พูดคุยกับเรา

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Office of Educational Technology,
Sukhothai Thammathirat Open University, Thailand
9/9 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ช่วงเวลาทำการ เวลา 8.30-16.30 น.
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก 02-504-7306-8
 (เวลา 9.00-12.00 และ 13.00-16.00 น.)
หมายเลขโทรสาร 02-504-7309
อีเมล etoffice@stou.ac.th

ช่องทางอื่นที่ติดต่อได้สะดวก