“สร้างสรรค์สื่อและนวัตกรรมล้ำสมัย พัฒนาการศึกษาทางไกล
ไปกับสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ.”

            สำนักเทคโนโลยีการศึกษา ผู้นำด้านการออกแบบ จัดระบบและผลิตสื่อการศึกษาทางไกล ด้วยประสบการณ์มากกว่า 40 ปี ในการสนับสนุนภารกิจการขยายและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กับระบบการศึกษาทางไกลที่ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง ภายใต้วิสัยทัศน์ “สร้างสรรค์สื่อทรงคุณค่า พัฒนาบุคลากรมืออาชีพ ผสานเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพในการทำงานและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต”
            ด้วยภารกิจตามวิสัยทัศน์ดังกล่าว ผสานกับการก้าวเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญในการดำเนินงานในระยะ 5 ปี ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สำนักเทคโนโลยีการศึกษาจึงปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรและการบริหารงานหน่วยงานภายในสำนักฯ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและครอบคลุมภารกิจที่รับผิดชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะที่สำคัญของบุคลากร เพื่อนำไปสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญในฐานะผู้สร้างสรรค์และให้บริการด้านดิจิทัลคอนเทนต์ แบบ ALL IN ONE สร้างสรรค์และให้บริการจบครบด้วยคนคนเดียว
            หน่วยงานภายในของเรา จึงแบ่งตามภารกิจที่รับผิดชอบออกเป็น 5 งาน เพื่อให้สามารถรองรับกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอนาคต รวมถึงการเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่เนื้อหาบนแพลตฟอร์มต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ดังนี้   

1.   สำนักงานเลขานุการ
2.   ศูนย์วิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
3.   ศูนย์สร้างสรรค์สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาทางไกล
4.   ศูนย์บริการเทคโนโลยีการผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาทางไกล
5.   ศูนย์พัฒนาระบบการเรียนรู้เพื่อการศึกษาทางไกล 

  • พ.ศ. 2522

จัดตั้งสำนักเทคโนโลยีการศึกษาเป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกล เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามปณิธานของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ยึดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของบุคคลและสังคม ด้วยการจัดระบบการเรียนการสอนทางไกล ซึ่งใช้สื่อการสอนที่จัดส่งให้กับนักศึกษาทางไปรษณีย์ สื่อวิทยุกระจายเสียงสื่อวิทยุโทรทัศน์ และสื่ออื่นๆ ที่ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามปกติ โดยการแบ่งโครงสร้างออกเป็น 6 หน่วยงาน ได้แก่
1) สำนักงานเลขานุการ
2) ฝ่ายจัดระบบและวิจัยสื่อการศึกษา
3) ศูนย์โสตทัศนศึกษา
4) ศูนย์บรรณสารสนเทศ
5) ศูนย์บริการการสอนทางวิทยุและโทรทัศน์
6) ฝ่ายการพิมพ์

พ.ศ. 2522
พ.ศ. 2525

  • พ.ศ. 2525

ย้ายฝ่ายการพิมพ์ ไปสังกัดฝ่ายปฏิบัติการ และจัดตั้งเป็นสำนักพิมพ์

  • พ.ศ. 2528

สร้างศูนย์ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (EBPC) รัฐบาลญี่ปุ่นได้สร้างและทำการมอบอาคารศูนย์ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (EBPC) ซึ่งมีมูลค่า 176 ล้านบาท ให้กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งอาคารดังกล่าวได้อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของสำนักเทคโนโลยีการศึกษาตลอดมา

พ.ศ. 2528
พ.ศ. 2529

  • พ.ศ. 2529

ยกฐานะ ศูนย์บรรณสารสนเทศ และฝ่ายการพิมพ์ ได้รับการยกฐานะเป็นสำนักบรรณสารสนเทศ และสำนักพิมพ์

  • พ.ศ. 2532

รวมส่วนราชการ“ศูนย์วิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา” ซึ่งตามประกาศการแบ่งส่วนราชการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2532 ได้จัดอัตรากำลังของอาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา ไว้ที่ศูนย์บริการการสอนทางวิทยุและโทรทัศน์ รวมกับบุคลากรสายสนับสนุน ทำให้ศูนย์บริการการสอนทางวิทยุและโทรทัศน์ มีภาระงานทั้งทางด้านวิชาการ และงานสนับสนุนวิชาการอยู่ในศูนย์เดียวกัน

พ.ศ. 2532
พ.ศ. 2552

  • พ.ศ. 2552

แบ่งส่วนราชการ ศูนย์วิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา โครงสร้างการบริหารงานปัจจุบันของสำนักเทคโนโลยีการศึกษา ได้มีการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น สำนักงานเลขานุการ ฝ่ายจัดระบบและวิจัยสื่อการศึกษา ศูนย์โสตทัศนศึกษา ศูนย์บริการการสอนทางวิทยุและโทรทัศน์ ฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร ศูนย์วิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และศูนย์การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง การจัดตั้งศูนย์การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2552 ให้จัดตั้งศูนย์การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ในสำนักเทคโนโลยีการศึกษา โดยให้โอนหน้าที่ความรับผิดชอบ และบุคลากรมาจากศูนย์คอมพิวเตอร์ช่วยสอน สำนักคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ เป็นการออกประกาศโดยอธิการบดี ยังไม่ได้เสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ

  • พ.ศ. 2557

มติเห็นชอบการแบ่งส่วนราชการ ได้รับความเห็นชอบจากประชุมผู้บริหารสำนักเทคโนโลยีการศึกษา ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 และที่ประชุมประสานนโยบายมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16/2557 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 มีมติให้ความเห็นชอบ ให้ใช้โครงสร้างปัจจุบันเพื่อบริหารงานภายใน

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2564

  • พ.ศ. 2564

โครงสร้างปัจจุบัน มหาวิทยาลัยอยู่ในระหว่างการดำเนินการตามแผนปฏิรูปมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและมีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนบทบาทของบางหน่วยงาน เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนสายงานการบริหารใหม่ให้มีความคล่องตัวและเหมาะสมต่อสถานการณ์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ได้แบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 5 งาน ประกอบด้วย
1. สำนักงานเลขานุการ
2. ศูนย์วิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
3. ศูนย์สร้างสรรค์สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาทางไกล
4. ศูนย์บริการเทคโนโลยีการผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาทางไกล
5. ศูนย์พัฒนาระบบการเรียนรู้เพื่อการศึกษาทางไกล

  • พ.ศ. 2564-ปัจจุบัน

วิสัยทัศน์ (Vision) 

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสร้างสรรค์สื่อทรงคุณค่า พัฒนาบุคลากรมืออาชีพผสานเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพในการทำงานและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 

พันธกิจ 
1. สร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้
2. พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการศึกษาและการทำงาน
3. บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม
4. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี
5. ยกระดับคุณภาพกระบวนการและผลลัพธ์การทำงาน

 

พ.ศ. 2564-ปัจจุบัน