“สร้างสรรค์สื่อและนวัตกรรมล้ำสมัย พัฒนาการศึกษาทางไกล
ไปกับสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ.”

            สำนักเทคโนโลยีการศึกษา ผู้นำด้านการออกแบบ จัดระบบและผลิตสื่อการศึกษาทางไกล ด้วยประสบการณ์มากกว่า 40 ปี ในการสนับสนุนภารกิจการขยายและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กับระบบการศึกษาทางไกลที่ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง ภายใต้วิสัยทัศน์ “สร้างสรรค์สื่อทรงคุณค่า พัฒนาบุคลากรมืออาชีพ ผสานเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพในการทำงานและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต”
            ด้วยภารกิจตามวิสัยทัศน์ดังกล่าว ผสานกับการก้าวเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญในการดำเนินงานในระยะ 5 ปี ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สำนักเทคโนโลยีการศึกษาจึงปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรและการบริหารงานหน่วยงานภายในสำนักฯ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและครอบคลุมภารกิจที่รับผิดชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะที่สำคัญของบุคลากร เพื่อนำไปสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญในฐานะผู้สร้างสรรค์และให้บริการด้านดิจิทัลคอนเทนต์ แบบ ALL IN ONE สร้างสรรค์และให้บริการจบครบด้วยคนคนเดียว
            หน่วยงานภายในของเรา จึงแบ่งตามภารกิจที่รับผิดชอบออกเป็น 5 งาน เพื่อให้สามารถรองรับกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอนาคต รวมถึงการเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่เนื้อหาบนแพลตฟอร์มต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ดังนี้   

1.   สำนักงานเลขานุการ
2.   ศูนย์วิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
3.   ศูนย์สร้างสรรค์สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาทางไกล
4.   ศูนย์บริการเทคโนโลยีการผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาทางไกล
5.   ศูนย์พัฒนาระบบการเรียนรู้เพื่อการศึกษาทางไกล