บริการของเรา

รับออกแบบงานกราฟิกและถ่ายภาพ

รับผลิตงานกราฟิกภาพนิ่ง งานตกแต่งภาพและตัดต่อวิดีโอ ภาพเคลื่อนไหว แอนิเมชั่น โปสเตอร์ แบนเนอร์ และสื่อโฆษณาทุกรูปแบบ

ถ่ายทำสารคดี

รับถ่ายทำสารคดี Vlog คอนเทนต์และวิดีโอสื่อโฆษณา ทั้งในและนอกสถานที่

จัดอีเว้นท์และนิทรรศการ

รับทำสื่อชุดวิชาทั้งวิดีโอ พาวเวอร์พ้อย และสื่อการสอนต่างๆเพื่อนำเสนอผ่านทาง Youtube หรือทางช่องทางต่างๆ

ผลิตคอร์สออนไลน์สมบูรณ์แบบ

รับเปิดห้องประชุมเพื่อทำการสอนออนไลน์ หรือจัด คอร์สออนไลน์ต่างๆผ่านทางช่องทางแอพพลิเคชั่นและช่องทางออนไลน์ต่างๆ

icon_05-เช่าสตูดิโอ

เช่าสตูดิโอ อุปกรณ์ และทีมถ่ายทำ

มีบริการเช่าสตูดิโอ ไม่ว่าจะเป็นห้องบันทึกเสียง หรือห้องบันทึกภาพวีดิทัศน์ พร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุมการบันทึก ทั้งในและนอกสถานที่

บริการวิชาการ

บริการงานวิจัย วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เกี่ยวกับ สทศ.

❝สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สร้างสรรค์สื่อทรงคุณค่า พัฒนาบุคลากรมืออาชีพผสานเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพในการทำงานและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ❞

มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านวิชาการ จัดระบบ ออกแบบ วิจัยและ พัฒนาสื่อ และเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผลิตสื่อการศึกษา และให้บริการสื่อประสมในระบบการสอนทางไกลที่เอื้อให้นักศึกษาสามารถศึกษาได้

รอบรั้ว สทศ. ​

ศูนย์บริการการสอนทางวิทยุและโทรทัศน์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา ศึกษาดูงานที่องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส เพื่อนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานมาปรับใช้กับภารกิจของหน่วยงาน

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 บุคลากรศูนย์บริการการสอนทางวิทยุและโทรทัศน์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา ศึกษาดูงานที่องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

ศูนย์บริการการสอนทางวิทยุและโทรทัศน์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ. ศึกษาดูงานวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อพัฒนากระบวนงานการผลิตรายการและเนื้อหาเพื่อนำเสนอในรูปแบบออนไลน์

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 ศูนย์บริการการสอนทางวิทยุและโทรทัศน์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา ศึกษาเยี่ยมชมดูงานวิทยาลัยนิเทศศาสตร์

Makeup training
โครงการเสริมสร้างทักษะการแต่งหน้าด้วยตนเองสำหรับวิทยากรและผู้ปรากฏตัวออกสื่อสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์บริการการสอนทางวิทยุและโทรทัศน์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา จัดฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างทักษะการแต่งหน้าด้วยตนเองสำหรับวิทยากรและผู้ปรากฏตัวออกสื่อสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์

คณาจารย์และนิสิตฯ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมที่อาคาร EBPC

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา  สำนักเทคโนโลยีการศึกษา ได้ให้การต้อนรับคณาจารย์และนิสิตนักศึกษา

ประกาศข่าวจาก สทศ.

โครงการพัฒนาผลงานวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

           สำนักงานเลขานุการ  สำนักเทคโนโลยีการศึกษา กำหนดจัดโครงการพัฒนาผลงานวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

คณาจารย์จาก สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชม ณ อาคาร EBPC เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567”

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา เปิดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “การพัฒนาศักยภาพและยกระดับทักษะการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน” สำหรับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ ห้องประชุม 2604-2604/1 อาคารบริหาร ชั้น

โครงการอบรม หลักสูตร “การประยุกต์ใช้ ClassPoint เพื่อส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์สำหรับการสอนเสริมและการจัดกิจกรรมร่วมเรียนรู้ตามแผนการจัดการศึกษา ก2 และ ก3 แบบไร้รอยต่อ”

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา เปิดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร “การประยุกต์ใช้ ClassPoint เพื่อส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์สำหรับการสอนเสริมและการจัดกิจกรรมร่วมเรียนรู้ตามแผนการจัดการศึกษา ก2 และ ก3 แบบไร้รอยต่อ” สำหรับคณาจารย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในวันพุธที่ 28

ความภาคภูมิใจ

ผศ.ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ และ รศ.ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม ได้รับรางวัล Silver Medal และ Outstanding Award “The 34th International Invention, Innovation & Technology Exhibition”

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ และ รศ.ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา ได้รับ 2 รางวัล

Read More »

อ.ดร.พิมพ์ประภา พาลพ่าย และ ผศ.ดร.พันทิพา อมรฤทธิ์ ได้รับรางวัล Silver Medal “The 34th International Invention, Innovation & Technology Exhibition”

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.พิมพ์ประภา พาลพ่าย และ ผศ.ดร.พันทิพา อมรฤทธิ์ อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการประกวดนวัตกรรม “ICAT:

Read More »

นายจักรี สวัสดิมงคล เจ้าหน้าที่ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา เข้ารับมอบเกียรติบัตรบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2565

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบรอบ 44 ปี ประจำปี 2565 นายจักรี สวัสดิมงคล รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา

Read More »

แหล่งเรียนรู้แบบเปิด

อุปกรณ์การถ่ายทำรายการที่จำเป็นสำหรับการสร้างสรรค์รายการ

อุปกรณ์การถ่ายทำรายการที่จำเป็นสำหรับการสร้างสรรค์รายการ นายคงศักดิ์ นาคจิตรการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ.       ปัจจุบันการถ่ายทำและการผลิตคลิปวิดีโอต่างๆ เป็นที่นิยมและสามารถทำได้ง่ายๆ แค่มีโทรศัพท์มือถือก็สามารถบันทึกภาพหรือผลิตรายการและเรื่องราวต่างๆ

Read More »

เทคโนโลยี AI เปลี่ยนโฉมหน้าการศึกษา: 5 โปรแกรม AI ที่ควรจับตามอง 

เทคโนโลยี AI เปลี่ยนโฉมหน้าการศึกษา: 5 โปรแกรม AI ที่ควรจับตามอง อาจารย์ ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์สำนักเทคโนโลยีการศึกษา

Read More »

นวัตกรรมของเรา

ฝึกงานกับเรา

เปิดโอกาสให้น้องๆ... ที่กำลังศึกษาอยู่

ได้มาเรียนรู้การทำงานจริงกับพี่ๆที่มีความรู้และเชี่ยวชาญ ช่วงปิดภาคการศึกษาหรือในหลักสูตรการศึกษาเพื่อฝึกงาน

Welcome all students to learn real work with experienced seniors during the semester break or in an internship program.

คุณสมบัติ มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
Qualifications: Applicants must meet at least one of the following:
1.  นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
      High school students
2. นักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส.
     Students at the Vocational Certificate (Vocational Certificate) or Diploma
     (Higher Vocational Diploma) level
3. นักศึกษาระดับอุดมศึกษาทุกระดับการศึกษาและทุกสาขาวิชา
     Students at any level of higher education and in any field of study
4. นักเรียนและนักศึกษาลักษณพิเศษ (ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1-3 ข้อใดข้อหนึ่ง)
     Special needs students who have qualifications according to points 13

e-mail

oetoffice@stou.ac.th

Open Hours

เวลาทำการ 8.30–16.30

ติดต่อผ่านโทรศัพท์ในเวลา 9.00-12.00 และ 13.00-16.00 025047307