You are currently viewing โครงการฝึกอบรม “การพัฒนาศักยภาพและยกระดับทักษะการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน”

โครงการฝึกอบรม “การพัฒนาศักยภาพและยกระดับทักษะการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน”

ศูนย์วิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดโครงการฝึกอบรม “การพัฒนาศักยภาพและยกระดับทักษะการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน”  โดยมี 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 สำหรับคณาจารย์และสายวิชาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หัวข้อ “อัปเดตเทรนด์ปัญญาประดิษฐ์กับการจัดการเรียนการสอนทางไกล” โดยมีวิทยากร จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.พันทิพา อมรฤทธิ์ และอาจารย์ ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์ อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดอบรมเมื่อวันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 2604-2604/1 อาคารบริหาร ชั้น 6 ส่วนต่อเติม

รุ่นที่ 2 สำหรับเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หัวข้อ “การใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน” โดยมีวิทยากร จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ ดร.วชิระ พรหมวงศ์ และอาจารย์ ดร.พัทธนันท์ บุตรฉุย อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดอบรมเมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 – 12.00 น. 

การจัดอบรมครั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์กับการจัดการเรียนการสอนทางไกล และการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของมหาวิทยาลัยต่อไป

Social Share...