Integrity and Transparency Assessment : ITA

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

O6 Q&A ​

      ช่องทางการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงาน สามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้  

นักศึกษา/อาจารย์/ผู้สนใจ สามารถเข้าผ่าน https://elearning.stou.ac.th/ 
โดยสามารถสอบถามได้ตามช่องทาง  Q&A ของสำนักฯ ดังนี้

    https://oet.stou.ac.th/contact-us/

ช่องทางการให้บริการผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์สำหรับให้บริการนักศึกษาและประชาชนทั่วไป
1. Facebook : STOU Channel
      https://www.facebook.com/stouchannel/
2. Facebook : STOU e-learning
      https://www.facebook.com/STOUeLearning
3. YouTube : STOU Channel
      https://www.youtube.com/STOUCHANNEL
4. SoundCloud : STOU Channel
      https://soundcloud.com/STOUCHANNEL

O10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ​

      คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกันของแต่ละตำแหน่งงาน

คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งงานต่างๆ
      https://oet.stou.ac.th/manual-oet-2563/

O11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

      คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน

ขั้นตอนและการให้บริการของสำนักเทคโนโลยีการศึกษา      
1. การจัดซื้อจัดจ้างภายในสำนักฯ
      www.stou.ac.th/link/iAt99
2. กระบวนการผลิตสื่อเพื่อการศึกษา
      www.stou.ac.th/link/Z6esn
3. ห้องผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ (STUDIO TV)
      www.stou.ac.th/link/x6BW

O12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ

      ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน

รายงานความก้าวหน้าการเผยแพร่การผลิตสื่อ      
      https://ioet.stou.ac.th/progress/reportProgressPublish.php