สำนักงานเลขานุการ

> งานอำนวยการ

1.1วรัชญาพร

นางวรัชญาพร วิโรจน์สกุล
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานอำนวยการ

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ส.บ.
วิชาเอกสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยปทุมธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 7307
อีเมล : Waratchayaporn.Run@stou.ac.th

1.2.อมรรัตน์

นางสาวอมรรัตน์ สินธุธาน
ตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี นศ.บ.
วิชาเอกวิทยุและโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เบอร์โทรศัพท์ : 7304
อีเมล : Amornrat.Sin@stou.ac.th

ธัญทิพย์2

นางธัญทิพย์ สกลวัฒนานนท์
ตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
วิชาเอกการบัญชี โรงเรียนราชบุรีบริหารธุรกิจ
เบอร์โทรศัพท์ : 7331
อีเมล : Ladalat.Sak@stou.ac.th

1.4สมหมาย2

นางสมหมาย บุญประกอบ
ตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ค.บ.
วิชาเอกบริหารการศึกษา สถาบันราชภัฏพระนคร
เบอร์โทรศัพท์ : 7861
อีเมล : Sommai.Boo@stou.ac.th

1.5กัลยา

นางกัลยา นาคนัตร์
ตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
วิชาเอกการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ
เบอร์โทรศัพท์ : 7331
อีเมล : Kanlaya.Nil@stou.ac.th

1.6ฤทัยทิพย์

นางสาวฤทัยทิพย์ ศรีคำทา
ตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ศศ.บ.
วิชาเอกการจัดการทั่วไป ราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
เบอร์โทรศัพท์ : 7332
อีเมล : Ruethaitip@stou.ac.th

111

นางสาวปาลิตา เดชสง่า
ตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี บธ.บ.
วิชาเอกการจัดการ สถาบันวิทยาลัยรัชต์ภาคย์
เบอร์โทรศัพท์ : 7307
อีเมล : Palita.Dec@stou.ac.th

1.8.พัชรินทร์

นางสาวพัชรินทร์ ศรีเพ็ชร์
ตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ศศ.บ.
วิชาเอกอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สถาบันราชภัฏเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 7349
อีเมล : Patcharin.Sri@stou.ac.th

1.9ปราณี

นางสาวปราณี จันทรวัฒน์
ตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย (วช.2)
วิชาเอกบัญชี โรงเรียนสตรีศึกษาร้อยเอ็ด
เบอร์โทรศัพท์ : 7416
อีเมล : Pranee.Tun@stou.ac.th

> งานบริหารทั่วไป

55

นางพีรัลญาดา ทศภานนท์
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ศศบ.(รัฐศาสตร์)
วิชาเอกการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เบอร์โทรศัพท์ : 7306
อีเมล : Peralyada.Tho@stou.ac.th

2.2นฤมน

นางนฤมน ดิฐวิรุฬห์
ตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี รป.บ.
วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เบอร์โทรศัพท์ : 7308
อีเมล : Narumom.Uin@stou.ac.th

2.3หทัยวรรณ

นางสาวหทัยวรรณ คงมีสุข
ตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ศศ.บ.
วิชาเอกการพัฒนาชุมชน สถาบันราชภัฏพระนคร
เบอร์โทรศัพท์ : 7306
อีเมล : Hathaiwan.kon@stou.ac.th

222

นางสาวฐิติกาล ตาคำรุ้ง
ตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล : Thitikan.tak@stou.ac.th

ศูนย์วิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

> งานพัฒนานวัตกรรมและสื่อสร้างสรรค์

01

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันทิพา อมรฤทธิ์
ตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา : ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
เบอร์โทรศัพท์ : 7840
อีเมล : Phantipa.amo@stou.ac.th

02

อาจารย์ ดร.พัทธนันท์ บุตรฉุย
ตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา : ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) 
เบอร์โทรศัพท์ : 7841 
อีเมล : Patthanan.boo@stou.ac.th

03

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ ณัฎประเสริฐ
ตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา : กศด. (การบริหารและการจัดการการศึกษา แขนงการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
เบอร์โทรศัพท์ : 7850
อีเมล : phisit.nad@stou.ac.th

04

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทูรย์ วงษ์อามาตย์
ตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :

05

อาจารย์ ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์
ตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา : ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
เบอร์โทรศัพท์ : 7839
อีเมล : chutiwat.suw@stou.ac.th

06

อาจารย์ ดร.ปิยพจน์  ตัณฑะผลิน
ตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :

07

อาจารย์ ดร.วชิระ พรหมวงศ์
ตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา : ปร.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) ปร.ด. (การจัดการและการบริหาร)
เบอร์โทรศัพท์ : 
อีเมล : wachira1984@gmail.com

08

อาจารย์ ดร.พิมพ์ประภา พาลพ่าย
ตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา : ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
เบอร์โทรศัพท์ :7837
อีเมล : pimprapa.pha@stou.ac.th

09

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนัทณัฏฐ์ ฉัตรภัครัตน์
(SFHEA, UKPSF)

วุฒิการศึกษา
– ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาโสตทัศนศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
– ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) สาขาวิชาเอก เทคโนโลยีการศึกษา, วิชาโท ภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (เกียรตินิยมอันดับ 1)
เบอร์โทรศัพท์ : 7848
อีเมล : Thanathnuth.cha@stou.ac.th

10

อาจารย์ ดร.สิริกัญญา มณีนิล
ตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา : ปร.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา)
เบอร์โทรศัพท์ :7843
อีเมล : sirikanya.man@stou.ac.th

11

รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัศญาณ์ แก่นเพชร
ตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา : กศ.ด. (การศึกษาผู้ใหญ่)
เบอร์โทรศัพท์ : 
อีเมล : thitirussaya.kaj@stou.ac.th

12

รองศาสตราจารย์ อภิญญา สนกนก
ตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา : ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
เบอร์โทรศัพท์ :7392
อีเมล :

13

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภนิตา สุดสวาสดิ์
ตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา : ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
เบอร์โทรศัพท์ : 7851
อีเมล : supanita.sud@stou.ac.th

14

อาจารย์ ดร.ดวงพร ทรัพยลักษณ์
ตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา : กศ.ด.(เทคโนโลยีการศึกษา)
เบอร์โทรศัพท์ : 7846
อีเมล : duangporn.sap@stou.ac.th

15

อาจารย์ ดร.สืบวงศ์ ชื่นสมบัติ
ตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา : ปร.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
เบอร์โทรศัพท์ : 7836
อีเมล : suebwong.chu@stou.ac.th

16

อาจารย์ ดร.อภิสิทธิ์ เถายะบุตร
ตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา : กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา)
เบอร์โทรศัพท์ : 7398
อีเมล : apisit.tha@stou.ac.th

17

อาจารย์ ดร.ศศิญานัยน์ แสนแพง
ตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา : ปร.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
เบอร์โทรศัพท์ : 7398
อีเมล : sasiyanai.san@stou.ac.th

18

รองศาสตราจารย์ ดร.สมัครสมร ภักดีเทวา 
ตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา : ปร.ด.(หลักสูตรและการสอน วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา)
เบอร์โทรศัพท์ : 9463
อีเมล : smaksmorn.pha@stou.ac.th

19

รองศาสตราจารย์ ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม
ตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา :ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
เบอร์โทรศัพท์ : 7849
อีเมล : kemmanat.min@stou.ac.th

20

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ 
ตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา : ปร.ด. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)
เบอร์โทรศัพท์ : 7301
อีเมล : gan.cha@stou.ac.th

21

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสกสรร อามาตย์มนตรี 
ตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา : ปร.ด. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)
เบอร์โทรศัพท์ : 
อีเมล :  seksan.ama@stou.ac.th

22

อาจารย์ ดร.กวิทธิ์ ศรีสัมฤทธิ์ 
ตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา : ปร.ด. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)
เบอร์โทรศัพท์ : 7394
อีเมล : kawit.sri@stou.ac.th

ศูนย์สร้างสรรค์สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาทางไกล

> ศสส.

5.วรวัฒน์

นายวรวัฒน์ ชั้นประเสริฐ
หัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาทางไกล

วุฒิการศึกษา : (ค.อ.ม.) ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 
เบอร์โทรศัพท์ : 7335
อีเมล : Worfilm@gmail.com

> งานผลิตรายการเพื่อการศึกษาทางไกล

001

นางสุดาวดี จตุธนะสุวรรณ
หัวหน้างานผลิตรายการเพื่อการศึกษาทางไกล

วุฒิการศึกษา : ค.บ.
เบอร์โทรศัพท์ : 7335
อีเมล : sudawadee.jat@stou.ac.th

11

นางชลธิชา อนุมานราชธน
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ

วุฒิการศึกษา : กศ.ม. การศึกษามหาบัณฑิต
เบอร์โทรศัพท์ : 7336
อีเมล : chonticha.anu@stou.ac.th

12

นางศุภิฌา ยุวการุณย์
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ

วุฒิการศึกษา : ศศ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา)
เบอร์โทรศัพท์ : 7336
อีเมล :  supicha.yuw@stou.ac.th

13

นางสาวอธิวดี สืบญาติ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ

วุฒิการศึกษา : ศษ.ม.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
เบอร์โทรศัพท์ : 7335
อีเมล : ativade.sir@stou.ac.th

14

นางสาวรมณียา วีรธรรม พูลสวัสดิ์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชํานาญการ

วุฒิการศึกษา :คบ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา)
เบอร์โทรศัพท์ : 7333
อีเมล : romneeya.ver@stou.ac.th

15

นายธวัชชัย หาญจิระขจร
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชํานาญการ

วุฒิการศึกษา : กศ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา)
เบอร์โทรศัพท์ : 7336
อีเมล :  Suzy4x4@yahoo.com

16

นายกิตติพันธ์ นาคมงคล
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

วุฒิการศึกษา : กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
เบอร์โทรศัพท์ : 7337
อีเมล : kittiphan.nak@stou.ac.th

17

นางสาววรรณวิสา หมูกลาง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

วุฒิการศึกษา : ทล.บ. (เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง)
เบอร์โทรศัพท์ : 7333
อีเมล : wanwisa.moo@stou.ac.th

18

นายไตรทิพย์ แย้มผล
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาออกแบบนิเทศศิลป์
เบอร์โทรศัพท์ : 7332
อีเมล :  trithip.yea@stou.ac.th

19

นายวิสันต์ เชยวัฒนา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

วุฒิการศึกษา :
เบอร์โทรศัพท์ : 7342
อีเมล :

110

นางสาวอภิชาต โขมพัตร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

วุฒิการศึกษา : คบ.เอกเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 7499
อีเมล : apichart.kho@stou.ac.th

111

นางสาวชลลดา สุขโพธิ์เพ็ชร์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

วุฒิการศึกษา : กศ.บ. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 7342
อีเมล :  cholada.suk@stou.ac.th

112

นางสาววิภาวี เสถียร
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

วุฒิการศึกษา : ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
เบอร์โทรศัพท์ : 7342
อีเมล : wipavee.sir@stou.ac.th

113

นางสาวปาณิศา สายมา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

วุฒิการศึกษา :ครุศาสตร์บัณฑิต (บรรณารักษ์ศาสตร์)
เบอร์โทรศัพท์ : 7342
อีเมล : panisasai@stou.ac.th

114

นายแสวง พันธุ์นวล
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

วุฒิการศึกษา : ศษ.ม. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
เบอร์โทรศัพท์ : 7342
อีเมล :  savang.pan@stou.ac.th

115

นางนันทิยา วงศ์ไพโรจน์พานิช
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

วุฒิการศึกษา : ศศบ.
เบอร์โทรศัพท์ : 7499
อีเมล : nuntiya.won@stou.ac.th

116

นางสาวนัฏวรรณ  เศรษฐบุตร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
เบอร์โทรศัพท์ : 7337
อีเมล : nuttawan.set@stou.ac.th

117

นางวิมล นาวาน้อย
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

วุฒิการศึกษา :ศศ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา)
เบอร์โทรศัพท์ : 7337
อีเมล : wimon.naw@stou.ac.th

118

นางจรัสศรี ไทยสีหราช
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

วุฒิการศึกษา : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
เบอร์โทรศัพท์ : 7342
อีเมล : charatsri.tha@stou.ac.th

119

นางเพ็ญประภา หัสดี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

วุฒิการศึกษา :ครุศาสตร์บัณฑิต
เบอร์โทรศัพท์ : 7499
อีเมล : phentech2007@gmail.com

120

นางสาวนงลักษณ์ เพ็ชรน้อย
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

วุฒิการศึกษา : ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา)
เบอร์โทรศัพท์ : 7337
อีเมล : nonglok.pet@stou.ac.th

121

นางอัจฉรา สังอยุทธ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

วุฒิการศึกษา : กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
เบอร์โทรศัพท์ : 7337
อีเมล : achara.sun@stou.ac.th

122

นายสุรชัย จตุธนสุวรรณ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

วุฒิการศึกษา :กศ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา)
เบอร์โทรศัพท์ : 7336
อีเมล : surachai.jat@stou.ac.th

> งานสร้างสรรค์และออกแบบสื่อดิจิทัล เพื่อการศึกษาทางไกล

002

นางสาววิชญาภร รัตนจิตร
หัวหน้างานสร้างสรรค์และออกแบบสื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาทางไกล

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี วท.บ.สื่อนฤมิต
เบอร์โทรศัพท์ : 7314
อีเมล : wichayaporn.rat@stou.ac.th

21

นางอังคณา พรรณนราวงศ์
ช่างภาพชํานาญงานพิเศษ

วุฒิการศึกษา : กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
เบอร์โทรศัพท์ : 7346
อีเมล : angkana.pan@stou.ac.th

22

นางสาวสารภี แย้มแสงทอง
ช่างภาพชำนาญงาน

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี วท.บ
เบอร์โทรศัพท์ : 7346
อีเมล : sarapee.yae@stou.ac.th

23

นายไตรวิช เนตรวิจิตรพันธ์
นายช่างภาพชานาญงาน

วุฒิการศึกษา : ศป.บ. (ศิลปศาสตร์บัณฑิต-นิเทศศาสตร์)
เบอร์โทรศัพท์ : 7346
อีเมล : triwish.net@stou.ac.th

24

นายภาคภูมิ ช่างเรียน
นายช่างภาพปฏิบัติงาน

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ค.บ.
เบอร์โทรศัพท์ : 7346
อีเมล : phakphum.cha@stou.ac.th

25

นางสาวนพรัตน์ ศุภรัตนาภิรักษ์
นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ

วุฒิการศึกษา : ศล.บ. (ออกแบบนิเทศศิลป์)
เบอร์โทรศัพท์ : 7343
อีเมล : nopparat.sup@stou.ac.th

26

นายอธิปชาติ เชิดชูเกียรติศักดิ์
นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ

วุฒิการศึกษา : ศล.บ. (คอมพิวเตอร์อาร์ต)
เบอร์โทรศัพท์ : 7343
อีเมล : athipchart.che@stou.ac.th

27

นางสาวนันทิตา ช้างเยาว์
นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ

วุฒิการศึกษา : ศล.บ. (ปริญญาศิลปบัณฑิต)
เบอร์โทรศัพท์ : 7343
อีเมล : nanthita.cha@stou.ac.th

28

นางอลิสา อาซมี
นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ

วุฒิการศึกษา : ศป.บ. (คอมพิวเตอร์กราฟิก)
เบอร์โทรศัพท์ : 7343
อีเมล : alisa.azm@stou.ac.th

29

นางสาวเบญจา สุขเมือง
นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
เบอร์โทรศัพท์ : 7312
อีเมล : benja.suk@stou.ac.th

210

นายปิยะพงษ์ บุญเรือน
นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
เบอร์โทรศัพท์ : 7312
อีเมล : piyapong.boo@stou.ac.th

211

นายภาคิน จ้อยรุ่ง
นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต เอกศิลปศึกษา (ค.บ.)
เบอร์โทรศัพท์ : 7312
อีเมล : phakin.joi@stou.ac.th

212

นางสาวฐิติวรดา อ่อนแก้ว
นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ

วุฒิการศึกษา : ศศ.บ. (สาขาวิชาหัตถกรรม)
เบอร์โทรศัพท์ : 7323
อีเมล : thitiworada.onk@stou.ac.th

213

นายมาโนช แซ่ใช้
นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ

วุฒิการศึกษา : ศศ.บ. (ออกแบบนิเทศศิลป์)
เบอร์โทรศัพท์ : 7343
อีเมล : manot.sae@stou.ac.th

214

นางโสภิณ ฟัตละ
นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ

วุฒิการศึกษา : บธ.บ
เบอร์โทรศัพท์ : 7321
อีเมล : sopin.fat@stou.ac.th

218

นายธนาวุฒิ ธงชัย
นายช่างอิเล็กทรอนิกส์

วุฒิการศึกษา : นศ.บ.
เบอร์โทรศัพท์ : 7342
อีเมล : thanawut.tho@stou.ac.th

219

นายธีระศักดิ์ มีชูจิตร
นายช่างอิเล็กทรอนิกส์

วุฒิการศึกษา : ปวส.
เบอร์โทรศัพท์ : 7342
อีเมล : teerasark.Mee@stou.ac.th

220

นางสาวละออ อ่อนละมุล
เจ้าหน้าที่สําเนาแผ่นซีดี

วุฒิการศึกษา : การศึกษาตอนปลาย ม.6
เบอร์โทรศัพท์ : 7328
อีเมล : la-or.Onl@stou.ac.th

> งานสนับสนุนการผลิตและตรวจสอบคุณภาพสื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาทางไกล

003

นายพงศพล โพนะทา
หัวหน้างานสนับสนุนการผลิตและตรวจสอบคุณภาพสื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาทางไกล

วุฒิการศึกษา : ศศ.บ. (สาขาวิชาหัตถกรรม)
เบอร์โทรศัพท์ : 7326
อีเมล : pongsapol.pon@stou.ac.th

31

นายสมชาย สนกนก
นักวิชาการช่างศิลป์ชํานาญการ

วุฒิการศึกษา : ค.ม.(ครุศาสตรมหาบัณฑิต เอกศิลปศึกษา)
เบอร์โทรศัพท์ : 7382
อีเมล : somchai.son@stou.ac.th

32

นายธนินทร์ บุญมั่น
นักออกแบบคอมพิวเตอร์ศิลป์

วุฒิการศึกษา : ศศบ (ภาพพิมพ์)
เบอร์โทรศัพท์ : 7326
อีเมล : tanin.boo@stou.ac.th

33

นายอมรรัตน์ เพชรหลิม
ช่างจัดฉาก

วุฒิการศึกษา :
เบอร์โทรศัพท์ : 7382
อีเมล :

34

นางปทุมมา พรหมสาขา ณ สกลนคร
ช่างศิลป์แต่งหน้า

วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช)
เบอร์โทรศัพท์ : 7384
อีเมล : pratumma.pro@ stou.ac.th

35

นางนิยะดา งามสนิท
เจ้าหน้าที่ธุรการ

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
เบอร์โทรศัพท์ : 7327
อีเมล : niyada.nga@stou.ac.th

215

นายธีระพัทธ์ อริยธัชสุธา
นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ

วุฒิการศึกษา : เทคโนโลยีบัณฑิต อิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน
เบอร์โทรศัพท์ : 7314
อีเมล : teeraphat.ari@stou.ac.th

216

นายสรวิชญ์ ลําดวน
นายช่างอิเล็กทรอนิกส์

วุฒิการศึกษา : ปวส. / ช่างไฟฟ้ากำลัง
เบอร์โทรศัพท์ : 7343
อีเมล : sorrawit.lum@stou.ac.th

217

นายวัชระ อินแตง
นายช่างอิเล็กทรอนิกส์

วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.
เบอร์โทรศัพท์ : 7342
อีเมล : watchara.int@stou.ac.th

36

นายภานุพงษ์ งามสนิท
เจ้าหน้าที่ธุรการ

วุฒิการศึกษา : ปวช.สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
เบอร์โทรศัพท์ : 7327
อีเมล : panupong.nga@stou.ac.th

ศูนย์บริการเทคโนโลยีการผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาทางไกล

> ศบท.

01_เชาวรัตน์

นายเชาวรัตน์ แจ่มหล้า
หัวหน้าศูนย์บริการเทคโนโลยีการผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาทางไกล

วุฒิการศึกษา :ค.บ อุตสาหกรรมศิลป์
เบอร์โทรศัพท์ : 02 504 7376
อีเมล : Worfilm@gmail.com

> งานบริหารการผลิต

65_คงศักดิ์

นายคงศักดิ์ นาคจิตรการ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : ศศ.บ.โสตทัศนศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 02 5047386
อีเมล : kongsak.nak@stou.ac.th

66_พิสิทธิ์

นายพิสิทธิ์ ครีคำทา
นักวิชาการศึกษาปฎิบัตการ

วุฒิการศึกษา : วทบ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องกล
เบอร์โทรศัพท์ : 02 5047386
อีเมล : Pisit.sri@stou.ac.th

67_ธนัช

นายธนัช แก้วฉาย
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

วุฒิการศึกษา : อสบ.เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
เบอร์โทรศัพท์ : 02 5047387
อีเมล : tanut.kae@stou.ac.th

68_ธีรารัตน์

นางสาวธีรารัตน์ เช้าโฉม
นักวิชาการศึกษา

วุฒิการศึกษา : กศ.บ.สุขศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 02 5047387
อีเมล : Theerarat.cha@stou.ac.th

