You are currently viewing คณาจารย์จาก สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชม ณ อาคาร EBPC เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567

คณาจารย์จาก สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชม ณ อาคาร EBPC เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา คณาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จำนวน 5 ท่าน เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชม ทั้งนี้ได้เข้ารับฟังการบรรยาย ในหัวข้อ “การจัดการศึกษาทางไกล และการผลิตสื่อการศึกษาทางไกล ของสำนักเทคโนโลยีการศึกษา” โดย รองศาสตราจารย์อภิญญา สนกนก

Social Share...