STOU Channel

Jan
25
Sat
วันที่เสาร์ 25 มกราคม 2563
Jan 25 all-day

 

สถานีวิทยุโทรทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU CHANNEL)

ผังการออกอากาศประจำวันเสาร์ที่   25    มกราคม  2563

 

เวลาวันออกอากาศ                                ชุดวิชาที่ออกอากาศ
00.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา  32314  การบัญชีขั้นสูง 1 และการบัญชีขั้นสูง 2    
02.00-04.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา  33410  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา  52302  วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค  
06.00-06.30 น. ชุดรายการ @ Healthy สถานีสุขภาพ
06.30-07.00 น. ชุดวิชา  32486  การจัดการธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารระหว่างประเทศ
07.00-07.30 น. ชุดรายการ Green  Focus

เรื่อง  สืบชะตาป่าบ้านสะนำ

07.30-08.00 น. ชุดวิชา  51102  การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
08.00-08.01 น. เคารพธงชาติ
08.01-08.30 น. ชุดรายการ @ อาเซียน

เรื่อง  NSW กับธุรกิจส่งออก

08.30-09.00 น. ชุดวิชา  15307 กฏหมายและจริยธรรมด้านนิเทศศาสตร์
09.00-09.30 น. ชุดรายการ สถานีนวัตกรรม

เรื่อง ผลิตภัณฑ์นมแพะไร้กลิ่น,สมุนไพรไทยกับภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ,กระทงลอยจากวัสดุธรรมชาติ

09.30-10.00 น. ชุดวิชา  97318  การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค  
12.00-12.30 น. ชุดรายการ @ Healthy สถานีสุขภาพ
12.30-13.00 น. ชุดวิชา  32486  การจัดการธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารระหว่างประเทศ
13.00-13.30 น. ชุดรายการ Green  Focus

เรื่อง  สืบชะตาป่าบ้านสะนำ

13.30-14.00 น. ชุดวิชา  51102  การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา  16338  การข่าวเบื้องต้น  
16.00-16.30 น. ชุดรายการ @ อาเซียน

เรื่อง  NSW กับธุรกิจส่งออก

16.30-17.00 น. ชุดวิชา  15307  กฏหมายและจริยธรรมด้านนิเทศศาสตร์
17.00-17.30 น. ชุดรายการ ที่นี่…เกษตรปาริชาต

เรื่อง การขยายพันธุ์ผักอย่างง่าย

17.30-18.00 น. ชุดวิชา  97318  การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
18.00-18.01 น. เคารพธงชาติ
18.01-18.30 น. ชุดรายการ @ Healthy สถานีสุขภาพ
18.30-19.00 น. ชุดวิชา 32486 การจัดการธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารระหว่างประเทศ
19.00-19.30 น. ชุดรายการ Green  Focus

เรื่อง  สืบชะตาป่าบ้านสะนำ

19.30-20.00 น. ชุดวิชา  51102  การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
20.00-20.25 น. ถ่ายทอดสด ข่าวในพระราชสำนัก จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
20.25-20.30 น. ข่าว มสธ.
20.30-21.00 น. ชุดวิชา  15307  กฏหมายและจริยธรรมด้านนิเทศศาสตร์
21.00-21.30 น. ชุดรายการ สถานีนวัตกรรม

เรื่อง ผลิตภัณฑ์นมแพะไร้กลิ่น,สมุนไพรไทยกับภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ,กระทงลอยจากวัสดุธรรมชาติ

21.30-22.00 น. ชุดวิชา 97318 การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา  16338  การข่าวเบื้องต้น  
Jan
26
Sun
วันที่อาทิตย์ 26 มกราคม 2563
Jan 26 all-day

   

                                                                

สถานีวิทยุโทรทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU CHANNEL)

ผังการออกอากาศประจำวันอาทิตย์ที่  26  มกราคม  2563

 

เวลาวันออกอากาศ                                ชุดวิชาที่ออกอากาศ
00.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 93352 หลักการจัดการการผลิตพืช
02.00-04.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 93454 สารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิตพืช  
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข 
06.00-06.30 น. ชุดรายการ สุข…กับธรรมะ

เรื่อง ธรรมะสำหรับการเตรียมตัวก่อนตาย

06.30-07.00 น. ชุดวิชา 52311 การปฐมพยาบาลกับการบำบัดโรคเบื้องต้น
07.00-07.30 น. ชุดรายการ  อพวช.

