CSR

สทศ.จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ณ วัดหนองมะค่า จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 สำนักเทคโนโลยีการศึกษา ได้เดินทางมุ่งสู่วัดหนองมะค่า จังหวัดนครราชสีมา เพื่อจัดกิจรรมเพื่อสังคม หรือ กิจกรรม

Read More »
CSR

สทศ.ส่งมอบอุปกรณ์การเรียนและเครื่องใช้เพื่อสนับสนุนการศึกษา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จังหวัดนครราชสีมา

      เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 บุคลากรสำนักเทคโนโลยีการศึกษา ได้รวบรวมอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬาและเครื่องใช้ต่างๆ

Read More »
CSR

กิจกรรมเพื่อสังคม CSR (ทำความสะอาดลานวัด)

กิจกรรมเพื่อสังคม CSR (ทำความสะอาดลานวัด) โครงการสัมมนาบุคลากร เพื่อ “ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ของสำนักเทคโนโลยีการศึกษา สู่การปฏิบัติเพื่อรองรับแผนงานปฏิรูปและการปรับแต่งแปลงโฉม ของมหาวิทยาลัย” วันที่ 29-31 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี สำนักเทคโนโลยีการศึกษา

Read More »
CSR

โครงการพัฒนากระบวนการเพื่อนำไปสู่ Green Office

โครงการพัฒนากระบวนการเพื่อนำไปสู่ GreenOffice จากที่ศูนย์การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดโครงการศึกษาดูงาน “แนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์และมุ่งสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล” ณ กองเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่

Read More »