You are currently viewing คณาจารย์ของสำนักเทคโนโลยีการศึกษา เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณบุคลากรที่สร้างผลงานวิจัยดีในปีงบประมาณ 66

คณาจารย์ของสำนักเทคโนโลยีการศึกษา เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณบุคลากรที่สร้างผลงานวิจัยดีในปีงบประมาณ 66

วันที่ 20 กันยายน 2566 ที่ห้อง5209 อาคารสัมมนา1 รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี มสธ. เป็นประธานมอบโล่และประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล แก่บุคลากร มสธ.ที่สร้างผลงานวิจัยดีในปีงบประมาณ 2566 จัดโดยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มี ผลงานวิจัยของคณาจารย์ของสำนักเทคโนโลยีการศึกษา ได้รับรางวัลรวม 5 ผลงาน แบ่งเป็นระดับดีมาก 1 เรื่อง และระดับดี 4 เรื่อง ได้แก่

ระดับดีมาก 1 ผลงาน ได้แก่

ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะอาชีพของผู้สูงอายุหลังวัยเกษียณด้วยการเรียนรู้แบบผสมผสาน โดย รศ.ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม และ ผศ.ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา

ผลงานวิจัยระดับดี จำนวน 4 ผลงาน ได้แก่

ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์แบบผสมผสาน เพื่อส่งเสริมอาชีพการนวดไทยเพื่อสุขภาพสำหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ โดย ผศ.ดร.พันทิพา อมรฤทธิ์ และ รศ.ดร.ชลาภรณ์ สุวรรณสัมฤทธิ์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา    

ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาแพลตฟอร์ม STOU Media for all สำหรับการศึกษาทางไกล มสธ. โดย อาจารย์ ดร.วชิระ พรหมวงศ์ และอาจารย์ ดร.พิมพ์ประภา พาลพ่าย สำนักเทคโนโลยีการศึกษา 

ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมอีเลิร์นนิ่งแบบมีปฏิสัมพันธ์ตามแนวคิดการเรียนเชิงรุก เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล โดย อาจารย์ดร.พัทธนันท์ บุตรฉุย และ ผศ.ดร.พันทิพา อมรฤทธิ์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา 

ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาตำราเสียงสรุปเนื้อหาแบบบูรณาการหน่วย เพื่อเป็นสื่อเสริมสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดย อาจารย์ ดร.วชิระ พรหมวงศ์ และ อาจารย์ ดร.พิมพ์ประภา พาลพ่าย สำนักเทคโนโลยีการศึกษา 

Social Share...