> งานสนับสนุนการผลิตสื่อดิจิทัล

51_ชำนาญ

นายชำนาญ เรืองศรี 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : คบ.เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 02 5047324-5 
อีเมล : chumnan.rua@stou.ac.th

26_นพดล เศวตามร์

นายนพดล เศวตามร์
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ชำนาญงาน

วุฒิการศึกษา : อิเล็กทรอนิกส์ สาขาสื่อสาร
เบอร์โทรศัพท์ : 02 5047360
อีเมล : Nopadon.sve@stou.ac.th

13_อภิชาติ

นายอภิชาติ ศรีสังขจร
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ชำนาญงาน

วุฒิการศึกษา : ปวส.อิเล็กทรอนิกส์
เบอร์โทรศัพท์ : 02 5047376
อีเมล : apichatsrisang@gmail.com

12_พรพล

นายพรพล สารพล
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ชำนาญงาน

วุฒิการศึกษา : ค.บ.เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 02 5047376
อีเมล : pornpon.sar@stou.ac.th

20_บัญฑิต

นายบัณฑิต จันทร์เผือก
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ชำนาญงาน

วุฒิการศึกษา : ค.บ.เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 02 5047376
อีเมล : bandid.jun@stou.ac.th

21_ธเนศ

นายธเนส เพิ่มประยูร
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ชำนาญงาน

วุฒิการศึกษา : อิเล็กทรอนิกส์
เบอร์โทรศัพท์ : 02 5047376
อีเมล : thanet.per@stou.ac.th

4_นพดล กสิวัฒน์

นายนภดล กสิวัฒน์
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ชำนาญงาน

วุฒิการศึกษา : วทบ.วิทย์-ฟิสิกส์
เบอร์โทรศัพท์ : 086 9727975
อีเมล : Napadol.kas@stou.ac.th

02_สมชาย

นายสมชาย พงษ์ชาติ
ช่่างอิเล็กทรอนิกส์ชำนาญงาน

วุฒิการศึกษา : ค.บ เทคโนโลยี่การศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 085-1437854
อีเมล : somchai.pon@stou.ac.th

31_เสกสรร

นายเสกสรร ทองประภา
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ชำนาญงาน

วุฒิการศึกษา : ปวส.เทคโนโลยีทางการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 02 5047360
อีเมล : saksan.tho@stou.ac.th

34_นิพนธ์

นายนิพนธ์ ยุวการุณย์
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ชำนาญงาน

วุฒิการศึกษา : กศบ.,นบ.,นิติศาสตร์บัณฑิต
เบอร์โทรศัพท์ : 002 5047376
อีเมล : nipon.yuv@stou.ac.th

38_วันเฉลิม

นายวันเฉลิม บุตรกัณหา
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ชำนาญงาน

วุฒิการศึกษา : กศบ.เทคโนโลยีทางการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 02 504 7324-5
อีเมล : wanchalearm.but@stou.ac.th

36_วัชพงศ

นายวัชพงศ สำรวมจิต
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ชำนาญงาน

วุฒิการศึกษา : กศบ.เทคโนโลยีทางการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 02 504 7324-5
อีเมล : wathpong.som@stou.ac.th

41_สุเมธ ดวงเงิน

นายสุเมธ ดวงเงิน
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ชำนาญงาน

วุฒิการศึกษา : ปวส.อิเล็กทรอนิกส์
เบอร์โทรศัพท์ : 02 504 7324-5
อีเมล : sumet.dua@stou.ac.th

27_กิตติภัทร

นายกิตติภัทร์ มลิพันธ์
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ชำนาญงาน

วุฒิการศึกษา : อิเล็กทรอนิกส์​
เบอร์โทรศัพท์ : 02 5047360
อีเมล : kittiphat.mal@stou.ac.th

62_อรรถนิติ์

นายอรรถนิติ์ วรรธนกุล
ช่่างอิเล็กทรอนิกส์ชำนาญงาน

วุฒิการศึกษา : ปวส.อิเล็กทรอนิกส์
เบอร์โทรศัพท์ : 02 5047325
อีเมล : Attanit.Wat@stou.ac.th

57_สุพรรณ

นายสุพรรณ ฝูงใหญ่
ช่่างอิเล็กทรอนิกส์ชำนาญงาน

วุฒิการศึกษา : กศบ.เทคโนโลยีทางการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 02 5047325
อีเมล : supan.foo@stou.ac.th

8_พิชัย

นายพิชัย จ้อยรุ่ง 
ช่่างอิเล็กทรอนิกส์ชำนาญงาน

วุฒิการศึกษา : ศษ.บ.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 02 5047329
อีเมล : reschoi@hotmail.com

55_ศักดิ์ดา

นายศักดิ์ดา เกตุไสว 
ช่่างอิเล็กทรอนิกส์ชำนาญงาน

วุฒิการศึกษา : ปวส.ไฟฟ้ากำลัง
เบอร์โทรศัพท์ : 02 5045168
อีเมล : etavksak@stou.ac.th

14_อนุสรณ์

นางอนุสรณ์ ศรีสังขจร
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ชำนาญงาน

วุฒิการศึกษา : ค.บ.เอกเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 02 5047360
อีเมล : anusorn.sri@stou.ac.th

17_นิภาพรรณ

นางนิภาพรรณ พันธ์ุศิริ
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ชำนาญงาน

วุฒิการศึกษา : ศศ.บ.ไทยคดีศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 02 5047360
อีเมล : niphaphan.pan@stou.ac.th

46_บราลี

นางสาวบราลี นิลคุปต์
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ชำนาญงาน

