บริการของเรา

รับออกแบบงานกราฟิกและถ่ายภาพ

รับผลิตงานกราฟิกภาพนิ่ง งานตกแต่งภาพและตัดต่อวิดีโอ ภาพเคลื่อนไหว แอนิเมชั่น โปสเตอร์ แบนเนอร์ และสื่อโฆษณาทุกรูปแบบ

ถ่ายทำสารคดี

รับถ่ายทำสารคดี Vlog คอนเทนต์และวิดีโอสื่อโฆษณา ทั้งในและนอกสถานที่

จัดอีเว้นท์และนิทรรศการ

รับทำสื่อชุดวิชาทั้งวิดีโอ พาวเวอร์พ้อย และสื่อการสอนต่างๆเพื่อนำเสนอผ่านทาง Youtube หรือทางช่องทางต่างๆ

ผลิตคอร์สออนไลน์สมบูรณ์แบบ

รับเปิดห้องประชุมเพื่อทำการสอนออนไลน์ หรือจัด คอร์สออนไลน์ต่างๆผ่านทางช่องทางแอพพลิเคชั่นและช่องทางออนไลน์ต่างๆ

icon_05-เช่าสตูดิโอ

เช่าสตูดิโอ อุปกรณ์ และทีมถ่ายทำ

มีบริการเช่าสตูดิโอ ไม่ว่าจะเป็นห้องบันทึกเสียง หรือห้องบันทึกภาพวีดิทัศน์ พร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุมการบันทึก ทั้งในและนอกสถานที่

บริการวิชาการ

บริการงานวิจัย วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เกี่ยวกับ สทศ.

❝สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สร้างสรรค์สื่อทรงคุณค่า พัฒนาบุคลากรมืออาชีพผสานเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพในการทำงานและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ❞

มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านวิชาการ จัดระบบ ออกแบบ วิจัยและ พัฒนาสื่อ และเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผลิตสื่อการศึกษา และให้บริการสื่อประสมในระบบการสอนทางไกลที่เอื้อให้นักศึกษาสามารถศึกษาได้

รอบรั้ว สทศ. ​

บุคลากร ศสส.ร่วมฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ Tutorial Video Development

เมื่อวันที่ 26-28 ก.ย. 2566 บุคลากรศูนย์สร้างสรรค์สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาทางไกล สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ. เข้าร่วมการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ Tutorial Video

มสธ. ร่วมกับ SEAMEO SEAMOLEC จัดอบรมการพัฒนาวิดีโอการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) โดยสถานวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับ SEAMEO SEAMOLEC หรือศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการเรียนแบบเปิดขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดอบรมหัวข้อ Tutorial Video Development

ผู้บริหารระดับสูงเครือข่ายการศึกษาระดับอุดมศึกษา โครงการ WiNs 4 ของกระทรวง อว

คณะผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (WiNS 4) ซึ่งจัดโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย นำผู้เข้าอบรมจำนวนกว่า 40 คน เข้าศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

คณาจารย์และบุคคลากรประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษาเข้ารับการอบรม The SMART Programme รุ่นที่2 และ THE UKPSF

เมื่อวันที่ 20 – 22 ก.ย. 66 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยสถานพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ในระบบการศึกษาทางไกล “The

ประกาศข่าวจาก สทศ.

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เยี่ยมชมสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เยี่ยมชม STOU CHANNEL

ผู้บริหารและอาจารย์จากสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา รองศาสตราจารย์ ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม รองผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กล่าวต้อนรับผู้บริหารและอาจารย์จากสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

คณะครุศาสตร์ เอกด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ศึกษาดูงาน e-learning และการผลิตรายการเพื่อการศึกษาที่ มสธ.

เมื่อวันที่  27 เมษายน 2566 คณะอาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่3 หลักสูตรเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวนกว่า 20

ความภาคภูมิใจ

อ.ดร.พิมพ์ประภา พาลพ่าย และ ผศ.ดร.พันทิพา อมรฤทธิ์ ได้รับรางวัล Silver Medal “The 34th International Invention, Innovation & Technology Exhibition”

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.พิมพ์ประภา พาลพ่าย และ ผศ.ดร.พันทิพา อมรฤทธิ์ อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการประกวดนวัตกรรม “ICAT:

Read More »

นายจักรี สวัสดิมงคล เจ้าหน้าที่ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา เข้ารับมอบเกียรติบัตรบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2565

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบรอบ 44 ปี ประจำปี 2565 นายจักรี สวัสดิมงคล รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา

Read More »

รศ.ดร.เขมณัฎฐ์ มิ่งศิริธรรม ได้รับรางวัลผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาต้นแบบแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ออนไลน์ในระบบเปิดเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 

วันที่ 6 ตุลาคม 2565 ในที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่20 /2565 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) โดยฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย

Read More »

ฝึกงานกับเรา

เปิดโอกาสให้น้องๆ... ที่กำลังศึกษาอยู่

ได้มาเรียนรู้การทำงานจริงกับพี่ๆที่มีความรู้และเชี่ยวชาญ ช่วงปิดภาคการศึกษาหรือในหลักสูตรการศึกษาเพื่อฝึกงาน

Welcome all students to learn real work with experienced seniors during the semester break or in an internship program.

คุณสมบัติ มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
Qualifications: Applicants must meet at least one of the following:
1.  นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
      High school students
2. นักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส.
     Students at the Vocational Certificate (Vocational Certificate) or Diploma
     (Higher Vocational Diploma) level
3. นักศึกษาระดับอุดมศึกษาทุกระดับการศึกษาและทุกสาขาวิชา
     Students at any level of higher education and in any field of study
4. นักเรียนและนักศึกษาลักษณพิเศษ (ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1-3 ข้อใดข้อหนึ่ง)
     Special needs students who have qualifications according to points 13

e-mail

oetoffice@stou.ac.th

Open Hours

เวลาทำการ 8.30–16.30

ติดต่อผ่านโทรศัพท์ในเวลา 9.00-12.00 และ 13.00-16.00 025047307