ซีซั่น 2 ตอน สวนสัตว์นครราชสีมา 2 ตอนที่ 1

ซีซั่น 2 ตอน สวนสัตว์นครราชสีมา 2 ตอนที่ 2
ซีซั่น 2 ตอน สวนสัตว์นครราชสีมา 2 ตอนที่ 3
07.30-08.00 น. ชุดวิชา 92116 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์
08.00-08.01 น. เคารพธงชาติ
08.01-08.30 น. ชุดรายการ  สนุกคิด สนุกวิทย์ ช่างคิด ช่างสังเกต ปี 2

เรื่อง มหัศจรรย์แห่งสรรพชีวิต ตอน ได้ปุ๋ยดีมีไม้งาม

08.30-09.00 น. ชุดวิชา 92423 วิธีการวิจัยทางสหกรณ์
09.00-09.30 น. ชุดรายการ มหัศจรรย์วิถีไทย

เรื่อง มโนราห์…มหรสพและขนบแห่งศรัทธา

09.30-10.00 น. ชุดวิชา 91464 พืชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข 
12.00-12.30 น. ชุดรายการ สื่อเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

เรื่อง วัฒนธรรมชุมชน…ถนนพระอาทิตย์ ณ ป้อมมหากาฬ

12.30-13.00 น. ชุดวิชา 52311 การปฐมพยาบาลกับการบำบัดโรคเบื้องต้น
13.00-13.30 น. ชุดรายการ  อพวช.

ซีซั่น 2 ตอน สวนสัตว์นครราชสีมา 2 ตอนที่ 1

  ซีซั่น 2 ตอน สวนสัตว์นครราชสีมา 2 ตอนที่ 2
  ซีซั่น 2 ตอน สวนสัตว์นครราชสีมา 2 ตอนที่ 3
13.30-14.00 น. ชุดวิชา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 54126 การส่งเสริมสุขภาพ การตรวจประเมิน และการบำบัดโรคเบื้องต้น   
16.00-16.30 น. ชุดรายการ เรียนรู้ เรื่องวิทย์ ช่างคิด…ช่างสังเกต ปี 3

ชุด นมน่ารู้  ตอนที่ 4 ผลิตภัณฑ์จากนม

18.30-19.00 น. ชุดวิชา 52311 การปฐมพยาบาลกับการบำบัดโรคเบื้องต้น

 

19.00-20.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
20.00-20.25 น. ถ่ายทอดสด ข่าวในพระราชสำนัก จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
20.25-20.30 น. ข่าว มสธ.
20.30-21.00 น. ชุดวิชา 92423 วิธีการวิจัยทางสหกรณ์
21.00-21.30 น. ชุดรายการ มหัศจรรย์วิถีไทย

เรื่อง มโนราห์…มหรสพและขนบแห่งศรัทธา

21.30-22.00 น. ชุดวิชา 91464 พืชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์
22.00-24.00 น.

 

สอนเสริม ชุดวิชา 54126 การส่งเสริมสุขภาพ การตรวจประเมิน และการบำบัดโรคเบื้องต้น   
Jan
27
Mon
วันที่จันทร์ 27 มกราคม 2563
Jan 27 all-day

                                                                                                   

 

  

สถานีวิทยุโทรทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU CHANNEL)

         ผังการออกอากาศประจำวันจันทร์ที่  27  มกราคม  2563

 

 

 

เวลาวันออกอากาศ

 

                                  ชุดวิชาที่ออกอากาศ
00.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา  12301  วิวัฒนาการการเมืองไทย
02.00-04.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา   12306  วรรณคดีไทย
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา  10151 ไทยศึกษา
06.00-06.30 น. ชุดรายการ Living in Style

เรื่อง อาหารเพื่อสุขภาพ

06.30-07.00 น. ชุดวิชา 27104 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
07.00-07.30 น. ชุดรายการ Hello English

