บุคลากรศูนย์บริการการสอนทางวิทยุและโทรทัศน์ เข้าร่วมการเสวนาวิทยากรหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

บุคลากรศูนย์บริการการสอนทางวิทยุและโทรทัศน์ เข้าร่วมการเสวนาวิทยากรหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 หัวหน้าศูนย์บริการการสอนทางวิทยุและโทรทัศน์ (ศวท.) และคณะ เข้าร่วมการเสวนาวิทยากรหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์หมวด 5 หมวดวิชามาตรฐานการใช้ภาษา (Training the Trainer) ที่สำนักงาน กสทช. จัดโดยสำนักกำกับผัง ณ อาคารหอประชุมชั้น 2 สำนักงาน กสทช. ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับรายการ และการพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) การเข้าร่วมเสวนาดังกล่าว ทำให้ผู้เข้ารับการเสวนามีความรู้ ความเข้าใจเนื้อหาของหลักสูตร ให้สอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมการเสวนาในครั้งนี้

Leave a Reply