บุคลากร ศสส.ร่วมฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ Tutorial Video Development

เมื่อวันที่ 26-28 ก.ย. 2566 บุคลากรศูนย์สร้างสรรค์สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาทางไกล สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ. เข้าร่วมการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ Tutorial Video Development [Batch-2] มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์…

0 Comments

มสธ. ร่วมกับ SEAMEO SEAMOLEC จัดอบรมการพัฒนาวิดีโอการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) โดยสถานวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับ SEAMEO SEAMOLEC หรือศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการเรียนแบบเปิดขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดอบรมหัวข้อ Tutorial Video Development หรือ การพัฒนาวิดีโอการเรียนการสอน แก่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ. ระหว่างวันที่…

0 Comments

ผู้บริหารระดับสูงเครือข่ายการศึกษาระดับอุดมศึกษา โครงการ WiNs 4 ของกระทรวง อว

คณะผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (WiNS 4) ซึ่งจัดโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย นำผู้เข้าอบรมจำนวนกว่า 40 คน เข้าศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อวันที่ 25 กันยายน ที่ผ่านมา ผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการอุดมศึกษา…

0 Comments

คณาจารย์และบุคคลากรประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษาเข้ารับการอบรม The SMART Programme รุ่นที่2 และ THE UKPSF

เมื่อวันที่ 20 – 22 ก.ย. 66 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยสถานพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ในระบบการศึกษาทางไกล “The SMART Programme รุ่นที่2 และ THE…

0 Comments

คณาจารย์ของสำนักเทคโนโลยีการศึกษา เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณบุคลากรที่สร้างผลงานวิจัยดีในปีงบประมาณ 66

วันที่ 20 กันยายน 2566 ที่ห้อง5209 อาคารสัมมนา1 รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี มสธ. เป็นประธานมอบโล่และประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล แก่บุคลากร มสธ.ที่สร้างผลงานวิจัยดีในปีงบประมาณ…

0 Comments