เรื่อง ดอกไม้กระดาษ,คุยกับเจตนา กันเธอร์ (Jettana Gunther)

07.30-08.00 น. ชุดวิชา  12402  วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว 
08.00-08.01 น. เคารพธงชาติ
08.01-08.30 น. ชุดรายการ สุโขทัยศึกษา

เรื่อง ตำนานผ้าหาดเสี้ยว

08.30-09.00 น. ชุดวิชา 21004 ครอบครัวศึกษากับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
09.00-09.30 น. ชุดรายการ มรดกของแผ่นดิน

เรื่อง วัฒนธรรมแห่งสายน้ำ

09.30-10.00 น. ชุดวิชา   26302  การจัดการการศึกษานอกระบบ 
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา  10151  ไทยศึกษา
12.00-12.30 น. ชุดรายการ Living in Style

เรื่อง อาหารเพื่อสุขภาพ

12.30-13.00 น. ชุดวิชา 27104 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
13.00-13.30 น. ชุดรายการ Hello English

เรื่อง ดอกไม้กระดาษ,คุยกับเจตนา กันเธอร์ (Jettana Gunther)

13.30-14.00 น. ชุดวิชา  12402   วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว 
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา  41451  กฎหมายระหว่างประเทศ     
16.00-16.25 น. ชุดรายการ สุโขทัยศึกษา

เรื่อง ตำนานผ้าหาดเสี้ยว

16.25-16.30 น. ชุดรายการ English Story
16.30-17.00 น. ชุดวิชา  21004  ครอบครัวศึกษากับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
17.00-17.30 น. ชุดรายการ กฎหมาย… I Love you

เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐในการจัดหาทนายความ

17.30-18.00 น. ชุดวิชา 26302 การจัดการการศึกษานอกระบบ 
18.00-18.01 น. เคารพธงชาติ
18.01-18.30 น. ชุดรายการ Living in Style

เรื่อง อาหารเพื่อสุขภาพ

18.30-19.00 น. ชุดวิชา 27104 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
19.00-19.30 น. ชุดรายการ Hello English

เรื่อง ดอกไม้กระดาษ,คุยกับเจตนา กันเธอร์ (Jettana Gunther)

19.30-20.00 น. ชุดวิชา  27104  วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว 
20.00-20.25 น. ถ่ายทอดสด ข่าวในพระราชสำนัก จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
20.25-20.30 น. ข่าว มสธ.
20.30-21.00 น. ชุดวิชา 21004 ครอบครัวศึกษากับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
21.00-21.30 น. ชุดรายการ มรดกของแผ่นดิน

เรื่อง วัฒนธรรมแห่งสายน้ำ

21.30-22.00 น. ชุดวิชา  26302  การจัดการการศึกษานอกระบบ 
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา  41451  กฎหมายระหว่างประเทศ 
   
Jan
28
Tue
วันที่อังคาร 28 มกราคม 2563
Jan 28 all-day

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                 

สถานีวิทยุโทรทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU CHANNEL)

      ผังการออกอากาศประจำวันอังคารที่  28  มกราคม  2563

 

เวลาวันออกอากาศ

 

                               ชุดวิชาที่ออกอากาศ
00.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา  71202  โภชนาการมนุษย์   
02.00-04.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา  71309สถิติและการวิจัยทางอาหารและโภชนากา
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา  93454  สารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิตพืช
06.00-06.30 น. ชุดรายการ สะพายเป้ไปกับคนใจอาสา
06.30-07.00 น. ชุดวิชา  32330  เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการภาษีอากร
07.00-07.30 น. ชุดรายการ Hello English

เรื่อง พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

07.30-08.00 น. ชุดวิชา  32449  การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

 

08.00-08.01 น. เคารพธงชาติ
08.01-08.30 น. ชุดรายการ กด Like วัยทีน

เรื่อง  คัพส์แอนด์โคนส์,เครื่องพิมพ์3D,โค้ชบาสเก็ตบอล,กินบุฟเฟ่ต์อิ่มคุ้มค่าไม่เสียสุขภาพ

08.30-09.00 น. ชุดวิชา  72303  พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
09.00-09.30 น. ชุดรายการ Smart Green
09.30-10.00 น. ชุดวิชา  71411  อาหารและโภชนบำบัด   
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา  93454  สารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิตพืช
12.00-12.30 น. ชุดรายการ สะพายเป้ไปกับคนใจอาสา
12.30-13.00 น. ชุดวิชา  32330  เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการภาษีอากร
13.00-13.30 น.

