You are currently viewing โครงการพัฒนาผลงานวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

โครงการพัฒนาผลงานวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

           สำนักงานเลขานุการ  สำนักเทคโนโลยีการศึกษา กำหนดจัดโครงการพัฒนาผลงานวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น และเสริมสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาผลงานวิชาการ
  2. เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมสร้าง และพัฒนาผลงานวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น
  3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้แนวทางเทคนิคในการผลิตผลงานวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น พัฒนาทักษะการเขียนผลงานสำหรับสายสนับสนุนวิชาการ
  4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้ และความคิดเห็นร่วมกัน อันจะนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาทักษะการเขียนผลงานต่อไป

โดยมีที่ปรึกษาโครงการคือ รองศาสตราจารย์ ดร.เขมณัฏฐ์  มิ่งศิริธรรม เป็นวิทยากร

ทั้งนี้ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา ได้มอบหมายนางพีรัลญาดา  ทศภานนท์ เป็นผู้ประสานงาน  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์  7306

Social Share...