บริการของเรา

รับออกแบบงานกราฟิกและถ่ายภาพ

รับผลิตงานกราฟิกภาพนิ่ง งานตกแต่งภาพและตัดต่อวิดีโอ ภาพเคลื่อนไหว แอนิเมชั่น โปสเตอร์ แบนเนอร์ และสื่อโฆษณาทุกรูปแบบ

ถ่ายทำสารคดี

รับถ่ายทำสารคดี Vlog คอนเทนต์และวิดีโอสื่อโฆษณา ทั้งในและนอกสถานที่

จัดอีเว้นท์และนิทรรศการ

รับทำสื่อชุดวิชาทั้งวิดีโอ พาวเวอร์พ้อย และสื่อการสอนต่างๆเพื่อนำเสนอผ่านทาง Youtube หรือทางช่องทางต่างๆ

ผลิตคอร์สออนไลน์สมบูรณ์แบบ

รับเปิดห้องประชุมเพื่อทำการสอนออนไลน์ หรือจัด คอร์สออนไลน์ต่างๆผ่านทางช่องทางแอพพลิเคชั่นและช่องทางออนไลน์ต่างๆ

icon_05-เช่าสตูดิโอ

เช่าสตูดิโอ อุปกรณ์ และทีมถ่ายทำ

มีบริการเช่าสตูดิโอ ไม่ว่าจะเป็นห้องบันทึกเสียง หรือห้องบันทึกภาพวีดิทัศน์ พร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุมการบันทึก ทั้งในและนอกสถานที่

บริการวิชาการ

บริการงานวิจัย วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เกี่ยวกับ สทศ.

❝สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สร้างสรรค์สื่อทรงคุณค่า พัฒนาบุคลากรมืออาชีพผสานเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพในการทำงานและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ❞

มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านวิชาการ จัดระบบ ออกแบบ วิจัยและ พัฒนาสื่อ และเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผลิตสื่อการศึกษา และให้บริการสื่อประสมในระบบการสอนทางไกลที่เอื้อให้นักศึกษาสามารถศึกษาได้

รอบรั้ว สทศ. ​

คณาจารย์จาก สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชม ณ อาคาร EBPC เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา คณาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

โครงการฝึกอบรม “การพัฒนาศักยภาพและยกระดับทักษะการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน”

ศูนย์วิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดโครงการฝึกอบรม “การพัฒนาศักยภาพและยกระดับทักษะการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน”  โดยมี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประยุกต์ใช้ ClassPoint เพื่อส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์สำหรับการสอนเสริมและการจัดกิจกรรมร่วมเรียนรู้ตามแผนการจัดการศึกษา ก2 และ ก3 แบบไร้รอยต่อ”

เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30-16.30 น.

ศูนย์บริการการสอนทางวิทยุและโทรทัศน์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา ศึกษาดูงานที่องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส เพื่อนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานมาปรับใช้กับภารกิจของหน่วยงาน

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 บุคลากรศูนย์บริการการสอนทางวิทยุและโทรทัศน์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา ศึกษาดูงานที่องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

ประกาศข่าวจาก สทศ.

โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารและการทำงานร่วมกันสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา เปิดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารและการทำงานร่วมกันสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องสตูดิโอทีวี 4 ชั้น

AR

โครงการฝึกอบรม “การเตรียมความพร้อมสำหรับการผลิตสื่อ AR และ VR ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช”

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา เปิดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมสำหรับการผลิตสื่อ AR และ VR ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” สำหรับคณาจารย์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และบุคลากรสายสนับสนุนของสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในวันพุธที่

โครงการพัฒนาผลงานวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

           สำนักงานเลขานุการ  สำนักเทคโนโลยีการศึกษา กำหนดจัดโครงการพัฒนาผลงานวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

ความภาคภูมิใจ

อ.ดร.วชิระ พรหมวงศ์ และคณะทีมจากสำนักเทคโนโลยีการศึกษา ได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรมประเทศโปแลนด

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.วชิระ พรหมวงศ์, อาจารย์ ดร.พิมพ์ประภา พาลพ่าย, อาจารย์ ดร.สืบวงศ์ ชื่นสมบัติ

Read More »

แหล่งเรียนรู้แบบเปิด

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Deepfake สร้างโมเดลใบหน้า-เสียง ในการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Deepfake สร้างโมเดลใบหน้า-เสียง ในการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กิตติพันธ์ นาคมงคลนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการศูนย์สร้างสรรค์สื่อดิจัทัลเพื่อการศึกษาทางไกล       เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ

Read More »

5 AI คู่ใจนักวิชาการ ผนึกกำลังสู่ความสำเร็จทางวิชาการ 

5 AI คู่ใจนักวิชาการ ผนึกกำลังสู่ความสำเร็จทางวิชาการ อาจารย์ ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันทิพา อมรฤทธิ์สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ.

Read More »

CapCut: เครื่องมือตัดต่อวิดีโอเพื่อการศึกษาร่วมกัน

CapCut: เครื่องมือตัดต่อวิดีโอเพื่อการศึกษาร่วมกัน กิตติพันธ์ นาคมงคลสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ.       ในยุคปัจจุบันผู้คนให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์และแชร์เนื้อหาวิดีโอมากขึ้น เนื่องจากการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างบุคคลที่ห่างไกล

Read More »

นวัตกรรมของเรา

ฝึกงานกับเรา

เปิดโอกาสให้น้องๆ... ที่กำลังศึกษาอยู่

ได้มาเรียนรู้การทำงานจริงกับพี่ๆที่มีความรู้และเชี่ยวชาญ ช่วงปิดภาคการศึกษาหรือในหลักสูตรการศึกษาเพื่อฝึกงาน

Welcome all students to learn real work with experienced seniors during the semester break or in an internship program.

คุณสมบัติ มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
Qualifications: Applicants must meet at least one of the following:
1.  นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
      High school students
2. นักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส.
     Students at the Vocational Certificate (Vocational Certificate) or Diploma
     (Higher Vocational Diploma) level
3. นักศึกษาระดับอุดมศึกษาทุกระดับการศึกษาและทุกสาขาวิชา
     Students at any level of higher education and in any field of study
4. นักเรียนและนักศึกษาลักษณพิเศษ (ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1-3 ข้อใดข้อหนึ่ง)
     Special needs students who have qualifications according to points 13

e-mail

oetoffice@stou.ac.th

Open Hours

เวลาทำการ 8.30–16.30

ติดต่อผ่านโทรศัพท์ในเวลา 9.00-12.00 และ 13.00-16.00 025047307