 

ชุดรายการ Hello English

เรื่อง พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

13.30-14.00 น. ชุดวิชา  32449  การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา  99419  ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
16.00-16.30 น.

 

ชุดรายการ ท่องเที่ยวตามกลอนสุนทรภู่

เรื่อง นิราศภูเขาทอง 2

16.30-17.00 น. ชุดวิชา  72303  พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
17.00-17.30 น. ชุดรายการ เจาะกึ๋นการตลาด

เรื่อง  โซเชียลมีเดียกับการตลาดยุคใหม่ (Youtube)

17.30-18.00 น. ชุดวิชา  71411  อาหารและโภชนบำบัด  
18.00-18.01 น. เคารพธงชาติ
18.01-18.30 น. ชุดรายการ สะพายเป้ไปกับคนใจอาสา
18.30-19.00 น. ชุดวิชา  32330  เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการภาษีอากร
19.00-19.30 น. ชุดรายการ Hello English

เรื่อง พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

19.30-20.00 น. ชุดวิชา  32449  การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
20.00-20.25 น. ถ่ายทอดสด ข่าวในพระราชสำนัก จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
20.25-20.30 น. ข่าว มสธ.
20.30-21.00 น. ชุดวิชา  72303  พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
21.00-21.30 น. ชุดรายการ Smart Green
21.30-22.00 น. ชุดวิชา  71411  อาหารและโภชนบำบัด  
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา  99419  ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
   
Jan
29
Wed
วันที่พุธ 29 มกราคม 2563
Jan 29 all-day

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                        

สถานีวิทยุโทรทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU CHANNEL)

             ผังการออกอากาศประจำวันพุธที่  29  มกราคม  2563

 

เวลาวันออกอากาศ

 

                                 ชุดวิชาที่ออกอากาศ
00.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 81310 ปรัชญาการเมือง
02.00-04.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา  81311  หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา  12407  แนวคิดไทย
06.00-06.30 น. ชุดรายการ สุดล้ำ นวัตกรรมไทย
06.30-07.00 น. ชุดวิชา  32452  กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การแห่งการเรียนรู้
07.00-07.30 น. ชุดรายการ กฏหมายเพื่อประชาชน
07.30-08.00 น. ชุดวิชา  26405  การศึกษาทางไกล
08.00-08.01 น. เคารพธงชาติ
08.01-08.30 น. ชุดรายการ เส้นทางสร้างสุข

เรื่อง  วิถีแห่งความสุข

08.30-09.00 น. ชุดวิชา  24413  การประเมินโครงการ
09.00-09.30 น. ชุดรายการ รักคือการให้

เรื่อง อาสาสมัครจิตอาสาโรงพยาบาลราชบุรี

09.30-10.00 น. ชุดวิชา  25304  การแนะแนวในระดับประถมศึกษา
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา  12407  แนวคิดไทย
12.00-12.30 น. ชุดรายการ สุดล้ำ นวัตกรรมไทย
12.30-13.00 น. ชุดวิชา  32452  กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การแห่งการเรียนรู้
13.00-13.30 น. ชุดรายการ กฏหมายเพื่อประชาชน
13.30-14.00 น. ชุดวิชา  26405  การศึกษาทางไกล
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา  13422  พฤติกรรมองค์การและการจัดการการตลาด
16.00-16.30 น. ชุดรายการ เส้นทางสร้างสุข

เรื่อง  วิถีแห่งความสุข

16.30-17.00 น. ชุดวิชา  24413  การประเมินโครงการ
17.00-17.30 น. ชุดรายการ รักคือการให้

