12.30-13.00 น. ชุดวิชา 54127 พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม
13.00-13.30 น. ชุดวิชา 41216 กฎหมายอาญา: ภาคบทบัญญัติทั่วไป ความผิด และลหุโทษ
13.30-14.00 น. ชุดวิชา 91109 หลักการส่งเสริมและการพัฒนาการเกษตร
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 91420 การวิจัยการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
16.00-16.30 น. ชุดรายการ @ STOU ที่นี่มีความรู้ (ที่นี่…เกษตรปาริชาต) เรื่อง การถ่ายภาพและตกแต่งเพื่อใช้ในงานส่งเสริมการเกษตรด้วยโทรศัพท์มือถือ
ชุดรายการ ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว (สีสันภาษาจีน) เรื่อง เป็นสำคัญ เป็นหลัก
16.30-17.00 น. ชุดวิชา 55203 จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย
17.00-17.30 น. ชุดวิชา 55401 การวิจัยทางการแพทย์แผนไทย
17.30-18.00 น. ชุดวิชา 96415 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ
18.00-18.01 น. เคารพธงชาติ
18.01-18.30 น. ชุดรายการ Smart Green เรื่อง บ้านสวนเรียนรู้ ปลูกผัก ปลูกเมือง ปลูกชีวิต
ชุดรายการ I CTEz เทคโนโลยีง่ายกว่าที่คิด เรื่อง  รู้จัก E-Mail ปราการด่านแรกสู่โลกของเทคโนโลยี
18.30-19.00 น. ชุดวิชา 54127 พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม
19.00-19.30 น. ชุดวิชา 41216 กฎหมายอาญา: ภาคบทบัญญัติทั่วไป ความผิด และลหุโทษ
19.30-20.00 น. ชุดวิชา 91109 หลักการส่งเสริมและการพัฒนาการเกษตร
20.00-20.30 น. ถ่ายทอดสด ข่าวในพระราชสำนัก จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
20.30-21.00 น. ชุดวิชา 55203 จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย
21.00-21.30 น. ชุดรายการ Green  Focus  เรื่อง  สุขอย่างบ้านสวน
ชุดรายการ ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว (สีสันภาษาจีน) เรื่อง เป็นสำคัญ เป็นหลัก
21.30-22.00 น. ชุดวิชา 96415 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 91420 การวิจัยการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร