You are currently viewing นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมการเรียนรู้ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสำนักเทคโนโลยีการศึกษา

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมการเรียนรู้ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสำนักเทคโนโลยีการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา ให้สัมภาษณ์กับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมการเรียนรู้ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รวมทั้งเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ภายในสำนักเทคโนโลยีการศึกษา โดยอาจารย์ ดร.อภิสิทธิ์  เถายะบุตร  ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567

Social Share...