อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง STOU Media และการถ่ายทอดสด (webcasting)

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง STOU Media และการถ่ายทอดสด (webcasting)

ฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง STOU Media และการถ่ายทอดสด(webcasting) ในวันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ อาคารผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ (EBPC) ชั้น 3 โดยมี ผศ.วิฑูรย์ วงศ์อามาตย์ และ คุณมนัสวี พูนสิน จากศูนย์การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ มาเป็นวิทยากร

Leave a Reply