บริการของเรา

รับออกแบบงานกราฟิกและถ่ายภาพ

รับผลิตงานกราฟิกภาพนิ่ง งานตกแต่งภาพและตัดต่อวิดีโอ ภาพเคลื่อนไหว แอนิเมชั่น โปสเตอร์ แบนเนอร์ และสื่อโฆษณาทุกรูปแบบ

ถ่ายทำสารคดี

รับถ่ายทำสารคดี Vlog คอนเทนต์และวิดีโอสื่อโฆษณา ทั้งในและนอกสถานที่

จัดอีเว้นท์และนิทรรศการ

รับทำสื่อชุดวิชาทั้งวิดีโอ พาวเวอร์พ้อย และสื่อการสอนต่างๆเพื่อนำเสนอผ่านทาง Youtube หรือทางช่องทางต่างๆ

ผลิตคอร์สออนไลน์สมบูรณ์แบบ

รับเปิดห้องประชุมเพื่อทำการสอนออนไลน์ หรือจัด คอร์สออนไลน์ต่างๆผ่านทางช่องทางแอพพลิเคชั่นและช่องทางออนไลน์ต่างๆ

icon_05-เช่าสตูดิโอ

เช่าสตูดิโอ อุปกรณ์ และทีมถ่ายทำ

มีบริการเช่าสตูดิโอ ไม่ว่าจะเป็นห้องบันทึกเสียง หรือห้องบันทึกภาพวีดิทัศน์ พร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุมการบันทึก ทั้งในและนอกสถานที่

บริการวิชาการ

บริการงานวิจัย วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เกี่ยวกับ สทศ.

❝สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สร้างสรรค์สื่อทรงคุณค่า พัฒนาบุคลากรมืออาชีพผสานเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพในการทำงานและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ❞

มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านวิชาการ จัดระบบ ออกแบบ วิจัยและ พัฒนาสื่อ และเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผลิตสื่อการศึกษา และให้บริการสื่อประสมในระบบการสอนทางไกลที่เอื้อให้นักศึกษาสามารถศึกษาได้

รอบรั้ว สทศ. ​

คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเปิดญี่ปุ่น  (The Open University of Japan) เข้าเยี่ยมชมอาคารผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (EBPC) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567  ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเปิดญี่ปุ่น  (The Open University of

คณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง เข้าศึกษาดูงาน

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 คณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง เดินทางมาเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษายุค New Normal

โครงการสัมมนาบุคลากร เพื่อ“การยกระดับจรณทักษะ (Soft Skills) ส่งเสริมความเป็นบุคลากรมืออาชีพให้รองรับนโยบายการปรับแต่งแปลงโฉมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช”

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา ได้ดำเนินการจัดทำโครงการสัมมนาบุคลากร เพื่อ“การยกระดับจรณทักษะ (Soft Skills) ส่งเสริมความเป็นบุคลากรมืออาชีพให้รองรับนโยบายการปรับแต่งแปลงโฉมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” เพื่อพัฒนาให้บุคลากรเป็นคนเก่งงานและเป็นคนดี การสร้างเสริมจรณทักษะเป็นคุณลักษณะที่จะช่วยให้บุคคล สามารถดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น และสามารถทำงานประกอบอาชีพให้ก้าวหน้าได้เป็นอย่างดีโดยมีวัตถุประสงค์  ดังนี้ 

ประมวลภาพ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนากระบวนการทำงานเพื่อรองรับการปรับแต่งแปลงโฉมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช”

           สำนักเทคโนโลยีการศึกษา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนากระบวนการทำงาน

ประกาศข่าวจาก สทศ.

โครงการฝึกอบรม “การพัฒนาศักยภาพและยกระดับทักษะการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน”

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา เปิดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “การพัฒนาศักยภาพและยกระดับทักษะการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน” สำหรับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ ห้องประชุม 2604-2604/1 อาคารบริหาร ชั้น

โครงการอบรม หลักสูตร “การประยุกต์ใช้ ClassPoint เพื่อส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์สำหรับการสอนเสริมและการจัดกิจกรรมร่วมเรียนรู้ตามแผนการจัดการศึกษา ก2 และ ก3 แบบไร้รอยต่อ”

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา เปิดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร “การประยุกต์ใช้ ClassPoint เพื่อส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์สำหรับการสอนเสริมและการจัดกิจกรรมร่วมเรียนรู้ตามแผนการจัดการศึกษา ก2 และ ก3 แบบไร้รอยต่อ” สำหรับคณาจารย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในวันพุธที่ 28

กำหนดการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างทักษะการแต่งหน้าด้วยตนเอง สำหรับวิทยากรและผู้ปรากฎตัวออกสื่อสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์

โครงการเสริมสร้างทักษะการแต่งหน้าด้วยตนเอง สำหรับวิทยากรและผู้ปรากฎตัวออกสื่อ สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์

ศูนย์บริการการสอนทางวิทยุและโทรทัศน์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา กำหนดจัดฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างทักษะการแต่งหน้าด้วยตนเอง สำหรับวิทยากรและผู้ปรากฎตัวออกสื่อสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2567 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 

ความภาคภูมิใจ

อ.ดร.วชิระ พรหมวงศ์ และคณะทีมจากสำนักเทคโนโลยีการศึกษา ได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรมประเทศโปแลนด

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.วชิระ พรหมวงศ์, อาจารย์ ดร.พิมพ์ประภา พาลพ่าย, อาจารย์ ดร.สืบวงศ์ ชื่นสมบัติ

Read More »

ผศ.ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ และ รศ.ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม ได้รับรางวัล Silver Medal และ Outstanding Award “The 34th International Invention, Innovation & Technology Exhibition”

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ และ รศ.ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา ได้รับ 2 รางวัล

Read More »

ฝึกงานกับเรา

เปิดโอกาสให้น้องๆ... ที่กำลังศึกษาอยู่

ได้มาเรียนรู้การทำงานจริงกับพี่ๆที่มีความรู้และเชี่ยวชาญ ช่วงปิดภาคการศึกษาหรือในหลักสูตรการศึกษาเพื่อฝึกงาน

Welcome all students to learn real work with experienced seniors during the semester break or in an internship program.

คุณสมบัติ มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
Qualifications: Applicants must meet at least one of the following:
1.  นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
      High school students
2. นักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส.
     Students at the Vocational Certificate (Vocational Certificate) or Diploma
     (Higher Vocational Diploma) level
3. นักศึกษาระดับอุดมศึกษาทุกระดับการศึกษาและทุกสาขาวิชา
     Students at any level of higher education and in any field of study
4. นักเรียนและนักศึกษาลักษณพิเศษ (ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1-3 ข้อใดข้อหนึ่ง)
     Special needs students who have qualifications according to points 13

e-mail

oetoffice@stou.ac.th

Open Hours

เวลาทำการ 8.30–16.30

ติดต่อผ่านโทรศัพท์ในเวลา 9.00-12.00 และ 13.00-16.00 025047307