การจัดการจัดความรู้ของสำนักเทคโนโลยีการศึกษา

การสร้างระบบการจัดการความรู้เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับความรู้ที่จำเป็นสำหรับ ทุกคนในองค์การและการพัฒนาคนในองค์การ เพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และกระแสโลกาภิวัตน์ ระบบการจัดการความรู้ที่มีการนำมาใช้ด้วย ความเข้าใจและเหมาะสม จะทำให้องค์การมีกลไกคุณภาพที่สามารถขับเคลื่อนองค์การให้มีความก้าวหน้า เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้และการบริหารงานได้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในฐานะองค์การภาครัฐได้เห็นความสำคัญและความจำเป็นดังกล่าว จึงได้จัดระบบกลไกในการดำเนินงานเพื่อให้มีการจัดการความรู้ในทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย

โดยจัดทำแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับบุคลากรทั้งหมด ได้รับรู้และตกลงร่วมกัน ในการที่จะเรียนรู้ ความหมาย การปฏิบัติที่แท้จริงและถูกต้อง เพื่อที่จะกำหนดเป้าหมายของการดำเนินงาน รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ภายใต้บริบทของทรัพยากรที่มีอยู่ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และภาวะคุกคาม ทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งภายใต้พันธกิจของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันและอนาคต กำหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานร่วมกันของทุกภาคส่วน ของมหาวิทยาลัย

สำนักเทคโนโลยีการศึกษาเป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัย ได้กำหนดกรอบ ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ทั่วทั้งหน่วยงาน ประกอบด้วยมาตรการดังนี้

– จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ของหน่วยงาน
– ให้มีคณะทำงานรับผิดชอบการดำเนินงานจัดการความรู้
– จัดให้มีการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการความรู้ไปสู่บุคลากร

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ประกอบด้วยมาตรการดังนี้

– สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
– สนับสนุนให้บุคลากรดำเนินการศึกษา วิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การถ่ายทอดความรู้และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด ประกอบด้วยมาตรการดังนี้

– สร้างระบบความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม
– สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้ในกลุ่มบุคลากรทุกระดับ
– จัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและคลังข้อมูลที่ทันสมัยเพื่อการสืบค้นและความรู้ไปสู่บุคลากรทุกระดับ
– สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน

รูปแบบการจัดการความรู้

ฝึกอบรม

  • สทศ. มีนโยบายจัดการการอบรมให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก…

สัมมนา

  • สทศ. มีนโยบายจัดการสัมมนาให้บุคลากรในหน่วยงาน…

ประชุม

  • สทศ. มีนโยบายจัดการประชุมให้บุคลากรในหน่วยงาน…