คณาจารย์และนิสิตฯ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมที่อาคาร EBPC

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา  สำนักเทคโนโลยีการศึกษา ได้ให้การต้อนรับคณาจารย์และนิสิตนักศึกษา ระดับปริญญาบัณฑิต  ชั้นปีที่ 3  สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต  คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จำนวน…

0 Comments

คณะผู้แทนกรมกำลังพลทหารบก เข้าเยี่ยมชมดูงานที่อาคารผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ (EBPC) ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2567 เวลา 14.00 น. คณะผู้แทนกรมกำลังพลทหารบก นำโดย พลตรี สุชิน ตรงดี  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและบริหารกำลังพล เข้าเยี่ยมชมดูงานที่อาคารผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ (EBPC)…

0 Comments

โครงการพัฒนาผลงานวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

           สำนักงานเลขานุการ  สำนักเทคโนโลยีการศึกษา กำหนดจัดโครงการพัฒนาผลงานวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น และเสริมสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาผลงานวิชาการ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมสร้าง และพัฒนาผลงานวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้แนวทางเทคนิคในการผลิตผลงานวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น…

0 Comments

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมการเรียนรู้ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสำนักเทคโนโลยีการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา ให้สัมภาษณ์กับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมการเรียนรู้ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รวมทั้งเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ภายในสำนักเทคโนโลยีการศึกษา โดยอาจารย์ ดร.อภิสิทธิ์  เถายะบุตร  ในวันที่…

0 Comments

คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเปิดญี่ปุ่น  (The Open University of Japan) เข้าเยี่ยมชมอาคารผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (EBPC) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567  ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเปิดญี่ปุ่น  (The Open University of Japan) พร้อมด้วย Mr. UCHIDA  Takeshi…

0 Comments