วุฒิการศึกษา : คอบ.คุรุศาสตร์อุตสาหกรรมไพฟ้าสื่อสาร
เบอร์โทรศัพท์ : 02 504 7324-5
อีเมล : bralee.nil@stou.ac.th

user (2)

นายอดิศร เชาวสุธีรนนท์
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ชำนาญงาน

วุฒิการศึกษา : คบ.เทคโนโลยีทางการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 02 504 7324-5
อีเมล : adisorn.cha@stou.ac.th

user (2)

นายเพิ่มสวัสดิ์ แย้มเสนาะ
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ชำนาญงาน

วุฒิการศึกษา : ปวท อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
เบอร์โทรศัพท์ : 095-7523443
อีเมล : permsawat.yam@stou.ac.th

18_ทัศนีย์

นางสาวทัศนีย์ ยัดกระโทก
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ

วุฒิการศึกษา : กศ.บ. พลศึกษา ศึกษาศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 02 5047360
อีเมล : tasnee.yat@stou.ac.th

63_กฤษณ

นายกฤษณ โพธิ์งาม
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ

วุฒิการศึกษา : คบ.เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 02 5047325/6925
อีเมล : kritsana.pon@stou.ac.th

50_ปฐม

นายปฐม นาวาน้อย 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ

วุฒิการศึกษา : คบ.เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 02 504 7324-5
อีเมล : prathom.naw@stou.ac.th

43_พรชัย

ว่าที่ร้อยตรี พรชัย สุขสมทิพย์
นายช่างอิเล็กทรอนิกส์ชำนาญงาน

วุฒิการศึกษา : วทบ.อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
เบอร์โทรศัพท์ : 02 504 7324-5
อีเมล : Pornchai.suk@stou.ac.th

35_สุเมธ หวังพิทักษ์

นายสุเมธ หวังพิทักษ์
นายช่างอิเล็กทรอนิกส์ปฏิบัติงาน

วุฒิการศึกษา : ปวส.อิเล็กทรอนิกส์
เบอร์โทรศัพท์ : 02 5047376
อีเมล : Sumet.wun@stou.ac.th

16_สมพร

นายสมพร มาลัยโรจน์ศิริ
นายช่างอิเล็กทรอนิกส์ปฏิบัติงาน

วุฒิการศึกษา : ป.ตรีเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อิเล็กทรอนิกส์)
เบอร์โทรศัพท์ : 02 5047360
อีเมล : somporn.mal@stou.ac.th

25_วิมลศรี

นางวิมลศรี จันพลา
นายช่่างอิเล็กทรอนิกส์

วุฒิการศึกษา : คบ.คอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ : 02 5047360
อีเมล : wimolsri.jan@stou.ac.th

19_ประวิทย์

นายประวิทย์ สาลีคำ
นายช่างอิเล็กทรอนิกส์

วุฒิการศึกษา : ค.บ.เอกเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 02 5047360
อีเมล : prawit.sal@stou.ac.th

22_วีระชัย

นายวีระชัย จู้ห้อง
นายช่างอิเล็กทรอนิกส์

วุฒิการศึกษา : ค.บ.เอกเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 02 5047360
อีเมล : weerachai.cho@stou.ac.th

48_สิทธิชัย

นายสิทธิชัย มีนิล
นายช่างอิเล็กทรอนิกส์

วุฒิการศึกษา : ปวส.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
เบอร์โทรศัพท์ : 02 504 7324-5
อีเมล : Sitthichai.Mee@stou.ac.th

29_สุรชัย ดวงมาลา

นายสุรชัย ดวงมาลา
นายช่างอิเล็กทรอนิกส์

วุฒิการศึกษา : วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
เบอร์โทรศัพท์ : 02 5047360
อีเมล : surachai.dua@stou.ac.th

30_ธวัชชัย

นายธวัชชัย เกตุไสว
นายช่างอิเล็กทรอนิกส์

วุฒิการศึกษา : ปวส.ไฟฟ้ากำลัง
เบอร์โทรศัพท์ : 02 5047360
อีเมล : tawatchai.kat@stou.ac.th

23_วิษณุพงษ์

นายวิษณุพงษ์ วาชัยยง
นายช่างอิเล็กทรอนิกส์

วุฒิการศึกษา : ปวส.อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
เบอร์โทรศัพท์ : 02 5047360
อีเมล : wissanpong.wac@stou.ac.th

32_ทศพร

นายทศพร เทียมจันทร์
นายช่างอิเล็กทรอนิกส์

วุฒิการศึกษา : ปวส.อิเล็กทรอนิกส์
เบอร์โทรศัพท์ : 02 5047376
อีเมล : tosaporn.tie@stou.ac.th

33_เอกพันธ์

นายเอกพันธ์ ศรีพันธ์เดช
นายช่างอิเล็กทรอนิกส์

วุฒิการศึกษา : ปวส.ไฟฟ้ากำลัง
เบอร์โทรศัพท์ : 02 5047376
อีเมล : eakaphan.sri@stou.ac.th

24_ศรีวิทย์

นายศรี​วิทย์​ รัตน​ราศี​
นายช่างอิเล็กทรอนิกส์

วุฒิการศึกษา : ปวส.อิเล็กทรอนิกส์​
เบอร์โทรศัพท์ : 02 5047360​
อีเมล : Sriwit.rat@stou.ac.th​

40_ทำนอง

นายทำนอง พิณทอง
นายช่างอิเล็กทรอนิกส์

วุฒิการศึกษา : คบ.เทคโนโลยีทางการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 02 504 7324-5
อีเมล : Thamnong.pin@stou.ac.th

