You are currently viewing คณะผู้แทนกรมกำลังพลทหารบก เข้าเยี่ยมชมดูงานที่อาคารผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ (EBPC) ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

คณะผู้แทนกรมกำลังพลทหารบก เข้าเยี่ยมชมดูงานที่อาคารผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ (EBPC) ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2567 เวลา 14.00 น. คณะผู้แทนกรมกำลังพลทหารบก นำโดย พลตรี สุชิน ตรงดี  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและบริหารกำลังพล เข้าเยี่ยมชมดูงานที่อาคารผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ (EBPC) ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์  ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา  และบุคลากรให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมห้องบันทึกรายการ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย รวมถึงแสดงการสาธิตเทคนิคการใช้งานห้องบันทึกรายการ ห้องสตูดิโอ และงานผลิตรายการโทรทัศน์

Social Share...