กรรณ1

รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณ  จรรยาวุฒิวรรณ์
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา

วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก (ปร.ด.) สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
เบอร์โทรศัพท์ : 7301
อีเมล : Gan.cha@stou.ac.th

2.เขมณัฏฐ์

รองศาสตราจารย์ ดร.เขมณัฏฐ์  มิ่งศิริธรรม
รองผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา

วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก (ค.ด.) สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เบอร์โทรศัพท์ : 7302
อีเมล : Kemmanat.min@stou.ac.th

6.เชาวรัตน์

นายเชาวรัตน์  แจ่มหล้า
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.) สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เบอร์โทรศัพท์ : 7376
อีเมล : Chowarat.jae@stou.ac.th

2.เขมณัฏฐ์

รองศาสตราจารย์ ดร.เขมณัฏฐ์  มิ่งศิริธรรม
หัวหน้าศูนย์วิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก (ค.ด.) สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เบอร์โทรศัพท์ : 7302
อีเมล : Kemmanat.min@stou.ac.th

5.วรวัฒน์

นายวรวัฒน์  ชั้นประเสริฐ
รักษาการหัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาทางไกล

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท (ค.อ.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาทางการอาชีวะและเทคนิคศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
เบอร์โทรศัพท์ : 7330
อีเมล : Worawat.cha@stou.ac.th

6.เชาวรัตน์

นายเชาวรัตน์  แจ่มหล้า
รักษาการหัวหน้าศูนย์โสตทัศนศึกษาและรักษาการฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.) สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เบอร์โทรศัพท์ : 7376
อีเมล : Chowarat.jae@stou.ac.th

7.จักรี

นายจักรี  สวัสดิมงคล
รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาระบบการเรียนรู้เพื่อการศึกษาทางไกล

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (บธ.บ.) สาขาวิชาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 7415
อีเมล : Jakkree.saw@stou.ac.th