เรื่อง อาสาสมัครจิตอาสาโรงพยาบาลราชบุรี

17.30-18.00 น. ชุดวิชา  25304  การแนะแนวในระดับประถมศึกษา
18.00-18.01 น. เคารพธงชาติ
18.01-18.30 น. ชุดรายการ สุดล้ำ นวัตกรรมไทย
18.30-19.00 น. ชุดวิชา  32452  กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การแห่งการเรียนรู้
19.00-19.30 น. ชุดรายการ กฏหมายเพื่อประชาชน
19.30-20.00 น. ชุดวิชา  26405  การศึกษาทางไกล
20.00-20.25 น. ถ่ายทอดสด ข่าวในพระราชสำนัก จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
20.25-20.30 น. ข่าว มสธ.
20.30-21.00 น. ชุดวิชา  24413  การประเมินโครงการ
21.00-21.30 น. ชุดรายการ รักคือการให้

เรื่อง อาสาสมัครจิตอาสาโรงพยาบาลราชบุรี

21.30-22.00 น. ชุดวิชา  25304  การแนะแนวในระดับประถมศึกษา
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา  13422  พฤติกรรมองค์การและการจัดการการตลาด
Jan
30
Thu
วันที่พฤหัสบดี 30 มกราคม 2563
Jan 30 all-day

 

                                                                                                                                                     

สถานีวิทยุโทรทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU CHANNEL)

     ผังการออกอากาศประจำวันพฤหัสบดีที่  30  มกราคม  2563

 

เวลาวันออกอากาศ

 

                                  ชุดวิชาที่ออกอากาศ
00.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา  90305­­­­­­­การผลิตสัตว์
02.00-04.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา  91311­­­­­­­ การจัดการความรู้เพื่องานส่งเสริมการเกษตร
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา  92220  กฎหมายและกระบวนการทางการเมืองของสหกรณ์
06.00-06.30 น. ชุดรายการ แนะแนวการศึกษา
06.30-07.00 น. ชุดวิชา  31403  เทคนิคการก่อสร้างขนาดใหญ่
07.00-07.30 น. ชุดรายการ กฏหมายเพื่อประชาชน

เรื่อง บทบาทการเป็นทนายความ,การแบ่งสินสมรส,ถูกหลอกให้ไปหย่า

07.30-08.00 น. ชุดวิชา  32452  กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การแห่งการเรียนรู้
08.00-08.01 น. เคารพธงชาติ
08.01-08.30 น. ชุดรายการ ร้านอาโก…โชว์กึ๋น

เรื่อง  “กลโกงผู้บริโภค”

08.30-09.00 น. ชุดวิชา  90201  การจัดการฟาร์ม
09.00-09.30 น. ชุดรายการ สีสันเมืองไทย

เรื่อง วัดกระทุ่มเสือปลา ตอน 1

09.30-10.00 น. ชุดวิชา  91414  การวิจัยการส่งเสริมการเกษตร
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา  92220  กฎหมายและกระบวนการทางการเมืองของสหกรณ์
12.00-12.30 น. ชุดรายการ แนะแนวการศึกษา
12.30-13.00 น. ชุดวิชา  31403  เทคนิคการก่อสร้างขนาดใหญ่
13.00-13.30 น.

 

ชุดรายการ กฏหมายเพื่อประชาชน

เรื่อง บทบาทการเป็นทนายความ,การแบ่งสินสมรส,ถูกหลอกให้ไปหย่า

13.30-14.00 น. ชุดวิชา  32452  กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การแห่งการเรียนรู้
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา  15337  การสื่อสารกับการพัฒนา
16.00-16.30 น.

 

ชุดรายการ ร้านอาโก…โชว์กึ๋น

เรื่อง  “กลโกงผู้บริโภค”

16.30-17.00 น. ชุดวิชา  90201  การจัดการฟาร์ม
17.00-17.30 น.

 

ชุดรายการ สีสันเมืองไทย

เรื่อง วัดกระทุ่มเสือปลา ตอน 1

17.30-18.00 น. ชุดวิชา  91414  การวิจัยการส่งเสริมการเกษตร
18.00-18.05 น. เคารพธงชาติ
18.05-18.30 น. ชุดรายการ @ Healthy สถานีสุขภาพ
18.30-19.00 น. ชุดวิชา  31403  เทคนิคการก่อสร้างขนาดใหญ่
19.00-19.30 น.

