ศูนย์บริการการสอนทางวิทยุและโทรทัศน์ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายนำคณะบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชมสถานี STOU CHANNEL

ศูนย์บริการการสอนทางวิทยุและโทรทัศน์ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายนำคณะบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชมสถานี STOU CHANNEL

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 นางชลธิชา อนุมาณราชธน นักวิชาการศึกษาชำนาญการและนายกิตติพันธ์ นาคมงคล นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เป็นตัวแทนศูนย์บริการการสอนทางวิทยุและโทรทัศน์ ให้การตอนรับคณะบุคลากรจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการเยี่ยมชมสถานีวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU CHANNEL) โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับงานด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยเฉพาะการผลิตรายการโทรทัศน์, การสร้างสรรค์งานวิดีโอ และระบบจัดการสื่อการสอนในรูปแบบภาพและเสียง ของทั้งสองมหาวิทยาลัย

Leave a Reply