You are currently viewing ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เยี่ยมชมสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา มสธ. (STOU CHANNEL)

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เยี่ยมชมสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา มสธ. (STOU CHANNEL)

เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานด้านการจัดการรายวิชาและการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบดิจิทัล โดยมีนายจักรี สวัสดิมงคล หัวหน้าศูนย์การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ บรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตสื่อออนไลน์สมบูรณ์แบบ และนายธีระวิทย์  พุ่มไพบูลย์ หัวหน้าควบคุมระบบการออกอากาศ พร้อมทีมงาน STOU CHANNEL นำเยี่ยมชมสถานีฯ