โครงการฝึกอบรมการพัฒนาและการจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วยโปรแกรม wordpress

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาและการจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วยโปรแกรม wordpress

หลักการและเหตุผล
เว็บไซต์เป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลและใช้ในการสื่อสารของหน่วยงานกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กรโดยในปัจจุบันการพัฒนาเว็บไซต์ได้มีการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือที่ใช้พัฒนาและการจัดการเว็บไซต์ ทำให้การพัฒนาเว็บไซต์มีความง่ายและรวดเร็วในการสร้างและการจัดการ การดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ของสำนักเทคโนโลยีการศึกษาที่ผ่านมาจะเป็นลักษณะที่ให้หน่วยงานภายในแต่ละศูนย์ฝ่ายส่งข้อมูลต่างๆ มาให้กับผู้ดูแลเว็บไซต์หลักของสำนักเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อให้อัพเดทและอัพโหลดข้อมูล เพราะการดำเนินการดังกล่าวต้องอาศัยความรู้ความสามารถในการสร้างเว็บไซต์ตลอดทั้งความรู้ด้านเขียนโค้ด HTML ทำให้ยากในการพัฒนา จึงทำให้การทำงานมีความล่าช้าและข้อมูลไม่ทันสมัยเพราะหลายหน่วยงานส่งข้อมูลมาพร้อมกันจึงมีปริมาณข้อมูลจำนวนมาก อีกทั้งหากมีการแก้ไขข้อมูลทำให้ต้องมีการตรวจสอบข้อมูลกลับไปมาเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
เครื่องมือหนึ่งที่สามารถพัฒนาและจัดการเว็บไซต์ได้ง่าย สะดวก รวดเร็วและมีความสวยงามนั่นคือ wordpress ซึ่งมีลักษณะการจัดการโครงสร้างและเนื้อหาที่ง่าย รูปแบบการดีไซน์และการออกแบบที่สวยงาม สามารถสร้างเว็บไซต์ได้โดยผู้พัฒนาไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ด HTML ให้ยุ่งยากเพราะโปรแกรมมีลักษณะเน้นไปทางระบบการจัดการเนื้อหา CMS (Content Management System) ทำให้การจัดทำเว็บไซต์มีลักษณะของการดำเนินงานแบบเป็นระบบ สอดคล้องกับแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่กำลังดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยทั้งเว็บไซต์หลักและหน่วยงานภายใน โดยใช้โปรแกรม wordpress เป็นฐานในการพัฒนาและการจัดการเว็บไซต์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
เพื่อให้การดำเนินการของสำนักเทคโนโลยีการศึกษาสามารถดำเนินการได้ด้วยความรวดเร็วและสามารถสร้างและจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงานตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการจัดฝึกอบรมการพัฒนาและการจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงานตนเองด้วยการใช้โปรแกรม wordpress เพื่อให้ผู้ดูแลเว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงานภายในสำนักเทคโนโลยีการศึกษา สามารถที่จะพัฒนาและจัดการเนื้อหาในเว็บไซต์ของหน่วยงานของตนเองได้ โดยไม่ต้องนำเนื้อหาไปให้กับผู้ดูแลเว็บไซต์หลักของสำนักเทคโนโลยีการศึกษาแต่เพียงอย่างเดียว เพราะนั่นจะทำให้การนำเสนอเนื้อหาและข้อมูลของหน่วยงานของตนเองนั้นมีความล่าช้าในการดำเนินการ โดยหากหน่วยงานต่างๆ ได้รับการฝึกอบรมในส่วนของการพัฒนาและการจัดการเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม wordpress จะทำให้หน่วยงานสามารถพัฒนาและแก้ไขเนื้อหาได้อย่างทันท่วงที

วัตถุประสงค์

  1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานของตนเองด้วยโปรแกรม wordpress ได้
  2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถแก้ไขปรับปรุงและจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงานของตนเองด้วยโปรแกรม wordpress ได้

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. สำนักเทคโนโลยีการศึกษามีเว็บไซต์หน่วยงานภายในของสำนักเทคโนโลยีการศึกษาครบตามโครงสร้างขององค์กร
  2. บุคลากรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร การให้บริการของสำนักเทคโนโลยีการศึกษาได้ง่ายและรวดเร็ว
  3. นักศึกษาและประชาชนโดยทั่วไปสามารถเข้าถึงสื่อการศึกษาและองค์ความรู้ของสำนักเทคโนโลยีการศึกษาได้สะดวกยิ่งขึ้น
  4. บุคลากรของสำนักเทคโนโลยีการศึกษามีความรู้และทักษะในการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม wordpress
  5. มหาวิทยาลัยได้แนวทางในการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานภายในด้วยโปรแกรม wordpress

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆ ภายในสำนักเทคโนโลยีการศึกษาจำนวน 30 คน

ผู้รับผิดชอบโครงการ
อาจารย์ ดร.สุชาติ แสนพิช รองผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา

ระยะเวลาดำเนินการ
วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารบริการ 1 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.

วิธีดำเนินการ
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วยการบรรยายและสาธิตการสร้างเว็บไซต์จากโปรแกรม wordpress และการลงมือฝึกปฏิบัติของเข้ารับการฝึกอบรม