You are currently viewing คณาจารย์และนิสิตฯ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมที่อาคาร EBPC

คณาจารย์และนิสิตฯ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมที่อาคาร EBPC

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา  สำนักเทคโนโลยีการศึกษา ได้ให้การต้อนรับคณาจารย์และนิสิตนักศึกษา ระดับปริญญาบัณฑิต  ชั้นปีที่ 3  สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต  คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จำนวน 14 คน เพื่อเข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “การจัดการศึกษาทางไกล และการผลิตสื่อการศึกษาทางไกล ของสำนักเทคโนโลยีการศึกษา”   โดยมีอาจารย์ ดร.ดวงพร  ทรัพยลักษณ์   กล่าวต้อนรับคณะฯในครั้งนี้

Social Share...