You are currently viewing โครงการพัฒนากระบวนการเพื่อนำไปสู่ Green Office

โครงการพัฒนากระบวนการเพื่อนำไปสู่ Green Office

โครงการพัฒนากระบวนการเพื่อนำไปสู่ Green Office

จากที่ศูนย์การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดโครงการศึกษาดูงาน “แนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์และมุ่งสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล” ณ กองเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 นั้น คณะศึกษาดูงานได้รับความรู้และประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการองค์กรเชิงนิเวศ (Green Office) คณะศึกษาดูงานจึงได้จัดเผยแพร่ความรู้ประสบการณ์และแลกเปลี่ยนแนวคิดเพื่อสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการองค์กรเชิงนิเวศ (Green Office) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม รองผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา กล่าวเปิดและให้แนวคิดเกี่ยวกับโครงการ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 2605 อาคารวิชาการ 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Social Share...

Leave a Reply