 

ชุดรายการ กฏหมายเพื่อประชาชน

เรื่อง บทบาทการเป็นทนายความ,การแบ่งสินสมรส,ถูกหลอกให้ไปหย่า

19.30-20.00 น. ชุดวิชา  32452  กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การแห่งการเรียนรู้
20.00-20.25 น. ถ่ายทอดสด ข่าวในพระราชสำนัก จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
20.25-20.30 น. ข่าว มสธ.
20.30-21.00 น. ชุดวิชา  90201  การจัดการฟาร์ม
21.00-21.30 น.

 

ชุดรายการ สีสันเมืองไทย

เรื่อง วัดกระทุ่มเสือปลา ตอน 1

21.30-22.00 น. ชุดวิชา  91414  การวิจัยการส่งเสริมการเกษตร
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา  15337  การสื่อสารกับการพัฒนา
Jan
31
Fri
วันที่ศุกร์ 31 มกราคม 2563
Jan 31 all-day

 

สถานีวิทยุโทรทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU CHANNEL)

ผังการออกอากาศประจำวันศุกร์ที่  31  มกราคม  2563

 

 

เวลาวันออกอากาศ         

 

   ชุดวิชาที่ออกอากาศ

00.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา  92116 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์
02.00-04.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 92217 ธนกิจและบัญชีสหกรณ์เพื่อการจัดการ
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา  80102  หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์
06.00-06.30 น. ชุดรายการ  Smart Green
06.30-07.00 น. ชุดวิชา  90307  การผลิตพืช
07.00-07.30 น. ชุดรายการ Green  Focus

เรื่อง ชีวิตสดใสด้วยพืชเครื่องเทศ

07.30-08.00 น. ชุดวิชา 55318 เวชกรรมแผนไทย 2
08.00-08.01 น. เคารพธงชาติ
08.01-08.30 น. ชุดรายการ กินดี…อยู่ดี

เรื่อง ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

08.30-09.00 น. ชุดวิชา  97103  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
09.00-09.30 น. ชุดรายการ สุดล้ำ นวัตกรรมไทย
09.30-10.00 น. ชุดวิชา  97301 วัสดุทางการพิมพ์
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา  80102  หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์
12.00-12.30 น. ชุดรายการ  Smart Green
12.30-13.00 น. ชุดวิชา  90307  การผลิตพืช
13.00-13.30 น. ชุดรายการ Green  Focus

เรื่อง ชีวิตสดใสด้วยพืชเครื่องเทศ

13.30-14.00 น. ชุดวิชา  55318  เวชกรรมแผนไทย 2
14.00-16.00 น.   สอนเสริม ชุดวิชา 41211  กฎหมายแพ่ง 1
16.00-16.30 น. ชุดรายการ กินดี…อยู่ดี

เรื่อง ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

16.30-17.00 น. ชุดวิชา  97103  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
17.00-17.30 น. ชุดรายการ เทคโนโลยีกับชีวิต

เรื่อง Digital City กับเมืองแห่งอนาคต

17.30-18.00 น. ชุดวิชา  97301  วัสดุทางการพิมพ์
18.00-18.01 น. เคารพธงชาติ
18.01-18.30 น. ชุดรายการ  Smart Green
18.30-19.00 น. ชุดวิชา  90307  การผลิตพืช
19.00-19.30 น. ชุดรายการ Green  Focus

เรื่อง ชีวิตสดใสด้วยพืชเครื่องเทศ

19.30-20.00 น. ชุดวิชา  55318  เวชกรรมแผนไทย 2
20.00-20.25 น. ถ่ายทอดสด ข่าวในพระราชสำนัก จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
20.25-20.30 น. ข่าว มสธ.
20.30-21.00 น. ชุดวิชา  97103 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
21.00-21.30 น. ชุดรายการ สุดล้ำ นวัตกรรมไทย
21.30-22.00 น. ชุดวิชา  97301  วัสดุทางการพิมพ์
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา 41211  กฎหมายแพ่ง 1
 

 

Close Menu