บริการของเรา

รับออกแบบงานกราฟิกและถ่ายภาพ

รับผลิตงานกราฟิกภาพนิ่ง งานตกแต่งภาพและตัดต่อวิดีโอ ภาพเคลื่อนไหว แอนิเมชั่น โปสเตอร์ แบนเนอร์ และสื่อโฆษณาทุกรูปแบบ

ถ่ายทำสารคดี

รับถ่ายทำสารคดี Vlog คอนเทนต์และวิดีโอสื่อโฆษณา ทั้งในและนอกสถานที่

จัดอีเว้นท์และนิทรรศการ

รับทำสื่อชุดวิชาทั้งวิดีโอ พาวเวอร์พ้อย และสื่อการสอนต่างๆเพื่อนำเสนอผ่านทาง Youtube หรือทางช่องทางต่างๆ

ผลิตคอร์สออนไลน์สมบูรณ์แบบ

รับเปิดห้องประชุมเพื่อทำการสอนออนไลน์ หรือจัด คอร์สออนไลน์ต่างๆผ่านทางช่องทางแอพพลิเคชั่นและช่องทางออนไลน์ต่างๆ

icon_05-เช่าสตูดิโอ

เช่าสตูดิโอ อุปกรณ์ และทีมถ่ายทำ

มีบริการเช่าสตูดิโอ ไม่ว่าจะเป็นห้องบันทึกเสียง หรือห้องบันทึกภาพวีดิทัศน์ พร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุมการบันทึก ทั้งในและนอกสถานที่

บริการวิชาการ

บริการงานวิจัย วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เกี่ยวกับ สทศ.

❝สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สร้างสรรค์สื่อทรงคุณค่า พัฒนาบุคลากรมืออาชีพผสานเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพในการทำงานและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ❞

มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านวิชาการ จัดระบบ ออกแบบ วิจัยและ พัฒนาสื่อ และเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผลิตสื่อการศึกษา และให้บริการสื่อประสมในระบบการสอนทางไกลที่เอื้อให้นักศึกษาสามารถศึกษาได้

รอบรั้ว สทศ. ​

คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จากโรงเรียนกุมุทมาส กว่า 20 คน เข้าเยี่ยมชม ณ อาคาร EBPC เพื่อเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ในกิจกรรม การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ของสถานีวิทยุโทรทัศน์ STOU CHANNEL มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2567

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing

AI Meets Learning Design
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความท้าทายและการออกแบบการเรียนรู้ที่ผันเปลี่ยนสำหรับการศึกษาที่ยั่งยืน โดย Prof. Dr. Michele Notari (Educational Technology, PriBern-University of Teacher Education)

เมื่อวันที่ 12 และ13 มิถุนายน 2567 สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประกาศข่าวจาก สทศ.

AI in education

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการศึกษา ใครๆ ก็ใช้ได้”

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเรียนเชิญครู คณาอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและบุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการศึกษา ใครๆ ก็ใช้ได้”

โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารและการทำงานร่วมกันสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา เปิดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารและการทำงานร่วมกันสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องสตูดิโอทีวี 4 ชั้น

AR

โครงการฝึกอบรม “การเตรียมความพร้อมสำหรับการผลิตสื่อ AR และ VR ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช”

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา เปิดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมสำหรับการผลิตสื่อ AR และ VR ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” สำหรับคณาจารย์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และบุคลากรสายสนับสนุนของสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในวันพุธที่

ความภาคภูมิใจ

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 🎉🎉🎉 ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิระ พรหมวงศ์ เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 🎉🎉🎉 ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิระ พรหมวงศ์ อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ทรัพยลักษณ์ เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 🎉🎉🎉 ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ทรัพยลักษณ์ อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่

Read More »

แหล่งเรียนรู้แบบเปิด

เคล็ดลับการถ่ายภาพสำหรับมือใหม่: ฉบับปูพื้นฐาน” (ตอนที่ 3)

เคล็ดลับการถ่ายภาพสำหรับมือใหม่: ฉบับปูพื้นฐาน” (ตอนที่ 3) อังคณา  พรรณนราวงศ์สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ.      

Read More »

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Deepfake สร้างโมเดลใบหน้า-เสียง ในการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Deepfake สร้างโมเดลใบหน้า-เสียง ในการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กิตติพันธ์ นาคมงคลนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการศูนย์สร้างสรรค์สื่อดิจัทัลเพื่อการศึกษาทางไกล       เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ

Read More »

5 AI คู่ใจนักวิชาการ ผนึกกำลังสู่ความสำเร็จทางวิชาการ 

5 AI คู่ใจนักวิชาการ ผนึกกำลังสู่ความสำเร็จทางวิชาการ อาจารย์ ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันทิพา อมรฤทธิ์สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ.

Read More »

นวัตกรรมของเรา

ฝึกงานกับเรา

เปิดโอกาสให้น้องๆ... ที่กำลังศึกษาอยู่

ได้มาเรียนรู้การทำงานจริงกับพี่ๆที่มีความรู้และเชี่ยวชาญ ช่วงปิดภาคการศึกษาหรือในหลักสูตรการศึกษาเพื่อฝึกงาน

Welcome all students to learn real work with experienced seniors during the semester break or in an internship program.

คุณสมบัติ มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
Qualifications: Applicants must meet at least one of the following:
1.  นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
      High school students
2. นักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส.
     Students at the Vocational Certificate (Vocational Certificate) or Diploma
     (Higher Vocational Diploma) level
3. นักศึกษาระดับอุดมศึกษาทุกระดับการศึกษาและทุกสาขาวิชา
     Students at any level of higher education and in any field of study
4. นักเรียนและนักศึกษาลักษณพิเศษ (ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1-3 ข้อใดข้อหนึ่ง)
     Special needs students who have qualifications according to points 13

e-mail

oetoffice@stou.ac.th

Open Hours

เวลาทำการ 8.30–16.30

ติดต่อผ่านโทรศัพท์ในเวลา 9.00-12.00 และ 13.00-16.00 025047307