You are currently viewing คณะผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เยี่ยมชมสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มสธ. (STOU CHANNEL)

คณะผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เยี่ยมชมสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มสธ. (STOU CHANNEL)

เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรร อามาตย์มนตรี ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครนายก นำคณะผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายการศึกษาและพัฒนาระบบการศึกษา

โดยมี นายจักรี  สวัสดิมงคล หัวหน้าศูนย์การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ และนายกิตติพันธ์ นาคมงคล นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา

3
4

ได้บรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตสื่อต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และนายธีระวิทย์  พุ่มไพบูลย์ หัวหน้าควบคุมระบบการออกอากาศ พร้อมทีมงาน STOU CHANNEL นำเยี่ยมชมสถานีฯ