45_วสันต์

นายวสันต์ วิยาภรณ์
นายช่างอิเล็กทรอนิกส์

วุฒิการศึกษา : ปวส.อิเล็กทรอนิกส์
เบอร์โทรศัพท์ : 02 504 7324-5
อีเมล : wasan.wiy@stou.ac.th

49_วสันต์ มีฟัก

นายวสันต์ มีฟัก
นายช่างอิเล็กทรอนิกส์

วุฒิการศึกษา : คบ.เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 02 504 7324-5
อีเมล : Wason.Mee@stou.ac.th

44_สมพร คงสวัสดิ์

นายสมพร คงสวัสดิ์
พนักงานเครื่องพิมพ์สัญญาณภาพ

วุฒิการศึกษา : คบ.เทคโนโลยีทางการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 02 504 7324-5
อีเมล : Somporn.Kon@stou.ac.th

42_ฉัตรชัย

นายฉัตรชัย ประสพโชคนิมิต
นายช่างอิเล็กทรอนิกส์

วุฒิการศึกษา : ออกแบบผลิตภัณฑ์
เบอร์โทรศัพท์ : 02 504 7324-5
อีเมล : chatchai.pra@stou.ac.th

47_นิคม

นายนิคม ศรีเหรา
นายช่างอิเล็กทรอนิกส์

วุฒิการศึกษา : วทบ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
เบอร์โทรศัพท์ : 02 504 7324-5
อีเมล : Nikom.sri@stou.ac.th

56_รัฏฐพร

นายรัฏฐพร จันทร์อ่อน
นายช่างอิเล็กทรอนิกส์

วุฒิการศึกษา : ปวส.อิเล็กทรอนิกส์
เบอร์โทรศัพท์ : 02 5047325
อีเมล : rattaporn.jan@stou.ac.th

52_ดำรงค์

นายดำรงค์ ลิขิตธนธำรง
นายช่างอิเล็กทรอนิกส์

วุฒิการศึกษา : ปวส.ไฟฟ้ากำลัง
เบอร์โทรศัพท์ : 02 5047325
อีเมล : dumrung.lik@stou.ac.th

Picture13

นางสาวพีรกานต์ ศรีอังกูร 
นายช่างอิเล็กทรอนิกส์

วุฒิการศึกษา : คบ.เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 02 5045168
อีเมล : peerakarn.sri@stou.ac.th

61_สกล

นายสกนธ์ กลิ่นพุฒ 
นายช่่างอิเล็กทรอนิกส์

วุฒิการศึกษา : ปวส.ไฟฟ้ากำลัง
เบอร์โทรศัพท์ : 02 5045168
อีเมล : skon.kli@stou.ac.th

60_ปราโมช

นายปราโมช ดัชนีย์
นายช่่างอิเล็กทรอนิกส์

วุฒิการศึกษา : ปวส.อิเล็กทรอนิกส์
เบอร์โทรศัพท์ : 02 5045168
อีเมล : pramoch.duc@stou.ac.th

user (2)

นายชาตรี จิระกิจ
นายช่างอิเล็กทรอนิกส์

วุฒิการศึกษา : ปวส.อิเล็กทรอนิกส์
เบอร์โทรศัพท์ : 02 504 7324-5
อีเมล : chatree.jir@stou.ac.th

user (2)

นายภรัณย์พงศ์ งามสนิท
นายช่่างอิเล็กทรอนิกส์

วุฒิการศึกษา : ปวส.ไฟฟ้ากำลัง
เบอร์โทรศัพท์ : 02 5047360
อีเมล : parunpong.nga@stou.ac.th

53_รณชัย

นายรณชัย เหว่านาค
นายช่างอิเล็กทรอนิกส์

วุฒิการศึกษา : ปวส.ไฟฟ้ากำลัง
เบอร์โทรศัพท์ : 02 5047325/6105
อีเมล : ronnachai.wao@stou.ac.th

59_สรวิชญ์

นายสรวิชญ์ จ้อยรุ่ง
นายช่างอิเล็กทรอนิกส์

วุฒิการศึกษา : ปวส. ช่างยนต์ เทคนิคยานยนต์
เบอร์โทรศัพท์ : 02 5047329
อีเมล : sorawit.joi@stou.ac.th

> งานสื่อสารโทรคมนาคม

10_ธีระวิทย์

นายระวิทย์ พุ่มไพบูลย์
วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

วุฒิการศึกษา : อสบ.วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
เบอร์โทรศัพท์ : 02 5047369
อีเมล : theerawit.poo@stou.ac.th

11_วาสนา

นางสาววาสนา เกษร
ช่่างอิเล็กทรอนิกส์ชำนาญงานพิเศษ

วุฒิการศึกษา : ค.บ.เอกเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 02 5047369
อีเมล : wasana.som@stou.ac.th

22_วีระชัย

นายวีระชัย จู้ห้อง
นายช่างอิเล็กทรอนิกส์

วุฒิการศึกษา : ค.บ.เอกเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 02 5047360
อีเมล : weerachai.cho@stou.ac.th

15_ประกิจ

นายประกิจ พลอยประดับ
นายช่างอิเล็กทรอนิกส์

วุฒิการศึกษา : ปวส.ไฟฟ้ากำลัง
เบอร์โทรศัพท์ : 02 5047369
อีเมล : prakit.plo@stou.ac.th

> งานไฟฟ้าซ่อมบำรุง

5_ขจรศักดิ์

นายขจรศักดิ์ เดชพิทักษ์
วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : คอบ.วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
เบอร์โทรศัพท์ : 02 5047360
อีเมล : Kajornsak.dat@STOU.ac.th

Tang

นายวรวุฒิ แจ่มหล้า
วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

วุฒิการศึกษา : วศบ.วิิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
เบอร์โทรศัพท์ : 02 5047371
อีเมล : worawut.jam@stou.ac.th

6_ยงยุทธ

นายยงยุทธ ดวงแก้ว
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ชำนาญงาน

วุฒิการศึกษา : อศบ.วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
เบอร์โทรศัพท์ : 02 5047374
อีเมล : Yongyut.dua@stou.ac.th

7_สุรินทร์

นายสุรินทร์ มะติมุ
นายช่างอิเล็กทรอนิกส์

วุฒิการศึกษา : ปวส.ไฟฟ้ากำลัง
เบอร์โทรศัพท์ : 02 5047374
อีเมล : surin.mat@stou.ac.th

8_พลากร

นายพลากร ประเสริฐทรัพย์
นายช่างอิเล็กทรอนิกส์

วุฒิการศึกษา : ปวส.ไฟฟ้ากำลังอุตสาหกรรม
เบอร์โทรศัพท์ : 02 5047373
อีเมล : Prasit.pra@stou.ac.th

ศูนย์พัฒนาระบบการเรียนรู้เพื่อการศึกษาทางไกล

> ศพร.

01.จักรี

นายจักรี สวัสดิมงคล 
รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์พัฒนาระบบการเรียนรู้เพื่อการศึกษาทางไกล

วุฒิการศึกษา : บธ.บ. ระบบสารสนเทศ
เบอร์โทรศัพท์ : 02 504 7415
อีเมล : jakkree.saw@stou.ac.th

> งานเผยแพร่สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาทางไกล

10.ชัญญมณ

นางสาวชัญญมณ หอมระรื่น
หัวหน้างานงานเผยแพร่สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาทางไกล

วุฒิการศึกษา : บธ.ม. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
เบอร์โทรศัพท์ : 02 504 7879
อีเมล : chanyamon.hom@stou.ac.th

07.สุวรรณี

นางสาวสุวรรณี อู่ประเสริฐ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ

วุฒิการศึกษา : ค.บ. ครุศาสตร์บัณฑิต เอกเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 02 504 7879
อีเมล : suwannee.oup@stou.ac.th

08.ชาตรี

นายชาตรี รัตนีมงคล
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ

วุฒิการศึกษา : ศษ.บ. ศึกษาศาสตร์ เอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 02 504 7879
อีเมล : chatree.rat@stou.ac.th

> งานพัฒนาระบบและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก

09.จิตรนภา

นางสาวจิตรนภา รุจิระชาติกุล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : ค.อ.ม ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต เอกเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 02 504 7879
อีเมล : chanyamon.hom@stou.ac.th

03.วรากร

นายวรากร ไชยนาเคนทร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : วท.ม. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เอกเทคโนโลยีสารสนเทศ
เบอร์โทรศัพท์ : 02 504 7417
อีเมล : warakorn.cha@stou.ac.th

06.วัชเรศ

นายวัชเรศ ขันธิโชติ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

วุฒิการศึกษา : วท.ม. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต Software Engineering
เบอร์โทรศัพท์ : 02 5004 7418
อีเมล : watcahret.kun@stou.ac.th

> งานบริหารจัดการและสนับสนุนการเรียนรู้ออนไลน์สมบูรณ์แบบ

02.พัชรี

นางสาวพัชรี โพธิ์โซ๊ะ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

วุฒิการศึกษา : วท.บ. วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ
เบอร์โทรศัพท์ : 02 504 7877
อีเมล : patcharee.pho@stou.ac.th

04.คนิลเนตร

นางสาวคนิลเนตร  ธงชัย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

วุฒิการศึกษา : นศ.บ. นิเทศศาสตรบัณฑิต เอกมัลติมีเดีย
เบอร์โทรศัพท์ : 02 504 7417
อีเมล : kaninnate.cho@stou.ac.th

05.ปาณิสรา

นางสาวปาณิสรา บูริวงศ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

วุฒิการศึกษา : ทล.บ เทคโนโลยีบัณฑิต
เบอร์โทรศัพท์ : 02 504 7418
อีเมล : panisara.bur@stou.ac.th

13.สิริวดี

นางสาวสิริวดี ขันธ์สุวรรณ
พนักงานบันทึกข้อมูล

วุฒิการศึกษา : ค.บ. ครุศาสตร์บัณฑิต เอกเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 02 504 7419
อีเมล : siriwadee.kan@stou.ac.th

12.วัลภา

นางวัลลภา กสิวัฒน์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

วุฒิการศึกษา : ศษ.บ. ศึกษาศาสตร์บัณฑิต
เบอร์โทรศัพท์ : 02 504 7879
อีเมล : wanlapa.kas@stou.ac.th

11.จิรพันธ์

นายจิรพันธ์ ศุภดิษฐ์  
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

วุฒิการศึกษา : ค.บ. ครุศาสตร์บัณฑิต เอกคอมพิวเตอร์ศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 02 504 7879
อีเมล : Jiraphant.sup@stou.ac.th

14.ปราณี

นางสาวปราณี จันทรวัฒน์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย การบัญชี
เบอร์โทรศัพท์ : 02 504 7416
อีเมล : pranee.jun@stou.ac.th